Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

NN 150/2014 (17.12.2014.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

MINISTARSTVO TURIZMA

2805

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/2006, 152/2008, 43/2009, 88/2010, 50/2012, 80/2013, 30/2014 i 89/2014) ministar turizma, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/2007, 82/2009, 75/2012 i 69/2013) u članku 2. stavku 6. iza riječi: »kotlovina« dodaju se riječi: »jela iz kotlića« i zarez.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 5. dodaje se rečenica koja glasi: »Ukoliko se u objektu pripremaju i uslužuju samo pojedine vrste pića i napitaka, komercijalni naziv može biti npr. wine-bar, tea-bar, juice-bar, etno-bar i sl.«.

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. Kušaonica – ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju vina i/ili druga pića i/ili prehrambeni proizvodi, u svrhu prezentacije, degustacije i prodaje, uz koje se mogu u manjim količinama usluživati i drugi s njima nadopunjujući proizvodi.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki 2. na kraju rečenice brišu se riječi: »u originalnom pakovanju«.

U točki 4. na kraju rečenice prije točke dodaju se riječi: »te sladoled«.

U točki 5. iza riječi: »kotleti« dodaju se riječi: »jela iz kotlića« i zarez, a na kraju rečenice brišu se riječi: »u originalnom pakovanju«.

U točki 6. na kraju rečenice brišu se riječi: »u originalnom pakovanju«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »ugostiteljski objekt vrste kušaonica i«.

Članak 5.

Iza članka 27.a dodaje se naslov iznad članka 27.b i članak 27.b koji glasi:

»Kušaonica

Članak 27.b

(1) Kušaonica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s točionikom ili prostor na otvorenom za usluživanje gostiju s točionikom, te priručni prostor za čuvanje hrane i pića, koji može biti u točioniku.

(2) Prostorijom za usluživanje gostiju iz stavka 1. ovoga članka smatra se i odgovarajuće uređeni dio prostorije u kojoj se prodaju proizvodi koji se uslužuju gostima.

Članak 6.

U članku 46. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ugostiteljski objekt vrste kušaonica koji ima samo prostor za usluživanje gostiju na otvorenom ne mora imati zahod.«

Članak 7.

U članku 54. stavku 9. riječi: »ugostiteljskog objekta vrste beach bar« zamjenjuju se riječima: »ugostiteljskih objekata vrste beach bar i kušaonica«.

Članak 8.

U Tablici iz članka 63. stavka 3. Pravilnika (Prilog 1.) dodaje se rubrika uz članak 27.b (Prilog 1.C).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/8

Urbroj: 529-06-14-12

Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

PRILOG 1.C

27.b
Kušaonicaprostorija za usluživanje gostiju s točionikomprostor na otvorenom za usluživanje gostiju s točionikom

      
                

prostorija za usluživanje gostiju kao odgovarajuće uređeni dio
prostorije u kojoj se prodaju proizvodi koji se uslužuju gostima,
s točionikom

                

priručni prostor za čuvanje hrane i pićapriručni prostor za čuvanje hrane i pića u sklopu točionika150 17.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" 150 17.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" 150 17.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" 150 17.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" 150 17.12.2014 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"