Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 147/2014 (12.12.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2771

Na osnovi članka 119. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 71. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 4/07., 91/09., 113/09., 140/09., 4/10., 13/10., 43/10. i 29/11.) u članku 8. stavku 2. iza riječi: »iz članka 6.« dodaje se veznik. »i«.

Članak 2.

U članku 9. točki 2. riječi: »članka 10. stavka 6. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 12. stavka 3. Zakona«.

Članak 3.

U članku 11. zagrada i tekst u zagradi: »Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09. i 137/09.« brišu se.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. riječi: »članka 6. stavka 1. točke 12. do 17. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 1. točke 13. do 19. Zakona«. Iza riječi: »osiguranju« upisuje se točka, a ostali tekst se briše.

Članak 5.

U članku 14. stavku 2. riječ: »boravka« zamjenjuje se riječju: »boravišta«.

U stavku 3. riječi: »članka 6. stavka 1. točke 12. do 17. Zakona i osigurane osobe iz članka 10. stavka 1. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 7. stavka 1. točke 13. do 19. Zakona«, a riječi: »područnom uredu Zavoda« zamjenjuju se riječima: »regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječi: »područnom uredu Zavoda« zamjenjuju se riječima: »regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda«.

Članak 7.

Članak 15.a briše se.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. riječi: »područnom uredu ili ispostavi područnog ureda Zavoda« zamjenjuju se riječima: »regionalnom uredu, područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe Zavoda«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/286

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.