Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2735

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVE OBAVIJESTI ZA UPIS U EVIDENCIJU REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju obveznici, postupak, sadržaj i rokovi dostave obavijesti sindikata o činjenicama iz članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, broj 93/14, u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Činjenice iz članka 7. stavka 1. i 2. Zakona upisuju se u evidenciju reprezentativnih sindikata, koja se vodi pri ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo), na temelju pisane obavijesti sindikata ili udruge sindikata.

(2) Obavijest o činjenici iz članka 7. stavka 1. Zakona dostavlja sindikat koji djeluje na razini na kojoj se smatra reprezentativnim.

(3) Obavijest o činjenicama iz članka 7. stavka 2. Zakona dostavlja sindikat koji je prvi naveden kao reprezentativan u sporazumu kojim se utvrđuju reprezentativni sindikati za određenu razinu.

(4) Sindikati iz stavka 2. i 3. ovoga članka dužni su dostaviti svaku promjenu ili izmjenu sporazuma u izvorniku ili ovjerenoj preslici, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 3.

(1) Obavijest sindikata o činjenicama iz članka 7. stavka 1. i 2. Zakona dostavlja se u pisanom obliku.

(2) Obavijest o činjenicama iz članka 7. stavka 1. Zakona dostavlja se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 1.

(3) Obavijest o činjenicama iz članka 7. stavka 2. Zakona dostavlja se u dva istovjetna primjerka na obrascu broj 2.

(4) Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istiniti.

Članak 4.

(1) Pisana obavijest iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

– naziv i sjedište sindikata podnositelja obavijesti

– registarski broj pod kojim je sindikat upisan u Knjigu sindikata

– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) sindikata

– naziv, sjedište i OIB poslodavca ili udruge poslodavaca kod kojeg sindikat djeluje

– razinu na kojoj se smatra reprezentativnim.

(2) Pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, pisana obavijest iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

– naziv i sjedište sindikata koji su sporazumom utvrđeni reprezentativnima

– registarske brojeve pod kojima su reprezentativni sindikati iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka upisani u Knjigu sindikata

– OIB svakoga od reprezentativnih sindikata

– broj radnika članova sindikata koji su sporazumom utvrđeni reprezentativnima, iskazan po svakom reprezentativnom sindikatu na razini za koju se pregovara

– naziv, sjedište i OIB poslodavca, odnosno udruge poslodavaca kod koje djeluju sindikati.

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovoga članka, sindikat je dužan priložiti pisani sporazum iz članka 7. stavka 2. Zakona.

(4) Prilozi uz obavijest iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu u dva primjerka.

(5) Ako ministarstvo provjerom utvrdi da u obavijesti nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara podatku navedenom u sporazumu, pozvat će sindikat koji je dostavio obavijest na dopunu, ispravak, odnosno dostavu nove obavijesti, uz upozorenje da u slučaju ne udovoljavanja tom pozivu, neće biti izvršen upis u evidenciju reprezentativnih sindikata.

(6) Sindikat je dužan u roku od osam dana od dana primitka poziva iz stavka 5. ovoga članka udovoljiti zahtjevu za dopunu ili ispravak podataka, odnosno dostaviti novu obavijest.

(7) O izvršenom upisu, odnosno odbijanju upisa u evidenciju reprezentativnih sindikata, ministarstvo će izvijestiti sindikat u roku od osam dana od dana zaprimanja potpune obavijesti, odnosno od proteka roka za dostavu potpune obavijesti.

Članak 5.

(1) U slučaju iz članka 7. stavka 1. Zakona, obavijest se mora dostaviti u roku od osam dana od kada je sindikat uputio poslodavcu zahtjev za pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja.

(2) U slučaju iz članka 7. stavka 2. Zakona, obavijest se mora dostaviti u roku od osam dana od dana zaključenja sporazuma kojim su utvrđeni reprezentativni sindikati.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (»Narodne novine« broj 93/12).

Članak 7.

Evidencija reprezentativnih sindikata koja se vodila u skladu s člankom 17. stavkom 5. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (»Narodne novine« broj 82/2012 i 88/2012), sastavni je dio evidencije koja se vodi po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Obrasci broj 1 i 2, čiji su oblik i sadržaj propisani ovim Pravilnikom, u prilogu su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/125

Urbroj: 524-03-01-01/2-14-23

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

Obrazac broj 1

_____________________________
            (naziv sindikata)

_____________________________
                       (datum)

Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata, a u svezi s člankom 27. stavkom 2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« br. 93/14), _______________ (naziv sindikata) dostavlja

OBAVIJEST
o činjenicama iz članka 7. stavka 1. Zakona

OIB sindikata podnositelja obavijesti:

naziv podnositelja obavijesti:

sjedište podnositelja obavijesti:

registarski broj pod kojim je u Knjigu sindikata upisan podnositelj obavijesti

naziv, sjedište i OIB poslodavca, odnosno udruge poslodavaca s kojom sindikat kolektivno pregovara

razina za koju se smatra reprezentativnim – poslodavac ili udruga poslodavaca (članak 12. stavak 1. Zakona)

                                       Potpis ovlaštene osobe

MP                                    __________________Obrazac broj 2

_____________________________
             (naziv sindikata)

____________________
              (datum)

Na temelju članka 3. stavka 3. Pravilnika o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata, a u svezi s člankom 27. stavkom 2. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« broj 93/2014), __________________ (naziv sindikata) dostavlja

OBAVIJEST
o činjenicama iz članka 7. stavka 2. Zakona

PODACI O POSLODAVCU, SPORAZUMU I RAZINI

naziv, sjedište i OIB poslodavca, odnosno udruge poslodavaca u kojoj djeluju sindikati potpisnici sporazuma

datum zaključenja sporazuma kojim se utvrđuju reprezentativni sindikati

razina za koju se sporazumom utvrđuje reprezentativnost – poslodavac ili udruga poslodavaca (članak 12. stavak 1. Zakona)

PODACI O REPREZENTATIVNIM SINDIKATIMA

Redni broj

Naziv reprezentativnoga sindikata

Sjedište

OIB

Registarski broj

Broj članova reprezentativnoga sindikata na temelju članka 7. stavka 3. Zakona

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Prilog: Sporazum kojim se utvrđuju reprezentativni sindikati (članak 7. stavci 2. i 3. Zakona), u dva primjerka (u originalu ili ovjerenom prijepisu)

                                                              Potpis ovlaštene osobe

MP                                                         __________________

146 10.12.2014 Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata 146 10.12.2014 Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata 146 10.12.2014 Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata