Uredba o izmjeni Zakona o policiji

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o izmjeni Zakona o policiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2823

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI

Članak 1.

U Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011, 130/2012 i 89/2014), u članku 128. riječi: »1. siječnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2017.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-01/137

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.