Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 147/2014 (12.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

2753

Na teme ju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/161

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13. i 76/14.) u članku 9.a stavku 4. iza riječi: »zbrinjavanje« briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno čelnik ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka imenovano od čelnika ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba procjenjuje status useljivosti stambenog objekta u postupcima iz članka 12.b ovoga Zakona.

(6) Stranka ima pravo prigovora na procjenu Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, o kojem odlučuje čelnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, odnosno čelnik ureda državne uprave u županiji ili nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, rješenjem.«.

Članak 2.

U članku 9.b stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odstupanje od stambene površine obiteljske kuće ili stana iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je, uz suglasnost podnositelja zahtjeva, za veličinu do +/– 20 m² površine za stanove odnosno do +/– 30 m² za obiteljske kuće, redoslijedom utvrđenim listom prvenstva iz članka 12.a.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, uz odobrenje Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a uz suglasnost podnositelja zahtjeva, moguća su i veća odstupanja, redoslijedom utvrđenim listom prvenstva iz članka 12.a, u mjestima u kojima Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ne raspolaže obiteljskom kućom ili stanom čija je stambena površina sukladna stavku 1. ili 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6., 7.,8., 9. i 10.

Članak 3.

U članku 10. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pravo iz članka 8. ovoga Zakona može ostvariti i korisnik koji ima u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan čija stambena površina je manja od propisane člankom 9.b stavkom 1. ovoga Zakona. No, kada se jednom stambeno zbrine, korisnik više ne može podnositi nove zahtjeve za stambeno zbrinjavanje.«.

Članak 4.

U članku 10.a iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Status člana obitelji najmoprimca na temelju rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju uvjeta iz ovog Zakona, može ostvariti novorođeno i posvojeno dijete te novovjenčani bračni kao i izvanbračni drug najmoprimca kao i člana obitelji najmoprimca koji je status člana obitelji ostvario u trenutku stambenog zbrinjavanja najmoprimca.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 10.b iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti i bračni kao i izvanbračni drug hrvatskog branitelja koji je sklopio kupoprodajni ugovor, uz uvjet da je bračna zajednica postojala i u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 11. u stavcima 1., 2., 3. i 10. iza riječi: »članka 8.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Korisnici stambenog zbrinjavanja iz članka 8. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje gube pravo na stambeno zbrinjavanje ako neosnovano, na poziv nadležnog tijela, odbiju ponuđenu useljivu obiteljsku kuću ili stan u državnom vlasništvu. Smatrat će se da je korisnik neosnovano odbio ponuđenu obiteljsku kuću ili stan u državnom vlasništvu ako istu odbije i nakon što Povjerenstvo iz članka 9.a stavka 4. ovoga Zakona procijeni da se radi o useljivom stambenom objektu i ako se stambeni objekt nalazi u mjestu za koje je podnesen zahtjev za stambeno zbrinjavanje.«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječi: »do 31. ožujka« zamjenjuju se riječima: »do 15. veljače«.

U stavku 2. točki 4. riječ: »nadležnog« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje na temelju zahtjeva ureda državne uprave u županiji odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba koji rješavaju u prvom stupnju, i ostalu dokumentaciju kao što je:

– dokaz o statusu nositelja stanarskog prava, odnosno člana obiteljskog kućanstva nositelja stanarskog prava,

– dokaz o stečenom pravnom položaju zaštićenog najmoprimca odnosno člana obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca,

– izjavu vlasnika/suvlasnika nekretnine kojom dopušta podnositelju zahtjeva obnovu/popravak/nadogradnju na nekretnini u njegovu vlasništvu/suvlasništvu kao i upis zabrane otuđenja,

– izjavu o stanju useljivosti stambenog objekta.

Dokumentaciju o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi javnopravno tijelo kod kojeg se vodi postupak, odnosno drugo javnopravno tijelo ili sud, uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pribavit će službenim putem.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dokumentaciju iz stavka 2. točki 3. do 5. ovoga članka potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje imao prijavljena prebivališta od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju. Iznimno, izbjeglice, prognanici, povratnici, osobe kojima su navedeni statusi prestali i bivši nositelji stanarskog prava, koji se stambeno zbrinjavaju kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, a koji iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti dokumentaciju iz stavka 2. točki 3. do 5. ovoga članka, koja se odnosi na nekretnine na području drugih država, za sebe i/ili člana obitelji prilažu ovjerenu izjavu kojom pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamče da ispunjavaju uvjete utvrđene u navedenim odredbama.«.

U stavku 5. riječi: »podnositelji zahtjeva obvezni su« zamjenjuju se riječima: »podnositelj zahtjeva obvezan je«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno, pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za popravak obiteljske kuće ili stana mogu ostvariti izbjeglice, prognanici, povratnici, osobe kojima su navedeni statusi prestali i bivši nositelji stanarskog prava, koji se stambeno zbrinjavaju kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, a koji iz osobito opravdanog razloga ne mogu priložiti odgovarajući dokaz da ispunjavaju uvjet utvrđen u odredbi članka 12. stavka 2. točki 4. ovog Zakona, u kojem slučaju su dužni uz zahtjev priložiti ovjerenu izjavu kojom pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamče da ispunjavaju uvjet utvrđen u toj odredbi. U navedenim slučajevima potvrdu odnosno uvjerenje ureda za katastar da podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje ne posjeduju druge nekretnine i uvjerenje općinskog suda da podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje nemaju u vlasništvu druge nekretnine u Republici Hrvatskoj uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pribavit će službenim putem.«.

Članak 8.

Članak 12.a mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu, raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu te planu stambenog zbrinjavanja, ostvaruje se u skladu s listama prvenstva razvrstanim prema općinama i gradovima koje za tekuću godinu utvrđuju uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba do 30. ožujka, te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

(2) Liste prvenstva sastavljaju se od pravodobno podnesenih i urednih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka, bodovanih u skladu s kriterijima koje uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske, a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

(3) Zahtjevi bodovani u skladu s kriterijima iz stavka 2. ovoga članka, na liste prvenstva iz stavka 1. ovoga članka, razvrstavaju se po pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja zahtjeva, broj članova obitelji i broj bodova.

(4) Smatra se da su podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka podnošenjem zahtjeva dali pristanak na objavu podataka iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Na objavljene liste prvenstva iz stavka 1. ovoga članka podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, a izvršne liste moraju biti objavljene do 15. svibnja.

(6) Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu realizacije lista prvenstva iz stavka 1. ovoga članka:

– donosi trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao, te bivših nositelja stanarskih prava koji se stambeno zbrinjavaju u okviru nacionalnog i regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje,

– donosi trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba koje se zbrinjavaju u okviru nacionalnog programa za stambeno zbrinjavanje u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz mišljenje ministarstva nadležnog za regionalni razvoj, koje je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja i odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa,

– uredima državne uprave u županijama i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba dostavlja podatke o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje.

(7) Izvješća o provedbi stambenog programa iz stavka 1. ovoga članka, uredi državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su dostavljati Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(8) U slučaju zahtjeva uvrštenih na liste prvenstva iz stavka 1. ovoga članka, za koje u tekućoj godini nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, neriješeni zahtjevi s liste prvenstva prenijet će se na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva.

(9) Za podnositelje zahtjeva koji borave u objektima organiziranog smještaja te za korisnike Regionalnog stambenog programa pravo na stambeno zbrinjavanje utvrđuje se po službenoj dužnosti, u postupku koji provode uredi državne uprave u županijama odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, prema planu zbrinjavanja koji donosi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(10) Uvjete za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava i članova njihovih obitelji uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(11) Uvjete za ostvarivanje prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz darovanje osnovnog građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju oštećenih ili uništenih kuća uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »članka 8.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 2. umjesto riječi: »do 7.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »5., 6. i 7.«.

Članak 11.

U članku 18. iza riječi: »članka 8.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 12.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka zahtjev podnose tijekom cijele godine.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 13.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje iznimno može omogućiti stambeno zbrinjavanje izvan Liste prvenstva u posebnim okolnostima kao što su teška oštećenja stambenih objekata zbog požara, poplave i drugih vremenskih nepogoda te teških zdravstvenih i socijalnih prilika podnositelja zahtjeva ili člana obitelji podnositelja zahtjeva, a sve uz pisanu preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb ili načelnika općine ili gradonačelnika i uz prijedlog Povjerenstva osnovanog u tu svrhu.

(2) Za potrebe stambenog zbrinjavanja iz stavka 1. ovoga članka čelnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje imenuje Povjerenstvo za hitno stambeno zbrinjavanje.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka čini pet članova, i to jedan predstavnik ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, jedan predstavnik ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba i tri predstavnika Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(4) Na prijedlog Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, bez odgode, donose rješenje o darovanju građevinskog materijala ili o davanju u najam obiteljske kuće ili stana sukladno osiguranim financijskim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu.«.

Članak 14.

U članku 20. stavku 2. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 21. koji glasi: »III. POREZNE POVLASTICE« briše se.

Članak 16.

Članak 22. briše se.

Članak 17.

Naslov iznad članka 25. koji glasi »IV. ZAŠTITA OKOLIŠA« briše se.

Članak 25. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

U članku 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 51A/13.) stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 19.

Pravomoćna rješenja i suglasnosti, koja nisu izvršena, izmijenit će se ili ukinuti i zamijeniti novim sukladno odredbama ovog Zakona, ovisno o prirodi stvari i posljedicama koje bi nastale mijenjanjem ili ukidanjem, ako je u međuvremenu došlo do izmijenjenih okolnosti zbog kojih je stranka izgubila interes za izvršavanjem pravomoćnog rješenja ili suglasnosti, odnosno ako su se promijenile činjenice temeljem kojih je doneseno rješenje ili suglasnost, ako se time ne dira u stečena prava trećih.

Članak 20.

Za osobe koje borave na temelju akta tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili javnih poduzeća u stanovima u državnom vlasništvu kojima upravlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koje nemaju utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje izdano od Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili njegovih prednika, niti im je to pravo regulirano posebnim zakonom, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zatražit će od nadležnog ureda državne uprave u županiji i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba utvrđivanje prava po službenoj dužnosti prema ovom Zakonu.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a protiv rješenja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Tužba protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka ima odgodni učinak.

Članak 21.

Svi postupci koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13. i 76/14.), osim postupaka iz članka 5. i članka 7. ovoga Zakona koji će se dovršiti po odredbama ovoga Zakona.

Članak 22.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzima od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dio poslova koji se odnose na tehničku realizaciju nabave, obnove i izgradnje stambenih jedinica za potrebe provedbe stambenih programa, u skladu s odredbama ovoga Zakona, te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članaka 15., 16. i 17. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/152

Zagreb, 2. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.