Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjerne-industrijske luke Podrola - Rakalj

NN 147/2014 (12.12.2014.), Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjerne-industrijske luke Podrola - Rakalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2760

Na temelju članka 18. stavka 1., a u vezi s člankom 80. stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 15. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O NEPRIHVAĆANJU PONUDA PRISTIGLIH NA TEMELJU OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE PODROLA –

– RAKALJ

I.

Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća ponude pristigle temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola-Rakalj (Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2014/S 01K-0038211, od 6. kolovoza 2014. godine) budući da pristigle ponude nisu izrađene i dostavljene u skladu s Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/288

Urbroj: 50301-05/18-14-11

Zagreb, 11. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.