Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 144/2014 (5.12.2014.), Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2702

Na osnovi članka 16. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 71. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijelo je

PRAVILA

O IZMJENI PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14. i 135/14.) u članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rok važenja police i iskaznice počinje teći nakon proteka roka od 15 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju u kojem slučaju rok važenja police i iskaznice počinje teći danom podnošenja ponude Zavodu.«

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/288

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.