Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

NN 144/2014 (5.12.2014.), Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

2704

Na temelju članka 15. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 76/07, 90/11) Hrvatsko audiovizualno vijeće na prijedlog ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva kulture, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU, KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA PROMICANJA AUDIOVIZUALNOG STVARALAŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak raspisivanja Javnih poziva, uvjeti podnošenja natječajne prijave, kriteriji za dodjelu sredstava, Program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama, rad umjetničkih savjetnika i Umjetničkog vijeća te nadzor nad namjenskom potrošnjom sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 76/07, 90/11) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Program državne potpore za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva je akt temeljem kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt temeljem kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u članku 3. Zakona i članku 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine« br. 47/14).

Sredstva koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela iz ovog Pravilnika, predstavljaju državne potpore namijenjene produkciji filmova i ostalih audiovizualnih djela sukladno odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008) (u daljnjem tekstu: UFEU), uredbama institucija Europske unije i važećim propisima Republike Hrvatske o državnim potporama u koje su prenesena pravila pravne stečevine Europske unije o uvjetima dodjele državne potpore.

Osim sredstava iz stavka 2. ovog članka, temeljem ovog Pravilnika, a putem javnih poziva, dodjeljuju se još i sredstva za:

– poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom,

– poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova,

– poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela,

– poticanje komplementarnih djelatnosti, te

– programe međunarodne suradnje,

koja predstavljaju potpore za povezane djelatnosti u smislu Komunikacije Komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (SL EU, od 15. 11. 2013., C 332/1) (u daljnjem tekstu: Komunikacija).

Izvori financijskih sredstava Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: HAVC) za dodjelu državnih potpora su Državni proračun Republike Hrvatske, s pozicije nadležnog ministarstva, i sredstva osigurana sukladno odredbama Zakona.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u svim kategorijama iz ovog Pravilnika mora ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

II. AUDIOVIZUALNO STVARALAŠTVO

JAVNI POZIV ZA POTICANJE AUDIOVIZUALNIH DJELATNOSTI I STVARALAŠTVA

Članak 3.

Putem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva), a temeljem ovog Pravilnika, Hrvatsko audiovizualno vijeće (u daljnjem tekstu: AV Vijeće) dodjeljuje financijska sredstva za poticanje proizvodnje, razvoja i koproduciranja kulturno vrijednih audiovizualnih djela.

AV Vijeće na temelju prijedloga ravnatelja HAVC-a (u daljnjem tekstu: ravnatelj) raspisuje Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva sukladno Nacionalnom programu promicanja audiovizualnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), koji je otvoren tijekom cijele godine te se objavljuje na internetskoj stranici HAVC-a i u »Narodnim novinama«.

Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva AV Vijeće raspisuje u četiri natječajne kategorije:

1. poticanje proizvodnje audiovizualnih djela

2. poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

3. poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

4. poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela.

1. POTICANJE PROIZVODNJE AUDIOVIZUALNIH DJELA

Članak 4.

Cilj ove kategorije unutar Javnog poziva iz članka 3. jest kontinuitet, rast i razvoj audiovizualne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Odluke Javnog poziva iz članka 3. u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela se donose najmanje dva puta godišnje. Prve odluke AV Vijeće donosi u prvoj polovici godine.

Članak 5.

Javni poziv iz članka 3. u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela, raspisuje se za sljedeće grupe audiovizualnih djela:

• dugometražni igrani filmovi,

• debitantski dugometražni igrani filmovi,

• kratkometražni igrani filmovi,

• dugometražni dokumentarni filmovi,

• kratkometražni dokumentarni filmovi,

• animirani filmovi,

• eksperimentalni filmovi,

• filmovi u postprodukcijskoj fazi.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja za sve grupe iz članka 5. ovoga Pravilnika imaju:

– fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnog djela neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi,

– nastavni filmovi,

– audiovizualna djela namijenjena marketingu i reklami,

– redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu povrijedili ugovorne obveze prema HAVC-u, i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već ranije dobili sredstva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela,

– redatelji/ice kojima je odobren projekt u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela u istoj grupi djela u kojoj opet prijavljuju novi projekt, sve dok se ne obavi kolaudacija ranije odobrenog projekta,

– poduzetnici u teškoćama,

– podnositelj prijave kojem je naložen povrat nezakonite državne potpore ili se nalazi u postupku povrata potpore,

– podnositelj prijave koji ima neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

Članak 7.

Prijava u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela obavlja se ispunjavanjem prijavnice koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz prijavnicu se obvezno prilažu na hrvatskom jeziku sljedeći dokumenti:

1. podaci o uspjehu prethodnog filma redatelja/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnog filma redatelja/ice na međunarodnom tržištu – kino, televizija i druge platforme),

2. podaci o uspjehu prethodna 3 filma producenta/ice (na domaćim i međunarodnim festivalima, broj gledatelja u hrvatskim kinima, prodaja i distribucija prethodnih filmova producenta/ice na međunarodnom tržištu, kino, televizija i druge platforme),

3. dokaz o uređenom autorskom i srodnim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij i izvorno autorsko djelo, ako je riječ o ekranizaciji postojećeg autorskog djela),

4. operativni plan projekta,

5. plan financiranja (podaci o svim dogovorenim i predviđenim izvorima financiranja),

6. financijski plan filma u kunskim iznosima,

7. dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana,

8. izvadak iz nadležnog registra ne stariji od 30 dana,

9. potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana,

10. ispunjeni kvalifikacijski test.

Osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka uz prijavnicu se obvezno prilažu i sljedeći dokumenti ovisno o kategoriji audiovizualnog djela za proizvodnju kojeg je podnesena prijava:

1. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova:

– dovršeni scenarij,

– sinopsis (do jedne kartice teksta),

– redateljska koncepcija.

2. U kategoriji debitantskih dugometražnih igranih filmova:

– dokazi iz točke 1.

– izbor dosadašnjih radova u DVD formatu.

3. U kategoriji filmova u postprodukcijskoj fazi:

– postojeći materijal u DVD formatu

4. U kategoriji dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova:

– scenarij ili treatment,

– sinopsis,

– redateljska koncepcija,

– za dugometražne dokumentarne filmove: provedeno istraživanje i/ili izrađen »trailer«, tj. videozapis priložen na DVD-u.

5. U kategoriji animiranih filmova:

– sinopsis i/ili scenarij sa slikovnim predlošcima,

– slikovna knjiga snimanja,

– redateljska koncepcija.

Prijavnica koja se predaje treba biti potpisana od strane nositelja projekta – producenta/ice i redatelja/ice, čime se smatra da producent/ica i redatelj/ica ovjeravaju sav natječajni materijal.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnom materijalu.

Prijave s cjelokupnom traženom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja uvažavajući datum podnošenja iste te utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a.

Prijave s nepotpunim podacima i/ili uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija neće se razmatrati.

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen na Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela kvalitetan, ali da je nužno da prethodno prođe kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, savjetnici će razmatrati prijavljeni projekt u sklopu istog Javnog poziva, a u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova, pod uvjetom da postoji prethodna pisana suglasnost podnositelja prijave.

Članak 8.

Financijski plan filmova obvezno sadrži:

– troškove filma do digitalnog mastera ili prve tonske kopije,

– naknadu produkcijske kuće ne višu od 7% ukupnoga financijskog plana,

– eksploatacijske i prezentacijske troškove koji uključuju najmanje jednu prikazivačku kopiju s podnaslovima na engleskom jeziku te komplet reklamnih fotografija i promotivnog materijala,

– trošak izrade jedne 35 mm tonske kopije filma za trajnu pohranu u Hrvatskoj kinoteci, a za filmove snimljene izvorno na elektroničkom nosaču jednu kopiju na istovrsnom nosaču.

Za filmove u postprodukcijskoj fazi prilaže se detaljna specifikacija visine potrebnih sredstava za potpuno dovršenje filma te postojeći materijal na uvid.

1.1. KRITERIJI VREDNOVANJA PROJEKATA U KATEGORIJI POTICANJA PROIZVODNJE AUDIOVIZUALNIH DJELA

Članak 9.

Projekti koji su ostvarili minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak ovom Pravilniku, vrednuju se prema sljedećim kriterijima, ovim redoslijedom važnosti:

1. Kvalitetan i profesionalno napisan scenarij, kvaliteta dijaloga, uvjerljivi likovi i vještina pričanja priče, suvremenost i/ili relevantnost za hrvatsku audiovizualnu umjetnost,

2. Uspjesi redateljevog /redateljičinog posljednjeg filma, kao i cjelokupni opus redatelja/ice, uvjerljivost i originalnost njegove/njezine redateljske koncepcije te stručne procjene da će on/ona biti sposoban umjetnički i operativno uspješno realizirati prijavljeni projekt,

3. Uspjesi producentovih/producentičinih recentnih projekata, cjelokupni opus producenta/ice, pridržavanje ugovornih obveza potpisanih s HAVC-om, sudionicima u projektima te relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama; procjena da će on/ona i njihova producentska tvrtka biti sposobni realizirati predloženi projekt.

1.2. LISTA PRIORITETA

Članak 10.

Umjetničko vijeće sastavlja Listu prioriteta prema kriterijima iz članka 9. ovog Pravilnika.

Lista prioriteta predlaže se AV Vijeću radi prihvaćanja i ocjene broja projekata koji se mogu sufinancirati na Javnom pozivu, uvažavajući prioritete Liste i financijske mogućnosti HAVC-a.

Pri utvrđivanju Liste prioriteta u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela mora se voditi računa da tijekom jedne godine mora biti odobreno sufinanciranje najmanje jednog debitantskog filma u svim grupama audiovizualnih djela, isključujući kategoriju filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom.

Debitantom se smatra redatelj/ica koji do sada nije realizirao/la audiovizualno djelo u grupi u kojoj se prijavljuje.

1.3. PRIHVAĆENI PROJEKTI

Članak 11.

Audiovizualna djela čije je sufinanciranje prihvaćeno odlukom AV Vijeća mogu biti niskoproračunska, standardna i teška ili zahtjevna djela.

Pojmovi audiovizualno djelo niskoga proračuna i teško ili zahtjevno audiovizualno djelo određeni su Zakonom.

Audiovizualnim djelima niskoga proračuna smatraju se djela čiji troškovi proizvodnje ne premašuju prosječne troškove proizvodnje audiovizualnog djela u njegovoj kategoriji, kako slijedi:

• dugometražni i debitantski dugometražni igrani filmovi – 10.000.000 kuna,

• kratkometražni igrani filmovi – 1.000.000 kuna,

• dugometražni dokumentarni filmovi – 1.000.000 kuna,

• kratkometražni dokumentarni filmovi – 500.000 kuna,

• animirani filmovi – 80.000 kuna po minuti,

• eksperimentalni filmovi – 500.000 kuna.

Sva ostala audiovizualna djela koja u smislu ovog Pravilnika i Zakona nisu niskoproračunska, niti teška ili zahtjevna djela, smatraju se standardnim djelima.

Članak 12.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između HAVC-a s jedne strane te producenta/ice i redatelja/ice s druge strane (u daljnjem tekstu: Ugovor) u roku od 60 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt.

Producent/ica i redatelj/ica dugometražnih igranih filmova, debitantskih dugometražnih igranih filmova, dugometražnih dokumentarnih filmova i dugometražnih animiranih filmova ugovorom se obvezuju da će zatvoriti financijsku konstrukciju odobrenog filma i donijeti dokaze o tome (ugovore koji to potvrđuju, pisma namjere, bankarske garancije i sl.) najkasnije u roku od 3 (tri) godine od potpisivanja ugovora, a producent/ica i redatelj/ica kratkometražnih igranih, kratkometražnih dokumentarnih, kratkometražnih animiranih i eksperimentalnih filmova te koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom u roku od 2 (dvije) godine od potpisivanja ugovora.

Producent/ica i redatelj/ica ugovorom sklopljenim s HAVC-om preuzimaju obvezu realizacije filma do njegova završetka, sukladno odobrenom i važećem operativnom planu.

Članak 13.

Ako producent/ica i redatelj/ica ne izvrše obvezu iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, gube pravo na odobrena sredstva HAVC-a, a ugovor se smatra raskinutim sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 14.

Stručne službe HAVC-a pripremaju ugovore, utvrđuju ispunjavanje ugovornih obveza u svakoj fazi sufinanciranja te obavljaju i druge poslove vezane uz realizaciju ugovora i financiranje, a uz dogovor s nositeljima projekta obavljaju i poslove promidžbe i plasmana hrvatskog filma.

1.4. DINAMIKA ISPLATE

Članak 15.

HAVC će sredstva osigurana za financiranje odobrenih filmova doznačiti na bankovni račun producenta/ice u pravilu sljedećom dinamikom:

Za dugometražni igrani film:

– 5% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora za fazu pretpriprema,

– 40% sredstava na početku priprema za produkciju. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, iste izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost HAVC-u. Prije isplate sredstava u fazi priprema producent/ica je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje audiovizualnog djela,

– 40% na početku snimanja slike, nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) te ugovora o uređenju autorskih prava glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima sa svim autorima/icama i koautorima/icama audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prije kolaudacije filma,

– 10% po završetku snimanja slike,

– 5% nakon kolaudacije i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Za kratki igrani, dokumentarni i eksperimentalni film:

– 50% od ukupnoga odobrenog iznosa nakon potpisivanja ugovora,

– 40% prije početka snimanja, a nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) i ugovora o uređenju autorskih prava glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima sa svim autorima/icama i koautorima/icama audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prije kolaudacije filma. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, iste izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost HAVC-u. Prije isplate sredstava u ovoj fazi producent/ica je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje audiovizualnog djela,

– 10% nakon kolaudacije filma i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Za dugometražni dokumentarni film:

– 40% od ukupnog iznosa nakon potpisivanja ugovora,

– 50% prije početka snimanja, a nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) te ugovora o uređenju autorskih prava glede scenarija, režije, filmske fotografije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima sa svim autorima/icama i koautorima/icama audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prije kolaudacije filma. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, iste izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost HAVC-u. Prije isplate sredstava u ovoj fazi producent/ica je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje audiovizualnog djela,

– 10% nakon kolaudacije filma i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Za animirani film:

– 50% nakon prihvaćanja projekta i potpisivanja ugovora;

– 40% nakon završene faze olovke ili animatika, a nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe) i kopije ugovora o uređenju autorskih prava glede scenarija, režije i svih drugih elemenata autorskih prava sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima sa svim autorima/icama i koautorima/icama audiovizualnog djela, osim ugovora koji regulira glazbena prava koji treba dostaviti prije kolaudacije filma. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, iste izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost HAVC-u. Prije isplate sredstava u ovoj fazi producent/ica je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje audiovizualnog djela,

– 10% nakon kolaudacije filma i utvrđivanja da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Za manjinske koprodukcije:

– 60% od ukupnoga odobrenog iznosa nakon potpisivanja ugovora. Ukoliko je nakon potpisivanja Ugovora došlo do promjena u financijskom i operativnom planu, iste izmjene se moraju bez odgode dostaviti na suglasnost HAVC-u. Prije isplate sredstava u ovoj fazi producent/ica je u obvezi dostaviti dokaz da su osigurana sredstva potrebna za pokrivanje preostalih troškova proizvodnje audiovizualnog djela kao i dostaviti ugovor s koproducentima,

– 20% prije početka snimanja, nakon dostavljanja popisa umjetničkih i tehničkih suradnika filma (popis članova ekipe),

– 20% nakon kolaudacije filma i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Promjene u dinamici isplate sredstava za pojedinu fazu proizvodnje odobrava ravnatelj, a sukladno ovom Pravilniku i odredbama ugovora sklopljenog s HAVC-om.

1.5. OBVEZE NOSITELJA PROJEKATA ZA SVE GRUPE FILMOVA

Članak 16.

Producent/ica i redatelj/ica su obvezatni/-e pridržavati se konačnoga financijskog plana i operativnog plana za realizaciju filma, odobrenog od strane HAVC-a.

Producent/ica je obvezan/na nakon svake faze u proizvodnji filma dostaviti obračun utrošenih sredstava HAVC-a i obračun ukupnih sredstava za navedenu fazu proizvodnje filma, što je uvjet za dobivanje sljedeće rate sredstava.

O svakom bitnom odstupanju od financijskog i operativnog plana redatelj/-ica i producent/ica dužni/e su bez odgode obavijestiti HAVC.

Ako producent/ica i redatelj/ica tijekom izvršenja preuzetih ugovornih obveza namjeravaju promijeniti financijski plan za više od 20% dužni su pribaviti suglasnost HAVC-a.

Ako dođe do značajnih promjena u operativnom i financijskom planu projekta, HAVC zadržava pravo promjene datuma i dinamike isplate sredstava, u kojem slučaju se ugovorne strane obvezuju sklopiti dodatak ugovoru.

Ako HAVC procijeni da nastalo odstupanje ugrožava projekt te da je do njega došlo pogreškom producenta/ice ili redatelja/ice, ima pravo jednostrano raskinuti ugovor s redateljem/icom i producentom/icom.

Članak 17.

Producent/ica je obvezan u roku 90 dana poslije potpuno dovršene realizacije filma, a najkasnije u roku od 30 dana nakon zaprimljenog zahtjeva HAVC-a, dostaviti HAVC-u:

– izvješće sa specifikacijom ukupno utrošenih sredstava (ostvarivanja prihoda i izvršenje rashoda za cjelokupnu realizaciju filma, kopije ugovora i plaćenih računa do iznosa sredstava dodijeljenih od HAVC-a, konačni plan financiranja u kojem moraju biti navedeni svi iznosi i izvori financiranja filma te plan podjele moguće dobiti). Ako su projektu dodijeljena sredstva na Javnom pozivu za poticanje audiovizualnog stvaralaštva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata, pri dokazivanju potrošenih sredstava u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela mora se voditi računa o tome jesu li isti dokazi o utrošenim sredstvima već prethodno bili odobreni od strane HAVC-a, u kojem slučaju neće biti prihvaćeni.

– promidžbeni materijal (10 plakata filma i 50 DVD-a s engleskim podnaslovima, press kit koji sadrži fotografije iz filma, biografiju, filmografiju redatelja/ice i producenta/ice, sinopsis filma na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku).

Hrvatskoj kinoteci dužan je dostaviti u prvoj godini prikazivanja besplatno jednu nekorištenu kopiju filma s odgovarajućom dokumentacijom, a godinu dana nakon snimanja filma na trajno čuvanje izvorno gradivo snimljenoga filma (originalne zapise/negative slike i tona), sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima.

Producent/ica je dužan regulirati nekomercijalnu upotrebu filma u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na način da ista ne dovodi u pitanje primjerenu naknadu nositeljima autorskih prava filma nakon roka utvrđenog u ugovoru sklopljenog s HAVC-om i pod uvjetom da se time ne ometa uobičajena upotreba filma.

Nakon prve godine prikazivanja producent/ica je dužan dostaviti HAVC-u besplatno jednu kopiju filma s podnaslovima na jednom stranom jeziku radi nekomercijalnog prikazivanja u sklopu Dana/Tjedana hrvatske kulture, odnosno prezentacije i promidžbe hrvatske kinematografije u svijetu, koja se zbog odgovarajućih uvjeta čuvanja pohranjuje u Hrvatskoj kinoteci.

Sva dokumentacija koja se dostavlja HAVC-u treba biti ovjerena i potpisana od strane nositelja projekta – producenta/ice i redatelja/ice.

Nositelj projekta, producent/ica i redatelj/ica dugometražnih igranih filmova koji se sufinanciraju sredstvima HAVC-a, kao i hrvatski koproducent/ica manjinskih koprodukcija dugometražnih igranih filmova koji se također sufinanciraju sredstvima HAVC-a obvezatni su dopustiti javno prikazivanje filma i prijaviti film u Nacionalni program Festivala igranog filma u Puli za prikazivanje bez naknade u roku od godinu dana od svjetske premijere i/ili za svjetsku premijeru. Odluku o uvrštenju filmova u program Festivala donosi Festivalsko vijeće na prijedlog umjetničkog ravnatelja Festivala igranog filma u Puli.

Članak 18.

Producent/ica je obvezan/-na sredstva HAVC-a koristiti isključivo za proizvodnju ugovorenog filma i redovito voditi poseban specificirani troškovnik utrošenih sredstava, koji je obvezan/na u svako doba predočiti na zahtjev HAVC-a, kao i sve informacije i dokumentaciju o proizvodnji filma.

Članak 19.

HAVC putem svojih stručnih službi, vanjske revizije ili na druge zakonom određene načine prati i nadzire pravilno i zakonito trošenje sredstava sukladno odredbama ovoga Pravilnika do visine iznosa koji je HAVC dodijelio.

Ako se utvrdi da producent/ica i/ili redatelj/ica ne izvršavaju preuzete ugovorne obveze, HAVC će razmjerno neizvršenim obvezama i poslovima umanjiti sredstva, odnosno zatražiti povrat sredstava sukladno zakonu i odredbama ugovora.

Članak 20.

Bitnim elementima Ugovora sklopljenog s HAVC-om smatraju se: redatelj/ica, producent/ica i odobreni iznos sredstava.

U slučaju promjene jednog ili više bitnih elemenata ugovora, ugovor se može održati na snazi isključivo temeljem nove odluke AV Vijeća. Ako redatelj/ica i/ili producent/ica u tijeku izvršavanja ugovora odbije završiti svoje obveze u realizaciji filma ili ako zbog više sile to ne može učiniti, ne može se protiviti da se njegov/njezin dosadašnji doprinos upotrijebi za dovršenje filma.

Na već dani doprinos za realizaciju filma redatelj/ica ima odgovarajuća autorska prava sukladno posebnom ugovoru s producentom/icom i Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i razmjerno količini snimljenog materijala.

Ako se doprinos redatelja/ice može iskoristiti za dovršenje filma te je realizacija filma moguća bez njegova/njezina daljnjeg sudjelovanja i dodatnih troškova, HAVC u dogovoru s producentom/icom neće zahtijevati povrat već odobrenih i isplaćenih sredstava redatelju/ici a koji odgovaraju njegovu/njezinu doprinosu realizaciji filma.

Ako se doprinos redatelja/-ice ne može iskoristiti za dovršenje filma ili realizacija filma nije moguća bez njegova/njezina daljnjeg doprinosa ili dodatnih troškova, a ne postoje ni okolnosti koje bi ga/nju objektivno sprečavale da završi svoj doprinos realizaciji filma (viša sila), na povrat sredstava i naknadu prouzročene štete primjenjuju se odredbe ugovora.

U slučajevima kada redatelj/-ica i producent/-ica sporazumno žele raskinuti suradnju, oboje upućuju prijedlog HAVC-u, koji potvrđuje AV Vijeće.

Članak 21.

Slučajeve u kojima producent/ica i redatelj/ica žele prekinuti suradnju, a o tome ne mogu sami postići dogovor, rješavat će posebno povjerenstvo sastavljeno od jednog predstavnika HAVC-a, predstavnika Društva hrvatskih filmskih redatelja i predstavnika Hrvatske udruge producenata.

Članovi povjerenstva imenuju se za svaki slučaj posebno, pri čemu treba voditi računa da nisu u sukobu interesa.

Odluke povjerenstva se donose većinom glasova. Odluke povjerenstva, na prijedlog ravnatelja, potvrđuje AV Vijeće.

Članak 22.

Producent/ica i redatelj/ica obvezatni su zatražiti kolaudaciju gotovog filma najkasnije 30 dana nakon njegovog završetka.

Kolaudacija filma može se obaviti na zahtjev HAVC-a ili na prijedlog producenta/ice već u fazi dovršene montaže.

Ukoliko umjetnički savjetnici u postupku kolaudacije utvrde da su tijekom snimanja filma učinjene promjene o kojima nisu bili obaviješteni, a koje su bitno izmijenile smisao odobrenog filma, imaju pravo odbiti kolaudaciju, a HAVC može raskinuti ugovor i pokrenuti postupak za povrat do tada isplaćenih sredstava.

Članak 23.

Ako se tijekom rada na filmu ukažu objektivne smetnje koje onemogućuju izvršenje preuzetih ugovornih obveza prema utvrđenom planu i ugovorenom roku (viša sila ili druge objektivne neotklonjive teškoće), producent/ica i redatelj/ica obvezatni/e su o tome bez odlaganja obavijestiti HAVC. U protivnom odgovaraju za nastalu štetu.

Producent/ica i redatelj/ica obvezatni/-e su bez odlaganja obavijestiti HAVC i o promjeni drugih bitnih okolnosti koje se odnose na realizaciju filma.

Članak 24.

Producent/ica je obvezan/na svoje odnose s trećim osobama koje sudjeluju u realizaciji filma urediti u skladu s važećim zakonskim propisima i ovim Pravilnikom, vodeći računa o obvezama preuzetim prema ugovoru sklopljenom s HAVC-om.

Članak 25.

Raspodjela dobiti audiovizualnog djela uređuje se ugovorom između HAVC-a i producenta/ice.

Dobit audiovizualnog djela obračunat će producent/ica nakon što oduzme troškove produkcije, promocije, distribucije i prodaje od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom i iskorištavanjem djela, a konačni obračun provodi se nakon tri godine javnog prikazivanja.

HAVC-u pripada udio u dobiti ostvaren korištenjem i distribucijom filma, što će se utvrditi ugovorom između HAVC-a i producenta/ice.

Uplata sredstava s naslova dobiti bit će posebno regulirana ugovornim odredbama.

Ostvarenu dobit HAVC će koristiti za daljnju potporu hrvatskom filmu.

Članak 26.

Ako HAVC odbije kolaudaciju ili se na osnovi dostavljenih izvješća i uvida u dokumentaciju utvrdi da film nije realiziran, neće isplatiti ostatak sredstava, a producent/ica je obvezatan HAVC-u vratiti do tada primljena sredstva, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat sredstava.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, HAVC ima pravo zaračunavati producentu/ici zakonsku zateznu kamatu, počevši od dana uplate tih sredstava sve do konačne isplate.

HAVC može u ovim slučajevima zahtijevati izvješće o učinjenim troškovima koje će izraditi neovisni i ovlašteni revizor, a čije troškove snosi producent/ica.

Članak 27.

HAVC se može odreći prava na povrat sredstava ako zaključi da se radi o posebnim uvjetima, tj. ako se u tijeku rada na filmu ukažu objektivne smetnje koje onemogućuju izvršenje Programa prema utvrđenom planu i ugovorenom roku (viša sila ili druga objektivna neotklonjiva teškoća).

Članak 28.

Producent/ica i redatelj/ica ne mogu bez suglasnosti AV Vijeća prava i obveze koje proizlaze iz ugovora prenijeti na treću osobu.

Članak 29.

Sredstva kojima HAVC sufinancira odobreni filmski projekt su nepovratna, osim u slučajevima uređenim ovim Pravilnikom te u slučaju neispunjavanja odredaba ugovora.

Članak 30.

HAVC ima pravo u dogovoru s producentom/icom i/ili po potrebi s redateljem/icom prikazivati film u zemlji i inozemstvu odabranoj publici na nekomercijalnim projekcijama u okviru posebnih kulturnih događanja, uvažavajući odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

HAVC u dogovoru s producentom/icom također može, bez naknade, u svrhu promidžbe filma u zemlji i inozemstvu koristiti isječke iz filmova, fotografije iz filma, dijaloške scene te dijelove glavne glazbene teme iz filma koji je sufinancirao, uz uvjet da navede točno imena svih suradnika u svojim publikacijama, uključujući i CD-ROM i internet.

HAVC ima pravo objavljivati sve informacije o filmu u sklopu svojih promidžbenih aktivnosti.

Na svim najavama i svim promidžbenim materijalima filma mora biti jasno istaknuto da je film sufinanciran sredstvima HAVC-a i mora se koristiti službeni logo HAVC-a.

Pravo prikazivanja koje ima HAVC u skladu s ovim Pravilnikom ne povlači obvezu plaćanja bilo kakve naknade producentu/ici ili drugima, osim ako to nije posebno ugovoreno.

1.6. SUFINANCIRANJE MATERIJALA NAMIJENJENOG FESTIVALSKOJ DISTRIBUCIJI I PROMOCIJI FILMA

Članak 31.

Po kolaudaciji i završetku filma dodjeljuju se sredstva producentu/ici za izradu materijala namijenjenog festivalskoj distribuciji i promociji filma u fiksnom iznosu koji definira AV vijeće.

Sredstva će se doznačiti na bankovni račun producenta/ice sljedećom dinamikom:

– 80% u roku 30 dana od izrade prve tonske kopije filma,

– 20% po predanom obračunu i materijalima koji pripadaju HAVC-u.

Sredstva za izradu dodatnih kopija dodjeljivat će se nakon poziva na međunarodne festivale sukladno listi relevantnih međunarodnih festivala koju sastavlja stručna služba HAVC-a i ažurira je jednom u dvije godine.

Članak 32.

Od dodijeljenih sredstava korisnik je dužan proizvesti minimalno:

Za dugometražni film:

– 2 beta-verzije s podnaslovima na engleskom jeziku, od kojih HAVC po potrebi može zatražiti jednu,

– 200 DVD-a s podnaslovima na engleskom jeziku (od kojih 100 komada pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– 20 plakata na engleskom jeziku (od kojih 5 – 10 pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– 600 promidžbenih letaka na engleskom jeziku (od kojih 300 pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– press kit na engleskom jeziku na elektroničkom mediju (CD, DVD) koji sadrži 4 fotografije iz filma u visokoj rezoluciji (min. 300 dpi), sinopsis filma od 400 znakova i od 200 znakova, biografije redatelja/ice, scenarista/ice i producenta/ice, glavnih glumaca i njihove fotografije, podnaslov filma, trailer i dijalog-listu na engleskom jeziku. Korisnik prema slobodnoj procjeni može umnožiti press kit u određenoj količini na tiskanom ili elektroničkom mediju.

Za kratkometražni film:

– 2 beta-verzije s podnaslovima na engleskom jeziku, od kojih HAVC po potrebi može zatražiti jednu,

– 140 DVD-a s podnaslovima na engleskom jeziku (od kojih 70 komada pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– 600 promidžbenih letaka na engleskom jeziku (od kojih 300 pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– press kit na engleskom jeziku na elektroničkom mediju (CD, DVD) koji sadrži 4 fotografije iz filma u visokoj rezoluciji (min. 300 dpi), sinopsis filma od 400 znakova i od 200 znakova, biografije redatelja/ice, scenarista/ice i producenta/-ice, glavnih glumaca i njihove fotografije, podnaslov filma, trailer i dijalog-listu na engleskom jeziku. Korisnik prema slobodnoj procjeni može umnožiti press kit u određenoj količini na tiskanom ili elektroničkom mediju.

Za eksperimentalni film:

– 1 beta-verziju s podnaslovima na engleskom jeziku koju HAVC može po potrebi zatražiti,

– 50 DVD-a s podnaslovima na engleskom jeziku (od kojih 10 – 20 komada pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– 200 promidžbenih letaka na engleskom jeziku (od kojih 70 pripada HAVC-u za promociju i distribuciju na međunarodnim filmskim festivalima i sajmovima),

– press kit na engleskom jeziku na elektroničkom mediju (CD, DVD) koji sadrži 4 fotografije iz filma u visokoj rezoluciji (min. 300 dpi), sinopsis filma od 400 znakova i od 200 znakova, biografije redatelja/ice, scenarista/ice i producenta/ice, glavnih glumaca i njihove fotografije, podnaslov filma, trailer i dijalog-listu na engleskom jeziku. Korisnik prema slobodnoj procjeni može umnožiti press kit u određenoj količini na tiskanom ili elektroničkom mediju.

Ostale obveze korisnika bit će definirane ugovorom o korištenju sredstava koji korisnik sklapa s HAVC-om.

2. POTICANJE FILMSKIH KOPRODUKCIJA S MANJINSKIM HRVATSKIM UDJELOM

Članak 33.

Cilj ove kategorije unutar Javnog poziva iz članka 3. je poticanje međunarodne razmjene kreativnih i ljudskih potencijala te financijskih sredstava pri proizvodnji filmova, te olakšavanje korištenja sredstava iz europskih nadnacionalnih, nacionalnih i regionalnih Europskih fondova.

Javni poziv iz članka 3. u kategoriji poticanja filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom (dalje u tekstu: manjinske koprodukcije) raspisuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja HAVC-a.

Odluke se donose najmanje četiri puta godišnje. Prve odluke AV Vijeće donosi u prvom tromjesečju godine.

Članak 34.

Pri proizvodnji manjinskih koprodukcija primjenjuju se pravila Europske konvencije o filmskoj koprodukciji (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i/ili važećih bilateralnih koprodukcijskih sporazuma koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima je udio hrvatskog producenta/ice (uključujući potporu HAVC-a, vlastito ulaganje producenta/ice, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) najmanje 10% ukupnog proračuna filma i koje se mogu kvalificirati kao službene koprodukcije prema odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

Članak 35.

Uvjeti za prijavu projekta u kategoriji poticanja manjinskih koprodukcija, uz opće uvjete prijave iz članka 6. i 7. prema ovom Pravilniku (v. Uvjeti u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela), su sljedeći:

– dokaz o tome da je osigurano minimalno 50% potrebnih financijskih sredstava prema planu financiranja i financijskom planu koji su sastavni dio natječajne dokumentacije,

– dokaz o tome da je dio planiranih sredstava već osiguran u matičnoj zemlji većinskog producenta,

– prikaz planirane zastupljenosti hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju,

– plan financiranja i financijski plan u kunskim iznosima izražen i u srednjem tečaju eura HNB-a na dan sastavljanja tog plana, s točno naznačenim datumom formiranja istog te iznosima koji se namjeravaju potrošiti u Republici Hrvatskoj po stavkama,

– prikaz koproducentskih udjela u postotcima i po zemljama koproducentima,

– izbor prethodnih radova redatelja u DVD formatu.

Članak 36.

U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezatna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60% odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska obvezatno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

Odredbe čl. 25. ovog Pravilnika primjenjuju se i na manjinske koprodukcije sufinancirane od strane HAVC-a.

Članak 37.

Koprodukcijski ugovori moraju sadržavati odnose ulaganja svih koproducenata s jasno navedenim pravima hrvatskog/e producenta/ice. Svi financijski i koprodukcijski ugovori moraju biti usklađeni s ovim Pravilnikom te dostavljeni HAVC-u.

Članak 38.

Nadležno tijelo za izdavanje potvrde o statusu službene koprodukcije u skladu s odredbama Europske konvencije i/ili važećim bilateralnim ili multilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama jest HAVC.

U slučaju da traži potvrdu iz prethodnog stavka, hrvatski koproducent dužan je najkasnije 30 dana prije početka snimanja filma HAVC-u podnijeti molbu za dodjelu privremenoga službenog koprodukcijskog statusa i dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ispunjenu prijavnicu za dodjelu privremenog statusa međunarodne koprodukcije,

– koprodukcijski ugovor ili predugovor,

– ugovor o raspodjeli prihoda sklopljen između koproducenata,

– primjerak sinopsisa i scenarija filma, te

– dokaz o uređenim autorskim pravima,

– preliminarni financijski plan.

Sva dostavljena dokumentacija mora biti i na hrvatskom jeziku.

Za dodjelu konačnoga službenoga koprodukcijskog statusa hrvatski koproducent dužan je najkasnije 30 dana po završetku filma dostaviti HAVC-u sljedeću dokumentaciju:

– ispunjenu prijavnicu za dodjelu konačnog statusa službene međunarodne koprodukcije,

– ispis konačne najave i odjave s jasno označenim državljanstvima članova tehničke i umjetničke ekipe, te

– konačno financijsko izvješće o troškovima produkcije koje prikazuje sve promjene troškova u odnosu na preliminarni financijski plan dostavljen uz prijavu za dodjelu privremenoga službenoga koprodukcijskog statusa.

3. POTICANJE RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA DUGOMETRAŽNIH IGRANIH, DUGOMETRAŽNIH DOKUMENTARNIH I ANIMIRANIH FILMOVA

Članak 39.

Cilj ove kategorije unutar Javnog poziva iz članka 3. jest osigurati profesionalne uvjete pisanja filmskih scenarija, odnosno osigurati izvrsnost pripreme produkcijskih pothvata i potaknuti radnje koje vode zatvaranju financijskih potreba projekata.

Javni poziv iz članka 3. u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova (dalje: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata) raspisuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja.

Odluke se donose najmanje tri puta godišnje. Prve odluke AV Vijeća se donose u prvoj polovici godine.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata namijenjena su dugometražnim igranim, dugometražnim dokumentarnim, te animiranim filmovima.

Pod dugometražnim igranim filmovima podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno kinodistribuciji.

Pod dugometražnim dokumentarnim filmovima podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 60 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno kinodistribuciji.

Pod animiranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj pojekata, smatraju se filmovi čije trajanje nije kraće od 24 minute.

Članak 40.

Prijavu u ovoj kategoriji moguće je podnijeti u dvije podkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

1. Razvoj scenarija

Pravo prijave u podkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: scenarist/ica ili autor/ica literarnog predloška, redatelj/ica koji/a piše scenarij ili samo producent/ica koji/a želi razviti scenarij ili bilo koja kombinacija ovih navedenih fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata u podkategoriji razvoja scenarija i podkategoriji razvoja projekata ili u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

Kandidati u podkategoriji razvoja scenarija obavezno prilažu prijavnicu (koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a) za svaki scenarij.

Uz prijavnicu se obavezno prilažu sljedeći dodaci:

– životopis scenarista/ice,

– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,

– treatment na 4 – 10 kartica,

– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom, sve na hrvatskom jeziku.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnom materijalu.

2. Razvoj projekata

Pravo sudjelovanja u podkategoriji razvoja projekata imaju fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U podkategoriji razvoja projekata neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi,

– nastavni filmovi,

– filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami,

– redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu prekršili ugovorne obveze prema HAVC-u, i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već dobili sredstva na jednom od prethodnih Javnih poziva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata u podkategoriji razvoja projekata.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata u podkategoriji razvoja projekata ili u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Kandidati u podkategoriji razvoja projekata obvezno prilažu prijavnicu (koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a) za svaki projekt.

Uz prijavnicu se obvezno prilažu sljedeći dodaci:

– scenarij,

– sinopsis,

– redateljska koncepcija,

– motivacijsko pismo producenta/ice za razvoj projekta,

– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij),

– životopisi scenarista/-ice, redatelja/-ice i producenta/ice,

– opis prethodnog rada producentske kuće,

– operativni plan razvoja projekta,

– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta,

sve na hrvatskom jeziku i u kunskim iznosima, te

– dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnom materijalu.

Članak 41.

Prijave s potpunom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja po redoslijedu primitka uvažavajući utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a.

Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijavnica koja se predaje treba biti supotpisana od strane nositelja projekta – čime se ovjerava sav natječajni materijal.

Članak 42.

Nositelj projekta sklapa ugovor s HAVC-om kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u audiovizualnoj industriji, u roku od:

– 6 mjeseci po potpisu ugovora ako je riječ o podkategoriji razvoja scenarija;

– 24 mjeseca po potpisu ugovora ako je riječ o podkategoriji razvoja projekata.

Članak 43.

Dinamika isplate:

– 60% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora,

– 40% odobrenih sredstava nakon obavljene procjene od strane umjetničkog savjetnika i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Članak 44.

Ako umjetnički savjetnik u postupku kolaudacije utvrdi da je scenarij promijenjen bez znanja umjetničkog savjetnika tako da se bitno mijenja smisao odobrenog teksta, predložit će AV Vijeću odbijanje scenarija. Ako AV Vijeće odbije scenarij, nositelj projekta obvezan je vratiti HAVC-u dotad isplaćena sredstva.

Ako se u tijeku rada na pisanju scenarija i/ili projekata ukažu objektivne smetnje koje onemogućuju izvršenje preuzetih ugovornih obveza do ugovorenog roka (viša sila ili slične objektivno neotklonjive teškoće), nositelj projekta obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti HAVC.

Ako nositelj projekta ne dostavi završen scenarij i/ili sve materijale potrebne za kolaudaciju i ne zatraži procjenu u utvrđenom roku ili AV Vijeće na prijedlog umjetničkog savjetnika odbije završenu verziju scenarija, HAVC neće isplatiti 40% preostalih sredstava, a nositelj projekta obvezan je primljena sredstva vratiti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.

Nositelj projekta obvezan je u svakom trenutku na traženje HAVC-a i umjetničkog savjetnika dati informacije o tijeku rada na scenariju i razvoju projekta te dati na uvid do tada napisan scenarij ili dijelove scenarija.

Članak 45.

Sredstva koja HAVC dodjeljuje u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata su nepovratna, osim u slučajevima raskida i/ili neispunjavanja odredaba ugovora, kao i u slučajevima uređenim ovim Pravilnikom.

4. POTICANJE RAZVOJA SCENARIJA I RAZVOJA PROJEKATA TELEVIZIJSKIH DJELA

Članak 46.

Cilj ove kategoriji unutar Javnog poziva iz članka 3. je potaknuti razvoj izvrsnosti serijskih i pojedinačnih televizijskih djela, osobito dramskih, dokumentarnih te onih namijenjenih djeci i mladima.

Pod pojedinačnim i serijskim televizijskim djelima podrazumijevaju se:

– televizijska dramska djela čije trajanje nije kraće od 50 minuta kada se radi o pojedinačnom djelu ili nije kraće od 50’ po nastavku kad se radi o serijskom djelu i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju,

– kreativni televizijski formati namijenjeni djeci i mladima čije ukupno trajanje nije kraće od 25 minuta bilo da se radi o pojedinačnom ili serijskom djelu i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju,

– dokumentarna televizijska serijska djela čije trajanje po nastavku nije kraće od 25 minuta,

– animirana televizijska djela čije ukupno trajanje nije kraće od 24 minute, bilo da se radi o pojedinačnom ili serijskom djelu.

Kategoriju poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela unutar Javnog poziva iz članka 3. HAVC raspisuje prema financijskim mogućnostima, a najmanje jedanput godišnje. U navedenoj kategoriji rok za predaju prijave je 30 dana, a rezultati se objavljuju po isteku narednih 90 dana.

Članak 47.

Prijavu u ovoj kategoriji moguće je podnijeti u dvije podkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

1. Razvoj scenarija televizijskih djela

Pravo sudjelovanja u ovoj podkategoriji imaju neovisni producenti s tvrtkama registriranim za proizvodnju audiovizualnih djela upisanim u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: scenarist/ica ili autor/ica literarnog predloška, redatelj/ica koji/a piše scenarij ili samostalna producent/ica koji/a želi razviti scenarij ili bilo koja kombinacija ovih navedenih fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova te u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoja scenarija i podkategoriji razvoja projekata.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju neke od sljedećih faza razvoja projekta ili proizvodnje audiovizualnog djela prema tom scenariju.

Uz prijavu u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoj projekata obavezno se prilaže ispunjena prijavnica (koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a) za svaki projekt.

Uz prijavnicu se obavezno prilažu sljedeći dodaci:

– životopis scenarista/ice,

– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,

– treatment na 4 – 10 kartica,

– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom, sve na hrvatskom jeziku.

2. Razvoj projekata televizijskih djela

Pravo sudjelovanja u ovoj podkategoriji imaju neovisni producenti s tvrtkama registriranim za proizvodnju audiovizualnih djela upisanima u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U ovoj podkategoriji neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi,

– nastavni filmovi,

– filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami,

– redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu prekršili ugovorne obveze prema HAVC-u, i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,

– redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već dobili sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoja projekta,

– projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u podkategoriji razvoja projekata.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju produkcije televizijskog djela prema tom scenariju.

Za prijavu u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoj projekata obavezno se prilaže ispunjena prijavnica (koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a) za svaki projekt.

Uz prijavnicu se obavezno prilažu sljedeći dodaci:

– scenarij,

– sinopsis,

– redateljska koncepcija,

– motivacijsko pismo producenta/ice za razvoj projekta,

– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij),

– životopisi scenarista/-ice, redatelja/-ice i producenta/ice,

– opis prethodnog rada producentske kuće,

– operativni plan razvoja projekta,

– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta,

sve na hrvatskom jeziku i u kunskim iznosima, te

– dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) ne stariji od 30 dana.

Članak 48.

Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija, kao i prijave koje se ne dostave u roku navedenom u Javnom pozivu neće se razmatrati.

Prijavnica koja se predaje treba biti supotpisana od strane nositelja projekta – čime se ovjerava sav natječajni materijal.

Članak 49.

Nositelj projekta sklapa ugovor s HAVC-om kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u hrvatskoj i svjetskoj audiovizualnoj industriji, u roku od:

– 6 mjeseci po potpisu ugovora, ako je riječ o podkategoriji razvoja scenarija pojedninačnog televizijskog djela;

– 12 mjeseci po potpisu ugovora, ako je riječ o podkategoriji razvoja scenarija serijskog televizijskog djela;

– 24 mjeseca po potpisu ugovora, ako je riječ o podkategoriji razvoja projekta pojedinačnog i serijskog televizijskog djela.

Dinamika isplate je kako slijedi:

– 60% odobrenih sredstava nakon potpisivanja ugovora,

– 40% odobrenih sredstava nakon obavljene procjene od strane umjetničkog savjetnika i nakon što se utvrdi da su sve odredbe ugovora ispunjene.

Članak 50.

Razmatranje i vrednovanje natječajnih prijava u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela obavlja umjetnički savjetnik/ca za razvoj scenarija i razvoj projekata televizijskih djela kojeg imenuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja prvenstveno iz reda uglednih filmskih i televizijskih djelatnika, a po potrebi i iz redova drugih kulturnih djelatnika s potvrđenim znanjem i iskustvom u području scenaristike i produkcije.

Članak 51.

Ako umjetnički savjetnik u postupku kolaudacije utvrdi da je scenarij promijenjen bez znanja umjetničkog savjetnika tako da se bitno mijenja smisao odobrenog teksta, predložit će AV Vijeću odbijanje scenarija. Ako AV Vijeće odbije scenarij, nositelj projekta obvezan je vratiti HAVC-u dotad isplaćena sredstva, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od primitka istih sredstava, sve do konačne isplate/povrata sredstava HAVC-u.

Ako se u tijeku rada na pisanju scenarija ili razvoja projekta ukažu objektivne smetnje koje onemogućuju izvršenje preuzetih ugovornih obveza do ugovorenog roka (viša sila ili slične objektivno neotklonjive teškoće), nositelj projekta obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti HAVC.

Ako nositelj projekta ne dostavi završen scenarij i sve materijale potrebne za kolaudaciju i ne zatraži procjenu u utvrđenom roku ili AV Vijeće na prijedlog umjetničkog savjetnika odbije završenu verziju scenarija, HAVC neće isplatiti 40% preostalih sredstava, a nositelj projekta obvezan je primljena sredstva vratiti u roku od 15 dana od primitka zahtjeva za povrat.

Nositelj projekta obvezan je u svakom trenutku na traženje HAVC-a i umjetničkog savjetnika dati informacije o tijeku rada na scenariju i razvoju projekta te dati na uvid do tada napisan scenarij ili dijelove scenarija.

Članak 52.

Sredstva koja HAVC dodjeljuje u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela su nepovratna, osim u slučajevima raskida i/ili neispunjavanja odredaba ugovora, kao i u slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom.

VREDNOVANJE PROJEKATA

Članak 53.

U svrhu vrednovanja natječajnih prijava u svim navedenim kategorijama, AV Vijeće na prijedlog ravnatelja imenuje umjetničke savjetnike prvenstveno iz redova uglednih filmskih autora s potvrđenim stvaralačkim ili drugim relevantnim filmskim djelovanjem, a po potrebi i iz redova drugih kulturnih djelatnika s potvrđenim znanjem i iskustvom iz područja audiovizualnih djelatnosti.

Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za poticanje audiovizualnog stvaralaštva obavljaju, sukladno članku 16. Zakona, umjetnički savjetnici za pojedine kategorije, i to:

• dva umjetnička savjetnika za dugometražni igrani film – za proizvodnju i razvoj,

• jedan umjetnički savjetnik za kratkometražni igrani film,

• jedan umjetnički savjetnik za dugometražni i kratkometražni dokumentarni film – za proizvodnju i razvoj,

• jedan umjetnički savjetnik za animirani film – za proizvodnju i razvoj,

• jedan umjetnički savjetnik za eksperimentalni film,

• jedan umjetnički savjetnik za manjinske koprodukcije,

• jedan umjetnički savjetnik za razvoj scenarija i razvoj projekata televizijskih djela.

Umjetnički savjetnici koji razmatraju i vrednuju projekte prijavljene u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela, ujedno razmatraju i prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

Umjetnički savjetnici imaju sljedeće zadaće:

– čitaju prijavljeni natječajni materijal,

– pišu recenzije i daju ocjenu kvalitete,

– predlažu AV Vijeću listu prioriteta,

– procjenjuju projekte u dovršenom obliku,

– obavljaju kolaudaciju,

– prate realizaciju prihvaćenih projekata te

– dostavljaju izvješća o tijeku realizacije HAVC-u.

Umjetnički savjetnik ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ravnatelj posebnom odlukom.

Umjetnički savjetnik čiji je rad u prvom mandatu AV Vijeće ocijenilo uspješnim, može biti ponovno imenovan za još jedno uzastopno mandatno razdoblje.

Članak 54.

Pri razmatranju i vrednovanju projekta ocjenjuje se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost.

Prema potrebi umjetnički savjetnici predlažu angažiranje vanjskih recenzenata za potrebe razmatranja i vrednovanja projekata koje odobrava AV Vijeće, ali konačnu odluku o tome koji će projekti biti uvršteni na listu prioriteta koja se predlaže Umjetničkom vijeću donose umjetnički savjetnici.

Svaki producent/ica i/ili redatelj/ica koji su prijavili svoj projekt na Javni poziv imaju pravo u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke AV Vijeća na uvid u recenzije umjetničkih savjetnika koje se odnose na njihov projekt. Producent/ica ili redatelj/ica nemaju pravo uvida u recenzije nekog drugog projekta osim u slučaju pisanog dopuštenja nositelja dotičnog projekta. Recenzije za vlastiti projekt ne smiju se objavljivati osim u slučaju pisanog dopuštenja umjetničkih savjetnika i HAVC-a.

Članak 55.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje ima zadaće utvrđene člankom 16. Zakona.

Članak 56.

Ovisno o potrebama pojedinih kategorija Javnog poziva, AV Vijeće na prijedlog ravnatelja u svrhu vrednovanja financijskih i operativnih planova prijavljenih projekata može imenovati jednog, ili više financijskih savjetnika, i to prvenstveno iz redova uglednih producenata.

Financijski savjetnik ima sljedeće zadaće:

– analizira i provjerava financijski plan,

– uspoređuje financijski plan s operativnim,

– analizira operativni plan,

– uspoređuje financijski plan sa scenarijem i procjenjuje njegovu realnost,

– predlaže iznos sufinanciranja projekta, te

– sudjeluje u radu Umjetničkog vijeća bez prava glasa.

Mandat financijskog savjetnika traje godinu dana od imenovanja od strane AV Vijeća. Isti se imenuje i razrješava na prijedlog ravnatelja.

Financijski savjetnik čiji je rad u prvom mandatu AV Vijeće ocijenilo uspješnim, može biti ponovno imenovan za još jedno uzastopno mandatno razdoblje.

Financijski savjetnik nema pravo prijave na Javne pozive za vrijeme trajanja mandata.

Financijski savjetnik ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ravnatelj posebnom odlukom.

III. KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI

1. JAVNI POZIV ZA KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI

Članak 57.

Sredstva za poticanje komplementarnih djelatnosti temeljem ovoga Pravilnika dodjeljuju se putem Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti sukladno Nacionalnom programu, (dalje u tekstu: Javni poziv za komplementarne djelatnosti).

Javni poziv za komplementarne djelatnosti raspisuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja HAVC-a jedanput godišnje u drugoj polovici godine za narednu godinu na internetskoj stranici HAVC-a i u »Narodnim novinama«.

U Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti naznačuje se rok do kada je Javni poziv za komplementarne djelatnosti otvoren (najmanje 30 dana), kao i rok u kojem će se objaviti rezultati.

Članak 58.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.

U provođenju Javnog poziva za komplementarne djelatnosti osobito će se podupirati programi koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, i to programi koji:

– hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski kontekst,

– promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva,

– su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora, te

– se odvijaju kontinuirano.

Članak 59.

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se na prijavnici koja se nalazi na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz prijavnicu obvezatno treba priložiti priloge navedene u Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti i dostaviti HAVC-u u roku naznačenom u Javnom pozivu i u navedenom broju primjeraka.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, kao i prijedlozi koji se ne dostave HAVC-u u navedenom roku neće se razmatrati.

U iznimnim slučajevima, kada se priloži dokaz o nemogućnosti prijave u naznačenom roku, razmatrat će se i prijave koje su dostavljene izvan roka, pod uvjetom da su dokazi dostavljeni u roku od 15 dana od nastupa okolnosti koje omogućuju prijavu.

Članak 60.

Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika zadužena za komplementarne djelatnosti.

Na imenovanje umjetničkih savjetnika, njihov mandat i naknadu za rad, primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 61.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između HAVC-a s jedne strane i nositelja projekta s druge strane u roku od 30 dana od dana kada je AV Vijeće donijelo odluku o raspodjeli sredstava.

Bitnim elementima ugovora sklopljenog s HAVC-om smatraju se: nositelj projekta, konkretan projekt, te odobreni iznos sredstava.

U slučaju promjene jednog ili više bitnih elemenata ugovora, ugovor se može održati na snazi isključivo temeljem nove odluke AV Vijeća, a u protivnom se raskida po sili zakona.

Članak 62.

Ugovorena sredstva HAVC će isplatiti na bankovni račun nositelja projekta, ovisno o tijeku izvršenja projekta i priljevu sredstava prikupljenih sukladno Zakonu, u pravilu sljedećom dinamikom:

– 80% za pripreme i održavanje projekta, te

– 20% po predanom izvješću.

Članak 63.

Nositelj projekta ugovorom sklopljenim s HAVC-om preuzima obvezu realizacije projekta do ugovorenog roka, sukladno priloženom i odobrenom financijskom planu.

Nositelj projekta obvezuje se osigurati preostala sredstva potrebna za izvršenje projekta, a sredstva dobivena od HAVC-a koristit će namjenski.

Nositelj projekta obvezuje se HAVC-u dostaviti programski materijal i financijsko izvješće najkasnije mjesec dana po završetku projekta.

Izvješće treba sadržavati:

– opis izvršenog projekta,

– tablicu udjela svih sufinancijera sa financijskim planom,

– kopije plaćenih računa i obračun troškova sa specifikacijom računa plaćenih sredstvima HAVC-a,

– popratnu dokumentaciju vezanu uz izvršeni projekt.

HAVC ima pravo koristiti izvješće i materijal nositelja projekta za svoja izvješća i publikacije.

HAVC će putem svoje stručne službe ili na drugi pogodan način nadzirati utrošak sredstava.

Članak 64.

Nositelj projekta obvezan je pravodobno izvijestiti HAVC o eventualnim objektivnim smetnjama koje onemogućuju izvršenje projekta u ugovorenom roku, a ravnatelj HAVC-a može po primljenoj obavijesti potpisati s nositeljem projekta Dodatak ugovora radi produljenja roka za izvršenje.

Članak 65.

Ako nositelj projekta po završetku projekta ne dostavi pravovremeno cjelovit i odgovarajući izvještaj, HAVC nije dužan podmiriti neisplaćeni dio sredstava.

HAVC ima pravo pratiti izvršenje projekta, nadzirati trošenje sredstava te u svako doba zatražiti izvješće.

Ako nositelj projekta tijekom izvršenja projekta namjerava promijeniti financijski plan za više od 20%, dužan je prethodno pribaviti suglasnost AV Vijeća.

Članak 66.

Nositelji projekta koji su potpisnici ugovora dužni su kontinuirano i u svakom trenutku na traženje stručne službe HAVC-a dati sve umjetničke i poslovne informacije o tijeku i realizaciji programa, kao i svu financijsku dokumentaciju o iznosima i načinima utrošenih sredstava dodijeljenih od strane HAVC-a.

U slučaju davanja neistinitih podataka HAVC može jednostrano raskinuti ugovor.

2. JAVNI POZIV ZA KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI – PROGRAMI MEĐUNARODNE SURADNJE

Članak 67.

Sredstvima HAVC-a namijenjenim audiovizualnim djelatnostima sufinancirat će se također i komplementarne filmske djelatnosti, tj. programi međunarodne suradnje.

U programe međunarodne suradnje ubrajaju se:

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora/ica, producenata/ica, izbornika filmskih festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika,

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala,

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije filmova,

– programi međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija),

– programi stručnog usavršavanja,

– pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata,

– međunarodni filmski sajmovi,

– međunarodni filmski sajmovi: potpora producentima/icama i autorima/icama za predstavljanje filmova te

– programi potpore za međunarodnu kinodistribuciju hrvatskih filmova.

Članak 68.

Sredstva za međunarodnu suradnju iz ovoga Pravilnika dodjeljuju se putem godišnjeg Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u okviru kojeg se raspisuje Javni poziv za programe međunarodne suradnje sukladno Nacionalnom programu (dalje u tekstu: Javni poziv za međunarodnu suradnju).

Javni poziv za međunarodnu suradnju raspisuje HAVC i objavljuje ga na svojoj internetskoj stranici i u »Narodnim novinama«.

Javni poziv za međunarodnu suradnju otvoren je tijekom cijele godine. Odluke se donose najmanje četiri puta godišnje. Prve odluke AV Vijeće donosi u prvom tromjesečju godine.

Članak 69.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane i bave se komplementarnim djelatnostima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.HAVC će osobito podupirati one programe međunarodne suradnje koji:

– su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku kinematografiju,

– hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst,

– promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva,

– su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti te profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora,

– se odvijaju kontinuirano, doprinose promicanju hrvatskog filma, filmskih autora/ica i djelatnika u svijetu,

– su nagrađivani, te

– su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Članak 70.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima koji se nalaze na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz prijavnicu obvezno treba priložiti priloge navedene u Javnom pozivu i dostaviti HAVC-u u naznačenom roku i u navedenom broju primjeraka.

Prijave s potpunom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja prema redoslijedu prijave uvažavajući utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a.

Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija neće se razmatrati.

Članak 71.

U svim ostalim pitanjima vezanim za Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika vezane uz Javni poziv za komplementarne djelatnosti.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 72.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine« broj 118/12).

Članak 73.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 111-007

Urbroj: 4695-2014

Zagreb, 1. prosinca 2014.

Predsjedavajuća
Hrvatskog audiovizualnog vijeća
Vera Robić-Škarica, v. r.

DODATAK

KVALIFIKACIJSKI TEST

NAZIV PROJEKTA
BROJ PROJEKTA

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 12 bodova od ukupno 25 mogućih, od toga minimalno 4 boda u dijelu A: Kulturni sadržaj

DIO A: KULTURNI SADRŽAJMogući broj bodova

Ostvareni
broj bodova*

A1  

Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje

2


A2

Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela

2


A4

Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima

2


A5

Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika

2


UKUPNO

8


* Ispunjava podnositelj zahtjeva

DIO B: DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA


Mogući broj bodova

Ostvareni
broj bodova*

B1 

Djelu će doprinos dati državljani Republike Hrvatske ili državljani EEA u ulozi:
a)

Redatelja

1b)

Producenta

1c)

Barem jedan koautor:

Direktor fotografije

Autor scenarija

Autor dijaloga

Skladatelj glazbe

Glavni animator

1d)

Barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:

1
Scenograf

Kostimograf

Montažer

Slikar maski

Operater kamere

Montažer zvuka

Glavni garderobijer

Prvi pomoćnik redatelja

Direktor filma

Vođa snimanja

Supervizor vizualnih efekata

Dizajner likova (animirani film)

Dizajner pozadina (animirani film)

Glavni Modeler (animirani film)
e)

Glavni glumac/glumica

1f)

Minimalno 3 sporedna glumca/glumice

1


UKUPNO

6


B2 

Ostali djelatnici angažirani u proizvodnji djela

                             
                  

Najmanje 50% djelatnika predviđenih za angažman u proizvodnji
djela državljani su Republike Hrvatske ili državljani EEA

6                 

               

ili
Najmanje 40% djelatnika predviđenih za angažman u proizvodnji djela
državljani su Republike Hrvatske ili državljani EEA

4ili
Najmanje 30% djelatnika predviđenih za angažman u proizvodnji djela
državljani su Republike Hrvatske ili državljani EEA

3UKUPNO

6


SVEUKUPNO B)

12


* Ispunjava podnositelj zahtjeva

DIO C: KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKEMogući broj bodova

Ostvareni
broj bodova*

C1 

Snimanje i/ili proizvodnja odvijat će se na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj
Najmanje 50% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvijat će se u Hrvatskoj

5ili
Najmanje 30 – 50% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvijat će se u Hrvatskoj

3ili
Najmanje 15 – 30% od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvijat će se u Hrvatskoj

2UKUPNO

5


SVEUKUPNO A), B) i C)

25


* Ispunjava podnositelj zahtjeva

144 05.12.2014 Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 144 05.12.2014 Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 144 05.12.2014 Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 144 05.12.2014 Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva