Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

NN 150/2014 (17.12.2014.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2802

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 152/13, 39/14 i 141/14), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2014. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 95/14) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, iza brojčane oznake vrste prihoda 5096 dodaje se brojčana oznaka:

– 5118 – Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 5908 brišu se sljedeće brojčane oznake:

– 5916 – Naknade šteta iz zdravstvenog osiguranja i

– 5924 – Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja,

a iza brojčane oznake vrste prihoda 7692 briše se brojčana oznaka:

– 7986 – Prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Od 1.siječnja 2015. godine, u istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja, brišu se sljedeće podtočke: 1.2.4. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, 1.2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, 1.2.5. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 1.2.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, 1.2.6. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine, 1.2.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, 1.2.7. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu i 1.2.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnja podtočka 1.2.8. postaje 1.2.4., podtočka 1.2.8.1. postaje 1.2.4.1., podtočka 1.2.9. postaje 1.2.5. i podtočka 1.2.9.1. postaje 1.2.5.1.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 2.4. Naknada za koncesiju za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu iza ĐULOVCA dodaje se ERDUT.

IBAN

Grad/Općina

HR9010010051711028953

ERDUT

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi i istoj točki iza podtočke 2.10.1. Upisivanje podatka u polje »poziv na broj primatelja« dodaju se nove podtočke:

»2.11. Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju

Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju uplaćuju se na sljedeći račun:

IBAN

Naziv računa

HR1210010051700013000

Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju

2.11.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza i prireza za dohodak po osnovi kamata na štednju u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem (4 znamenke), kao podatak drugi OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a kao podatak treći upisuju oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

Za obveznike koji nemaju prebivalište niti boravište u Republici Hrvatskoj u polje »model« upisuje se broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje se šifra »0000«, kao podatak drugi OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, a kao podatak treći upisuju oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

2.12. Privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju

Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju, kada se uplaćuje na privremeni račun, uplaćuju se na sljedeći račun:

IBAN

Naziv računa

HR1110010051700013018

Privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju

2.12.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate poreza i prireza za dohodak po osnovi kamata na štednju, kada se uplaćuje na privremeni račun, u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem (4 znamenke) te kao podatak drugi OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći se ne upisuje.

Za obveznike koji nemaju prebivalište niti boravište u Republici Hrvatskoj u polje »model« upisuje se broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi upisuje se šifra »0000« te kao podatak drugi OIB kreditne institucije dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći se ne upisuje.

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 3.10. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina iza IVANCA dodaje se IVANIĆ-GRAD, iza PLETERNICE dodaju se PLITVIČKA JEZERA.

IBAN

Grad/Općina

HR8610010051715829458

IVANIĆ-GRAD

HR2410010051745529452

PLITVIČKA JEZERA

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.12. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za plin iza CRNCA dodaje se ČAKOVEC, iza SUHOPOLJA dodaju se SVETI JURAJ NA BREGU i SVETI MARTIN NA MURI, iza VIRJA dodaje se VIROVITICA.

IBAN

Grad/Općina

HR4010010051706029503

ČAKOVEC

HR3710010051744029501

SVETI JURAJ NA BREGU

HR9110010051744129506

SVETI MARTIN NA MURI

HR0310010051749129500

VIROVITICA

III.

Od 1. siječnja 2015. godine, iza glave IV. SREDSTVA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE, dodaje se nova glava:

»V.
PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Od 1. siječnja 2015. godine, prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje.

1.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine

- 8486

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,

- 8494

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

- 8508

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

- 8516

Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina,

- 8524

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima i

- 8540

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka.

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa od 8486 do 8540 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

-8400         

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

- 8419

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

- 8427

Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,

- 8435

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,

- 8443

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

- 8451

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavce, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

- 8478

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

- 8532

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

- 8664

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

- 8672

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – za osiguranike koji privatno borave u inozemstvu, koji naplaćuje HZZO,

- 8680

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),

- 8800

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,

- 8826

Doprinos za zdravstveno osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,

- 8834

Doprinos za zdravstveno osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika i

- 8842

Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos plaća na teret Državnog proračuna.

1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8400 do 8842 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine

- 8630

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa,

- 8648

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,

- 8656

Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima i

- 8710

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8630 do 8710 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

-8559

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,

-8567

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,

-8575

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca strana predstavništva i međunarodne organizacije,

-8591

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici,

-8613

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,

-8621

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,

-8699

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću) i

-8818

Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima.

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8559 do 8818 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.5. Ostali prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

-5401

019

Prihodi od participacije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

-5401

027

Prihodi od transfera sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

-5401

035

Ostali prihodi za posebne namjene – prihodi od INO osiguranja,

-5401

043

Prihodi od najma stanova i zakupa poslovnog prostora,

-5916


Naknade šteta iz zdravstvenog osiguranja,

-7986


Prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

1.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 7986 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

Za uplate ostalih prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.

2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Od 1. siječnja 2015. godine, prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR3310010051550200002 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – dopunsko zdravstveno osiguranje.

2.1. Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja

- 5924

Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja.

2.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 5924 na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.«

2.2. Ostali prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

-5959

019

Prihodi od transfera sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

2.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Za uplate ostalih prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja na nalozima za plaćanje u polje »model« i polje »poziv na broj primatelja« upisuju se oznake sukladno Prilogu 3 i sadržaju modela iz Priloga 2.«

Od 1. siječnja 2015. godine, dosadašnja glava V. postaje glava VI., glava VI. postaje glava VII., glava VII. postaje glava VIII. a glava VIII. postaje glava IX.

IV.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza PITOMAČE dodaje se PLETERNICA.

IBAN

Grad/Općina

HR4010010051733427153

PLETERNICA

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba iza BAŠKE VODE dodaje se BEDEKOVČINA, iza ČAČINACA dodaje se ČAĐAVICA, iza DONJEG MIHOLJCA dodaje se MUĆ, NEORIĆ.

IBAN

Grad/Općina

HR3310010051701104745

BEDEKOVČINA

HR3510010051705704740

ČAĐAVICA

HR1810010051708747257

MUĆ, NEORIĆ

V.

Od 1. siječnja 2015. godine u glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE (od 1. siječnja 2015. godine glava VIII.) u točki 3. Uplata doprinosa za obvezna osiguranja, mijenja se podtočka 3.1. Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i glasi:

Račun na koji se plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje je HR6510010051550100001 gdje je:

HR

oznaka za Republiku Hrvatsku,

65

kontrolni broj koji se računa prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10,

1001005

vodeći broj kreditne institucije – Hrvatske narodne banke,

1550100001

broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji.

»Poziv na broj primatelja« za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je:

Poziv naBroj(primatelja)

HR68

8486-11111111119-15025

gdje je:HR68

broj modela,

8486

brojčana oznaka vrste prihoda za doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,

11111111119

OIB obveznika plaćanja doprinosa,

15025

Oznaka izvješća JOPPD – 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.3., mijenjaju se točka 1. i točka 5. i glase:

1. Prihodi državnog proračuna: 1007, 1015, 1120, 1139, 1201, 1228, 1236, 1260, 1902, 1988, 3000, 3034, 3042, 3050, 3085, 3093, 3107, 3115, 3123, 3131, 3140, 3158, 3166, 3174, 4200, 4219, 4227, 4235, 4243, 4251, 4260, 4278, 4286, 4294, 4308, 4316, 4324, 4332, 4340, 4359, 4367, 4375, 4383, 4391, 4405, 4413, 4421, 4430, 4448, 4456, 4464, 4472, 6025, 6033, 6181, 7528, 7560, 8109, 8117, 8125, 8141, 8150, 8168, 8176, 8184, 8192, 8206, 8214, 8222, 8249, 8290, 8303, 8311, 8320, 8338, 8346, 8354, 8362, 8370, 8702, 8729, 8737, 8745, 8753, 8761, 8770, 8788 i HRxx100100517xxx1606K Porez na dobit.

5. Zajednički prihodi proračuna: porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju, privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju, prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod i porez na promet nekretnina.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza točke 6., dodaje se nova točka 7. i glasi:

7. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: 7986, 8400, 8419, 8427, 8435, 8443, 8451, 8478, 8486, 8494, 8508, 8516, 8524, 8532, 8540, 8559, 8567, 8575, 8591, 8613, 8621, 8630, 8648, 8656, 8664, 8672, 8680, 8699, 8710, 8800, 8818, 8826, 8834 i 8842.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi i istoj točki, iza podtočke 9.14., dodaje se nova podtočka 9.15. i glasi:

»9.15. Zahtjevi za povrat, odnosno preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih prihoda koji se odnose na prihode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja za koje analitičku evidenciju ne vodi Porezna uprava, te po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, 10000 Zagreb.

Od 1. siječnja 2015. godine, u istoj glavi i istoj točki, dosadašnja podtočka 9.15. postaje podtočka 9.16.

VI.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, te od 1. siječnja 2015. godine Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Od 1. siječnja 2015. godine, osim sadržaja mijenja se i naziv Priloga 3 u Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih te gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). Brojčane oznake vrste prihoda koje se nalaze u popisu E. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ove izmjene i dopune Naredbe, brišu se iz popisa A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna (do 31. prosinca 2014. godine ostaju u popisu A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna).

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/02

Urbroj: 513-05-02-14-8

Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave


III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Sisku)


SISAK

HR7924070001839100007

391

SISAK


VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

HR8723400091800007002

24

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR9024020061838100005

381

ĐAKOVO

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

 

 

 

 

 

BISKUPIJA

HR9524020061831000000

310

KNIN

ERVENIK

HR5624020061811300002

113

KNIN

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Požegi)

LIPIK

HR7524020061823100001

231

PAKRAC

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

HR8823400091800016005

518

Mjerodavna ispostava Porezne uprave


XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

 

 

 

 

 

DUGOPOLJE

HR0425000091858500006

585

SOLIN

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Dubrovniku)

 

METKOVIĆ

HR0423600001826400009

264

METKOVIĆ

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih te gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

5118

-

-

-

-

-

-

-

HR63

HR64

-

HR68

E. Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (od 1.siječnja 2015. godine)

5401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR65

-

5916

-

-

-

-

-

-

-

HR63

HR64

-

-

5924

-

-

-

-

-

-

-

HR63

HR64

-

-

5959

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR65

-

7986

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8427

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8478

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8486

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8494

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8508

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8516

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8524

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8540

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8567

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8630

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8648

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8656

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8664

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8699

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8710

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

8800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8826

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8842

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

2. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računa (od 1. siječnja 2015. godine)

Model

HR05

HR67

HR1210010051700013000

Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju

HR05

-

HR1110010051700013018

Privremeni račun poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju

HR05

-

150 17.12.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini 150 17.12.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini 150 17.12.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini 150 17.12.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini 150 17.12.2014 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini