Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

NN 147/2014 (12.12.2014.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2770

Na osnovi članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 71. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Pod slobodnim izborom doktora iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se izbor, odnosno promjena doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite iz članka 2. ovoga Pravilnika bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse.

(2) Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora doktora primarne zdravstvene zaštite, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.

Članak 4.

(1) Prilikom izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba se može opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).

(2) Za maloljetnu osobu ili osobu pod skrbništvom izbor doktora iz stavka 1. ovoga članka obavlja roditelj ili skrbnik.

II. IZBOR ILI PROMJENA IZABRANOG DOKTORA

Članak 5.

(1) Osigurana osoba koja nema izabranog doktora izbor doktora može izvršiti u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora (u daljnjem tekstu: Izjava) koju preuzima u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati.

(2) Osigurana osoba može izvršiti promjenu izabranog doktora nakon isteka roka od godine dana od dana njegovog izbora ispunjavanjem podataka na Izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje.

(3) Izbor, odnosno promjenu izabranog doktora osigurana osoba može ostvariti pri doktoru koji u skrbi ima manji broj od maksimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen općim aktom Zavoda iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim u slučaju izbora doktora medicine primarne zdravstvene zaštite za novorođeno dijete.

(4) Osigurana osoba svojim potpisom ovjerava točnost unesenih podataka u Izjavi iz stavka 1. ovoga članka u postupku izbora, odnosno promjene izabranog doktora.

(5) Podatke na tiskanicu Izjave unosi i izabrani doktor te ih ovjerava potpisom i pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije.

(6) Tiskanica Izjave iz stavka 1. ovoga članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Ovjera podataka iz Izjave provodi se u regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda nadležnima prema sjedištu ordinacije novoizabranog doktora koji je tiskanicu Izjave dostavio.

(2) Nakon provedene ovjere podatka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora nadležna služba regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda dostavlja jedan primjerak ovjerene tiskanice Izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika.

(3) Kada ovjeru podataka o izboru ili promjeni izabranog doktora nije moguće provesti, regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda obvezni su odmah o tome pisano obavijestiti osiguranu osobu, navesti joj razloge zbog kojih ovjeru nije bilo moguće provesti te je uputiti o daljnjem postupanju.

Članak 7.

(1) Osigurana osoba koja je izvršila izbor doktora u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ostvaruje zdravstvenu zaštitu pri novoizabranom doktoru od datuma ovjere podataka iz Izjave, a najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja Izjave, pod uvjetom da nisu nastupile okolnosti iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Dotadašnji izabrani doktor nakon primitka Izjave iz stavka 1. ovoga članka obvezan je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, u skladu s odredbama Zakona o liječništvu i Zakona o dentalnoj medicini, predati novoizabranom doktoru svu zdravstvenu dokumentaciju osigurane osobe.

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika osigurana osoba ima pravo izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar utvrđenog roka od godine dana ako:

1. osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta, odnosno boravišta,

2. osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta duže od 3 mjeseca,

3. izabrani doktor prestane raditi, promijeni sjedište ordinacije ili prestane biti ugovorni doktor Zavoda,

4. izabrani doktor ima u skrbi veći broj osiguranih osoba od maksimalno mogućeg broja propisanog općim aktom Zavoda po pojedinom timu primarne zdravstvene zaštite,

5. između osigurane osobe i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje liječenje.

(2) Promjena izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga članka provodi se na način utvrđen člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) O osnovanosti razloga za promjenu izabranog doktora u slučajevima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odlučuje posebno povjerenstvo koje imenuje voditelj regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda nadležnima prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe, a provodi se na način utvrđen člankom 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Izabrani doktor ima pravo odbiti izbor osigurane osobe, odnosno zatražiti da se osigurana osoba više ne vodi kao njegova opredijeljena osigurana osoba samo u slučaju ako:

1. broj opredijeljenih osiguranih osoba koje ima u skrbi prelazi maksimalan mogući broj utvrđen općim aktom Zavoda,

2. ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa,

3. ako je osiguranoj osobi izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru.

(2) Razlog odbijanja osigurane osobe izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku tiskanici Izjave.

(3) Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osigurane osobe samo zato što je osigurana osoba starije životne dobi, bolesna, nepokretna, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik, odnosno iz drugih razloga koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

(4) O osnovanosti razloga za odbijanje izbora osigurane osobe u slučaju navedenom u stavku 1. točki 2. ovoga članka, kao i po prigovoru osigurane osobe u slučajevima iz stavka 3. ovoga članka odlučuje posebno povjerenstvo koje imenuje voditelj regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda nadležnima prema sjedištu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije izabranog doktora.

(5) Prema zahtjevu izabranog doktora iz stavka 1. točke 3. ovoga članka nadležna služba regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda, radi osiguranja provođenja primarne zdravstvene zaštite osiguranoj osobi, obvezna je po službenoj dužnosti privremeno odrediti doktora primarne zdravstvene zaštite kod koje će osigurana osoba ostvarivati prava na zdravstvenu zaštitu te joj odrediti rok od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u kojem će osobno izvršiti izbor drugog doktora primarne zdravstvene zaštite.

(6) Ako osigurana osoba ne izvrši izbor doktora primarne zdravstvene zaštite u roku utvrđenom u stavku 5. ovoga članka smatrat će se da je suglasna sa izborom privremeno određenog doktora primarne zdravstvene zaštite.

III. POZIV NA IZBOR IZABRANOG DOKTORA

Članak 10.

(1) Izbor doktora, kao i promjena izabranog doktora putem poziva na izbor izabranog doktora (u daljnjem tekstu: poziv na izbor) iznimno se obavlja tijekom kalendarske godine za područja na kojima je mreža javno zdravstvene službe nepopunjena. Poziv na izbor objavljuje Zavod na odgovarajućim mjestima u poslovnim prostorima regionalnih ureda, odnosno područnih službi Zavoda te domovima zdravlja.

(2) Osnovom poziva na izbor osigurane osobe opredjeljuju se za doktora koji je u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda na način propisan člankom 5. ovoga Pravilnika, a koji postaje izabrani doktor osiguranih osoba nakon što postane ugovorni doktor Zavoda te provedenog postupka potvrde podataka o provedenom izboru, na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Osigurana osoba koja se opredijelila za doktora primarne zdravstvene zaštite koji je u statusu kandidata za ugovornog doktora Zavoda i nadalje ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu pri ranije izabranom doktoru sve dok doktor u statusu kandidata ne stekne propisane uvjete i postane ugovorni doktor Zavoda.

(2) Ako kandidat za ugovornog doktora ne stekne propisane uvjete osigurana osoba koja ga je izabrala za izabranog doktora ima pravo ponoviti postupak izbora doktora na način propisan ovim Pravilnikom.

(3) Iznimno, u postupku izbora doktora, odnosno promjene izabranog doktora osnovom poziva na izbor iz članka 10. ovoga Pravilnika osigurana osoba može izvršiti promjenu izabranog doktora i unutar utvrđenog roka od godine dana ako je ordinacija doktora koji je u statusu kandidata bliža mjestu njezinog prebivališta, odnosno boravišta od ordinacije dotadašnjeg izabranog doktora ili ako potonji ima u skrbi broj opredijeljenih osiguranih osoba koji prelazi standardni broj propisan općim aktima Zavoda.

Članak 12.

Ne smatra se da je osigurana osoba promijenila izabranog doktora ako joj zdravstvenu zaštitu pruži doktor koji u skladu s općim aktom Zavoda privremeno zamjenjuje izabranog doktora za vrijeme dok se on nalazi na godišnjem odmoru, službenom putu, dok je privremeno nesposoban, odnosno spriječen za rad u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te u ostalim slučajevima njegove privremene nenazočnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 41/07., 04/10., 13/10., 41/12., 50/13. i 91/13.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/284

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora

147 12.12.2014 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite 147 12.12.2014 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite 147 12.12.2014 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite 147 12.12.2014 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite 147 12.12.2014 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite