Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2738

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/2013) ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O OCJENI PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se detaljni sadržaj zahtjeva za prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Prethodna ocjena), detaljni sadržaj zahtjeva za glavnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Glavna ocjena), detaljni sadržaj zahtjeva za Prethodnom ocjenom prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu, način informiranja i sudjelovanja javnosti i Popis posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova i vrsta.

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Ako su planirani prostornim planom za kojeg je provedena ocjena prihvatljivosti, ocjenu prihvatljivosti nije potrebno provoditi za zahvate:

– u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ili izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja, izvan područja ekološke mreže,

– rekonstrukcije unutar postojećih građevnih čestica i obuhvata zahvata ili koridora i rekonstrukcije infrastrukturnih građevina unutar koridora rekonstrukcije, izvan područja ekološke mreže i

– održavanja građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ili izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja, unutar područja ekološke mreže.

II. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA PRETHODNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

Članak 3.

Zahtjev za Prethodnom ocjenom sadrži podatke o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata u tiskanom i digitalnom obliku.

Članak 4.

(1) Podaci o nositelju zahvata su:

– za pravnu osobu – naziv i adresa sjedišta tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe i kontakt,

– za fizičku osobu obrtnika – ime i prezime, OIB, naziv i sjedište obrta i kontakt,

– za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću – ime i prezime, OIB, adresa na kojoj obavlja djelatnost i kontakt,

– za fizičku osobu – ime i prezime, OIB, adresa stanovanja i kontakt.

(2) Podaci za pravnu osobu potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra, za fizičku osobu obrtnika izvatkom iz obrtnog registra, za fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću izvatkom iz nadležnog registra, a za fizičku osobu građanina preslikom osobne iskaznice.

Članak 5.

Idejno rješenje zahvata osobito sadrži:

1. Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:

– točan naziv zahvata,

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi lokacija zahvata, uključujući ime katastarske općine i po mogućnosti broj katastarske čestice,

– kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odgovarajućem mjerilu ili položaj zahvata u prostoru u vektorskom formatu.

2. Kratki opis zahvata:

– svrha zahvata,

– obuhvat zahvata (dimenzije, kapacitet i dr.),

– trajanje zahvata i razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti,

– način izvođenja zahvata (materijale odnosno korištene alate, strojeve i druga sredstva za provođenje zahvata),

– količinu i vrstu otpadnih tvari i otpada,

– opis eventualnih drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata.

III. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA GLAVNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU

Članak 6.

Zahtjev za Glavnom ocjenom sadrži podatke o nositelju zahvata, studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u tiskanom i digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: Studija) i rješenje kojim je utvrđena obveza provedbe Glavne ocjene.

Članak 7.

Na podatke o nositelju zahvata i načinu njihova potkrepljivanja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Studija osobito sadrži:

1. Uvodni dio:

– podatke o osobi ovlaštenoj za izradu Studije (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) s preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode koju je ovlaštenik stekao pod uvjetima propisanim posebnim propisom iz područja zaštite okoliša,

– popis izrađivača Studije,

– popis vanjskih stručnjaka ukoliko ovlaštenik za pojedine vrste poslova nema zaposlenika stručnjaka potrebne struke, s dokazom stručnosti vanjskih stručnjaka (reference znanstvenih i/ili stručnih radova i publikacija),

– kratku informaciju o razlozima izrade Studije (akt kojim je utvrđena potreba provođenja glavne ocjene),

– kratki opis metode za predviđanje utjecaja (provedena terenska istraživanja, korišteni stručni i/ili znanstveni modeli ocjene i dr.).

2. Podatke o zahvatu i lokaciji zahvata:

– točan naziv zahvata,

– svrhu zahvata,

– lokaciju zahvata: naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući ime katastarske općine i po mogućnosti broj katastarske čestice,

– obuhvat zahvata (dimenzije, kapacitet i dr.),

– trajanje zahvata i razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti,

– način izvođenja zahvata,

– alate, strojeve, materijale i dr. sredstva za provođenje zahvata,

– ovjeren izvod iz važeće prostorno-planske dokumentacije, odnosno po potrebi i odgovarajući akt tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,

– opis zahvata i drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata,

– opis glavnih obilježja tehnološkog procesa zahvata,

– popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces i koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija tvari,

– količinu, vrstu i način zbrinjavanja otpadnih tvari i otpada,

– analizu i grafičke priloge odnosa zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima.

3. Podatke o ekološkoj mreži:

– ekološke značajke ciljeva očuvanja i karakteristike područja ekološke mreže na koje zahvat može imati utjecaj,

– kartografski prikaz područja ekološke mreže s ucrtanom lokacijom zahvata i pristupnim putovima lokaciji zahvata.

4. Opis utjecaja zahvata na ekološku mrežu:

– mogući pojedinačni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– mogući kumulativni utjecaj zahvata s drugim postojećim i planiranim zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– vjerojatnost, trajanje i učestalost mogućih pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

– jačina i područje pojedinačnih i kumulativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

5. Mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže:

– prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže prema utjecajima iz točke 4. ovoga članka te obrazloženje odabira predloženih mjera,

– prijedlog programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

6. Zaključke:

– konačna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uz primjenu predloženih mjera ublažavanja i programa praćenja i izvješćivanja iz točke 5. ovoga članka.

7. Izvore podataka,

8. Ostale podatke i informacije.

IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA PRETHODNOM OCJENOM PRIHVATLJIVOSTI STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA ZA EKOLOŠKU MREŽU

Članak 9.

Zahtjev za Prethodnom ocjenom strategije, plana ili programa za ekološku mrežu sadrži:

1. Podatke o nositelju strategije, plana ili programa;

2. Podatke o strategiji, planu ili programu:

– naziv strategije, plana ili programa,

– razloge donošenja,

– ciljeve i programska polazišta,

– obuhvat strategije, plana ili programa,

– zahvate i aktivnosti koji se strategijom, planom ili programom planiraju, s njihovim opisom, kartografskim prikazom u odgovarajućem mjerilu i položajem u prostoru u vektorskom formatu.

3. Nacrt strategije, plana ili programa u tiskanom i digitalnom obliku ukoliko je izrađen do trenutka podnošenja zahtjeva.

V. NAČIN INFORMIRANJA JAVNOSTI

Članak 10.

U postupku Prethodne ocjene, Glavne ocjene i postupku utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete javnost će putem mrežne stranice tijela koje je sukladno odredbama članka 29. Zakona o zaštiti prirode nadležno za provođenje postupka (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) biti informirana o zahtjevu nositelja zahvata i ishodu postupka Prethodne ocjene, postupka Glavne ocjene, odnosno postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

VI. NAČIN SUDJELOVANJA JAVNOSTI

Javna rasprava

Članak 11.

(1) U postupku Glavne ocjene i postupku utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete provodi se javna rasprava u kojoj može sudjelovati svatko.

(2) Sudionici u javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe u vezi s predmetom javne rasprave u roku i na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Predmet javne rasprave iz stavka 1. ovoga članka može biti:

– zahtjev za glavnom ocjenom zahvata i studija,

– zahtjev za utvrđivanjem prevladavajućega javnog interesa i odobrenjem zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Objava javne rasprave

Članak 12.

(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata u svezi s predmetom javne rasprave sadrži sve podatke i dokaze sukladno Zakonu i ovom Pravilniku, donosi odluku o javnoj raspravi u svezi predmeta javne rasprave.

(2) Kada je za provođenje postupka nadležno tijelo središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), javna rasprava u svezi predmeta javne rasprave objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva i u dnevnom tisku.

(3) Kada je za provođenje postupka nadležno tijelo upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: upravno tijelo), javna rasprava u svezi predmeta javne rasprave objavljuje se na mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i Ministarstva te u dnevnom tisku. Objava javne rasprave može se objaviti i u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja.

(4) Objava javne rasprave iz stavaka 2. i 3. ovoga članka sadrži naznaku predmeta javne rasprave, mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida, mjesto i datum javnog izlaganja te rok u kojem se nadležnom tijelu dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi predmeta javne rasprave, a objavljuje se najmanje 8 dana prije početka javne rasprave.

Članak 13.

(1) Javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganje koordinira i provodi nadležno tijelo.

(2) Kada je za koordinaciju i provođenje javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje nadležno tijelo Ministarstvo, ono može sukladno načelu ekonomičnosti postupka pojedine radnje vezane uz javnu raspravu uključujući i objavu, javni uvid i javno izlaganje te izvješćivanje s javne rasprave, povjeriti upravnom tijelu (u daljnjem tekstu: provedbeno tijelo).

(3) U slučaju kada provedbeno tijelo preuzme koordinaciju i provođenje javne rasprave na način objave se primjenjuju odredbe članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Javni uvid

Članak 14.

(1) Istodobno s objavom javne rasprave, predmet javne rasprave stavlja se na javni uvid na način propisan objavom iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Javni uvid traje najmanje 30 dana.

Javno izlaganje

Članak 15.

(1) Za vrijeme javnog uvida nadležno tijelo ili provedbeno tijelo organizira javno izlaganje.

(2) U javnom izlaganju obvezno se osigurava nazočnost i sudjelovanje predstavnika nositelja zahvata i ovlaštenika koji je izradio Studiju i/ili dokumentaciju za utvrđivanje prevladavajućega javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta.

(3) O javnom izlaganju vodi se zapisnik. Zapisnik vodi službena osoba nadležnog odnosno provedbenog tijela. Zapisnik potpisuje službena osoba koja ga je vodila. Osim zapisnika, o javnom izlaganju može se osigurati i tonski zapis.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovoga članka sadrži pitanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika javne rasprave danih za vrijeme javnog izlaganja te odgovore na pitanja koje daju osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi

Članak 16.

(1) Ako u roku određenom u odluci o objavi javne rasprave sudionici javne rasprave ne dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u svezi s predmetom javne rasprave smatra se da nisu imali primjedbi.

(2) Sudionici javne rasprave sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

– imaju pravo pristupa na javni uvid predmeta javne rasprave,

– postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju osobe iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,

– mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz predmet o kojem se provodi javna rasprava,

– daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– upućuju nadležnom tijelu odnosno provedbenom tijelu, pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u obavijesti o javnoj raspravi.

(3) Prijedlozi i primjedbe iz stavka 2. ovoga članka koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi

Članak 17.

(1) O provedenoj javnoj raspravi nadležno odnosno provedbeno tijelo priprema izvješće.

(2) Kada izvješće sastavlja provedbeno tijelo nakon izrade dostavlja ga bez odgode sa svom popratnom dokumentacijom nadležnom tijelu.

(3) Izvješće o javnoj raspravi sadrži osobito:

– podatke o predmetu javne rasprave, odnosno naznaku da je taj predmet sastavni dio izvješća,

– popis sudionika u javnoj raspravi čiji su prijedlozi i primjedbe vezano uz predmet javne rasprave prihvaćeni,

– naznaku primjedbi i prijedloga sudionika, koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni te obrazloženja razloga njihova neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja,

– popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe dani izvan određenog roka.

(4) Akti, preslike i drugi dokazi objave javne rasprave, pozivi i posebne obavijesti o javnoj raspravi, zapisnici o javnim izlaganjima i knjiga primjedbi sastavni su dio izvješća o javnoj raspravi.

VII. POSEBNO UGROŽENI I ZNAČAJNI STANIŠNI TIPOVI I VRSTE

Članak 18.

(1) Posebno ugroženi i značajni stanišni tipovi i vrste su prioritetni stanišni tipovi i prioritetne vrste za koje su izdvojena područja ekološke mreže proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (»Narodne novine« broj 124/2013).

(2) Popis posebno ugroženih i značajnih stanišnih tipova utvrđen je Prilogom I. ovoga Pravilnika, a Popis posebno ugroženih i značajnih vrsta Prilogom II. ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (»Narodne novine«, broj 118/2009) koje nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti prirode.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (»Narodne novine« broj 118/2009).

(4) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/11-06/16

Urbroj: 517-07-2-1-14-8

Zagreb, 24. studenoga 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

POPIS POSEBNO UGROŽENIH I ZNAČAJNIH STANIŠNIH TIPOVA

NATURA 2000 kod

Naziv stanišnog tipa prema Direktivi Vijeća 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta

NKS kod

1120

Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)

G.3.5.

1150

Obalne lagune

G.2.4.4.; G.3.1.; G.3.7.; G.4.4.; K.2.; F.4.2.1.3.

1530

Panonske slane stepe i slane močvare

C.3.7.

2340

Kontinentalne panonske sipine

C.3.2.

3170

Mediteranske povremene lokve

A.4.2.1.2.; A.4.2.1.4.

3180

Povremena krška jezera
(Turloughs)

-

4070

Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)

D.2.1.1.1.

6110

Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu

-

6210

Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco – Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)

C.3.3.

6220

Eumediteranski travnjaci Thero – Brachypodietea

C.3.6.

6230

Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama

C.3.4.2.; C.3.4.3.

6240

Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)

C.3.1.

6250

Panonski stepski travnjaci na praporu

-

6260

Panonski travnjaci na pijesku

C.3.2.

7130

Gorski tresetni cretovi

C.1.2.2.

7220

Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati

A.2.1.1.3.

9180

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion

E.4.4.

91E0

Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

E.1.1., E.1.2.; E.1.3.; E.2.1.2.; E.2.1.3.; E.2.1.4.; E.2.1.5.; E.2.1.6.; E.2.1.8.;

91H0

Panonske šume s Quercus pubescens

E.3.4.7.

9530

(Sub-) mediteranske šume endemičnoga crnoga bora

E.3.5.7.; E.7.4.4.; E.7.4.5.; E.7.4.6.; E.7.4.7.


PRILOG II.

POPIS POSEBNO UGROŽENIH I ZNAČAJNIH VRSTA

RED

PORODICA

VRSTA – znanstveni naziv

VRSTA – hrvatski naziv

ANIMALIA – ŽIVOTINJE

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

vuk

Ursidae

Ursus arctos

medvjed

SQUAMATA

Viperidae

Vipera ursinii

planinski žutokrug

CAUDATA

Proteidae

Proteus anguinus

čovječja ribica

COLEOPTERA

Cetoniidae

Osmoderma eremita

mirišljavi samotar

Cerambycidae

Rosalia alpina

alpska strizibuba

LEPIDOPTERA

Arctiidae

Callimorpha
(Euplagia)
quadripunctaria

danja medonjica


PLANTAE – BILJKE


Brassicaceae

Degenia velebitica

velebitska degenija

Asteracee

Serratula lycopifolia

nerazgranjena pilica

146 10.12.2014 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu 146 10.12.2014 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu 146 10.12.2014 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu