Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

NN 148/2014 (15.12.2014.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2774

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/165

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 9. prosinca 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

PRORAČUN ZA 2015.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.

PRIHODI POSLOVANJA

105.265.337.968

104.997.665.548

108.445.314.389

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.168.264.500

1.157.508.991

1.150.427.039

UKUPNI PRIHODI

106.433.602.468

106.155.174.539

109.595.741.428

RASHODI POSLOVANJA

115.715.426.171

115.712.196.311

116.203.006.810

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.259.614.764

2.651.974.453

1.769.663.121

UKUPNI RASHODI

118.975.040.935

118.364.170.764

117.972.669.931

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-12.541.438.467

-12.208.996.225

-8.376.928.503

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

PRORAČUN ZA 2015.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

38.469.652.229

28.957.869.840

34.320.402.549

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.128.213.762

16.748.873.615

25.943.474.046

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.200.000.000

0

0

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-7.000.000.000

0

0

NETO FINANCIRANJE

12.541.438.467

12.208.996.225

8.376.928.503

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Državnom proračunu za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Proračun za 2015.

Projekcija proračuna za 2016.

Projekcija proračuna za 2017.

6PRIHODI POSLOVANJA

105.265.337.968

104.997.665.548

108.445.314.389


61


Prihodi od poreza

64.000.910.285

65.128.002.632

66.767.298.288611

Porez i prirez na dohodak

1.859.756.365

612

Porez na dobit

5.604.155.124

613

Porezi na imovinu

200.096.341

614

Porezi na robu i usluge

55.933.633.694

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

403.268.761
62


Doprinosi

23.374.531.624

21.531.018.570

22.104.975.463622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

21.478.874.443

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.895.657.180
63


Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

7.292.103.771

9.434.581.097

10.623.993.804631

Pomoći od inozemnih vlada

26.661.675

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

7.208.637.461

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

47.869.842

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna

7.865.000

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

1.069.793
64


Prihodi od imovine

2.489.847.028

1.738.352.568

1.722.758.778641

Prihodi od financijske imovine

1.034.800.930

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.403.384.478

643

Prihodi od kamata za dane zajmove

51.661.620
65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.081.210.943

1.631.633.312

1.643.044.072651

Upravne i administrativne pristojbe

485.125.720

652

Prihodi po posebnim propisima

1.596.085.223
66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.044.700.460

517.516.469

532.972.848661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

995.035.682

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

49.664.778
67


Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.325.756.500

4.347.943.500

4.369.682.900673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

4.325.756.500
68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

656.277.357

668.617.400

680.588.236681

Kazne i upravne mjere

636.806.598

683

Ostali prihodi

19.470.759


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.168.264.500

1.157.508.991

1.150.427.039


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

26.000.000

28.000.000

30.000.000711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

26.000.000


patenti
72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.089.254.500

1.091.720.000

1.081.540.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

950.000.000

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

137.254.500

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.000.00074


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

53.010.000

37.788.991

38.887.039741

Prihodi od prodaje zaliha

53.010.000RASHODI POSLOVANJA

Razred
Skupina
 Podskupina      

Naziv rashoda

Proračun za 2015.

Projekcija proračuna za 2016.

Projekcija proračuna za 2017.

3

Rashodi poslovanja

115.715.426.171

115.712.196.311

116.203.006.810

   31

Rashodi za zaposlene

24.675.970.232

23.900.908.356

23.493.020.693

           311

Plaće (Bruto)

20.583.560.925

19.928.940.226

19.620.123.589

           312

Ostali rashodi za zaposlene

349.535.501

342.795.615

325.549.511

           313

Doprinosi na plaće

3.742.873.806

3.629.172.515

3.547.347.593

    32

Materijalni rashodi

10.141.127.029

8.798.918.906

8.472.105.563

           321

Naknade troškova zaposlenima

1.137.428.016

1.009.591.219

988.504.239

           322

Rashodi za materijal i energiju

2.540.888.907

2.388.852.100

2.444.030.561

           323

Rashodi za usluge

5.491.517.930

4.925.053.641

4.577.757.583

           324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

29.818.221

24.407.787

23.438.889

           329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

941.473.955

451.014.159

438.374.291

    34

Financijski rashodi

11.092.486.168

11.664.764.710

12.015.844.773

          341

Kamate za izdane vrijednosne papire

8.907.961.088

9.514.629.661

10.448.775.263

          342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.792.146.307

1.761.085.753

1.195.958.055

          343

Ostali financijski rashodi

392.378.773

389.049.296

371.111.455

    35

Subvencije

6.054.000.957

5.580.481.640

5.222.114.209

          351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

980.202.442

935.715.654

927.486.483

          352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.073.798.515

4.644.765.986

4.294.627.726

     36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

12.374.033.593

12.753.426.609

12.313.589.798

          361

Pomoći inozemnim vladama

21.185.956

18.420.819

15.246.282

          362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.503.837.610

3.733.794.803

3.501.873.483

          363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.025.021.816

7.843.309.962

7.910.991.155

          368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

823.988.211

1.157.901.025

885.478.878

    37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

45.022.550.586

44.646.497.526

44.363.532.164

          371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

31.355.190.670

31.316.382.270

30.943.990.795

          372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.667.359.916

13.330.115.256

13.419.541.369

     38

Ostali rashodi

6.355.257.606

8.367.198.564

10.322.799.610

          381

Tekuće donacije

1.961.009.845

1.920.115.124

1.803.230.546

          382

Kapitalne donacije

400.961.448

317.986.493

256.494.473

          383

Kazne, penali i naknade štete

269.899.911

310.898.059

328.378.202

          384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

1.142.979.900

2.628.976.462

4.227.702.003

          385

Izvanredni rashodi

200.000.000

200.000.000

200.000.000

          386

Kapitalne pomoći

2.380.406.502

2.989.222.426

3.506.994.386


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE


4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.259.614.764

2.651.974.453

1.769.663.121

    41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

123.407.789

117.255.255

75.789.397

            411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

24.820.000

5.609.929

3.420.000

            412

Nematerijalna imovina

98.587.789

111.645.326

72.369.397

    42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.676.793.300

2.184.208.294

1.452.774.664

           421

Građevinski objekti

937.646.395

598.580.927

402.197.587

           422

Postrojenja i oprema

1.424.466.619

1.166.025.032

965.329.249

           423

Prijevozna sredstva

159.055.500

219.348.000

21.010.000

           424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

537.973

528.560

522.534

           425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

9.000

11.000

11.000

           426

Nematerijalna proizvedena imovina

155.077.813

199.714.775

63.704.294

   43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

1.431.000

2.021.000

2.021.000

          431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

1.431.000

2.021.000

2.021.000

   44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

117.013.000

49.669.000

39.254.000

          441

Rashodi za nabavu zaliha

117.013.000

49.669.000

39.254.000

   45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

340.969.675

298.820.904

199.824.060

         451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

334.074.675

294.430.674

195.171.365

         452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

4.684.000

3.770.230

4.032.695

         453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.906.000

315.000

315.000

         454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

305.000

305.000

305.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Proračun za 2015.

Projekcija
proračuna
za 2016.

Projekcija
proračuna
za 2017.
NETO FINANCIRANJE

12.541.438.467

12.208.996.225

8.376.928.503PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

6.200.000.000


PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU

-7.000.000.000


8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

38.469.652.229

28.957.869.840

34.320.402.549


81


Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

177.800.000

258.500.000

310.500.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

80.500.000

817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

97.300.000
82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

29.450.000.000

20.650.000.000

27.935.000.000821

Trezorski zapisi

900.000.000

822

Obveznice

28.550.000.000
83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru

2.000.000.000
84


Primici od zaduživanja

6.841.852.229

6.049.369.840

4.074.902.549841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

819.931.675

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

6.021.920.554


5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.128.213.762

16.748.873.615

25.943.474.046


51


Izdaci za dane zajmove i depozite

1.530.462.113

1.292.426.329

1.014.487.277512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

280.000.000

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

558.318.565

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

87.772.392

517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

604.371.156
53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.027.037.982

524.504.752

418.632.845531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

811.231.905

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

215.806.077
54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

8.545.713.667

11.431.942.534

6.143.077.036541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.099.773.732

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

397.686.539

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

6.039.453.396

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

8.800.000
55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

14.025.000.000

3.500.000.000

18.367.276.888552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

14.025.000.000II. POSEBNI DIO

Članak. 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 118.975.040.935 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.128.213.762 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

POSEBNI DIO


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.


Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400 – 06/14 – 01/09
Zagreb, 2. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu