Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 149/2014 (16.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2784

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u vezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 71. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14. i 129/14.) u članku 6. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Osigurana osoba može potvrdu o pomagalu iz članka 13. ovoga Pravilnika, nakon provedenog postupka utvrđenog ovim Pravilnikom, realizirati u drugoj državi članici Europske unije, uz naznaku naziva i ISO šifre iz Popisa pomagala te uz obvezu osigurane osobe da najavi realizaciju potvrde o pomagalima u drugoj državi članici Europske unije.«

Članak 2.

Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. zamjenjuje se Popisom pomagala koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za pomagala utvrđena Popisom pomagala u skupini invalidskih kolica, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala i u skupini slušnih pomagala, a prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela, obvezno se provodi provjera funkcionalnosti pomagala od strane nadležnog doktora specijalista iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje određenog pomagala.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Prije odobrenja novog rezervnog dijela u skupini invalidskih kolica provjeru funkcionalnosti za sve rezervne dijelove provodi i odobrava Zavod.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 025-04/14-01/282

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

149 16.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 149 16.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima