Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 147/2014 (12.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

2755

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/163

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) u članku 22. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 2.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.«.

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja i krematorije,

4. javnu rasvjetu

financira se iz:

5. komunalnog doprinosa,

6. proračuna jedinice lokalne samouprave,

7. naknade za koncesiju,

8. komunalne naknade

9. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

1. prijevoz putnika,

2. održavanje čistoće,

3. tržnice na malo

financira se iz:

4. cijene komunalne usluge,

5. proračuna jedinice lokalne samouprave,

6. naknade za koncesije,

7. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:

– opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme,

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

(4) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa iz stavka 3. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 39. briše se.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija.«.

Članak 5.

U članku 40. stavku 5. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo financija«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/151

Zagreb, 2. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.