Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 150/2014 (17.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2804

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012, 68/2012, 148/2013 i 94/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine«, broj 75/2013) u članku 4. stavku 1. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– prostornim granicama opožarenog područja.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatske šume dužne su prikupljati podatke o šumskim požarima u šumama i na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a Savjetodavna služba je dužna prikupljati podatke u šumama i na šumskom zemljištu šumoposjednika, te ih unijeti u bazu podataka Registra.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana nastanka požara u bazu podataka Registra prijaviti njegov nastanak te u roku od 30 dana od dana ugašenja požara unijeti sve poznate podatke o pojedinom požaru.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su do 31. siječnja tekuće godine u bazu podataka Registra unijeti sve podatke o požarima za prethodnu godinu.

(4) Hrvatske šume dužne su do 31. svibnja tekuće godine nadležnom Ministarstvu dostaviti podatke o požarima sukladno Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1737/2006 i tehničkoj specifikaciji Europske komisije za pojedinu godinu.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi: »Upravu šuma Podružnicu Hrvatskih šuma« zamjenjuju se riječima: »podružnicu Savjetodavne službe«.

Članak 4.

Prilog II. i Prilog III. koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine«, broj 75/2013) zamjenjuju se novim Prilogom II. i Prilogom III. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/14-01/71

Urbroj: 525-11/1059-14-1

Zagreb, 28. studenoga 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.


OBRAZAC ŠP-1

OBRAZAC ŠP-2

150 17.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima 150 17.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima