Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

NN 148/2014 (15.12.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2775

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2014., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2015. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                       2.625.795.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                                      2.727.795.000 kuna

– manjak u iznosu od                                                      102.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                       2.501.121.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                                      2.408.121.000 kuna

– višak u iznosu od                                                           93.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                      2.478.374.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                                     2.179.814.000 kuna

– višak u iznosu od                                                        298.560.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 400-06/14-01/09

Zagreb, 2. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2015. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 148 15.12.2014 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu