Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2831

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O KORIŠTENJU REZIDENCIJALNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Objekti posebne namjene – rezidencijalni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: rezidencijalni objekti) u smislu ove Odluke su:

1. zgrada »Visoka«, u Zagrebu, Visoka ulica broj 22

2. objekti na otočju Brijuni:

– »Vila Brijunka«

– »Bijela vila«

– »Vila Jadranka«

– otok Vanga (Krasnica)

– otok Galija

– »Kaštel«

3. »Vila Kovač«, Hvar.

II.

Rezidencijalne objekte, mogu koristiti sljedeći dužnosnici:

1. predsjednik Republike Hrvatske

2. predsjednik Hrvatskoga sabora

3. predsjednik Vlade Republike Hrvatske

4. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske

5. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6. glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Na zahtjev dužnosnika iz stavka 1. ove točke rezidencijalne objekte mogu koristiti i strani dužnosnici sa članovima njihove pratnje.

III.

Iznimno, korištenje rezidencijalnih objekata može se odobriti i na zahtjev pravnih i fizičkih osoba kada se radi o promicanju kulturnih, gospodarskih i drugih interesa Republike Hrvatske.

IV.

Odluku o korištenju rezidencijalnih objekata u slučajevima iz točke II. stavka 2. i točke III. ove Odluke donosi predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

V.

Najave i zahtjevi za korištenje rezidencijalnih objekata dostavljaju se Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

VI.

Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom donijet će odluku o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u slučajevima iz točke III. ove Odluke.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, klase: 373-04/12-01/01, urbroja: 5030120-12-1, od 26. srpnja 2012. godine.

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-04/507

Urbroj: 50301-09/09-14-1

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.