Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2829

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA

Članak 1.

U Uredbi o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, broj 73/2013) u članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće iz stavka 1. ovoga članka sadrži način uzorkovanja s terenskim protokolom, postupak laboratorijske analize i obrade podataka, kriterije na temelju kojih se određuju tipovi površinskih voda, referentne vrijednosti pokazatelja/indeksa iz stavka 3. ovoga članka, odgovarajuće taksonomske razine za pokazatelje/indekse potrebne za postizanje odgovarajuće pouzdanosti i točnosti pri ocjeni bioloških elemenata kakvoće voda, postupak izračunavanja bioloških pokazatelja/indeksa i omjera ekološke kakvoće, referentne i operativne liste taksona (svojti) i popis determinacijskih ključeva.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Metodologiju iz stavka 5. ovoga članka donose Hrvatske vode i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ocjena hidromorfološkog elementa je prosječna ocjena svakog hidromorfološkog pokazatelja iz Priloga 2.B. ove Uredbe određenog sukladno Metodologiji monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja. Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja sadrži način monitoringa, bodovanje i hidromorfološku ocjenu te ocjenu ekološkog stanja.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Metodologiju iz stavka 2. ovoga članka donose Hrvatske vode i ista se objavljuje na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U Prilogu 2. STANDARDI ZA OCJENU EKOLOŠKOG STANJA POVRŠINSKIH VODA u točki 2.B. POKAZATELJI I INDEKSI EKOLOŠKOG STANJA Tablica 1. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za rijeke i Tablica 2. Pokazatelji i indeksi ekološkog stanja za jezera mijenjaju se i glase:

»Tablica 1. POKAZATELJI I INDEKSI EKOLOŠKOG STANJA ZA RIJEKE

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks

Biološki elementi kakvoće

fitoplankton

klorofil a

riječni potamoplanktonski indeks

opterećenje hranjivim tvarima

fitobentos

trofički indeks dijatomeja (TIDHR )

opterećenje hranjivim tvarima

nedijatomejski indeks (NeD)

opterećenje hranjivim tvarima

saprobni indeks (SIHR)

opterećenje organskim tvarima

makrozoobentos

ukupan broj svojti (UBS)

udio oligosaprobnih indikatora (OSI%)

hrvatski saprobni indeks (SIHR)

BMWP bodovni indeks (BMWP)

prošireni biotički indeks (PBI)

opterećenje organskim tvarima

Shannon-Wiener indeks raznolikosti (H);

Ritron indeks (RI);

udio svojti koje preferiraju šljunak, litoral i pjeskoviti tip supstrata Akal+Lit+Psa (ALP%)

udio pobirača/sakupljača (P/S%)

indeks biocenotičkog podučja (IBR)

broj svojti Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (EPT-S)

udio predstavnika skupina Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera u makrozoobentosu (EPT%)

broj porodica (BP)

udio Oligochaeta u makrozoobentosu (OLI %)

hidromorfološke promjene/opća degradacija

makrofita

stupanj degradacije određen biocenološkom metodom (BM HR)

referentni indeks (RI-MHR)

opća degradacija

ribe

kvantitativni indeks biotičkog integriteta (IBIHR)

hidromorfološke promjene / opća degradacija

Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće

zakiseljenost

pH


režim kisika

biološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)

kemijska potrošnja kisika (KPK)


ukupni organski ugljik

ukupni organski ugljik (TOC)


hranjive tvari

amonij

nitrati

ukupni dušik

ortofosfati

ukupni fosfor


Specifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 14.

Hidromorfološki elementi kakvoće

hidrološki režim

protok


kontinuitet rijeke

uzdužni kontinuitet pod utjecajem umjetnih građevina


morfološki uvjeti

geometrija korita

podloga

vegetacija i organski ostaci u koritu

karakter erozije/taloženja

struktura obale i promjene na obali

vrsta/struktura vegetacije na obali i na okolnom zemljištu

korištenje okolnog zemljišta i s time povezana obilježja

interakcija između korita i poplavnog područja


Tablica 2. POKAZATELJI I INDEKSI EKOLOŠKOG STANJA ZA JEZERA

Element kakvoće

Pokazatelj/indeks

Opterećenje na koje ukazuje pojedini biološki indeks


Biološki elementi kakvoće


fitoplankton

klorofil a

ukupna biomasa fitoplanktona

udio taksonomskih skupina fitoplanktona

opterećenje hranjivim tvarima


fitobentos

trofički indeks dijatomeja (TIDHR)

opterećenje hranjivim tvarima


makrozoobentos

bentički trofički indeksi

opća degradacija


makrofita

stupanj degradacije određen biocenološkom metodom (BM HR)

opća degradacija


Osnovni fizikalno-kemijski elementi kakvoće


prozirnost

Secchi prozirnostzakiseljenost

pHrežim kisika

kemijska potrošnja kisika (KPK)ukupni organski ugljik

ukupni organski ugljik (TOC)hranjive tvari

amonij

nitrati

ukupni dušik

ortofosfati

ukupni fosforSpecifične onečišćujuće tvari iz Priloga 2.C., Tablica 14.

«

U točki 2.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA podtočki 3. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za prijelazne vode, Tablica 11. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje mijenja se i glasi:

»Tablica 11. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA ZA OSNOVNE FIZIKALNO-KEMIJSKE POKAZATELJE

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-tog percentila

Režim kisika

Hranjive tvari

Prozirnost

Zasićenje kisikom

Anorganski dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

Secchi prozirnost

%

µmol/dm3

µmol/dm3

µmol/dm3

m

HR-P1_2
HR-P1_3

vrlo dobro ili referentno

P: 80 – 120
D: > 80

P: < 80
D: < 5

< 0,1

< 0,3

> 7*

dobro

P: 75-150
D: > 40

P: < 150
D: < 20

0,1 – 0,3

0,3 – 0,6

> 3*

HR-P2_2
HR-P2_3

vrlo dobro ili referentno

P: 80 – 120
D: > 80

P: < 60
D: < 5

< 0,1

< 0,3

> 5*

dobro

P: 75-175
D: > 40

P: < 125
D: < 20

0,1 – 0,5

0,3 – 0,9

> 3*

P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca od površine (0,5 m) do dubine halokline
D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 0,5-1m iznad dna
* u plićim područjima do dna«.

U točki 2.C. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA podtočki 4. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za priobalne vode, Tablica 13. Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske elemente kakvoće mijenja se i glasi:

»Tablica 13. GRANIČNE VRIJEDNOSTI KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA ZA OSNOVNE FIZIKALNO-KEMIJSKE ELEMENTE KAKVOĆE

OZNAKA TIPA

KATEGORIJA EKOLOŠKOG STANJA

Granična vrijednost ekološkog stanja za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje – vrijednost 50-og percentila

Režim kisika

Hranjive tvari

Prozirnost

Zasićenje kisikom

Anorganski dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

Secchi prozirnost

%

µmol/ dm3

µmol/ dm3

µmol/ dm3

m

HR-O3_13

vrlo dobro ili referentno

P: 90 – 110
D: > 80

3

0,07

0,3

25

dobro

P: 75-150
D: > 40

3 – 15

0,07 – 0,25

0,3 – 0,6

5 – 25

HR-O4_12

i

HR-O4_13

vrlo dobro ili referentno

P: 90 – 110
D: > 80

2

0,07

0,3

25

dobro

P: 75-150
D: > 40

2 – 10

0,07 – 0,25

0,3 – 0,6

5 – 25

HR-O4_22

i

HR-O4_23

vrlo dobro ili referentno

P: 90 – 110
D: > 801
D: > 702

2

0,07

0,3

25

dobro

P: 75-150
D: > 40

2 – 10

0,07 – 0,25

0,3 – 0,6

5 – 25

P (površinski sloj) – sloj vodenog stupca od površine (0,5 m) do dubine halokline

D (pridneni sloj) – sloj vodenog stupca 1-2 m iznad dna

1 – postaje s dubinom pridnenog sloja do 60 m

2 – postaje s dubinom pridnenog sloja većom od 60 m«.

Članak 4.

U Prilogu 6. STANDARDI KAKVOĆE ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA Tablica 2. Standardi kakvoće podzemnih voda i Tablica 3. Granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari mijenjaju se i glase:

»Tablica 2. STANDARDI KAKVOĆE PODZEMNIH VODA

Pokazatelj

Mjerna jedinica

Standard kakvoće

nitrati (NO3)

mg/l

50

aktivne tvari u pesticidima*

μg/l

0,1 pojedinačno
0,5 ukupno**

* »Pesticid« označava sredstva za zaštitu bilja i biocide u skladu s propisima o dopuštenim aktivnim tvarima u njima

** »Ukupno« označava sumu svih pojedinačnih pesticida izmjerenih u monitoringu, uključivo njihove odgovarajuće metabolite i produkte razgradnje i reakcija

Tablica 3. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

Pokazatelj

Mjerna jedinica

Granična vrijednost

1. koji se može pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti


arsen (As )*

μg/l

10

kadmij (Cd)

μg/l

5

olovo (Pb)*

μg/l

10

živa (Hg)

μg/l

1

amonij (NH4)*

mg/l

0,5

kloridi (Cl)

mg/l

250

sulfati (SO4)*

mg/l

250

ortofosfati (PO4)

mg/l

0,2

2. umjetne sintetičke tvari


suma trikloroetena i tetrakloretena

μg/l

10

3. koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore


vodljivost**

μS/cm

2 500

* granična vrijednost se ne odnosi na sljedeća tijela podzemne vode koja zbog geološkog podrijetla sadrže više koncentracije arsena, olova, sulfata i amonija:

tijelo podzemne vode Istočna Slavonija sliv Drave i Dunava – arsen, olovo, amonij

tijelo podzemne vode Ilova – Lonja – Pakra – amonij

tijelo podzemne vode Lekenik – Lužani – arsen, amonij

tijelo podzemne vode Istočna Slavonija sliv Save – arsen, amonij

tijelo podzemne vode Neretva (Butina i Prud), Krka (okolica Knina i Drniša) – sulfati

** granična vrijednost se ne odnosi na tijelo podzemne vode Krka (okolica Knina i Drniša)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Hrvatske vode će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti metodologije iz članaka 1. i 2. ove Uredbe. Metodologije se čuvaju kao izvornik u Hrvatskim vodama i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«, a mogu se dobiti na pisani zahtjev.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/131

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode 151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode 151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode 151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode 151 19.12.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće vode