Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura

MINISTARSTVO KULTURE

2741

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinancirati projekte pravnih osoba koje one provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

Program Kreativna Europa provodi Europska komisija odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (u daljnjem tekstu: Izvršna agencija).

Članak 2.

Sredstvima Ministarstva kulture sufinancirat će se aktivnosti projekata u kojima sudjeluju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: hrvatski projektni partneri) u statusu vodećeg partnera ili suorganizatora u projektu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura i to u jednom od sljedećih programskih natječaja:

1. Europski projekti suradnje:

– Kategorija 1 – manji projekti suradnje

– Kategorija 2 – veći projekti suradnje

2. Projekti književnih prijevoda

Članak 3.

Ministarstvo kulture sufinancirat će aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu kako slijedi:

– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 50% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom;

– u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20%, a najviše 40% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji vodeći partner u projektu potpisuje s Izvršnom agencijom;

– u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10%, a najviše 30% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu, a što je vidljivo iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji hrvatski projektni partner potpisuje s Izvršnom agencijom.

Članak 4.

Sredstvima Ministarstva kulture hrvatski projektni partneri mogu plaćati troškove isključivo onih aktivnosti koje su dio europskog projekta programa Kreativna Europa – potprogram Kultura, osim administrativnih, troškova najma i režija te troškova zaposlenih na projektu.

Hrvatskim projektnim partnerima koji sudjeluju u Projektima književnih prijevoda i sufinancirani su sukladno članku 3. ovog Pravilnika nije dopušteno traženje potpore iz drugih nakladničkih programa Ministarstva kulture za bilo koju aktivnost sufinanciranog europskog Projekta književnih prijevoda.

Članak 5.

Hrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture poštanskim putem ili osobno dostaviti potpuno i pravilno ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Nakon što Izvršna agencija javno objavi rezultate natječaja, hrvatski projektni partneri koji su propisno i u roku navedenom u stavku 1. ovog članka poslali Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura i čije je projekte odobrila Izvršna agencija obvezni su u roku od mjesec dana ispuniti elektroničku prijavnicu za sufinanciranje projekata programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koja se nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Hrvatski projektni partneri su obvezni Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti preslik izvornog ugovora o bespovratnim sredstvima koji su potpisali vodeći partner u projektu i Izvršna agencija i to u roku od mjesec dana nakon što Izvršna agencija potpiše ugovor.

Članak 6.

Hrvatski projektni partneri koji su naknadno ušli u već odobreni projekt programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura, bilo kao vodeći partner ili suorganizator, obvezni su u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima Ministarstva kulture o tome obavijestiti Desk Kreativne Europe Ministarstva kulture dostavljanjem svih dokumenata navedenih u članku 5. ovog Pravilnika.

Ovisno o raspoloživosti sredstava državnog proračuna koja su Ministarstvu kulture osigurana za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera, hrvatski projektni partneri koji su naknadno ušli u već odobreni projekt bit će sufinancirani na način naveden u članku 3. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Uzimajući u obzir status hrvatskoga projektnog partnera u projektu, njegovo trajanje, financijski udjel hrvatskog projektnog partnera u projektu te raspoloživost sredstava državnog proračuna koja su Ministarstvu kulture osigurana za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera, prijavnice za sufinanciranje projekata programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura razmatra Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju pri Ministarstvu kulture. Ministrica kulture na temelju stručnog mišljenja i prijedloga članova Vijeća odlučuje o iznosu sufinanciranja svih hrvatskih projektnih partnera koji su ispunili uvjete navedene u članku 5. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Na temelju odluke ministrice kulture sklapa se ugovor o financiranju između Ministarstva kulture s jedne te hrvatskoga projektnog partnera s druge strane.

Ugovor o financiranju sklapa se na razdoblje od godinu dana, a za sufinanciranje višegodišnjih projekata uvjeti za sklapanje novog ugovora jesu uredno ispunjenje obveze iz prethodno ugovorenog razdoblja i pravovremena dostava detaljnoga financijskog i narativnog izvješća.

Članak 9.

Ukoliko hrvatski projektni partner ne dostavi izvješće, pruži neistinite podatke, nenamjenski troši sredstva ili na drugi način ne ispuni obveze iz ugovora u zadanom roku, Ministarstvo kulture ima pravo na raskid ugovora kao i pravo na povrat sredstava.

Članak 10.

Svi hrvatski projektni partneri koji su potpisnici ugovora s Izvršnom agencijom i financirani su sredstvima Ministarstva kulture obvezni su u roku od 30 dana od zaprimanja završnog revizorskog izvješća projekta njegov preslik dostaviti Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture.

Svi hrvatski projektni partneri financirani sredstvima Ministarstva kulture obvezni su Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti preslik procjene završnog izvješća sufinanciranog projekta koji vodećem partneru dostavlja Izvršna agencija, i to u roku od 30 dana nakon što vodeći partner u projektu od Izvršne agencije zaprimi navedeno izvješće.

Članak 11.

Ministarstvo kulture ovlašteno je koristiti informacije o sufinanciranim projektima bez naknade za potrebe predstavljanja i promidžbe hrvatske kulture u zemlji i svijetu, odnosno objavljivati ih na službenim stranicama i u publikacijama Ministarstva.

Svi hrvatski projektni partneri sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture obvezni su u okviru sufinanciranog projekta isticati vizualni identitet/logotip Ministarstva kulture dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. (»Narodne novine«, broj 85/12).

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. (»Narodne novine«, broj 85/12).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/14-01/0178

Urbroj: 532-03-03-02/1-14-01

Zagreb, 26. rujna, 2014.

Ministrica kulture
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura

Naziv pravne osobe


Naziv projekta

                                                                                                            

Status u projektu
(vodeći partner ili suorganizator)

                                                                     

Razdoblje trajanja projekta

(dd/mm/gg – dd/mm/gg)


Rok Izvršne agencije u kojem je projekt prijavljen
(dd/mm/gg)


Financijski udio Vaše organizacije u projektu (u eurima) naveden u istom iznosu u elektroničkoj prijavnici (E-Form), procijenjenom troškovniku projekta (Estimated budget) i/ili punomoći (Mandate Letter)


Potpis i pečat pravne osobe


Datum podnošenja Zahtjeva


146 10.12.2014 Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura 146 10.12.2014 Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura 146 10.12.2014 Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura