Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 145/2014 (8.12.2014.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2713

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O METODAMA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI, NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 127/2013).

Članak 2.

Sve procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koje su započete imenovanjem, ugovorom ili narudžbom, odnosno izdavanjem pojedinačnog zadatka za ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenog sudskog procjenitelja, prije stupanja na snagu Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 74/2014), odnosno u skladu sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbom o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, dovršit će se u skladu s tim Zakonom i Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/126

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.