Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014

NN 146/2014 (10.12.2014.), Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014

146 10.12.2014 Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014

POVJERENSTVO ZA INFORMIRANJE

2742

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija klasa: 100-01/14-01/160, urbroj: 513-05-01-14-2 od 19. studenoga 2014. godine i sukladno Državnom proračunu za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 152/2013, 39/2014 i 141/2014), povjerenica za informiranje utvrđuje

PLAN PRIJMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2014. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured povjerenika za informiranje (dalje: Ured povjerenika) za 2014. godinu.

II.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta Uredu povjerenika te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

III.

U Uredu povjerenika zaposlena su 4 državna službenika, od čega tri službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i jedan službenik za završenim preddiplomskim stručnim studijem.

IV.

U Uredu povjerenika u 2014. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 3 službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, i to

u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama

– 1 inspektor – savjetnik povjerenika

– 1 samostalni upravni referent

u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

– 1 savjetnik povjerenika.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta stavka 1. popunjavat će se putem javnog natječaja, premještaja i internog oglasa.

V.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 112-01/14-01/03
Urbroj: 401-01/01-14-03
Zagreb, 3. prosinca 2014.

Povjerenica za informiranje
dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.