Statut Hrvatske veterinarske komore

NN 144/2014 (5.12.2014.), Statut Hrvatske veterinarske komore

HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

2707

Skupština Hrvatske veterinarske komore na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine, u skladu s odredbama članka 128. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/2013 i 148/2013) donijela je

STATUT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje djelatnost, tijela upravljanja, ustrojstvo i način rada Hrvatske veterinarske komore, način djelovanja, sredstva za djelovanje, pitanje članstva, način izbora tijela upravljanja i njihova djelovanja, opoziv, mandat, odlučivanje i odgovornost tijela, zastupanje i predstavljanje, kao i druga pitanja značajna za djelovanje Komore, veterinarsku profesiju i veterinarsku djelatnost.

Članak 2.

Hrvatska veterinarska komora (u daljnjem tekstu: Komora) jest samostalna i neovisna udruga doktora veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinara) i veterinarskih tehničara, na području Republike Hrvatske, kojoj je temeljna zadaća reguliranje veterinarske profesije, promicanje veterinarstva i zastupanje interesa u području veterinarstva.

Komora svoju djelatnost obavlja samostalno, u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, ovoga Statuta te njihovih provedbenih akata.

Komora predstavlja svoje članstvo u zemlji i inozemstvu.

Članak 3.

Komora je pravna osoba s javnim ovlastima, sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje joj pripadaju po Ustavu i zakonu, upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Komora je osnovana s ciljem da regulira veterinarsku profesiju, štiti prava i interese veterinara i veterinarskih tehničara u staleškim i strukovnim pitanjima, unapređuje veterinarsku djelatnost, brine o ugledu veterinara, o stručnom, etičkom i pravilnom obavljanju poslova veterinarske djelatnosti.

Članak 4.

Komora samostalno odlučuje o suradnji s veterinarskim komorama drugih zemalja, o povezivanju sa sličnim institucijama i o prestanku suradnje.

Komora može ostvariti suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i institucijama te se u njih učlanjivati.

Odluke o učlanjivanju u međunarodne organizacije i institucije donosi Skupština Komore.

Članak 5.

Komoru predstavlja i zastupa predsjednik, zamjenik predsjednika i izvršni direktor u skladu s odredbama ovoga Statuta.

Članak 6.

Naziv Komore glasi: Hrvatska veterinarska komora.

Skraćeni naziv Komore glasi: HVK.

Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: Croatian Veterinary Chamber.

Skraćeni naziv Komore na engleskom jeziku glasi: CVC.

Članak 7.

Sjedište Komore je u Zagrebu, Heinzelova 55.

Komora djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

Članak 8.

Komora ima zaštitni znak, vizualno rješenje zaštitnog znaka priloženo je Statutu i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Komora ima pečat, žig i štambilj te pečat s grbom Republike Hrvatske.

Pečat i žig Komore su okrugla oblika, promjera 30 mm, s upisanim tekstom u krugu: »Hrvatska veterinarska komora – Zagreb«, a u sredini je zaštitni znak Komore.

Štambilj Komore je pravokutnog oblika, veličine 60×20 mm, a sadržava naziv i adresu sjedišta Komore.

Pečat s grbom Republike Hrvatske je okruglog oblika, promjera 38 i 25 mm. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. U koncentričnim krugovima oko grba upisan je tekst »Republika Hrvatska«, ispisan iznad grba većim slovima od ostalog teksta, a ispod grba upisan je tekst »Hrvatska veterinarska komora« s upisom sjedišta pravne osobe »Zagreb«.

Pečat s grbom Republike Hrvatske koristi se isključivo na aktima koje Hrvatska veterinarska komora donosi u okviru javnih ovlasti određenih člankom 129. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/2013 i 148/13) i svih kasnijih izmjena ili dopuna navedenog propisa (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 9.

Odluke o promjeni naziva, sjedišta, područja djelovanja, broju i načinu uporabe pečata i štambilja donosi Skupština Komore.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI KOMORE

Članak 10.

Zadaće Komore jesu:

– reguliranje veterinarske profesije,

– suradnja s nadležnim tijelima za reguliranje veterinarske profesije u drugim zemljama članicama EU,

– promicanje i zastupanje interesa u području veterinarstva,

– zaštita i zastupanje interesa veterinara i veterinarskih tehničara,

– briga o ugledu i stezi u veterinarskom staležu,

– osnivanje regionalnih podružnica, kao ustrojbenih jedinica i koordiniranje njihovog rada,

– osnivanje stručnih odjela prema granama veterinarske djelatnosti,

– donošenje Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse, skrb o poštivanju pravila navedenih kodeksa i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihova kršenja,

– briga da veterinari i veterinarski tehničari poslove veterinarske djelatnosti obavljaju stručno, po pravilima struke, savjesno i odgovorno,

– vođenje upisnika članova,

– izdavanje, produljivanje i oduzimanje veterinarima licencije (odobrenje za rad),

– provjera stručnih kvalifikacija veterinara koji su kvalifikacije stekli u trećim zemljama,

– davanje mišljenja i prijedloga u postupku donošenja propisa kojima se uređuju pitanja, uvjeti i način obavljanja veterinarske djelatnosti te drugih općih akata kojima se propisuju obveze veterinara u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti,

– davanje mišljenja za osnivanje i prestanak obavljanja djelatnosti veterinarskih organizacija i privatne prakse,

– organiziranje pružanja stručne pomoći u uvođenju kontrole sustava upravljanja kvalitetom u obavljanju veterinarske djelatnosti u skladu s Kodeksom dobre veterinarske prakse Europske federacije veterinara i obavljanje njegove kontrole, temeljem posebnog propisa koji donosi Komora,

– organiziranje i provedba nadzora nad stručnim radom veterinara u obavljanju poslova veterinarske djelatnosti, u skladu s godišnjim programom nadzora, po ukazanoj potrebi ili na zahtjev čelnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprave),

– utvrđivanje odgovornosti veterinara pri kršenju Statuta Komore, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i ostalih općih akata koji reguliraju veterinarsku profesiju te izricanje odgovarajućih stegovnih mjera,

– praćenje stanja u veterinarskoj struci te zalaganje za poboljšanje materijalnog statusa članova Komore,

– suradnja u programiranju razvitka veterinarstva i unapređivanju jedinstvenog sustava zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti,

– donošenje nomenklature veterinarskih usluga, vođenje politike cijena i određivanje kriterija za izračun cijena veterinarskih usluga,

– određivanje kriterija za cijene veterinarskih usluga ako se iste ne financiraju iz državnog proračuna i ne provode u sklopu obveznih mjera koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u suradnji s komorama koje predstavljaju interese veterinarskih organizacija i subjekata u poslovanju s hranom te hranom za životinje,

– organiziranje i provedba obveznog stručnog usavršavanja veterinara i veterinarskih tehničara, skrb o stručnom osposobljavanju i usavršavanju veterinarskih djelatnika i zastupanje njihovih interesa te sudjelovanje pri oblikovanju diplomskog i postdiplomskog studija u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim veterinarskim institutom i Upravom,

– organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

– nadzor provedbe sustavnog i kontinuiranog stručnog usavršavanja svojih članova, te vođenje evidencije o stručnom usavršavanju,

– donošenje programa provjere stručne osposobljenosti veterinara,

– utvrđivanje i nadzor načina promidžbe veterinarskih organizacija i veterinarske prakse,

– suradnja s državnim tijelima, sa sveučilištima i drugim institucijama kako bi se osigurao djelotvoran rad veterinara u društvu te zaštitili njihovi interesi,

– briga o pravnoj zaštiti te o materijalnim i drugim interesima članova u staleškim i strukovnim pitanjima,

– poticanje suradnje među svojim članovima, unapređenje komunikacije između članova i smirivanje međusobnih nerazumijevanja,

– osnivanje Fonda uzajamne pomoći, za pomoć obiteljima unesrećenih, bolesnih i umrlih članova, u skladu sa mogućnostima, a na osnovi posebnog pravilnika,

– izdavanje časopisa, biltena, stručnih publikacija i raznih obrazaca,

– sudjelovanje u radu Svjetskog udruženja veterinara (World Veterinary Association),

– zastupanje interesa svoga članstva pred strukovnim savezima na razini EU (FVE),

– podnošenje izvješća Upravi u skladu s obvezama utvrđenim odredbama Zakona o veterinarstvu,

– organiziranje i provedba i drugih aktivnosti za potrebe svojih članova, te obavljanje drugih zadaća određenih ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 11.

Komora konstituira odbore i odjele koji omogućuju obavljanje poslova iz nadležnosti Komore.

Odbori i odjeli izrađuju prijedloge pravilnika kojima se određuje njihov djelokrug rada i oblik djelovanja.

Pravilnike o djelokrugu rada i obliku djelovanja odbora i odjela donosi Skupština Komore.

Članak 12.

Djelovanje Komore je javno.

Javnost rada Komore ostvaruje se prema odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Komore.

III. JAVNE OVLASTI KOMORE

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 129. stavka 1. točaka 5. i 9. Zakona poslove izdavanja, produljivanja i oduzimanja licencije (odobrenja za rad), te utvrđivanje i nadziranje načina promidžbe veterinarskih organizacija i veterinarske prakse, Komora obavlja kao javnu ovlast, a akti koje u tom svojstvu izdaje imaju karakter javne isprave.

IV. ČLANSTVO

Članak 14.

Članstvo u Komori je obvezno za sve veterinare i veterinarske tehničare koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Komori dobrovoljno je za veterinare i veterinarske tehničare koji neposredno ne obavljaju veterinarsku djelatnost, koji obavljaju djelatnost izvan Republike Hrvatske, umirovljene veterinare i nezaposlene veterinare i veterinarske tehničare, te veterinare iz stranih država, sa ili bez prebivališta na području Republike Hrvatske.

Veterinari državljani neke od država članica Europskog ekonomskog prostora (EEP-a), poslovno nastanjeni u drugoj zemlji članici, koji u Republici Hrvatskoj žele privremeno ili povremeno obavljati veterinarsku djelatnost, sukladno posebnim propisima u Komori se registriraju kao pridruženi članovi.

Sve obveze u obavljanju veterinarske djelatnosti sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Komore, adekvatno se odnose i na veterinare iz država članica Europskog ekonomskog prostora (EEP-a), izuzev plaćanja članarine, ukoliko istu plaćaju strukovnoj udruzi u zemlji poslovnog nastana.

Članak 15.

Status člana Komore veterinari i veterinarski tehničari stječu upisom u Upisnik članova komore.

Za upis u članstvo, veterinar i veterinarski tehničar, Komori podnosi pisani zahtjev, na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Statuta i njegov su sastavni dio (Prilog 2. i Prilog 3.).

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, veterinar prilaže diplomu ili dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju izdaje Nacionalni ENIC/NARIC ured te daje pisanu izjavu kojom se obvezuje da će poštivati odredbe ovoga Statuta i drugih općih akata Komore.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka veterinarski tehničar prilaže svjedodžbu o položenom završnom ispitu za veterinarskog tehničara te daje pisanu izjavu kojom se obvezuje da će poštivati odredbe ovoga Statuta i drugih općih akata Komore.

Privremena registracija pridruženih članova iz članka 14. stavka 3. ovoga Statuta, provodi se na temelju dostavljenog rješenja Uprave kojim se odobrava privremeno odnosno povremeno obavljanje poslova veterinarske djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Osobni podaci koji se dostavljaju za upis u članstvo, mogu se koristiti sukladno posebnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Članak 16.

Ured opće službe Komore utvrđuje da li veterinar ili veterinarski tehničar, ispunjava uvjete za članstvo, a predsjednik Komore donosi odluku o članstvu u Komori u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09).

Veterinaru ili veterinarskom tehničaru koji je na temelju odluke iz prethodnog stavka upisan u Upisnik članova, Komora izdaje člansku iskaznicu.

Oblik i sadržaj iskaznice člana komore, te način njenog izdavanja propisuje se posebnim općim aktom Komore.

Članak 17.

Upisom u Upisnik članova Komore veterinar i veterinarski tehničar, stječe sva prava i obveze koje mu pripadaju sukladno Zakonu, drugim zakonima, pod zakonskim aktima, propisima Europske unije koji su sastavni dio pravnog sustava Republike Hrvatske, a kojima se uređuje obavljanje veterinarske djelatnosti, ovom Statutu i drugim općim aktima i odlukama Komore.

Članak 18.

Članovi Komore imaju pravo:

– birati tijela komore i biti u njima birani,

– sudjelovanja u raspravama o svim pitanjima koja su u nadležnosti Komore,

– na člansku iskaznicu,

– na savjetodavnu pomoć iz staleške i strukovne problematike,

– na korištenje svih povlastica koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama,

– na pomoć kod traženja posla i izvješćivanjima o potrebama za veterinarima i veterinarskim tehničarima,

– pismeno ili elektroničkim putem biti obaviješteni o svim zbivanjima vezanim uz obavljanje veterinarske djelatnosti,

– na ostale usluge Komore, sukladno odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Komore.

Članak 19.

Članovi komore imaju obvezu:

– štititi ugled veterinara i veterinarske struke,

– poštivati i pridržavati se svih obveza koje su sadržane u ovom Statutu, ostalim aktima i odlukama Komore,

– kontinuiranog stručnog usavršavanja,

– ishoditi i pravovremeno produljivati valjanost licencije (odobrenja za rad),

– platiti upisninu i redovito plaćati članarinu, te ostala davanja koje utvrdi Komora,

– redovito izvješćivati Komoru o svim podacima iz upisnika članova i o njihovim promjenama (promjene se moraju prijaviti u roku od 10 dana od dana njihovog nastanka),

– promicanja obavljanja veterinarske djelatnosti sukladno pravilima struke, Zakona, ovog Statuta i ostalih općih akata Komore.

Članak 20.

Visinu upisnine, visinu članarine, rokove i način plaćanja članarine odlukom određuje Upravni odbor.

Ukoliko član Komore ne izvršava obveze plaćanja članarine u skladu s odlukom iz prethodnog stavka, Ured stručne službe mu dostavlja opomenu o neplaćanju članarine.

Ukoliko član Komore u roku od 15 dana od dana primitka opomene ne plati članarinu, predsjednik Komore donosi odluku kojom se utvrđuje prestanak članstva u Komori te se briše iz Upisnika članova komore i gubi sva prava koja mu proizlaze iz članstva u Komori, uključujući i pravo na licenciju.

Član Komore koji izgubi status člana u skladu s odredbama iz prethodnog stavka, u slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za upis u članstvo Komore, dužan je platiti dvostruki iznos upisnine, određene odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

Veterinar koji obavlja veterinarsku djelatnost mora imati i koristiti svoj štambilj na kojem su, uz ime i prezime, označene kratice profesionalne i akademske izobrazbe i grana temeljne specijalizacije.

Veterinar koji obavlja djelatnost u veterinarskoj praksi, također mora imati štambilj na kojem je uz navode iz prvog stavka ovog članka, naveden i naslov prakse.

Članak 22.

Veterinari i veterinarski tehničari koji obavljaju veterinarsku djelatnost u organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, dužni su Komoru izvješćivati o svim promjenama vezano uz zaposlenje, kako bi se iste mogle evidentirati u Upisniku članova Komore.

Promjene vezane uz zaposlenje iz stavka 1. ovoga članka, Uredu stručne službe Komore moraju su prijaviti u roku od 10 dana, od dana njihova nastanka.

Članak 23.

Odgovorna osoba veterinarske organizacije, veterinarske prakse i vlasnik objekta sa ustrojenom veterinarskom službom, dužna je Komori prijaviti preseljenje djelatnosti u nove prostorije, najmanje 30 dana prije preseljenja te predočiti dokaze nadležnih tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje odgovarajućeg oblika veterinarske djelatnosti.

V. DOBIVANJE I ODUZIMANJE LICENCIJE (ODOBRENJA ZA RAD)

Članak 24.

Uvjeti za izdavanje licencije propisuju se posebnim propisom koji u skladu sa Zakonom donosi ministar.

Visinu naknade za izdavanje licencije odlukom određuje Upravni odbor Komore.

Članak 25.

Veterinarsku djelatnost na području Republike Hrvatske mogu obavljati veterinari, članovi Komore koji posjeduju licenciju (odobrenje za rad veterinara), izdanu od Hrvatske veterinarske komore sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Komore te veterinarski tehničari.

Licencija (odobrenje za rad veterinara) se izdaje na vrijeme od 5 godina.

Uz licenciju, veterinaru koji udovoljava uvjetima za izdavanje i produljenje licencije, Komora izdaje i iskaznicu kojom se potvrđuje vrijeme važenja licencije.

Veterinarsku djelatnost na području Republike Hrvatske privremeno ili povremeno može obavljati i veterinar iz države članice Europskoga ekonomskog prostora koji posjeduje privremenu licenciju Komore, a koja se izdaje na temelju privremene registracije iz članka 15. stavka 4. ovoga Statuta.

Uz valjanu licenciju, veterinari koji obavljaju veterinarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti (osobno ili kolektivno).

Članak 26.

Časni sud Komore veterinaru može privremeno oduzeti licenciju (odobrenje za rad veterinara) do 6 mjeseci ako je stegovnim postupkom utvrđena i dokazana povreda ovoga Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse, drugih akata Komore i pravila struke.

U najtežim slučajevima kršenja Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse, drugih akata Komore te pravila struke, posebice ako su ista u svezi s pravomoćno utvrđenom kaznenom odgovornošću vezano uz obavljanje veterinarske djelatnosti, Časni sud Komore može donijeti odluku o oduzimanju licencije (odobrenja za rad veterinara) na vrijeme duže od 6 mjeseci ili trajno.

Članak 27.

Veterinaru prestaje licencija (odobrenje za rad veterinara):

– pet godina od dana izdavanja, ukoliko u propisanom roku ne podnese zahtjev za njeno produljenje;

– ako ne udovolji propisanoj obvezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara;

– ako je sam odjavi,

– utvrđivanjem da više ne ispunjava uvjete propisane Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore,

– oduzimanjem licencije odlukom Časnog suda,

– ukoliko više ne ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa;

– ukoliko izgubi status člana Komore,

– u slučaju da je u radnom odnosu u veterinarskoj organizaciji, veterinarskoj službi ili veterinarskoj praksi, a da nema važeće propisano osiguranja od profesionalne odgovornosti (osobno ili kolektivno).

Veterinaru prestaje privremena licencija (odobrenje za rad veterinara):

– istekom roka na koji je izdana,

– ako je sam odjavi,

– oduzimanjem licencije odlukom Časnog suda,

– u slučaju prestanka osiguranja od profesionalne odgovornosti (osobnog ili kolektivnog),

– ako izgubi odobrenje za rad u zemlji poslovnog nastana.

VI. USTROJSTVO KOMORE

Članak 28.

Za obavljanje poslova utvrđenih ovim Statutom te drugim općim aktima i odlukama tijela Komore, Komora u svom sastavu ustrojava:

– Ured stručne službe,

– Podružnice,

– tijela Komore,

– odbore, odjele i različita povjerenstva, po ukazanoj potrebi.

Za reguliranje veterinarskih tehničara kao dijela veterinarske profesije u Hrvatskoj veterinarskoj komori osniva se i ustrojava Odjel veterinarskih tehničara, kao samostalno i neovisno tijelo unutar Komore.

1. URED STRUČNE SLUŽBE KOMORE

Članak 29.

Za obavljanje administrativno-stručnih poslova, pri Komori ustrojava se Ured stručne službe.

Ured stručne službe obavlja administrativne poslove u svezi s vođenjem upisnika članova, izdavanjem, produljivanjem i oduzimanjem licencije, financijskim poslovanjem, organizacijskim poslovima, te ostale administrativno-tehničke i stručne poslove.

Članak 30.

Za obavljanje administrativnih i stručnih poslova iz prethodnog članka Komora ima stručnu službu s potrebnim brojem radnika.

S radnicima Ureda stručne službe izvršni direktor sklapa ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme.

Članak 31.

Radom Ureda stručne službe rukovodi izvršni direktor, koji je ujedno i rukovoditelj ureda.

Stručni tajnik organizira i usklađuje rad tijela Komore u granicama dobivenih ovlasti od izvršnog direktora. Izvršni direktor u suradnji s predsjednikom Komore provodi odluke i zaključke Skupštine i Upravnog odbora te osigurava obavljanje svih poslova koji proizlaze iz ovoga Statuta i ostalih općih akata Komore i za koje ga ovlaste tijela Komore.

Članak 32.

Djelokrug rada, prava i dužnosti Ureda stručne službe uređuju se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Komore.

2. PODRUŽNICE KOMORE

Članak 33.

Podružnica je regionalna jedinica Komore koja se osniva s ciljem obavljanja poslova promicanja i usklađivanja zajedničkih interesa veterinara, članova Komore, na području svog djelovanja, uz pridržavanje Statuta i drugih akata Komore.

Članak 34.

Komora u svom sastavu ima šest podružnica: Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Osijek, Rijeka i Split.

Podružnice se osnivaju za područja više županija, te obavljaju poslove koji se sukladno Statutu i ostalim aktima Komore prenose na podružnice.

Podružnica ima svoj štambilj.

Članak 35.

Podružnica Zagreb osniva se za područja sljedećih županija:

– Grad Zagreb,

– Zagrebačku županiju,

– Sisačko-moslavačku županiju,

– Karlovačku županiju.

Podružnica Varaždin osniva se za područja sljedećih županija:

– Varaždinsku županiju,

– Međimursku županiju,

– Krapinsko-zagorsku županiju.

Podružnica Bjelovar osniva se za područja sljedećih županija:

– Bjelovarsko-bilogorsku županiju,

– Koprivničko-križevačku županiju,

– Virovitičko-podravsku županiju.

Podružnica Osijek osniva se za područja sljedećih županija:

– Osječko-baranjsku županiju,

– Vukovarsko-srijemsku županiju,

– Brodsko-posavsku županiju,

– Požeško-slavonsku županiju.

Podružnica Rijeka osniva se za područja sljedećih županija:

– Primorsko-goransku županiju,

– Istarsku županiju,

– Ličko-senjsku županiju.

Podružnica Split osniva se za područja sljedećih županija:

– Zadarsku županiju,

– Šibensko-kninsku županiju,

– Splitsko-dalmatinsku županiju,

– Dubrovačko-neretvansku županiju.

Članak 36.

Svaka podružnica ima predsjednika i Upravni odbor podružnice.

Upravni odbor podružnice ima pet članova.

U Upravni odbor podružnice bira se najmanje jedan član iz svake županije u sastavu podružnice, članovi Upravnog odbora podružnice ujedno su i članovi Skupštine Komore.

Članove Upravnog odbora podružnice i predsjednika podružnice biraju veterinari, članovi Komore koji imaju mjesto prebivališta na području županija za koje se osniva podružnica, na Izbornoj skupštini podružnice.

Predsjednik podružnice rukovodi i koordinira radom podružnice, saziva Skupštinu podružnice i njome predsjedava, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora podružnice te surađuje s ostalim tijelima Komore.

Upravni odbor podružnice donosi odluke većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova.

Članak 37.

Predsjednik podružnice rukovodi radom podružnice.

Mandat članova predsjednika podružnice i članova Upravnog odbora podružnice traje četiri godine.

Članak 38.

Podružnica djeluje u granicama svojih prava, obveza i odgovornosti, na temelju ovog Statuta, ostalih općih akata Komore i na temelju ovlasti koje tijela Komore prenesu na podružnice.

Osnivanje, ustrojstvo i rad podružnica uređuje se ovim Statutom i Pravilnikom o osnivanju i radu podružnica.

Članak 39.

Podružnica Komore obavlja sljedeće poslove:

– prati obavljanje veterinarske djelatnosti na svom području te izvješćuje Upravni odbor Komore o stanju na svom području,

– predlaže mjere unaprjeđenja veterinarske djelatnosti na području svoje mjesne nadležnosti,

– sudjeluje pri planiranju regionalne politike razvoja veterinarstva koju zastupaju te surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave nadležnim za poljoprivredu, veterinarstvo, sigurnost hrane i zdravlje,

– provodi odluke tijela Komore na području svoje nadležnosti,

– sudjeluje u izradi osnovne mreže veterinarskih organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, kao jednom od kriterija za davanje mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih ljekarni,

– u suradnji s Odborom za stručno usavršavanje i Upravnim odborom Komore sudjeluje u izradi programa trajnog usavršavanja veterinara te pomaže organizaciju i provedbu stručnog usavršavanja članova na svom području,

– razmatra prijedloge i primjedbe svojih članova i po potrebi ih prosljeđuje Upravnom odboru Komore i drugim tijelima Komore,

– raspravlja o prijedlozima i nacrtima zakona, podzakonskih akata, Statuta i drugih općih akata Komore,

– svoje članstvo redovito izvješćuje o radu Komore,

– Skupštini Komore predlaže kandidate za tijela Komore s područja nadležnosti podružnice,

– Upravnom odboru Komore i drugim tijelima komore predlaže članove različitih povjerenstava, s područja nadležnosti podružnice,

– surađuje s drugim tijelima Komore,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, ostalim općim aktima Komore i odlukama tijela Komore.

3. TIJELA KOMORE

Članak 40.

Tijela Komore su:

– Skupština Komore,

– Upravni odbor Komore,

– Predsjednik Komore,

– Zamjenik predsjednika Komore,

– Izvršni direktor

– Stručni tajnik,

– Časni sud,

– Branitelj,

– Stručni odbor,

– Odbor za stručno usavršavanje,

– Odbor za veterinarsku etiku,

– Odbor za stručni nadzor nad radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– Gospodarski odbor,

– Odbor za međunarodnu suradnju,

– Nadzorni odbor,

– Izdavački odbor,

– Stručni odjeli:

– Odjel veterinara male prakse hrvatske,

– Odjel za veliku praksu – farmske životinje,

– Odjel za veterinarsko javno zdravstvo,

– drugi stručni odjeli, odbori i povjerenstva koje osniva Skupština.

– Odjel veterinarskih tehničara.

3.1. Skupština Komore

Članak 41.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore.

Skupštinu čine veterinari, članovi Komore koje izaberu podružnice Komore, kao svoje zastupnike.

Uz veterinare iz stavka 2. ovoga članka, Skupštinu Komore čine i veterinarski tehničari koje članovi Odjela veterinarskih tehničara biraju na sjednicama područnih jedinica Odjela. Iz svake Područne jedinice odjela veterinarskih tehničara, veterinarski tehničari s mjestom prebivališta na području županija koje se nalaze u sastavu Područne jedinice odjela veterinarskih tehničara, u Skupštinu Komore biraju jednog člana.

Članak 42.

Skupština Komore brine o ostvarivanju zadaća Komore iz članka 10. ovoga Statuta, Zakona i drugih akata Komore, a uz to:

– donosi program i smjernice rada Komore,

– donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede,

– donosi Kodeks veterinarske etike, Kodeks dobre veterinarske prakse i druge opće akte važne za djelovanje i rad Komore,

– donosi godišnji program nadzora nad stručnim radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarskih službi s javnim ovlastima,

– brine o skladnom i trajnom razvoju veterinarske djelatnosti,

– prihvaća i donosi mrežu potrebnih veterinarskih organizacija i privatne prakse na području Republike Hrvatske, kao jednog od kriterija za davanje mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih ljekarni,

– raspravlja o pitanjima položaja veterinarskih djelatnika u društvu,

– donosi odluku o učlanjivanju u međunarodne organizacije i institucije, te o prestanku članstva,

– brine o poboljšanju materijalnih uvjeta članova Komore,

– izabire predsjednika, zamjenika predsjednika, te članove ostalih tijela Komore,

– raspravlja i donosi stavove, odluke, zaključke i naputke o aktualnim pitanjima o kojima raspravlja,

– razmatra i prihvaća izvješća o radu odbora, odjela i povjerenstava,

– donosi odluke o upravljanju financijskim sredstvima iznad 200.000,00 kuna,

– prihvaća financijsko izvješće po godišnjem obračunu za proteklu poslovnu godinu,

– prihvaća financijski plan za tekuću poslovnu godinu,

– izdaje jedinstvenu veterinarsku dokumentaciju u Republici Hrvatskoj, kao i jedinstvene standarde i normative o radu,

– odlučuje o osnivanju i ukidanju podružnica Komore i stručnih odjela,

– donosi poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Komore,

– odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja zaslužnim članovima,

– predlaže zaslužne članove za odlikovanja i društvena priznanja,

– donosi odluku o prestanku rada Komore,

– raspravlja i donosi odluke i zaključke o svim drugim pitanjima i prijedlozima, koji su u djelokrugu Skupštine, sukladno odredbama Zakona, pod zakonskih akata, ovoga Statuta i drugih općih akata Komore.

Članak 43.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna Skupština saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik osobno, predsjednik na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine ili na zahtjev 1/5 članova Komore.

U slučaju zahtjeva za sazivanje izvanredne Skupštine od strane natpolovične većine članova Skupštine ili 1/5 članova Komore, predsjednik je istu dužan sazvati najkasnije 30 dana od dana primitka zahtjeva.

U slučaju da predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u navedenom roku, Skupštinu mogu sazvati i sami predlagatelji.

Na izvanrednoj Skupštini može se raspravljati i odlučivati samo o pitanjima radi kojih je Skupština sazvana, na način i prema postupku utvrđenim odredbama ovoga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 44.

Poziv na zasjedanje Skupštine mora biti uručen članovima Skupštine najmanje 10 dana prije sjednice, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektroničnom poštom.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, dan i sat, te dnevni red zasjedanja Skupštine.

Zasjedanje Skupštine može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

U slučaju da u zakazano vrijeme početka zasjedanja Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik određuje stanku u trajanju od 30 minuta, nakon čega Skupština može zasjedati, ukoliko je nazočno najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Sve odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim odluke o donošenju Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune, odluke o učlanjivanju i udruživanju u međunarodne organizacije i institucije, istupanju iz međunarodnih organizacija i institucija, te odluke o prestanku rada Komore, za koju je potrebna dvotrećinska većina nazočnih članova.

Način rada Skupštine određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se čuva kao dokument trajne vrijednosti.

Članak 45.

Svaka podružnica Komore, u Skupštinu Komore izabire po pet članova, koji su ujedno i članovi Upravnog odbora podružnice, a uz njih još jednog člana na 50 veterinara s mjestom prebivališta na područjima županija koje se nalaze u sastavu podružnice.

Izbori članova Skupštine Komore i kandidata za članove tijela Komore, obavlja se na neposrednim izborima, javnim ili tajnim glasovanjem na zasjedanju Skupštine podružnice.

Odluku o načinu glasovanja iz stavka 2. ovoga članka donosi Skupština podružnice.

Veterinarski tehničari na sjednicama Područnih jedinica odjela veterinarskih tehničara, iz svake područne jedinice u Skupštinu Komore biraju po jednog člana, kao svoje zastupnike.

Izbori članova Skupštine Komore iz redova veterinarskih tehničara, obavlja se na neposrednim izborima, javnim ili tajnim glasovanjem na sjednicama Područnih jedinica odjela veterinarskih tehničara.

Odluku o načinu glasovanja iz stavka 5. ovoga članka donosi sjednica Područne jedinice djela veterinarskih tehničara.

Članak 46.

Kandidati za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove tijela i odbora Komore, utvrđuju se na temelju kandidacijskih lista dostavljenih iz podružnica Komore.

Na temelju kandidacijskih lista dostavljenih iz podružnica utvrđuje se jedinstvena kandidacijska lista koju potvrđuje Skupština komore većinom glasova nazočnih članova.

Broj evidentiranih kandidata može biti veći od broja kandidata koji se biraju.

Članak 47.

Skupština izabire predsjednika, zamjenika predsjednika i članove ostalih tijela i odbora na zasjedanju Skupštine, većinom glasova nazočnih članova, tajnim glasovanjem.

Članak 48.

Mandat članova Skupštine i članova tijela Komore traje četiri godine.

Isti članovi mogu biti ponovno izabrani za članove Skupštine Komore ili članove tijela Komore, osim ako odredbama ovoga Statuta i akata koji se donose na temelju njega, nije drugačije propisano.

Članak 49.

Skupština ima pravo razriješiti članove tijela i odbora Komore koje je izabrala i prije završetka mandata, te odmah izabrati nove članove, uz uvjete određene Zakonom i ovim Statutom.

Kada prestane mandat članu tijela i odbora Komore, Skupština će umjesto njega izabrati novog člana na prvom sljedećem zasjedanju.

Ako se pravovremeno ne provedu izbori za članove Skupštine ili za druga tijela i odbore Komore, dotadašnji članovi Skupštine, odnosno tijela i odbora Komore, nastavljaju obavljati svoje funkcije, a najduže godinu dana od dana isteka mandata.

3.2. Upravni odbor Komore

Članak 50.

Upravni odbor je operativno tijelo koje upravlja radom Komore.

Upravni odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika, predstavnik Ministarstva, dekan Veterinarskog fakulteta, ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta i predsjednici Podružnica Komore.

Člana Upravnog odbora iz redova Ministarstva poljoprivrede, imenuje ministar.

Predsjednik Komore istodobno je i predsjednik Upravnog odbora, a zamjenik predsjednika Komore je ujedno i zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

Članak 51.

Upravni odbor Komore ima sljedeće zadaće:

– predlaže program i smjernice rada Komore,

– usvaja prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore, koje donosi Skupština,

– raspravlja i donosi odluke i zaključke o svim pitanjima bitnima za veterinarsku djelatnost,

– donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,

– priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za zasjedanje Skupštine,

– provodi i izvršava odluke, zaključke i naputke Skupštine,

– donosi odluke o prijedlozima Izvršnog direktora Komore,

– raspravlja i donosi odluke o ostvarivanju suradnje s Ministarstvom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom zdravlja, Veterinarskim fakultetom, Hrvatskim veterinarskim institutom i drugim tijelima državne uprave i ustanovama te daje naloge i/ili naputke Izvršnom direktoru za provedbu i poboljšanje suradnje,

– raspravlja o zaključcima i donosi zaključke i odluke o izvješćima odbora, odjela i povjerenstava Komore,

– priprema prijedloge Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i drugih akata Komore,

– donosi godišnji plan stručnog usavršavanja veterinara,

– imenuje Izvršnog direktora i Stručnog tajnika,

– imenuje savjetnike Komore,

– donosi odluke o korištenju financijskih sredstava Komore u iznosu od 80.000 kuna do 200.000,00 kuna,

– donosi odluke o visini upisnine, članarine i drugim članskim obvezama,

– usvaja godišnji program nadzora nad stručnim radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarskih službi s javnim ovlastima,

– donosi odluke o visini naknade za rad članova povjerenstva za nadzor nad stručnim radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– donosi opće akte potrebne za rad stručne službe Komore,

– obavlja i druge poslove i zadaće utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Komore.

3.3. Predsjednik Komore

Članak 52.

Predsjednik Komore:

– predlaže program i smjernice rada Komore te prati njegovu provedbu,

– saziva, predsjedava i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora Komore,

– donosi rješenje o izdavanju licencije (odobrenja za rad veterinara),

– ovjerava licenciju (odobrenje za rad veterinara) svojim potpisom, suhim žigom i pečatom Komore,

– donosi rješenje o produljenju licencije (odobrenja za rad veterinara),

– donosi rješenje o privremenom ili trajnom oduzimanju licencije (odobrenja za rad veterinara), u skladu s posebnim propisima,

– donosi odluke i rješenja u upravnom postupku temeljem javnih ovlasti Komore,

– Upravnom odboru predlaže poduzimanje aktivnosti koje su u skladu s politikom Komore,

– zastupa i predstavlja Komoru, vezano uz stručnu suradnju s drugim Komorama, ustanovama i međunarodnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu,

– potpisuje ugovore u ime Komore, vezano uz stručnu suradnju s drugim Komorama, ustanovama i međunarodnim asocijacijama, u zemlji i inozemstvu,

– izvršava zaključke i odluke Skupštine i Upravnog odbora i Komore,

– osniva povjerenstva za nadzor nad stručnim radom veterinara,

– donosi odluke o pokretanju stegovnog postupka ili ovlašćuje osobu za pokretanje postupka pred Časnim sudom, u slučaju kršenja odredbi Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i drugih općih pravnih akata Komore te u slučajevima obavljanja veterinarske djelatnosti suprotno pravilima struke,

– predlaže i donosi odluke o obustavi stegovnog postupka,

– potpisuje ugovore o radu s Izvršnim direktorom,

– ostvaruje i održava redovite kontakte s predstavnicima političke vlasti radi ostvarivanja ciljeva Komore,

– daje priopćenja za javnost,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Komore.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Komore.

U odsustvu predsjednika Komore, sa istim ovlastima zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, a u slučaju njegove spriječenosti izvršni direktor.

3.4. Zamjenik predsjednika Komore

Članak 53.

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik i/ili Upravni odbor.

Ako predsjednik iz nekog razloga ne može ili ne želi obavljati svoju funkciju, dužnost predsjednika obavlja zamjenik predsjednika, i to do sljedeće redovne sjednice Skupštine Komore, kada se obavlja izbor novog predsjednika.

3.5. Izvršni direktor

Članak 54.

Izvršni direktor:

– provodi program i smjernice rada Komore,

– zastupa i predstavlja Komoru pred tijelima državne uprave u odnosu na pitanja donošenja i provedbe propisa kojima se reguliraju poslovi veterinarske djelatnosti te drugih općih akata kojima se propisuju obveze veterinara u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, u skladu s odlukama i uputama Upravnog odbora,

– provodi odluke, zaključke i naputke Skupštine i Upravnog odbora,

– koordinira i usklađuje rad podružnica Komore,

– osigurava provedbu odluka Upravnog odbora o ostvarivanju suradnje s Ministarstvom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom zdravlja, Veterinarskim fakultetom, Hrvatskim veterinarskim institutom i drugim tijelima državne uprave i ustanovama,

– organizira provedbu godišnjeg programa stručnog usavršavanja veterinara,

– donosi odluke o korištenju financijskih sredstava Komore u iznosu do 80.000 kuna,

– samostalno zaključuje poslove vrijednosti do 80.000,00 kuna, a za poslove preko navedenog iznosa mora imati suglasnost Upravnog odbora, odnosno Skupštine, u skladu s odredbama ovoga Statuta,

– supotpisnik je svih akata Stručnog tajnika i blagajnika,

– organizira i prati provedbu godišnjeg programa nadzora nad stručnim radom veterinara,

– organizira i prati provedbu godišnjeg programa kontrola sustava upravljanja kvalitetom,

– osniva povjerenstva za kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– potpisuje ugovore o radu s Stručnim tajnikom, radnicima Ureda stručne službe Komore, savjetnicima i suradnicima Komore te druge ugovore kojima se reguliraju poslovi vezani za rad Komore,

– u hitnim slučajevima, vezano uz krizne situacije nastale pojavom naročito opasnih zaraznih bolesti ili elementarnih nepogoda, kada je ugroženo zdravlje životinja i ljudi, donosi zaključke i odluke koje inače pripadaju djelokrugu rada Upravnog odbora Komore, o čemu je dužan naknadno obavijestiti Upravni odbor Komore,

– ovlašten je izjavljivati žalbe i pokretati odgovarajuće sudske postupke,

– ovlašten je izdavati punomoći odvjetnicima i drugim osobama za zastupanje Komore pred sudovima i drugim državnim tijelima u okviru svojih ovlasti,

– daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje Stručnog tajnika ili drugog člana Komore.

Članak 55.

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor, na temelju javnog natječaja.

Za izvršnog direktora može biti imenovan doktor veterinarske medicine koji pored općih uvjeta za rad, mora imati najmanje deset godina rada u struci.

S izvršnim direktorom sklapa se ugovor o radu, koji u ime Komore potpisuje predsjednik.

3.6. Stručni tajnik

Članak 56.

Stručni tajnik koordinira rad Ureda stručne službe i neposredno obavlja stručne poslove iz nadležnosti Komore, u granicama ovlasti određenih ovim Statutom i drugim općim aktima Komore te organizira i izvršava poslove po nalogu Izvršnog direktora.

Stručni tajnik pored općih uvjeta za rad, mora imati završen Veterinarski fakultet, položen državni stručni ispit te najmanje tri godine rada u struci.

3.7. Časni sud

Članak 57.

Časni sud je samostalno i neovisno tijelo Komore koje vodi stegovni postupak protiv veterinara, raspravlja i odlučuje o odgovornosti veterinara u slučaju kršenja pravila ponašanja u obavljanju veterinarske djelatnosti, odnosno odredbi Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i ostalih općih akata Komore.

Časni sud je ustrojen kao Časni sud i Visoki časni sud.

Časni sud i Visoki časni sud imaju po pet članova.

Članove Časnog suda bira Skupština komore, a oni između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članovi Časnog suda ne mogu biti članovi Upravnog odbora Komore.

Mandat članova Časnog suda traje četiri godine.

Visoki časni sud odlučuje povodom žalbi na odluke Časnog suda, a njegova odluka je konačna u stegovnom postupku.

Članak 58.

Nitko ne može biti pozvan pred Časnim sudom zbog nacionalnih, vjerskih, političkih ili stručnih nazora.

Članak 59.

Časni sud obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Pravilnik o radu časnog suda,

– predlaže Pravilnik o stegovnom postupku,

– vodi stegovni postupak na prijedlog predsjednika Komore ili po njemu ovlaštene osobe i raspravlja o svim bitnim pitanjima i činjenicama, radi utvrđivanja odgovornosti veterinara,

– odlučuje o kršenju odredbi ovoga Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i drugih općih akata i odluka Komore, povreda u obavljanju veterinarske djelatnosti te izriče propisane stegovne mjere ili mjeru o oslobađanju veterinara od odgovornosti,

– obavlja i druge poslove koji su određeni ovim Statutom, Pravilnikom o radu Časnog suda i Pravilnikom o časnom sudu i stegovnom postupku.

Časni sud odlučuje većinom glasova, a svoje odluke donosi pismeno.

Članak 60.

Postupak utvrđivanja odgovornosti veterinara pokreće se na zahtjev predsjednika Komore ili po njemu ovlaštene osobe.

Za provedbu stegovnog postupka, u cilju utvrđivanja odgovornosti veterinara, Časni sud može imenovati istražno povjerenstvo.

Za članove istražnog povjerenstva mogu se imenovati članovi s liste veterinara koji provode nadzor nad stručnim radom veterinara, savjetnici Komore i drugi istaknuti stručnjaci pojedinih područja veterinarske djelatnosti, koji su članovi Komore.

Član istražnog povjerenstva koji je vodio istragu ne može odlučivati o prekršaju.

Članak 61.

Za povrede utvrđene ovim Statutom, drugim aktima i odlukama Komore, Časni sud može veterinaru izreći mjeru opomene, javne opomene, ukor, novčanu kaznu ili mjeru oduzimanja licencije (zabrane obavljanja veterinarske djelatnosti) na određeno vrijeme ili trajno, o čemu je dužan izvijestiti predsjednika Komore i Upravu.

Članak 62.

Protiv odluka Časnog suda moguće je uložiti žalbu.

Žalba na odluku Časnog suda podnosi se Visokom časnom sudu koji rješava žalbu u drugom stupnju.

Odluka Visokog Časnog suda u stegovnom postupku je konačna.

Članak 63.

Za svoj rad Časni sud odgovoran je Skupštini te je jednom godišnje dužan Skupštini podnijeti izvješće o svom radu.

U pogledu postupka pred Časnim sudom na odgovarajući se način primjenjuju propisi o kaznenom postupku.

Pravilnikom o časnom sudu i stegovnom postupku utvrđuje se stegovna odgovornost veterinara kao članova Komore u obavljanju veterinarske djelatnosti i zvanja, poštivanju Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i drugih općih akata Komore i odluka nadležnih tijela Komore te Zakona o veterinarstvu i drugih propisa nadležnih tijela državne uprave kojima se uređuje obavljanje poslova veterinarske djelatnosti.

3.8. Branitelj

Članak 64.

Branitelj zastupa interese okrivljenog veterinara u stegovnom postupku.

Branitelj može biti svaki član Komore ili odvjetnik kojega odabere okrivljeni veterinar.

3.9. Stručni odbor

Članak 65.

Stručni odbor je tijelo Komore koje usklađuje stručne interese i stavove Komore s Veterinarskim fakultetom, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa,, Hrvatskim veterinarskim institutom i drugim institucijama radi poboljšanja stručne razine veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.

Stručni odbor ima trinaest članova.

U stručni odbor po jednog člana predlaže Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarski fakultet i Hrvatski veterinarski institut. Šest članova odbora bira Skupština na prijedlog podružnica Komore, a Stručni tajnik, predsjednik Odjela veterinara male prakse hrvatske, predsjednik Odjela za velike – farmske životinje i predsjednik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, po svojoj funkciji su članovi Odbora.

Članove odbora bira i potvrđuje Skupština.

Članovi odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika.

Mandat članova Stručnog odbora traje četiri godine.

Članak 67.

– Stručni odbor ima zadaće:

– izrađuje prijedloge za izradu standarda i normativa za obavljanje poslova veterinarske djelatnosti,

– planira broj potrebnih veterinara i specijalista pojedinih područja u Republici Hrvatskoj i njihovu područnu raspodijeljenost,

– daje mišljenja, primjedbe i prijedloge pri donošenju zakonskih i pod zakonskih akata iz područja veterinarstva,

– daje mišljenja, primjedbe i prijedloge u postupku donošenja propisa i drugih akata kojima se uređuju pitanja, uvjeti i način obavljanja veterinarske djelatnosti, te drugih općih akata kojima se propisuju obveze veterinara u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti,

– planira i predlaže mrežu potrebnih veterinarskih organizacija i privatne prakse, u pojedinim područjima Republike Hrvatske,

– posebnim aktom razrađuje kriterije za davanje mišljenja za osnivanje i prestanak obavljanja djelatnosti veterinarskih organizacija i privatne prakse,

– na temelju kriterija iz prethodnog stavka daje mišljenja za osnivanje i prestanak obavljanja djelatnosti veterinarskih organizacija i privatnih praksi,

– s Veterinarskim fakultetom i drugim nadležnim institucijama sudjeluje u oblikovanju dodiplomskog i poslijediplomskog studijskog programa te programa kontinuirane edukacije veterinarskih djelatnika,

– predlaže i organizira uspostavu jedinstvene veterinarske dokumentacije u Republici Hrvatskoj te uspostavu i razvoj veterinarskoga informacijskog sustava,

– obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovoga Statuta, te drugih akata i odluka Komore.

Članak 68.

Za svoj rad Stručni odbor odgovoran je Skupštini komore, te je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Skupštini Komore.

3.10. Odbor za stručno usavršavanje

Članak 69.

Odbor za stručno usavršavanje je tijelo Komore koje se brine o stručnom usavršavanju veterinara u cilju proširivanja njihovog stručnog znanja, vještina i kompetencija.

Odbor za stručno usavršavanje predlaže Pravilnik o stručnom usavršavanju veterinara.

Članak 70.

Odbor surađuje s Veterinarskim fakultetom, Ministarstvom poljoprivrede – Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane, Hrvatskim veterinarskim institutom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, te s drugim ustanovama, vezano uz stručno usavršavanje veterinara.

Članak 71.

Odbor za stručno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

– brine se za postizanje i održavanje stručne osposobljenosti veterinara prema standardima suvremene veterinarske znanosti,

– predlaže grane specijalizacije, trajanje i program specijalizacije i užih specijalnosti Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa,

– izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog usavršavanja veterinara te ga dostavlja Upravnom odboru Komore,

– prati i kontrolira provedbu tečajeva stručnog usavršavanja, planiranu godišnjim planom,

– daje mišljenje o vrednovanju tečajeva stručnog usavršavanja,

– obavlja druge poslove vezano za stručno usavršavanje veterinara,

– u određenim slučajevima organizira provjeru znanja veterinara,

– nakon obavljenih provjera znanja izdaje potvrde glede izdavanja licencije (odobrenja za rad veterinara), za obavljanje veterinarskih djelatnosti u određenom razdoblju,

– nadzire vođenje evidenciju o stručnom usavršavanju,

– obavlja i druge stručne poslove za potrebe Komore, predviđene ovim Statutom, Pravilnikom o stručnom usavršavanju i drugim općim aktima i odlukama Komore.

Članak 72.

Odbor za stručno usavršavanje sastoji se od dvanaest članova.

Iz svake podružnice Komore, Skupština Komore u Odbor izabire po jednog člana, sedmog člana Odbora predlaže dekan Veterinarskog fakulteta, osmog člana predlaže Ministarstvo poljoprivrede. Stručni tajnik, predsjednik Odjela veterinara male prakse hrvatske, predsjednik Odjela za velike – farmske životinje i predsjednik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, po svojoj funkciji su članovi Odbora.

Predsjednik odbora je predstavnik Veterinarskog fakulteta, a zamjenika članovi Odbora biraju između sebe.

Mandat Odbora i predsjednika traje četiri godine.

Članak 73.

Za svoj rad i djelovanje Odbor je odgovoran Upravnom odboru Komore i Skupštini te je dužan Skupštini jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

3.11. Odbor za veterinarsku etiku

Članak 74.

Odbor za veterinarsku etiku je stručno tijelo Komore koje obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Kodeks veterinarske etike i Kodeks dobre veterinarske prakse,

– prati i nadzire primjenu odredbi Kodeksa veterinarske etike i Kodeks dobre veterinarske prakse,

– analizira i utvrđuje kršenje Kodeksa veterinarske etike i Kodeks dobre veterinarske prakse te nadležnim tijelima Komore predlaže adekvatne sankcije,

– raspravlja, tumači, savjetuje, te daje mišljenja o pojedinim problemima u svezi s veterinarskom etikom,

– razmatra i utvrđuje ugrožavanje ugleda veterinarskog staleža i s time u svezi zauzima stavove i predlaže postupak nadležnim organima Komore,

– prosuđuje, odobrava ili odbija prijedloge za istraživanja, s obzirom na pripadajuće zakonske odredbe,

– predlaže Pravilnik o promidžbi i načinu oglašavanja rada veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi,

– obavlja i druge poslove određene ovim statutom, Kodeksom veterinarske etike, Kodeksom dobre veterinarske prakse i drugim općim aktima Komore.

U slučaju postavljanja sumnje i/ili utvrđivanja povreda odredbi Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse, predsjednik Odbora dužan je od predsjednika Komore zatražiti pokretanje postupka protiv veterinara pred Časnim sudom.

Članak 75.

Odbor je neovisan u svom radu, njegov rad se temelji na Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja, Zakonu o veterinarsko-medicinskim proizvodima, provedbenim propisima navedenih zakona, ovom Statutu, Kodeksu veterinarske etike, Kodeksu dobre veterinarske prakse i drugim općim aktima Komore.

Odbor je sastavljen od sedam članova koje bira Skupština, s tim da iz svake podružnice u odboru mora biti član.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora biraju članovi između sebe.

Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini, te je dužan jednom godišnje Skupštini podnijeti izvješće o svom radu.

Članak 76.

Odbor za veterinarsku etiku odlučuje većinom glasova, a svoje stavove, preporuke, zaključke i odluke donosi u pisanom obliku.

Član odbora koji je obrađivao slučaj ne može o njemu glasovati.

Članak 77.

Član Odbora koji se ne slaže sa stavovima i odlukama Odbora za veterinarsku etiku može Upravnom odboru Komore podnijeti prigovor.

Upravni odbor Komore razmatra dostavljeni prigovor, te nakon provedene rasprave može donijeti odluku kojom se prigovor odbija ili se prihvaća. U slučaju da se prigovor člana Odbora prihvaća, predmet se vraća Odboru za veterinarsku etiku, na ponovno razmatranje.

3.12. Odbor za stručni nadzor nad radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom

Članak 78.

Odbor za stručni nadzor nad radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom obavlja sljedeće poslove:

– izrađuje prijedlog propisa kojim se utvrđuju uvjeti i način rada, naknade i nagrade za rad povjerenstva za nadzor nad stručnim radom veterinara i povjerenstva za kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog nadzora nad radom veterinara i godišnjeg programa kontrola sustava upravljanja kvalitetom, kojeg usvaja Upravni odbor Komore, a donosi Skupština komore,

– predlaže listu veterinara, članova Komore koji provode stručni nadzor i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– nadzire provođenje stručnog nadzora i kontrola sustava upravljanja kvalitetom te predlaže stručna mjerila za obavljanje stručnog nadzora,

– izrađuje obrazac upitnika te ostale obrasce za provođenje stručnog nadzora i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom,

– nadzire vođenje evidencije o obavljenim stručnim nadzorima nad radom veterinara i obavljenim kontrolama sustava upravljanja kvalitetom,

– izrađuje godišnje izvješće o obavljenim stručnim nadzorima i obavljenim kontrolama sustava upravljanja kvalitetom,

– obavlja ostale poslove predviđene ovim Statutom te poslove određene odlukama Skupštine, Upravnog odbora i drugim općim aktima Komore.

Nakon što Skupština donese godišnji program nadzora nad radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom, Komora isti dostavlja Upravi.

O obavljenim nadzorima i kontrolama sustava upravljanja kvalitetom te poduzetim mjerama, Komora izvješćuje Upravu.

Članak 79.

Odbor za stručni nadzor nad radom veterinara sastavljen od sedam članova koje bira Skupština, s time da u Odboru mora biti jedan član iz svake podružnice Komore.

Predsjednika Odbora biraju članovi između sebe.

Mandat članova Odbora traje četiri godine.

3.13. Gospodarstveni odbor

Članak 80.

Gospodarstveni odbor obavlja sljedeće poslove:

– štiti materijalne interese svojih članova,

– priprema prijedloge za financiranje veterinarskih djelatnosti,

– razmatra propise s područja financiranja veterinarstva,

– izrađuje kriterije za financijsko vrednovanje rada veterinara,

– predlaže kriterije za formiranje cijena veterinarskih usluga i minimalne cijene veterinarskih usluga, prema nomenklaturi,

– u suradnji s komorama koje predstavljaju interese veterinarskih organizacija i subjekata u poslovanju s hranom te hranom za životinje, određuje kriterije za cijene veterinarskih usluga ako se iste ne financiraju iz državnog proračuna i ne provode u sklopu obveznih mjera koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede,

– sudjeluje u predlaganju financiranja mjera iz područja veterinarske djelatnosti, koje se financiranju iz državnog proračuna,

– izvršava prihvaćene zaključke o financiranju Komore,

– predlaže visinu upisnine, članarine i drugih davanja Komori,

– priprema prijedloge za financiranje komorske aktivnosti mimo članarine (donacije),

– redovito analizira gospodarstveni položaj veterinarstva i veterinarskog staleža te tijelima Komore predlaže aktivnosti i mjere za poboljšanje gospodarstvenog položaja veterinarstva i veterinarskog staleža.

Članak 81.

Gospodarstveni odbor ima sedam članova koje bira Skupština Komore, s time da se iz svake podružnice u Odbor bira najmanje jedan član.

Prema potrebi Odbor u svoj rad uključuje i gospodarstvene, pravne ili druge stručnjake.

Predsjednika Odbora izabiru članovi između sebe.

Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Članak 82.

Gospodarstveni odbor za rad Odbora odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini Komore.

Predsjednik gospodarstvenog odbora dužan je jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Skupštini Komore.

3.14. Odbor za međunarodnu suradnju

Članak 83.

Odbor za međunarodnu suradnju je tijelo Komore koje obavlja sljedeće poslove:

– prati rad, aktivno sudjeluje u radu, te usko surađuje sa Svjetskom veterinarskom organizacijom (WVO), Europskom federacijom veterinara (FVE), Svjetskom organizacijom za male životinje (WSAVA), Europskim udruženjem veterinara praktičara (UEVP), Europskom udrugom ustanova za veterinarsku izobrazbu (EAEVE) te drugim međunarodnim udruženjima i institucijama značajnim za veterinarstvo,

– razvija i unaprjeđuje međunarodnu stručnu i znanstvenu suradnju s drugim međunarodnim veterinarskim organizacijama i institucijama, koja se odvija na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi,

– surađuje i izmjenjuje informacije s Veterinarskim komorama drugih zemalja,

– potiče i pomaže organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, kao i druge oblike bilateralne suradnje između Komore i komora drugih zemalja,

– u okviru bilateralne suradnje obavlja organizaciju posjeta stranih delegacija, kao i predavanja stranih predavača u Hrvatskoj,

– obavlja i druge poslove u sklopu međunarodne suradnje.

Članak 84.

Odbor za međunarodnu suradnju ima pet članova koje imenuje skupština. Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Za svoj rad Odbor je odgovoran je Skupštini Komore.

Predsjednik odbora dužan je jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Skupštini Komore.

3.15. Nadzorni odbor

Članak 85.

Nadzorni odbor ima zadaće:

– nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– nadzire materijalno poslovanje Komore,

– nadzire financijsko i blagajničko poslovanje Komore,

– nadzire knjige i akte koji se odnose na materijalnu dobit i imovinu Komore,

– obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovoga Statuta, drugim aktima Komore i odlukama Skupštine.

Članak 86.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština Komore.

Članovi odbora između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Odbora traje četiri godine, s mogućnošću još samo jednog mandata.

U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog, ni drugih odbora i tijela Komore.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem Komore, najmanje jednom godišnje, i to prije nego što skupština odobri završni račun.

O obavljenom nadzoru nad financijsko-materijalnim poslovanjem Komore, Nadzorni odbor sastavlja zapisnik i dostavlja ga skupštini.

Za svoj rad Nadzorni odbor neposredno je odgovoran Skupštini i predsjedniku Komore.

3.16. Izdavački odbor

Članak 87.

Izdavački odbor organizira:

– izdavanje stručnih, znanstvenih i popularnih izdanja, priručnika i obrazaca iz područja veterinarstva,

– izdavanje časopisa u kojem se objavljuju akti Komore, izvješćuje o aktivnostima Komore i njezinih tijela, kao i o radu podružnica i odjela,

– po potrebi izdavanje i drugih časopisa i biltena iz područja veterinarstva,

– obavlja i druge poslove iz izdavačke djelatnosti koje odrede Skupština, Upravni odbor i Stručni odbor, temeljem posebnih ovlasti Ministarstva poljoprivrede.

Članak 88.

Izdavački odbor ima pet članova koje imenuje Skupština.

Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Odbora traje četiri godine.

Članak 89.

Rad Izdavačkog odbora ureduje se Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti.

Odbor djeluje u skladu sa Zakonom, odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Komore, a za svoj rad odgovara Skupštini Komore kojoj najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o radu.

3.17. Stručni odjeli

Članak 90.

Stručni odjeli osnivaju se za pojedine stručne ili znanstvene grane i discipline veterinarske djelatnosti.

U Hrvatskoj veterinarskoj komori za veterinare članove Komore, u cilju unaprjeđenja stručnih i znanstvenih disciplina pojedinih područja veterinarske djelatnosti te reguliranja stručnog usavršavanja veterinara radi reguliranja uvjeta za produljivanje odobrenja za rad (licencije), osnivaju se sljedeći stručni odjeli:

– Odjel veterinara male prakse hrvatske,

– Odjel za veliku praksu-farmske životinje,

– Odjel za veterinarsko javno zdravstvo.

Skupština Hrvatske veterinarske komore, na prijedlog Upravnog odbora može osnovati i druge stručne odjele, za pojedina područja veterinarske djelatnosti.

Članak 91

Veterinari, članovi Komore, koji obavljaju veterinarsku djelatnost, ovisno o vrsti poslova koje obavljaju, u registru Komore evidentiraju se u odgovarajuće stručne odjele, prema pisanoj izjavi – pristupnici člana.

Članovi Komore koji rade različite vrste poslova veterinarske djelatnosti mogu biti članovi više stručni odjela.

Djelovanje i rad stručnih odjela mora biti u skladu sa zadaćama Komore propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Članak 92.

Stručni odjeli rade samostalno.

Pravilnikom o radu stručnih odjela Hrvatske veterinarske komore uređuju se ciljevi i zadaće Odjela, prava i dužnosti članova, administrativno poslovanje, javnost rada i druga pitanja od interesa za rad odjela.

Svaki Odjel ima svoj pravilnik o radu kojim se pobliže uređuju zadaci i poslovi Odjela, način izbora članova i druga pitanja iz njegovog djelokruga rada.

3.18. Odjel veterinarskih tehničara

Članak 93.

Odjel veterinarskih tehničara osniva se kao samostalno tijelo unutar Komore, za reguliranje statusa veterinarskih tehničara kao dijela veterinarske profesije, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja te rješavanje drugih pitanja koja su vezana uz veterinarske tehničare.

Veterinarski tehničari kao članovi Komore, članstvo ostvaruju isključivo kao članovi Odjela veterinarskih tehničara.

Odjel veterinarskih tehničara organizira se na regionalnom principu, kao Područne jedinice djela.

Djelovanje i rad Odjela veterinarskih tehničara mora biti u skladu sa zadaćama Komore propisanim Zakonom i ovim Statutom.

Članak 94.

Odjel veterinarskih tehničara u svom radu je samostalan.

Pravilnikom o radu odjela veterinarskih tehničara reguliraju zadaci i poslovi Odjela, ustroj, organizacija i tijela Odjela, način izbora članova u tijela Odjela i druga pitanja iz njegovog djelokruga rada.

Pravilnik o radu odjela veterinarskih tehničara donosi Skupština Komore.

VII. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 95.

Statut Komore je temeljni akt i s njim moraju biti usklađeni svi ostali akti Komore.

Odredbe u ostalim aktima Komore koje su u suprotnosti sa ovim Statutom su nevažeće.

Članak 96.

Akti Komore jesu:

– Statut Hrvatske veterinarske komore,

– Pravilnik o radu Ureda stručne službe,

– Kodeks veterinarske etike,

– Kodeks dobre veterinarske prakse,

– Pravilnik o promidžbi i načinu oglašavanja rada veterinarskih organizacija i privatne prakse,

– Pravilnik o radu veterinara u privatnoj praksi,

– Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom veterinara i kontroli sustava upravljanja kvalitetom,

– Pravilnik o časnom sudu i stegovnom postupku,

– Pravilnik o stručnom usavršavanju veterinara,

– Pravilnik o gospodarstvenom i financijskom poslovanju Komore,

– Pravilnik o radu tijela Komore,

– Pravilnik o nagradama i priznanjima,

– Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti,

– Pravilnik o radu podružnica,

– Pravilnik o radu stručnih odjela,

– Pravilnik o radu odjela veterinarskih tehničara,

– Pravilnik o postupku, kriterijima i načinu izdavanja mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi,

– drugi pravilnici, poslovnici i akti.

Članak 97.

Opći akt potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.

Članak 98.

Inicijativu za donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna mogu dati: Upravni odbor, Nadzorni odbor i podružnice Komore.

Inicijativa se upućuje Upravnom odboru Komore koji imenuje povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune, te određuje način vođenja i dužinu trajanja javne rasprave.

VIII. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KOMORE

Članak 99.

Komoru zastupa i predstavlja predsjednik Komore i izvršni direktor, u skladu s odredbama ovoga Statuta.

IX. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 100.

Financijsko i materijalno poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjega financijskog plana, kojeg donosi Skupština Komore.

Sredstva potrebna za rad Komore određuju se na osnovi navedenoga godišnjega financijskog plana. Planom se moraju predvidjeti troškovi za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškovi za rad tijela Komore, Ureda stručne službe Komore i drugih tekućih poslova.

Godišnji financijski plan i njegov rebalans donosi Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 101.

Financijsko-materijalno poslovanje Komore obavlja Ured stručne službe Komore, u skladu s važećim zakonima kojima se uređuje financijsko-materijalno poslovanje, Statutom i općim aktima Komore.

Članak 102.

Financijsko-materijalno poslovanje Komora obavlja preko jedinstvenog žiro-računa.

Članak 103.

Sredstva potrebna za rad Komore prikupljaju se:

– upisninom, članarinom i doprinosima članova Komore,

– naknadama koje uplaćuju ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske službe s javnim ovlastima za sufinanciranje kontrola sustava upravljanja kvalitetom,

– prihodima od ostalih naknada za usluge koje obavlja Komora,

– prihodima od održavanja kongresa, simpozija i savjetovanja i drugih oblika trajnog usavršavanja,

– prihodima od stručnih i znanstvenih usluga,

– prihodima od vlastite izdavačke djelatnosti,

– donacijama, zakladama i drugim prihodima i davanjima.

Članak 104.

Komora ima svoju imovinu.

Imovinu Komore čine: nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i materijalna prava.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Postojeće akte Komore nadležni odbori dužni su uskladiti u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta, a u istom roku se moraju donijeti novi akti koji proizlaze iz odredbi ovoga Statuta.

Članak 106.

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština Komore.

Članak 107.

Na temelju članka 128. stavka 1. Zakona, suglasnost na ovaj Statut dao je ministar poljoprivrede.

Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 109.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske veterinarske komore (»Narodne novine« br. 77/2010), koji je donijela Skupština na sjednici održanoj 14. svibnja 2010. godine.

Predsjednik HVK
dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet., v. r.

PRILOG 1.PRILOG 2.
PRILOG 3.


144 05.12.2014 Statut Hrvatske veterinarske komore 144 05.12.2014 Statut Hrvatske veterinarske komore 144 05.12.2014 Statut Hrvatske veterinarske komore 144 05.12.2014 Statut Hrvatske veterinarske komore