Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnik

NN 147/2014 (12.12.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnik

HRVATSKI SABOR

2756

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/164

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12. i 100/14.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravosudni dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

1. u sudovima:

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– suci Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednici županijskih sudova,

– suci županijskih sudova,

– predsjednici upravnih sudova,

– suci upravnih sudova,

– predsjednici trgovačkih sudova,

– suci trgovačkih sudova,

– predsjednici općinskih sudova,

– suci općinskih sudova,

– predsjednici prekršajnih sudova,

– suci prekršajnih sudova.

2. u državnim odvjetništvima:

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,

– ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

– županijski državni odvjetnici,

– zamjenici županijskih državnih odvjetnika,

– općinski državni odvjetnici,

– zamjenici općinskih državnih odvjetnika.«.

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 4.443,958 kuna bruto.«.

U stavku 3. točki 4. podtočka a) briše se.

Dosadašnje podtočke b) do f) postaju podtočke a) do e).

U točki 5. podtočka a) briše se.

Dosadašnje podtočke b) do e) postaju podtočke a) do d).

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Pravosudnim dužnosnicima pripada pravo na naknadu sljedećih materijalnih troškova:

1. naknada za odvojeni život od obitelji i naknada troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana, kada pravosudni dužnosnik to pravo ostvaruje sukladno Zakonu o sudovima odnosno Zakonu o državnom odvjetništvu,

2. naknada troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti,

3. naknada troškova prijevoza na posao i s posla ako je dužnosniku mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta.

Naknada za odvojeni život od obitelji iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaje se pravosudnom dužnosniku u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno odnosno 500,00 kuna mjesečno kada je pravosudnom dužnosniku osiguran smještaj na teret državnog proračuna. Troškovi putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana iz stavka 1. točke 1. ovoga članka priznaju se pravosudnom dužnosniku u visini cijene putne karte za prijevoz najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prijevoza.

Pravo na naknadu troškova za službena putovanja i putne troškove u svezi s obnašanjem pravosudne dužnosti pravosudnog dužnosnika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća dnevnicu, prijevozne troškove i troškove noćenja, a pravosudni dužnosnik ostvaruje ih kao državni službenik u pravosudnom tijelu.

Pravosudni dužnosnik čije je mjesto rada različito od mjesta prebivališta odnosno boravišta pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla iz stavka 1. točke 3. ovoga članka ostvaruje kao državni službenik u pravosudnom tijelu.«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenja, odnosno akte o pravima iz članka 8. ovoga Zakona donosi čelnik pravosudnog tijela.«.

Članak 6.

Odredbe članka 5. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 8/06., 142/06., 34/07., 134/07., 146/08., 155/08., 39/09., 155/09., 14/11., 154/11., 12/12., 143/12. i 100/14.) neće se primjenjivati u 2015. i 2016. godini.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 31/14.).

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2014.

Klasa: 022-03/14-01/144

Zagreb, 2. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.