Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda

NN 149/2014 (16.12.2014.), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2783

Na temelju članka 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) i članka 5. stavka 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOGA SOCIJALNOG FONDA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti Ijudski potencijali iz članka 4. stavka 2. točke 1. b) Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) (u daljnjem tekstu: Operativni program) sufinancirane iz Europskoga socijalnog fonda, kao i uvjeti pod kojima izdaci navedenih projekata mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima:

1. Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.);

2. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 326, 26. 10. 2012.) (u daljnjem tekstu: UFEU);

3. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013);

4. Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006, (SL L 347, 20. 12. 2013.);

5. Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.);

6. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8. 3. 2014.);

7. Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije i stavljaju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 26. 10. 2012.);

8. Uredba (EU, Euratom) br. 547/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. (SL L 163/18, 29. 5. 2014.);

9. Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.);

10. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskoga socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskoga fonda za regionalni razvoj. Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13. 5. 2014.);

11. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14. 3. 2014.);

12. Preporuka Europske komisije 2003/361/EZ koja se odnosi na definiciju malog i srednjeg poduzetništva (SL L 124, 20. 5. 2003.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Europske komisije 2003/361/EZ);

13. Zakon o potvrdivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Republike Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012);

14. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon);

15. Zakon o volonterstvu (»Narodne novine«, broj 58/2007, 22/2013);

16. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Troškovi su u novcu izražene količine resursa, iskorištene u svrhu ostvarenja jednog ili više ciljeva projekta. Podjelu troškova na kategorije obavlja nadležno Posredničko tijelo, uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela.

2. Izdatak je onaj trošak koji je plaćen iz sredstava Korisnika, odnosno u slučaju doprinosa u naravi i volonterskog rada, trošak za koji je Korisniku priznata odgovarajuća vrijednost.

3. Trošak volonterskog rada odnosi se na vrijednost volonterskog rada upotrijebljenu od Korisnika u svrhu ostvarenja jednog ili više ciljeva projekta.

4. Korisnik je svaki subjekt s kojim se potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji je izravno odgovoran za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta. Korisnik provodi projekt samostalno ili u suradnji s jednim ili više partnera. U svrhu ovog pravilnika sve odredbe odnose se na partnera jednako kao i na Korisnika u slučaju projekta koji se provodi u partnerstvu.

5. Upravljačko tijelo je nacionalno tijelo koje upravlja Operativnim programom.

6. Operacija znači projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje je odabralo Upravljačko tijelo ili koji su pod odgovornošću Upravljačkog tijela te koji doprinose ostvarivanju ciljeva programskog prioriteta na koji se odnose.

7. Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje koje započinje s datumom podnošenja Operativnog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. Europskoj komisiji iii od 1. siječnja 2014. (primjenjuje se raniji od navedenih datuma) te završava 31. prosinca 2023.

Troškovi u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih prihvatljivi su od 1. rujna 2013.

8. Fondovi su, u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe, Europski socijalni fond (u daljnjem tekstu: ESF) i Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR).

9. Bespovratna sredstva su potpore koje se iz Fondova dodjeljuju Korisnicima u obliku:

– nadoknada prihvatljivih troškova, nastalih i plaćenih, zajedno s, gdje je primjenjivo, doprinosima u naravi i amortizacijom; i/ili

– standardnih veličina jediničnih troškova; i/ili

– fiksnih iznosa koji nisu veći od 100 000 eura javnog doprinosa; i/ili

– financiranja primjenom fiksnih stopa, utvrđeno primjenom postotka na jednu više utvrđenih kategorija troškova.

10. Zajednička potpora iz Fondova (fleksibilni instrument) je instrument koji u sklopu nekog projekta financiranog iz Europskoga socijalnog fonda omogućuje financiranje aktivnosti čiji troškovi ispunjavaju uvjete za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju pravila prihvatljivosti koja se primjenjuju na taj fond, pod uvjetima utvrđenim u članku 98. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

11. Državna potpora[1] je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenu pravnu ili fizičku osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost sudjelujući u prometu roba i usluga ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

12. De minimis potpora podrazumijeva potporu male vrijednosti odnosno potporu koja ne iznosi više od 200.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate potpore, po Korisniku, odnosno u sektoru cestovnog prometa ne iznosi više od 100.000,00 eura po Korisniku tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, pri čemu:

– je trogodišnje razdoblje koje se uzima u obzir potrebno ocjenjivati na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine; i

de minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada primatelj stekne pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate de minimis potpore primatelju potpore.

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik dužno je primjenjivati Upravljačko tijelo, Posrednička tijela razine 1, Posrednička tijela razine 2 i Tijelo za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u smislu Zakona i Uredbe te Korisnici.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2, primjenjuju se na Upravljačko tijelo u slučajevima kada ono ne prenese dio svojih funkcija na posrednička tijela u skladu s odredbama članka 7. stavka 6. Zakona i članka 6. stavka 1. Uredbe.

Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka

Članak 5.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti izdataka su:

1. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta kojega je odabralo nadležno tijelo u skladu s kriterijima utvrđenima od odbora za praćenje, a za koje je preuzeta obveza u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno odluci o izravnoj dodjeli sredstava;

2. da su nastali u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Europske unije;

3. stvarnost nastanka kod Korisnika, osim u slučajevima navedenim u članku 13. stavku 5. Uredbe 1304/2013 o Europskom socijalnom fondu;

4. izvršenje plaćanja Korisnika prema dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka, uz uvjet da projekt nije završen prije početka tog razdoblja;

5. dokazivost putem računa ili računovodstvenih dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima prihvatljivi za sufinanciranje;

6. usklađenost s pravilima o državnim potporama, kao što je utvrđeno u članku 107. UFEU ili pravilima o de minimis potporama, ako je primjenjivo;

7. usklađenost s primjenjivim pravilima javne nabave;

8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugoga financijskog instrumenta Europske unije.

(2) Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Kriterij iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima izdataka izračunatih primjenom standardne veličine jediničnih troškova, fiksnih iznosa te financiranja primjenom fiksnih stopa sukladno metodologiji Pojednostavljenih troškovnih opcija koju izrađuje Upravljačko tijelo.

(4) Da bi bila prihvatljiva, vrsta izdatka iz članka 3. točke 3. ovog Pravilnika, mora biti potkrijepljena dokumentima kojima se reguliraju uvjeti, prava i obveze volontera, sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

(5) Izdaci koji proizlaze iz korištenja instrumenta iz članka 3. točke 10. ovog Pravilnika (do granice od 10% financijskih sredstava Unije za svaku prioritetnu os Operativnog programa) podliježu pravilima prihvatljivosti za EFRR, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za zadovoljavajuću provedbu projekta te da su s njim izravno povezani. Zahtjeve i uvjete za korištenje takve potpore donosi nadležno tijelo, a uvjeti prihvatljivosti za izdatke utvrđuju se odredbama Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz stavka 2. članka 5. Uredbe.

(6) Uvjeti prihvatljivosti izdataka primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno u odluci o izravnoj dodjeli sredstava.

(7) Izdaci koji postanu prihvatljivi slijedom revizije Operativnog programa prihvatljivi su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Operativnog programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 6.

Izdaci koji se smatraju neprihvatljivima, uključujući iznimke, te izdaci koji se smatraju uvjetno prihvatljivima navedeni su u Prilogu 1. – Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka uključujući iznimke i uvjete, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo i/ili Posredničko tijelo razine 1 može odrediti dodatna ograničenja prihvatljivosti izdataka na razini prioriteta, vrsta projekata ili poziva na dostavu projektnih prijedloga, unutar granica utvrđenih ovim Pravilnikom.

(2) Upravljačko tijelo može donositi tumačenja odredbi i/ili upute o tome na koji način se Pravilnik primjenjuje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i/ili za određene vrste projekata.

Završne odredbe

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/14-01/02

Urbroj: 524/7-14-1

Zagreb, 8. prosinca 2014.

Ministar rada i mirovinskoga sustava
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka uključujući iznimke i uvjete

Rn.br.

Izdatak

Neprihvatljivo/Uvjetno prihvatljivo

Iznimke i uvjeti

1.

Kamate na dug

neprihvatljivo

S izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva

dana u obliku subvencija kamatne stope ili

subvencija naknada za jamstvo.

2.

Ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja

neprihvatljivo


3.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

neprihvatljivo

Osim ako Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

4.

Doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za korisnika

neprihvatljivo


5.

Kupnja korištene opreme

neprihvatljivo


6.

Kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom

neprihvatljivo

Prihvatljivo u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć.

7.

Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu

neprihvatljivo


8.

Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora

neprihvatljivo

Prihvatljivo u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć.

9.

Operativni troškovi

neprihvatljivo

Izuzev troškova upravljanja projektom.

10.

Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj

neprihvatljivo


11.

Plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima

neprihvatljivo

Prihvatljivo u okviru Prioritetne osi Tehnička pomoć.

12.

Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode

neprihvatljivo


13.

Kupnja infrastrukture, zemljišta i nekretnina

neprihvatljivo

Prihvatljivo sukladno članku 5., točki 5. ovog Pravilnika.

14.

Amortizacija trajne materijalne imovine

uvjetno prihvatljivo

a) Troškovi amortizacije izračunavaju se u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom Korisnika. Iznos izdataka mora biti propisno opravdan pratećom dokumentacijom koja ima istu dokaznu vrijednost kao i računi za prihvatljive troškove kad se nadoknađuju kao prihvatljivi troškovi, nastali i plaćeni;
b) Troškovi se odnose isključivo na razdoblje potpore projektu;

c) Navedena trajna materijalna imovina izravno se koristi za projekte, i

d) Javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.

15.

Standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog doprinosa, finan- ciranje primjenom fiksnih stopa, utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova.

uvjetno prihvatljivo

Prihvatljivo sukladno metodologiji Pojednostavljenih troškovnih opcija koju izrađuje Upravljačko tijelo.

16.

Neizravni troškovi

uvjetno prihvatljivo

Ukoliko se:

– Izračunavaju primjenom fiksne stope, sukladno članku 68. stavku 1. (a) – (c) Uredbe (EU) br. 1303/2012; ili

– Izračunavaju primjenom standardne veličine jediničnih troškova ili primjenom fiksnih iznosa koji nisu veći od 100.000 EUR javnog doprinosa; ili

– Temelje na stvarnim troškovima.

17.

Izdaci za upravljanje projektom (osoblje, putovanja, smještaj, savjetodavne usluge)

uvjetno prihvatljivo

Izuzev prethodno navedenih neizravnih troškova, ukoliko su povezani s provedbom projektnih aktivnosti ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem ciljeva projekta.

Za potrebe utvrđivanja troškova osoblja u vezi s provedbom projekta važeća se satnica može izračunati dijeljenjem zadnjega dokumentiranoga godišnjeg bruto iznosa troškova plaća s 1720 sati.

18.

Doprinosi u naravi u obliku naknada ili plaća koje pokriva treća strana u korist sudionika projekta

uvjetno prihvatljivo

Pod uvjetom da su doprinosi u naravi nastali u skladu s nacionalnim pravilima, uključujući računovodstvena pravila, te da ne premašuju trošak koji snosi treća strana.

19.

Radni sati volontera, kao što je definirano u Zakonu o volonterstvu

uvjetno prihvatljivo

Ako su kumulativno zadovoljeni sljedeći kriteriji:

a) cijena i maksimalni iznosi definirani u Uputama za prijavitelje, i

b) metodologija bilježenja radnih sati volontera u skladu je s odredbama Zakona o volonterstvu.

20.

Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja roba, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti

uvjetno prihvatljivo

Ako su kumulativno ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

a) javna potpora isplaćena je u ime projekta koji uključuje doprinose u naravi po završetku projekta ne premašuje ukupne prihvatljive izdatke, isključujući doprinose u naravi;

b) vrijednost pripisana doprinosima u naravi ne premašuje općenito prihvaćene troškove na dotičnom tržištu;

c) vrijednost i dostava doprinosa mogu se neovisno procijeniti i provjeriti;

d) u slučaju osiguravanja zemljišta ili nekretnine može se, za potrebe ugovora o zakupu, izvršiti gotovinsko plaćanje nominalnoga godišnjeg iznosa koji ne prelazi jednu jedinicu valute države članice;

e) u slučaju doprinosa u naravi u obliku neplaćenog rada, vrijednost tog rada određuje se uzimajući u obzir provjereno utrošeno vrijeme i stope nadoknade za rad jednake vrijednosti.

21.

Izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja Korisnik

uvjetno prihvatljivo

Ukoliko se odnosi na zahtjeve Posredničkog tijela razine 1 ili Posredničkog tijela razine 2 za obavljanje takve revizije.

22.

Izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija

uvjetno prihvatljivo

Ukoliko nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije zahtijeva jamstvo.

23.

Izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz EFRR-a

uvjetno prihvatljivo

Ukoliko je u skladu sa zahtjevima i uvjetima za rad s instrumentom iz članka 3. točke 10. ovoga Pravilnika, koje za pojedine projekte donosi nadležno tijelo.

[1] Za potrebe Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. smatra se da ona također obuhvaća de minimis potpore (potpore male vrijednosti) u smislu Uredbe Komisije (EZ) br. 1998/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na de minimis potpore (SL L 379, 28. 12. 2006., str. 5)

149 16.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda 149 16.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda 149 16.12.2014 Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda