Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

NN 149/2014 (16.12.2014.), Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

149 16.12.2014 Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2782

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 6. i 9. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007, 146/2008 – ispravak, 59/2012) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RASPOLAGANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM ODUZETIM U UPRAVNOM, PREKRŠAJNOM I KAZNENOM POSTUPKU I ORUŽJEM PREDANOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA TE O NAČINU RADA POVJERENSTVA KOJE ODLUČUJE O TAKVOM ORUŽJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim od fizičkih i pravnih osoba u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku koje je dostavljeno na raspolaganje Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te način rada Povjerenstva Ministarstva za odlučivanje o oružju oduzetom u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku te o oružju predanom Ministarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

O načinu daljnjeg raspolaganja s oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika odlučuje Povjerenstvo kojega odlukom imenuje ministar unutarnjih poslova.

U Povjerenstvo se imenuju policijski službenici Ravnateljstva policije i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva sa specijalističkim znanjem iz područja naoružanja. Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja tajnik Povjerenstva koji ima zamjenika. Za tajnika i zamjenika tajnika Povjerenstva imenuju se državni službenici s poznavanjem rada na evidencijama o oružju.

Povjerenstvo zaprima oružje iz članka 1. ovoga Pravilnika i obavlja njegov pregled te donosi odluku o načinu daljnjeg raspolaganja s oružjem. Povjerenstvo razvrstava oružje sukladno odluci o načinu daljnjeg raspolaganja.

U slučaju donošenja odluke o uništenju improviziranog ili neupotrebljivog oružja, Povjerenstvo priprema takvo oružje i dijelove oružja za uništenje te organizira uništenje.

Povjerenstvo zaprima i službeno oružje Ministarstva za koje je Povjerenstvo za rashodovanje donijelo odluku o rashodovanju s prijedlogom za uništenje iz razloga jer oružje ne ispunjava propisane taktičko – tehničke zahtjeve za uvođenje u sustav službenog naoružanja Ministarstva ili je neispravno i neupotrebljivo, odnosno čiji je popravak neisplativ te je povučeno iz uporabe u Ministarstvu. Poluproizvode, odnosno neispravne i neupotrebljive dijelove namijenjene uništenju koji su nastali popravkom ostalog službenog oružja Ministarstva, Povjerenstvo preuzima na temelju zapisnika neposredno od ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za popravak službenog oružja. Povjerenstvo priprema oružje i dijelove oružja iz ovoga stavka za uništenje te organizira uništenje.

Prilikom pregleda oružja iz članka 1. ovoga Pravilnika i odlučivanja o mogućem načinu daljnjeg raspolaganja s tim oružjem, kao i pripreme toga oružja i dijelova oružja za uništenje, moraju biti nazočna najmanje tri člana Povjerenstva, od kojih je jedan predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo o pregledu oružja vodi zapisnik. U zapisniku se, uz podatke o oružju, obvezno navodi odluka Povjerenstva o mogućem načinu raspolaganja s oružjem. Zapisnik potpisuju prisutni članovi Povjerenstva.

Povjerenstvo vodi evidencije potrebne za njegov rad te priprema svu službenu korespondenciju o svim postupanjima s oružjem, od zaprimanja do predaje nadležnom skladištu, odnosno do uništenja.

Povjerenstvo procjenjuje vrijednost oružja i streljiva iz članka 1. ovoga Pravilnika, osim oružja i streljiva predviđenog za uništenje, o čemu izvješćuje ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za računovodstvene poslove.

Stručnu i tehničku pomoć Povjerenstvu pružaju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 3.

Povjerenstvo odlučuje o načinu daljnjeg raspolaganja sa streljivom iz članka 1. ovoga Pravilnika koje se nalazi u originalnom tvorničkom pakiranju.

Povjerenstvo zaprima streljivo iz stavka 1. ovoga članka, obavlja njegov pregled te donosi odluku o daljnjem raspolaganju s tim streljivom.

Povjerenstvo ne odlučuje o oduzetim i predanim minsko-eksplozivnim sredstvima i o streljivu koje nije u originalnom tvorničkom pakiranju (rasuto/rinfuza) kojega odmah po okončanju upravnog, prekršajnog ili kaznenog postupka te dostavljanja Ministarstvu na raspolaganje zbrinjavaju stručno osposobljeni policijski službenici nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

Članak 4.

Nakon izvršenog pregleda oružja iz članka 1. ovoga Pravilnika, u smislu njegove tehničke ispravnosti i funkcionalnosti, Povjerenstvo odlučuje da se oružje može:

1. preuzeti u fond naoružanja Ministarstva ako ispunjava propisane taktičko-tehničke zahtjeve za uvođenje u sustav službenog naoružanja Ministarstva,

2. predati Ministarstvu obrane, Ministarstvu pravosuđa ili drugom državnom tijelu,

3. prodati putem ovlaštenog trgovca oružjem u postupku kojega provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove nabave,

4. potpuno uništiti improvizirano ili neuporabljivo oružje i dijelove oružja,

5. ustupiti zbirci Ministarstva, ako je interesantno s kriminalističkog, konstrukcijskog ili tehničkog stajališta,

6. darovati nekom od hrvatskih muzeja koji ima odobrenje za sakupljanje starog oružja, ako ima povijesnu, umjetničku ili konstrukcijsku vrijednost,

7. preuzeti u fond Ministarstva za potrebe najma filmskim, TV ili kazališnim kućama.

Prije uništenja s oružja iz stavka 1. točke 4. ovoga članka mogu se odvojiti ispravni dijelovi oružja i pripadajuća oprema, osim bitnih dijelova oružja, koji mogu poslužiti za popravak i opremanje ostalog službenog oružja Ministarstva. O navedenom postupanju Povjerenstvo je dužno izraditi zapisnik u kojem se navodi koji su dijelovi oružja i pripadajuće opreme odvojeni za svrhe popravka i opremanja ostalog službenog oružja.

Oružje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka prije najma filmskim, TV ili kazališnim kućama mora biti onesposobljeno od strane trgovačkog društva ili obrta koji imaju odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja, a troškove onesposobljavanja snosi filmska, TV ili kazališna kuća koja unajmljuje oružje.

O streljivu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo može odlučiti na jedan od načina navedenih u stavku 1. točkama 1. do 5. ovoga članka.

Članak 5.

Nakon završetka rada s oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo ga, radi skladištenja i daljnjeg postupanja, predaje ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za skladištenje naoružanja i ubojnih sredstava.

Povjerenstvo obavještava nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva o odluci o daljnjem načinu postupanja s oružjem iz članka 1. ovoga Pravilnika, radi provedbe potrebnih postupaka (prodaja, darovanje).

Članak 6.

Improvizirano i neuporabljivo oružje potpuno se uništava tako da se izreže na dijelove plamenikom aparata za autogeno zavarivanje ili na drugi pogodan način na presjecima zatvarača navlake, ležišta naboja, odnosno baterije kod revolvera. Preostali dijelovi se uništavaju udarcem čekića.

Oružje iz stavka 1. ovoga članka može se uništiti i na drugi način tako da nastupi trajna deformacija svih dijelova.

Veće količine oružja iz stavka 1. ovoga članka uništavaju se u pogonima tvrtki za promet sekundarnim sirovinama pomoću valjka stroja za rezanje metala i hidraulične preše, odnosno ubacivanjem u peć za taljenje.

Prilikom uništavanja oružja i dijelova oružja moraju biti nazočna najmanje tri člana Povjerenstva, od kojih je jedan predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva.

Članak 7.

Minsko-eksplozivna sredstva zbrinjavaju se detonacijom, sagorijevanjem ili drugim postupcima industrijske prerade koji ih dovode u stanje trajne i potpune bezopasnosti i neškodljivosti za život i zdravlje ljudi i imovine. Zbrinjavanje se, ovisno o količini minsko-eksplozivnih sredstava provodi na stalnim ili privremenim namjenskim prostorima.

Streljivo se zbrinjava postupkom spaljivanja, detonacije ili na drugi odgovarajući način na za to određenim mjestima, koja udovoljavaju sigurnosno-tehničkim uvjetima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj 49/2008).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-35265/4-2014.

Zagreb, 3. prosinca 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.