Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2826

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi sa člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014 i 140/2014), u članku 7.a stavku 1. riječ: »Komisiji« zamjenjuju se riječima: »Uredu Komisije«.

U podstavku a) Položaji I. vrste, točki 1. riječi: »tajnik Komisije« zamjenjuju se riječima: »ravnatelj Ureda«.

Članak 2.

U članku 10. podstavku Poslovi posebnih stručnih znanja, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. financijski istražitelj u državnom odvjetništvu 1,843«.

Dosadašnje točke 1., 2. i 3. postaju točke 2., 3. i 4.

Stručni uvjeti iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 4. mijenjaju se i glase:

»Stručni uvjeti za točke 1. - 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Iza podstavka Poslovi posebnih stručnih znanja dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Opći i administrativni poslovi

1. administrativni referent – državnoodvjetnički

zapisničar 0,844

2. državnoodvjetnički zapisničar 0,795

Stručni uvjeti za točke 1. - 2.: srednja stručna sprema, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 3.

Članak 13. briše se.

Članak 4.

U članku 14. podstavku a) Položaji I. vrste dodaju se točke 2. i 3. koje glase:

»

2.

načelnik Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara

3,395

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.

voditelj službe u Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara

2,522

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Podstavak b) Radna mjesta I. vrste mijenja se i glasi:

»

1.

samostalni financijski istražitelj

1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

2.

viši financijski istražitelj

1,843

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.

koordinator za metodologiju i razvoj unutarnje revizije

1,843

Stručni uvjeti za točku 3.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

4.

koordinator za metodologiju i razvoj financijskog upravljanja

1,843

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

5.

financijski istražitelj

1,794

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

6.

financijski analitičar

1,503

Stručni uvjeti za točku 6.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema posebnim propisima i prema pravilniku o unutarnjem redu.

7.

inspektor – suradnik u Financijskom inspektoratu

1,261

Stručni uvjeti za točku 7.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe za pravosudni informacijski sustav

 2,500

2. upravitelj Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Zatvorske bolnice u Zagrebu te Zatvora u Zagrebu

 2,473                    

3. upravitelj Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Turopolju, Kaznionice u Valturi, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Gospiću, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Puli-Poli, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Splitu, Zatvora u Varaždinu te Centra za dijagnostiku u Zagrebu

2,425

4. upravitelj Odgojnog zavoda u Požegi, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Dubrovniku, Zatvora u Karlovcu, Zatvora u Sisku, Zatvora u Zadru te Centra za izobrazbu

2,376

5. pomoćnik upravitelja Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Zatvorske bolnice u Zagrebu te Zatvora u Zagrebu

2,231

6. pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Turopolju, Kaznionice u Valturi, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Gospiću, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Puli-Pola, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Splitu, Zatvora u Varaždinu te pomoćnik upravitelja

2,182

Stručni uvjeti za točke 1. - 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


7. voditelj odjela zdravstvene zaštite u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu

2,037

Stručni uvjeti za točku 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


8. voditelj odjela zdravstvene zaštite u kaznenim tijelima

1,814

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


9. voditelj odjela upravnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova u kaznenim tijelima

1,814

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


10. voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja te voditelj odjela za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 2.

1,814

Stručni uvjeti za točku 10.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


11. voditelj odjela za pravosudni informacijski sustav

1,800

Stručni uvjeti za točku 11.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


12. voditelj odjela u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, voditelj odjela u Odgojnom zavodu u Turopolju, voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja, voditelj odjela za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 3.

1,794

13. voditelj odjela tretmana, voditelj odjela osiguranja, voditelj odjela za rad i strukovnu izobrazbu u kaznenim tijelima pod točkom a) 4.

1,775

Stručni uvjeti za točke 12. - 13.: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


b) Položaji II. vrste


1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima

1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


c) Položaji III. vrste


1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima

1,067

2. voditelj odjeljka u kaznenim tijelima

0,970

Stručni uvjeti za točke 1. - 2.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, najmanje pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


d) Radna mjesta I. vrste


1. viši informatički savjetnik – specijalist za pravosudni informacijski sustav

1,940

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


2. doktor medicine specijalist, doktor dentalne medicine specijalist, magistar farmacije specijalist, magistar medicinske biokemije specijalist u kaznenim tijelima ili odgojim zavodima

1,940

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij i izvršen poslijediplomski specijalistički studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


3. doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, magistar medicinske biokemije u kaznenim tijelima ili odgojim zavodima

1,794

4. doktor veterinarske medicine u kaznenim tijelima

1,755

Stručni uvjeti za točke 3. - 4.: završen diplomski sveučilišni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


5. viši stručni savjetnik za pravosudni informacijski sustav, viši informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav

1,697

Stručni uvjeti za točku 5.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


6. glavni nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,570

7. glavni nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,560

8. glavni nadzornik pravosudne policije

1,552

Stručni uvjeti za točke 6. - 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


9. viši savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave, viši savjetnik na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela

1,552

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


10. samostalni nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,550

Stručni uvjeti za točku 10.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


11. samostalni nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,530

12. samostalni nadzornik pravosudne policije

1,523

Stručni uvjeti za točke 11. - 12.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


13. informatički savjetnik za pravosudni informacijski sustav

1,358

Stručni uvjeti za točku 13.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


14. savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave, savjetnik na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela

1,309

Stručni uvjeti za točku 14.: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


15. informatički suradnik za pravosudni informacijski sustav

1,241

Stručni uvjeti za točku 15.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


e) Radna mjesta II. vrste


1. viši informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav

1,185

2. viši informatički referent za pravosudni informacijski sustav

1,180

3. viši nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,130

4. viši nadzornik pravosudne policije-instruktor


nadzornik pravosudne policije-dežurni

1,120

5. viši nadzornik pravosudne policije

1,115

6. nadzornik pravosudne policije-instruktor

1,100

7. viši medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar,


ing. medicinske radiologije, fizioterapeut

1,100

8. strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima, dežurni u Kaznionici u Valturi, nastavnik u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima te nadzornik pravosudne policije

1,067

Stručni uvjeti za točke 1. - 8.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.


9. viši stručni referent na poslovima financijskog nadzora pravosudnih tijela

1,018

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.


f) Radna mjesta III. vrste


1. informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav, stariji pravosudni policajac-dežurni

0,990

2. stariji pravosudni policajac-instruktor

0,980

3. stariji pravosudni policajac

0,970

4. pravosudni policajac-instruktor, medicinski tehničar/sestra, veterinarski tehničar, laborant u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima

0,940

5. strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima, dežurni u Kaznionici u Valturi te pravosudni policajac

0,921

6. informatički referent za pravosudni informacijski sustav

0,860

7. mlađi pravosudni policajac

0,844

Stručni uvjeti za točke 1. - 7.: srednja stručna sprema, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 6.

U članku 22.c podstavku a) Radna mjesta I. vrste, iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. viši stručni savjenik za unutarnji

nadzor – samostalni izvršitelj                                 1,843«.

U Stručnim uvjetima iza točke 2. riječi: »točku 1.” zamjenjuju se riječima: »točke 1. – 2.«.

Članak 7.

U članku 22.d podstavku a) Radna mjesta I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. nacionalni transplantacijski koordinator

koordinator za zdravstvene usluge u turizmu           3,007

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 8.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu uprave i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe u Upravi za e-Hrvatsku            2,500

2. voditelj odjela u Upravi za e-Hrvatsku            1,891

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši informatički savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku

viši stručni savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku         1,697

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. informatički savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku

stručni savjetnik u Upravi za e-Hrvatsku             1,358

Stručni uvjeti za točku 2.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. informatički suradnik u Upravi za e-Hrvatsku

stručni suradnik u Upravi za e-Hrvatsku             1,241

Stručni uvjeti za točku 3.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši informatički referent u Upravi za e-Hrvatsku

viši stručni referent u Upravi za e-Hrvatsku         1,185

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

d) Radna mjesta III. vrste

1. informatički referent u Upravi za e-Hrvatsku

stručni referent u Upravi za e-Hrvatsku             1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

Članak 9.

U članku 26.a stavku 1. riječi: »u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije« zamjenjuju se riječima: »u tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020.«.

U stavku 2. iza riječi: »prioritet/mjeru« briše se zarez te se riječi: »provedbeno tijelo i ustrojstvene jedinice za provedbu projekata« zamjenjuju riječima: »te provedbeno tijelo«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Tijela uključena u sustave upravljanja fondovima Europske unije u smislu stavka 1. ovoga članka su tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske utvrđeni Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014), Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 120/2014), Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014) te Uredbom o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (»Narodne novine«, broj 129/2014.).«.

Članak 10.

U članku 26.b stavku 3. riječi: »strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije« zamjenjuju se riječima: »tijelima uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020. iz članka 26.a ove Uredbe, preduvjet su za povrat troškova plaća od Europske komisije.«.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/135

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi