Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2737

Na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBJAVE KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način objave kolektivnih ugovora.

Članak 2.

(1) Kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način učiniti radnicima dostupnim na uvid.

(2) Poslodavac je dužan na zahtjev i o trošku radnika, omogućiti izradu preslike kolektivnog ugovora ili njegove promjene.

Članak 3.

(1) Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o razini njegove primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.

(2) Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavaca, odnosno udrugu poslodavaca i koji se primjenjuje na području Republike Hrvatske ili području dvije ili više županija, objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(3) Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavca, odnosno udrugu poslodavaca i koji se primjenjuje na području jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije.

Članak 4.

Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora iz članka 3. ovoga Pravilnika daje na objavu stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca.

Članak 5.

Kolektivni ugovor ili njegova promjena mora se objaviti u roku od trideset dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, broj 70/10).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/123

Urbroj: 524-03-01-01/2-14-23

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.