Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-06-14-23 od 20. studenoga 2014.

NN 143/2014 (3.12.2014.), Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-06-14-23 od 20. studenoga 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2697

Vijeće za elektroničke medije u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Alemka Lisinski, Gordana Simonović i Robert Tomljenović, kao članovi Vijeća, u postupku nadzora nad radom nakladnika – VANGA d.o.o., Pula, na temelju članka 76. stavka 1. točke 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 50-14 sjednici održanoj 20. studenog 2014., donijelo je

ODLUKU

I. Privremeno, na rok od petnaest (15) dana, oduzima se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Pule (G-PU2), nakladniku radija – trgovačkom društvu VANGA d.o.o., Pula, Dalmatinova 4, OIB: 27246074782.

II. Nalaže se nakladniku VANGA d.o.o. iz Pule da u roku od petnaest (15) dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama« uplati dugovanje s osnova neplaćene naknade za koncesiju, koje dugovanje na dan 20. studenoga 2014. iznosi ukupno 5.679,56 kuna te da postupi sukladno dopisu od 28. srpnja 2014., klasa: 612-12/14-05/0148, urbroj: 567-06-14-01 te dostavi snimke i očevidnike programa za navedeno razdoblje te izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih.

III. Ako nakladnik u ostavljenom mu roku ne uplati dug s osnova neplaćene naknade za koncesiju te ne dostavi tražene snimke i očevidnike programa zajedno s izvodom iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih, Vijeće za elektroničke medije donijet će odluku o trajnom oduzimanju koncesije.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima, Vijeće za elektroničke medije na 16-11 sjednici održanoj 11. veljače 2011., a na temelju provedenog Javnog natječaja broj 11/10 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija (»Narodne novine«, broj 142/10) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Pule (G-PU2) trgovačkom društvu VANGA d.o.o. Pula. Koncesija je dana na rok od 10 godina.

Po donošenju odluke trgovačko društvo VANGA d.o.o. Pula obavilo je tehnički pregled te su sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, Agencija za elektroničke medije, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije te VANGA d.o.o. Pula sklopili Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija na području grada Pule (G-PU2).

Agencija za elektroničke medije uputila je u 2014. godini nakladniku VANGA d.o.o. Pula ukupno četiri (4) opomene zajedno s pregledom uplata i dugovanja iz Registra koncesija Ministarstva financija u kojem upozorava na dospjelu nepodmirenu naknadu za koncesiju. Opomene su od 8. travnja 2014., 23. svibnja 2014., 15. srpnja 2014. te 5. rujna 2014.

Unatoč odaslanim opomenama u kojem je nakladnik bio upozoren na posljedice iz članka 76. stavka 1. točke 9. ZEM-a do dana donošenja ove odluke dugovanje nije ni djelomično podmireno.

Slijedom navedenog, uvidom u Registar koncesija Ministarstva financija RH na dan 20. studenoga 2014. utvrđeno je ukupno dugovanje nakladnika VANGA d.o.o. iz Pule u iznosu od 5.679,56 kuna. Navedeno dugovanje predstavlja iznose rata naknade za koncesiju i to rata s datumom dospijeća obveze 16. srpnja 2013. u iznosu od 3.258,11 kuna, datum dospijeća 31. srpnja 2013. u iznosu od 641,89 kuna te datum dospijeća 30. lipnja 2014. u iznosu od 1.000,00 kuna zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Agencija je nakladniku uputila dopis, klasa: 612-12/14-05/0148, urbroj: 567-06-14-01 od 28. srpnja 2014. u kojem navodi sljedeće: »Dana 21. srpnja 2014. godine članovi Vijeća pokušali su obaviti neposredni nadzor nad radom nakladnika Vanga d.o.o. u Puli te je utvrđeno da su vrata poslovnog prostora zaključana te da nitko ne radi. Budući da ne odgovarate na telefonske pozive ovim Vas putem molimo da nam dostavite očitovanje o utvrđenom. Također molimo da nam dostavite snimke emitiranog programa kao i pripadajuće očevidnike za razdoblje od 14. – 20. srpnja 2014. godine te izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih. Traženo je potrebno dostaviti u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja ovoga dopisa.«

Dostava nakladniku izvršena je putem oglasne ploče s datumom 29. rujna 2014.

Kako je na neosporan način utvrđeno postojanje nepodmirenog duga s osnove naknade za koncesiju, a člankom 76. stavkom 1. točkom 9. Zakona o elektroničkim medijima je propisano da Vijeće za elektroničke medije donosi odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju koncesije pružatelju medijskih usluga ako utvrdi da pružatelj medijskih usluga nije platio naknadu za koncesiju više od 2 puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju te kako nakladnik nije postupio po nalogu Agencije za dostavom snimki i očevidnika programa i podatke o broju zaposlenih to je Vijeće za elektroničke medije donijelo odluku o privremenom oduzimanju koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu u Rijeci, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/10-02/0073

Urbroj: 567-06-14-23

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije

Mirjana Rakić, v. r.