Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

NN 144/2014 (5.12.2014.), Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

144 05.12.2014 Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2700

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPAKIRANOJ HRANI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se opća načela, zahtjevi i odgovornosti u vezi s informacijama o nepretpakiranoj hrani, uključujući informacije o prisutnosti tvari ili proizvoda koji mogu izazvati alergije ili netolerancije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve vezano uz označivanje propisane posebnim odredbama Europske unije koje se primjenjuju na određenu hranu kao i zahtjeve vezano uz označivanje propisane posebnim nacionalnim odredbama.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe kojima se utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011).

(2) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, koja izmjenjuje Direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i Direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavlja izvan snage Odluku Vijeća 87/95/EEZ i Odluku br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012., str. 12.).

Područje primjene

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na nepretpakiranu hranu:

a) ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču, uključujući prodaju sredstvima komunikacije na daljinu;

b) namijenjenu objektima javne prehrane i trgovini na malo, kako je definirana u posebnom propisu koji uređuje klasifikaciju prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, a koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Definicije

Članak 4.

(1) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) »nepretpakirana hrana« je hrana koja se stavlja na tržište u nepretpakiranom obliku ili koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili koja je pretpakirana za izravnu prodaju ili koja se na prodajnom mjestu nudi za neposrednu konzumaciju.

b) »hrana pretpakirana za izravnu prodaju« je hrana koja je pretpakirana bez prisutnosti potrošača u ambalažu koja je minimalno zaštitno pakiranje, a koristi se samo iz higijenskih ili praktičnih razloga, kao što je podložak, prijanjajuća folija, mrežica i slično te je osoblje direktno dostupno za pružanje informacija potrošačima.

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

II. POSEBNE ODREDBE

Odgovornosti

Članak 5.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za pružanje informacija o nepretpakiranoj hrani je onaj koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču.

(2) U okviru svog poslovanja, subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da se informacije o nepretpakiranoj hrani, iz članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika, namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane i trgovini na malo, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu, kako bi se prema potrebi, obvezne informacije mogle pružiti krajnjem potrošaču.

Pružanje informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netolerancije

Članak 6.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezni su dati informacije o prisutnosti sastojaka ili pomoćnih tvari u procesu proizvodnje koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a navedeni su u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1169/2011 ili su dobiveni od tvari ili proizvoda iz Priloga II., a koji su upotrijebljeni u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i prisutni su u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku.

(2) Zahtjevi za navođenje informacija iz stavka 1. ovoga članka propisani su odredbama članka 21. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

(3) Informacije iz stavka 1. ovoga članka, iznimno, ne moraju biti pružene krajnjem potrošaču ako su posebne prehrambene potrebe potrošača povezane s tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netolerancije zabilježene unaprijed, a ponuđena hrana / obroci prilagođeni potrošačevim potrebama (ako se radi o bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe, jaslicama i dječjim vrtićima, kantinama itd.).

Pružanje ostalih obveznih informacija

Članak 7.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 5. ovoga Pravilnika, obvezni su dati informacije o:

a) nazivu hrane;

b) dodatnim navodima kako je propisano Prilogom III. i Prilogom VI. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za određenu hranu gdje je primjenjivo;

c) imenu ili nazivu i adresi subjekta u poslovanju s hranom iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika;

d) zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla;

e) popisu sastojaka za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode, kao i u slučaju ako potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane i ako bi naziv hrane mogao dovesti potrošača u zabludu;

f) »upotrijebiti do« datumu, sukladno članku 24. i Prilogu X. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva.

(2) Zahtjevi propisani stavkom 1. ovoga članka ne odnose se na subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, isključujući slastičarnice.

Članak 8.

(1) Informacije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga Pravilnika moraju biti u pisanom obliku, lako uočljive, jasno čitljive i, gdje je primjenjivo, neizbrisive, te istaknute na prodajnom mjestu u neposrednoj blizini hrane na koju se odnose ili na ambalaži ako se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, informacije iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se pružiti i na drugačiji način, uključujući i usmenu komunikaciju, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) Na vidljivom mjestu nalazi se obavijest koja upućuje na mjesto na kojem su informacije dostupne ili postoji obavijest kojom se potrošači pozivaju da se za informacije o prisutnosti tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili netolerancije u hrani obrate osoblju. Navedena obavijest mora biti lako uočljiva, jasno čitljiva i, gdje je primjenjivo, neizbrisiva.

b) Informacije moraju biti dostupne u ispisanom ili elektroničkom obliku u objektu u kojem se hrana prodaje, kako bi na zahtjev bile lako dostupne potrošaču i nadležnim inspekcijama.

c) Informacije moraju biti dostupne prije nego je hrana ponuđena na prodaju bez naplate dodatnih troškova za potrošača.

Članak 9.

Ako se za nepretpakiranu hranu, informacije o hrani propisane Uredbom (EU) br. 1169/2011, pružaju na dobrovoljnoj osnovi, te informacije moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim istom Uredbom.

Članak 10.

(1) U slučaju nepretpakirane hrane ponuđene na prodaju sredstvima komunikacije na daljinu informacije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti dostupne:

(a) prije same prodaje i navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje na daljinu ili ih treba pružiti u nekom drugom primjerenom obliku koji subjekt u poslovanju s hranom mora jasno odrediti bez naplate dodatnih troškova krajnjem potrošaču;

(b) u trenutku isporuke.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, informacija iz članka 7. točke f) ovoga Pravilnika mora biti pružena u trenutku isporuke.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. prosinca 2014. godine, osim članka 7. stavaka 1. točki b) i e) koji stupaju na snagu 1. travnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/26

Urbroj: 525-09/1229-14-41

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.