Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2740

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 17. Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar zdravlja uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) granične razine elektromagnetskih polja, postupci njihovog provjeravanja i uvjeti za dobivanje ovlasti za obavljanje tih postupaka, kao i posebni zahtjevi za uređaje, postrojenja i građevine koje su izvori elektromagnetskih polja ili sadrže izvore elektromagnetskih polja;

b) izvori elektromagnetskih polja, za koje je obvezna dozvola ministra zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar);

c) uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za projektiranje ili postavljanje i uporabu izvora elektromagnetskih polja;

d) uvjeti za ishođenje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od neionizirajućih zračenja, i

f) način vođenja evidencija te dostavljanja izvješća i podataka ovlaštenih pravnih osoba.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Elektromagnetska polja jesu vremenski promjenjiva električna i magnetska polja frekvencije do 300 GHz,

2. Temeljne veličine jesu veličine koje se izravno povezuju uz do sada potvrđene zdravstvene učinke elektromagnetskih polja i na koje se postavljaju temeljna ograničenja. Zaštita od potvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka zahtijeva da temeljna ograničenja nisu prekoračena. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: unutarnje (inducirano) električno polje, specifična gustoća apsorbirane snage, specifična gustoća apsorbirane energije te gustoća snage.

3. Referentne veličine jesu mjerljive veličine čijim nadzorom se posredno osigurava zadovoljenje temeljnih ograničenja. Fizikalne veličine koje se mogu koristiti kao referentne veličine jesu: jakost električnog polja, gustoća magnetskog toka, dodirna struja i gustoća snage (ekvivalentnoga ravnog vala). Usklađenošću s graničnim razinama referentnih veličina, danim u ovom Pravilniku, osigurava se usklađenost s temeljnim ograničenjima. Zbog mogućih znanstveno još nepotvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka elektromagnetskih polja, primjenom načela predostrožnosti, granične razine referentnih veličina su smanjene u odnosu na pripadna temeljna ograničenja.

4. Unutarnje (inducirano) električno polje (Ei) – predstavlja polje inducirano u biološkom tkivu uslijed vanjskog električnog i magnetskog polja generiranog od izvora neionizirajućeg zračenja. Vektorska je veličina i izražava se u voltima po metru (V/m).

5. Specifična gustoća apsorbirane energije (SA) jest apsorbirana energija elektromagnetskog vala po jedinici mase biološkog tkiva i izražava se u džulima po kilogramu (J/kg). Rabi se kao temeljna veličina kod vremenski promjenjivih elektromagnetskih polja.

6. Specifična gustoća apsorbirane snage (SAR) jest mjera brzine apsorbiranja energije po jedinici mase biološkog tkiva, a izražava se u vatima po kilogramu (W/kg). Rabi se kao temeljna veličina u frekvencijskom području od 100 kHz do 10 GHz.

7. Dodirna struja (I) jest struja koja teče tijekom dodira ljudskog tijela s vodljivim objektom u elektromagnetskom polju, a izražava se u miliamperima (mA). Može se rabiti kao referentna veličina za posredne učinke polja do frekvencije od 110 MHz.

8. Gustoća snage (S) je omjer snage i površine okomite na smjer širenja elektromagnetskog vala, a izražava se u vatima po metru kvadratnom (W/m2). Rabi se kao temeljna veličina za frekvencijsko područje od 10 GHz do 300 GHz, a kao referentna veličina od 10 MHz do 300 GHz.

9. Jakost električnog polja (E) u određenoj točki prostora definira se silom na jedinični električni naboj u toj točki. Jakost električnog polja jest vektorska veličina i izražava se u voltima po metru (V/m).

10. Jakost magnetskog polja (H) definira se silom na naboj u gibanju. Vektorska je veličina i izražava se u (A/m). Jednaka je omjeru magnetske indukcije i permeabilnosti sredstva µ.

11. Magnetska indukcija ili gustoća magnetskog toka (B) predstavlja vrijednost magnetskog toka koji prolazi jediničnom površinom postavljenom okomito na smjer magnetskog toka. Gustoća magnetskog toka je vektorska veličina a izražava se u teslama (T).

12. Efektivna izračena snaga (ERP) (u danom smjeru) jest umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u smjeru glavne latice u odnosu na poluvalni dipol.

13. Efektivna izotropna zračena snaga (EIRP) predstavlja umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u smjeru glavne latice u odnosu na izotropni radijator.

14. Izvor niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: niskofrekvencijski izvor) jest svaki objekt elektroenergetskog sustava (kao npr. elektrana transformatorska stanica, elektroenergetski vod, rasklopno postrojenje) nazivnog napona većeg od 1 kV, element ili postrojenje električne vuče ili bilo koji drugi uređaj, sustav ili objekt koji svoj rad temelji na stvaranju elektromagnetskog polja frekvencije do uključivo 100 kHz.

15. Elektroenergetski vod jest nadzemni vod ili podzemni kabel za prijenos ili distribuciju električne energije napona većeg od 1 kV odnosno vod nižeg napona ako njime protječe struja od najmanje 1500A. Elektroenergetski vod je veza između dva postrojenja iste naponske razine. Pojedini izvod iz napojne trafostanice cijelom duljinom, sve do kraja svoje naponske razine uključivši sve priključene odcjepe razmatra se kao jedinstveni izvor elektromagnetskog polja.

16. Izvor visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: visokofrekvencijski izvor) jest uređaj ili objekt koji stvara elektromagnetsko polje frekvencije od 100 kHz do uključivo 300 GHz. Visokofrekvencijskim izvorom ne smatra se uređaj predviđen za usmjerenu nepokretnu mikrovalnu vezu, satelitsku vezu, te sve nepokretne radijske postaje efektivne izračene snage manje od 6 W, koje na istom mjestu odašilju manje od 800 sati godišnje, kao i nepokretne amaterske radijske postaje efektivne izračene snage manje od 100 W.

17. Nepokretni izvor jest izvor elektromagnetskog polja koji ima određeno stalno mjesto djelovanja. U nepokretne izvore ne ubrajaju se ugradbeni kućanski aparati (kao što je npr. mikrovalna pećnica i sl.).

18. Novi izvor jest nepokretni izvor elektromagnetskog polja koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije imao pravovaljanu dozvolu za rad prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a također se novim smatra svaki izvor elektromagnetskog polja nakon rekonstrukcije.

19. Zatečeni izvor jest nepokretni izvor elektromagnetskog polja koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imao pravovaljanu dozvolu za rad prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

20. Rekonstrukcija izvora elektromagnetskog polja jest svaki zahvat kojim se bitno mijenjaju osnovne tehničke značajke, način uporabe ili djelovanja, snaga ili smještaj nepokretnog izvora, a ima za posljedicu promjenu razina ili vrste elektromagnetskog polja izvora.

21. Javna područja jesu sva mjesta u urbanim i ruralnim sredinama na koja nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji, a nisu u području povećane osjetljivosti odnosno profesionalne izloženosti.

22. Područja povećane osjetljivosti jesu zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte.

23. Područja profesionalne izloženosti jesu područja u kojima radnik, koji obavlja poslove vezane za izvore elektromagnetskih polja može biti izložen elektromagnetskim poljima 40 sati tjedno pri čemu je radnik upoznat s mogućnošću izlaganja, a njegova izloženost elektromagnetskim poljima je kontrolirana.

24. Upisnik izvora elektromagnetskih polja jest baza podataka o izvorima elektromagnetskih polja na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika, s podacima o korisniku izvora elektromagnetskih polja, općim podacima o izvorima (proizvođač, naziv, tip, model, serijski broj, godina proizvodnje i namjena), tehničkim podacima o izvorima (nazivna snaga, nazivni napon, predvidivo opterećenje, frekvencijsko područje rada i sl.), adresom lokacije na kojoj je izvor smješten i mišljenje ovlaštene pravne osobe o izvoru elektromagnetskih polja.

25. Tipski izvor niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja je izvor s točno određenim značajkama (izvedba, nazivni napon i nazivna snaga) koje utječu na razinu električnih i magnetskih polja u okolnom prostoru.

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izvore elektromagnetskih polja pri njihovom projektiranju, stavljanju u uporabu i tijekom uporabe.

(2) Ovaj Pravilnik uređuje zaštitu ljudi u javnom području, području povećane osjetljivosti i području profesionalne izloženosti.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na zaštitu ljudi s ugrađenim medicinskim implantatima kao niti na zaštitu pacijenata prilikom primjene elektromagnetskih polja u dijagnostičke i terapijske svrhe.

II. TEMELJNA OGRANIČENJA

Članak 4.

Ovisno o frekvencijskom području, temeljna ograničenja postavljaju se na sljedeće veličine:

a) unutarnje (inducirano) električno polje od 1 Hz do 10 MHz,

b) specifična gustoća apsorbirane snage od 100 kHz do 10 GHz,

c) gustoća snage od 10 GHz do 300 GHz.

Temeljna ograničenja na području profesionalne izloženosti

Članak 5.

Na području profesionalne izloženosti temeljne veličine iz članka 4. ovoga Pravilnika ne smiju prelaziti ograničenja navedena u Prilogu 1., Tablici 1. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Temeljna ograničenja na javnom području i području povećane osjetljivosti

Članak 6.

Na javnom području i području povećane osjetljivosti temeljne veličine iz članka 4. ovoga Pravilnika ne smiju prelaziti ograničenja navedena u Prilogu 1., Tablici 1. ovoga Pravilnika.

III. GRANIČNE RAZINE REFERENTNIH VELIČINA

Granične razine na području profesionalne izloženosti

Članak 7.

(1) Na području profesionalne izloženosti granične razine referentnih veličina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju ne smiju prelaziti ograničenja navedena u Prilogu 2., Tablici 1. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Ako je boravak ljudi u području iz stavka 1. ovoga članka kontroliran i vremenski ograničen, razine elektromagnetskog polja nepokretnog izvora za pojedinačnu frekvenciju smiju prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 1. ovoga Pravilnika, i to u slučaju ako su mjera dopuštenog prekoračenja ovih razina i maksimalno dopušteno trajanje boravka utvrđeni posebnim propisom.

Članak 8.

Na području profesionalne izloženosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 1. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Kod impulsnih polja efektivne vrijednosti jakosti električnog polja i gustoće magnetskog toka, za vrijeme trajanja jednog impulsa ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u Prilogu 2. Tablici 4. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Granične razine na javnom području

Na javnom području razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Na javnom području za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 2. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Kod impulsnih polja efektivne vrijednosti jakosti električnog i gustoće magnetskog toka, za vrijeme trajanja jednog impulsa ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u Prilogu 2. Tablici 5. ovoga Pravilnika.

Granične razine na području povećane osjetljivosti

Članak 13.

(1) Na području povećane osjetljivosti razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika.

(2) Na području povećane osjetljivosti za frekvencijsko područje iznad 10 MHz razine vršne gustoće snage impulsnog elektromagnetskog ravnog vala za pojedinačnu frekvenciju za vrijeme srednje vrijednosti širine impulsa ne smiju prelaziti 1000 puta granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika. To je ekvivalentno vrijednosti električnog polja impulsnog elektromagnetskog ravnog vala koja ne smije biti veća od umnoška broja 32 i granične razine električnog polja iz Priloga 2. Tablice 3. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Kod impulsnih polja efektivne vrijednosti jakosti električnog i magnetskog polja, kao i gustoće magnetskog toka, za vrijeme trajanja jednog impulsa ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u Prilogu 2. Tablici 6. ovoga Pravilnika.

Istodobno djelovanje elektromagnetskih polja više frekvencija

Članak 15.

(1) Na mjestima gdje istodobno djeluju elektromagnetska polja više nepokretnih izvora različitih frekvencija dodatno moraju biti zadovoljeni uvjeti navedeni u Prilogu 3. Koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika obvezne su provesti proračune i mjerenja na frekvencijama elektromagnetskih polja koje generiraju svi izvori polja.

Granične razine istosmjernog magnetskog polja

Članak 16.

Granične razine istosmjernih magnetskih polja medicinskih proizvoda ne smiju prelaziti vrijednost od 0,4 T za povećanu osjetljivost, a za profesionalnu izloženost gustoće magnetskog toka ne smiju prelaziti vrijednost od 2 T za glavu i 8 T za udove tijela.

Mjerenja razina istosmjernih magnetskih polja provode ovlaštene pravne osobe za poslove zaštite od elektromagnetskih zračenja prema ovome Pravilniku ukoliko su akreditirane za mjerenje istosmjernih magnetskih polja.

IV. ZAHTJEVI ZA IZVORE ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Uvjeti uporabe i stavljanja u pogon izvora elektromagnetskih polja

Članak 17.

(1) Izvor elektromagnetskog polja smije se upotrebljavati i stavljati u uporabu samo ako razine elektromagnetskog polja u njegovoj okolini zadovoljavaju uvjete propisane člancima 7., 8., 9, 10., 11., 12.,13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika.

(2) Za zatečeni izvor koji je zračni elektroenergetski vod razina elektromagnetskog polja za pojedinačnu frekvenciju na području povećane osjetljivosti smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 3. ovoga Pravilnika, ali ne smije prelaziti granične razine navedene u Prilogu 2. Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(3) Zatečeni izvor elektromagnetskog polja, koji ne udovoljava uvjetima propisanim stavcima 1. i 2. ovoga članka, mora se rekonstruirati ili podvrgnuti provedbi tehničkih mjera za smanjenje razina elektromagnetskih polja na vrijednosti kojima je osigurano udovoljavanje gore navedenim uvjetima.

Članak 18.

Nepokretni izvor elektromagnetskog polja pri uporabi mora imati valjano izvješće o mjerenjima elektromagnetskog polja, izdano od pravne osobe ovlaštene sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, kojim se potvrđuje da razine elektromagnetskih polja u okolini izvora pri njegovu radu zadovoljavaju uvjete propisane člankom 17. ovoga Pravilnika osim nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora iz članka 43. ovoga Pravilnika koji su Studijom oslobođeni obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora.

Članak 19.

Ako za pojedine izvore elektromagnetskih polja postoji posebni propis koji određuje razinu emitiranih elektromagnetskih polja, tada pri stavljanju na tržište i /ili uporabu, taj izvor mora biti u skladu s tim propisom, čime se potvrđuje da zadovoljava razine elektromagnetskih polja definirane tim posebnim propisom.

Članak 20.

(1) Ako se mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene sukladno članku 37. ovoga Pravilnika utvrdi da u okolini jednoga ili više nepokretnih izvora razine elektromagnetskih polja ne zadovoljavaju uvjete propisane člankom 17. ovoga Pravilnika, sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) naredit će ograničenje uporabe, primjenu tehničkih mjera ili prestanak rada nepokretnog izvora, i to tako dugo dok navedeni uvjeti ne budu zadovoljeni.

(2) Ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera odnosno prestanak rada u slučaju istovremenog djelovanja elektromagnetskih polja različitih frekvencija više nepokretnih izvora provode se uzastopno za izvore koji su zadnji puštani u uporabu.

Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera za nepokretni izvor elektromagnetskog polja

Članak 21.

(1) Ograničenje uporabe i primjena tehničkih mjera propisanih člankom 20. ovoga Pravilnika mora se obaviti u roku od najviše godinu dana od dana zaprimanja rješenja kojim se naređuje ograničenje uporabe ili primjena tehničkih mjera.

(2) U slučaju da ograničenje uporabe i primjenu tehničkih mjera izvora elektromagnetskog polja nije bilo moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovoga članka iz opravdanih razloga, ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) iznimno može produljiti rok iz stavka 1. ovoga članka, a najviše na godinu dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

V. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE ZA PROJEKTIRANJE, POSTAVLJANJE I STAVLJANJE U POGON ILI UPORABU IZVORA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Članak 22.

(1) Investitor nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: investitor) za postavljanje određenog izvora mora pribaviti suglasnost ministarstva.

(2) Uz zahtjev za dobivanje suglasnosti investitor je obvezan priložiti proračun očekivanih razina elektromagnetskog polja te mišljenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 17. ovoga Pravilnika, izdano od pravne osobe ovlaštene iz članka 37. ovoga Pravilnika.

(3) Suglasnost za postavljanje tipskih izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja investitor traži pojedinačno za svaki tipski izvor obuhvaćen studijom značaja korištenih tipskih izvora obzirom na razine elektromagnetskih polja (u daljnjem tekstu: Studija), iz članka 42. ovoga Pravilnika kojom se potvrđuje da razine elektromagnetskih polja u okolini tipskog izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja pri njegovu radu zadovoljavaju uvjete propisane člankom 17. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka, investitor je obvezan priložiti Rješenje koje se odnosi na Studiju iz članka 42. i članka 43. ovoga Pravilnika te prostorni plan smještaja izvora kao i izjavu projektanta da novi izvor pripada određenom tipu iz Studije. Ministarstvo može tražiti dodatno pojašnjenje od autora studije glede razina elektromagnetskih polja za svaki pojedinačni novoizgrađeni tipski izvor.

(5) Proračun iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

a) očekivane razine elektromagnetskih polja na mjestima (trasama) gdje se očekuju najviše razine polja u javnom području, području povećane osjetljivosti i području profesionalne izloženosti i to u najmanje 6 točaka.

b) prostorni plan smještaja izvora na kojemu su označena mjesta (trase) proračuna iz podstavka a) ovoga stavka.

Članak 23.

(1) Korisnik nepokretnog izvora elektromagnetskog polja (u daljnjem tekstu: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje Ministarstvu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizrajućih zračenja(danjem tekstu: Zakon) i odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Mišljenje iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev korisnika, mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) izvješće o prvim mjerenjima razina elektromagnetskih polja u okolini nepokretnog izvora, te

b) mišljenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 17. ovoga Pravilnika, izdanim od pravne osobe ovlaštene sukladno članku 37. ovoga Pravilnika.

(4) Odobrenje ministra za uporabu zatečenih tipskih izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja investitor traži jednokratno za sve tipske izvore obuhvaćene Studijom značaja korištenih tipskih izvora obzirom na razine elektromagnetskih polja (u daljnjem tekstu: Studija) iz članka 42. ovoga Pravilnika, kojom se potvrđuje da razine elektromagnetskih polja u okolini tipskog izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja pri njegovu radu zadovoljavaju uvjete propisane člankom 17. ovoga Pravilnika. Uz zahtjev za dobivanje odobrenja investitor je obvezan priložiti Studiju iz članka 42. i članka 43. ovoga Pravilnika.

(5) Odobrenje za uporabu novih tipskih izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja investitor traži pojedinačno za svaki tipski izvor obuhvaćen studijom značaja korištenih tipskih izvora obzirom na razine elektromagnetskih polja iz članka 42. ovoga Pravilnika kojom se potvrđuje da razine elektromagnetskih polja u okolini tipskog izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja pri njegovu radu zadovoljavaju uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika. Uz zahtjev za dobivanje odobrenja investitor je obvezan priložiti Rješenje koje se odnosi na Studiju iz članka 42. i članka 43. ovoga Pravilnika.

(6) Ako korisnik posjeduje visokofrekvencijski izvor elektromagnetskog polja za čije mjerenje ne postoji ovlaštena pravna osoba, Ministarstvo će korisniku takvog izvora elektromagnetskog polja odrediti stručnu pravnu osobu koja će izvršiti prva i periodička mjerenja takvih izvora, a korisnik je obvezan Ministarstvu dostaviti izvješće o mjerenju.

(7) Ministarstvo zadržava pravo od korisnika izvora elektromagnetskih polja zatražiti rezultate mjerenja za bilo koji izvor koji su u njihovom vlasništvu. Ako za pojedini izvor, ili kategoriju izvora, postoji iskazani interes javnosti i/ili Ministarstva korisnici izvora elektromagnetskih polja obvezuju se izvršiti dodatna mjerenja, te dostaviti rezultate tih mjerenja Ministarstvu.

Članak 24.

(1) Ministarstvo vodi popis izvora elektromagnetskih polja u obliku upisnika na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika i koje je pravna ili fizička osoba, koja je krajnji korisnik izvora elektromagnetskog polja, obvezna dostavljati Ministarstvu radi evidencije.

(2) Prijava za upis u evidenciju ministarstva, koja će se ažurirati kao upisnik izvora elektromagnetskih polja, mora sadržavati najmanje sljedeće priloge:

a) podatke o korisniku nepokretnog izvora te njegovoj djelatnosti,

b) akt o imenovanju odgovorne osobe zadužene za taj izvor,

c) opće podatke o izvoru: proizvođač, naziv, tip, model, serijski broj, godina proizvodnje i namjena,

d) tehničke podatke o izvoru: nazivna snaga, nazivni napon, predvidivo opterećenje, frekvencijsko područje rada i sl.,

e) adresu lokacije na kojoj je izvor smješten,

f) mišljenje ovlaštene pravne osobe ili presliku rješenja o prihvaćanju Studije iz članka 42. i 43. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

U svrhu obavljanja prvih mjerenja iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika, korisnik nepokretnog izvora može taj izvor pustiti u pogon uz prijavu Ministarstvu početka puštanja u pogon.

Članak 26.

(1) Za nepokretni izvor koji nije tipski, a radi sa snagom manjom od nazivne (npr. elektroenergetski objekti), procjena udovoljavanja uvjetima iz članka 17. ovoga Pravilnika može se dati na temelju prvih mjerenja uz preračunavanje rezultata na nazivno opterećenje.

(2) Korisnik nepokretnog izvora mora u roku od 30 dana od dana stavljanja izvora u pogon dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik nepokretnog izvora tipske izvedbe iz članka 2. stavka 24. ovoga Pravilnika može izvor staviti u pogon uz prijavu početka rada Ministarstvu s podacima za upisnik prema članku 24., najkasnije u roku od 30 dana od početka uporabe izvora.

Članak 27.

Korisnik zatečenog nepokretnog izvora elektromagnetskog polja, koji nema odobrenje ministra iz članka 23. ovoga Pravilnika, mora obaviti mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini tog izvora najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

(1) Korisnik nepokretnog izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje Ministarstva, do promjene karakteristika izvora nema daljnjih obveza na temelju ovoga Pravilnika. Nakon promjene karakteristike izvora tj., rekonstrukcije izvora, izvor se smatra novim izvorom te podliježe obvezama propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Korisnik nepokretnog izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake treće kalendarske godine.

(3) Nakon svakog periodičkog mjerenja izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja korisnik upućuje Ministarstvu zahtjev za odobrenje koje izdaje ministar na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom i odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Izvješće o periodičkom mjerenju, zajedno s mišljenjem ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima propisanim člankom 17. ovoga Pravilnika, korisnik mora dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana mjerenja, a najkasnije do 31. prosinca kalendarske godine u kojoj je obvezan izvršiti mjerenje.

(5) Korisnik je obvezan čuvati preslike mjernog izvješća i mišljenja o udovoljavanju uvjetima najmanje 8 godina nakon obavljenih mjerenja.

Članak 29.

Vlasnik ili korisnik nepokretnog izvora koji je upisan u upisnik Ministarstva, obvezan je u roku od najviše 30 dana od dana promjene korisnika ili tehničkih značajki izvora, ili pak prestanka uporabe tog izvora, u pisanom obliku izvijestiti Ministarstvo o datumu i vrsti nastalih promjena, odnosno danu prestanka uporabe izvora.

VI. STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Članak 30.

(1) Stručni poslovi zaštite od elektromagnetskih polja obuhvaćaju proračune te prva i periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora elektromagnetskih polja.

(2) Stručne poslove zaštite od elektromagnetskih polja u okolini izvora elektromagnetskog polja, za koje se izdaje odobrenje. u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja pravna osoba ovlaštena sukladno članku 37. ovoga Pravilnika, a koja nije proizvođač, vlasnik i/ili korisnik i/ili investitor i/ili suinvestitor i/ili projektant i/ili izvođač izvora elektromagnetskog polja obuhvaćenog mjerenjima.

Članak 31.

Prva mjerenja elektromagnetskog polja u okolini nepokretnih izvora (u daljnjem tekstu: prva mjerenja) moraju se obaviti prije dobivanja odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika, kao i nakon svake rekonstrukcije nepokretnog izvora.

Članak 32.

Prva i periodička mjerenja moraju se obaviti u najmanje 6 točaka na mjestima gdje se očekuju najviše razine elektromagnetskog polja kao posljedica djelovanja pojedinog izvora.

Članak 33.

(1) O obavljenim prvim i periodičkim mjerenjima ovlaštena pravna osoba iz članka 37. ovoga Pravilnika obvezna je korisniku izdati mjerno izvješće s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima propisanim člankom 17. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštena pravna osoba koja je obavila mjerenja preslike mjernog izvješća s mišljenjem o zadovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora čuvati najmanje četiri godine.

Članak 34.

Mjerno izvješće iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati najmanje podatke o:

a) izvođaču mjerenja,

b) korisniku i njegovoj djelatnosti,

c) glavnim tehničkim značajkama izvora elektromagnetskog polja,

d) radnom stanju izvora u vrijeme mjerenja,

e) temperaturi zraka te meteorološkim uvjetima za vrijeme mjerenja (kiša i sl.),

f) mjernim veličinama,

g) datumu i vremenu mjerenja,

h) mjernim mjestima, uključujući skicu mjerenja,

i) tipu, osjetljivosti i frekvencijskom opsegu te datumu umjeravanja korištenih mjerila polja,

j) postupku mjerenja,

k) rezultatima pojedinačnih mjerenja,

l) procjeni mjerne nesigurnosti provedenih mjerenja,

m) vrednovanju rezultata mjerenja u odnosu na članak 17. ovoga Pravilnika,

n) imena i potpise osobe koja je izvršila mjerenje te osobe koja je odgovorna za nadzor i usporedbu izračunatih i izmjerenih rezultata u odnosu na zahtjeve ovog Pravilnika.

Članak 35.

Proračuni i mjerenja karakterističnih parametara niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja obavljaju se u skladu s normama HRN IEC 61786, HRN EN 50413, HRN EN 50492, HRN EN 62110, HRN RN 61566 i HRN EN 50383.

Članak 36.

Za norme navedene u članku 35. ovoga Pravilnika podrazumijeva se uporaba važećih izdanja prema objavama nadležnog tijela za normizaciju.

VII. OVLAŠĆIVANJE ZA STRUČNE POSLOVE ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Članak 37.

U svrhu dobivanja ovlaštenja ministra za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, pravna osoba mora imati:

a) sjedište na području Republike Hrvatske,

b) akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za proračun i mjerenje elektromagnetskih polja u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika izdanu od Hrvatske akreditacijske agencije.

Članak 38.

(1) Za dobivanje ovlaštenja ministra za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, pravna osoba podnosi zahtjev Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva:

– naziv pravne osobe i naziv laboratorija unutar pravne osobe (ukoliko je laboratorij dio pravne osobe)

– OIB pravne osobe

– adresu pravne osobe, odnosno adresu laboratorija unutar pravne osobe

– presliku registracije kod trgovačkog suda

– datum izdavanja potvrde o akreditaciji i datum izdavanja važećeg priloga potvrdi o akreditaciji

– rok trajanja potvrde o akreditaciji

– frekvencijski opseg elektromagnetskih polja za koji se zahtijeva ovlaštenje za proračun i mjerenja te usporedbu izračunatih i izmjerenih rezultata u odnosu na zahtjeve ovog Pravilnika.

– ime osobe kompetentne i odgovorne za nadzor proračuna i mjerenja te usporedbu izračunatih i izmjerenih rezultata u odnosu na zahtjeve ovog Pravilnika.

(3) Utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo koje imenuje ministar, a u čiji sastav ulaze: predstavnici Ministarstva, predstavnik akreditacijskog tijela – stručnjak za područja koje pokriva ovlašćivanje kao i jedan priznati stručnjak iz područja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja.

Članak 39.

(1) Za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja iz članaka 37. ovoga Pravilnika, ministar daje ovlaštenje pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka daje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane člankom 38. ovoga Pravilnika iz područja zaštite od elektromagnetskih polja, za poslove za koje se ovlašćuje, za period trajanja (važenja) akreditacije.

(3) Ovlaštenje iz članka 38. ovoga Pravilnika može se obnoviti na zahtjev ovlaštene pravne osobe, podnesen najmanje tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 40.

(1) Ministar može putem posebnog stručnog povjerenstva provesti nadzor rada pravne osobe koja ima ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika, a vezano za vjerodostojnost mjernog izvješća (odabir mjernih mjesta, postupci i točnost mjerenja, umjerenost mjerne opreme, odabir metode proračuna, pojednostavljenja u modeliranju strukture domene proračuna i sl.).

(2) Ministar može ovlaštenoj pravnoj osobi oduzeti ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika i prije isteka roka na koji je to ovlaštenje izdano, ako se utvrdi da je ta pravna osoba postupala protivno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, ili je pak prestala udovoljavati propisanim uvjetima.

Članak 41.

Ministarstvo vodi upisnik svih pravnih osoba kojima je izdano ovlaštenje iz članka 37. ovoga Pravilnika.

VIII. STUDIJA

Članak 42.

(1) Pravna osoba koja je korisnik nepokretnih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskog polja koji su svrstani kao tipski izvori obavezna je Ministarstvu dostaviti Studiju propisanu člankom 22. i 23., izrađenu od ovlaštene stručne pravne osobe, najkasnije u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Studija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati rezultate proračuna kao i rezultate mjerenja za određeni nepokretni izvor svrstan u tipski izvor te popis svih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja sa zemljopisnim pozicijama istih na koje se Studija odnosi.

Članak 43.

(1) Na temelju rezultata studije iz članka 42. ovoga Pravilnika, ministar može pravnu osobu korisnika nepokretnih zatečenih i novih tipskih niskofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja rješenjem osloboditi od obveze obavljanja mjerenja i proračuna elektromagnetskih polja u okolini pojedinih izvora te pribavljanja mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 37. ovoga Pravilnika za koje se Studijom pokaže da ne prelaze granične razine referentnih veličina elektromagnetskih polja.

(2) Ako je izvor elektromagnetskog polja tipske izvedbe i pripada tipu izvora obrađenom studijom značaja korištenih tipskih izvora s obzirom na razine elektromagnetskih polja, umjesto mišljenja ovlaštene pravne osobe o izvoru elektromagnetskih polja potrebno je priložiti rješenje o prihvaćanju Studije značaja iz članka 42. i 43. ovoga Pravilnika.

Članak 44.

U slučaju izmjene urbanističkog plana gdje dolazi do prenamjene područja potrebno je prethodnim mjerenjima, obavljenim od strane pravne osobe ovlaštene iz članka 37. ovoga Pravilnika, utvrditi da su na tom području zadovoljeni uvjeti iz članaka 7.,8.,9.,10., 11.,12.,13.,14. i 15. ovoga Pravilnika, te mjerno izvješće dostaviti Ministarstvu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Pravne osobe koje su dobile ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/2011) obvezne su uskladiti sa člankom 35. i člankom 36. ovoga Pravilnika danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Rješenja Ministarstva donesena na temelju studija o oslobođenju od periodičkih mjerenja svih korisnika niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih izvora elektromagnetskih polja.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti studije navedene u članku 46. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Rješenja za uporabu svih izvora elektromagnetskih polja izdana na temelju Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/11) vrijede do isteka roka na koji su izdana.

(4) Odobrenja ili dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju zahtjeva koja su korisnicima visokofrekvencijskih izvora izdana od strane tijela nadležnog za elektroničke komunikacije vrijede do isteka roka valjanosti pripadajućeg odobrenja odnosno dozvole.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 98/11).

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/80

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-14-2

Zagreb, 13. studenoga 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga dr. med. dent., v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 3.


146 10.12.2014 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja 146 10.12.2014 Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja