Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

NN 151/2014 (19.12.2014.), Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2838

Na temelju članka 21. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (»Narodne novine«, broj 1/2014, u daljnjem tekstu: Program).

Programom su u razdoblju od 2013. do 2016. godine planirana ulaganja u javne ceste u iznosu od 23,10 milijardi kuna (izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje cesta). Od ukupno planiranog iznosa 37,8% se odnosi na ulaganja u autoceste, 47,0% na ulaganja u državne ceste, a 15,2% su ulaganja u županijske i lokalne ceste. Sukladno Zakonu o cestama predviđeno je da Program provode pravne osobe koje upravljaju javnim cestama i koncesionari.

Ove Izmjene i dopune Programa u dijelu 3. PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE odnose se na investicijska ulaganja (građenje, poboljšanje i obnovu) i redovno održavanje autocesta koje provode Hrvatske autoceste d.o.o., te na investicijska ulaganja (građenje, poboljšanje i obnovu) u državne ceste koje provode Hrvatske ceste d.o.o. i to u dijelu koji se odnosi na izgradnju Podravskog ipsilona (DC10 i DC12).

Programom je izgradnja I. faze Podravskog ipsilona, koji je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 130/2012) razvrstan iz autoceste A12 i A13 u državne ceste DC10 i DC12, temeljem članka 97.a Zakona o cestama, bila planirana u ulaganjima Hrvatskih autocesta d.o.o., dok je izgradnja II. faze bila planirana u ulaganjima Hrvatskih cesta d.o.o.

Ove Izmjene i dopune Programa najvećim se dijelom odnose na nastavak izgradnje II. faze prometnih pravaca DC10 dionice Križevci – Kloštar Vojakovački i DC12 dionice Farkaševac – Bjelovar gdje se predviđa da ulaganje financiraju Hrvatske ceste d.o.o., dok bi Hrvatske autoceste d.o.o. provodile izgradnju. Međusobni odnosi Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o. uredit će se sporazumom.

Početak izgradnje prometnih pravaca DC10 dionice Križevci –

Kloštar Vojakovački duljine 7,5 km i DC12 dionice Farkaševac –

Bjelovar duljine 16,4 km predviđen je u 2016. godini, s rokom dovršetka od dvije godine, dok su u 2015. godini predviđene pripremne aktivnosti.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa obuhvaćene su i druge izmjene i dopune vezane za investicijska ulaganja iz nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o., koje su se pokazale potrebnim temeljem praćenja dinamike ugovaranja i odvijanja radova.

Investicijska ulaganja Hrvatskih autocesta d.o.o. prema ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđena su kako slijedi:

– Ukupna investicijska vrijednost ulaganja u izgradnju, koja obuhvaća aktivnosti otkupa zemljišta, arheološka istraživanja, projektiranje, izmiještanje instalacija, građenje te nadzor, smanjena je za 451,28 milijuna kuna u odnosu na Program te iznosi 3,74 milijardi kuna.

– Ukupna ulaganja u poboljšanje i obnovu autocesta smanjena su za 260,17 milijuna kuna u odnosu na Program te iznose 233,58 milijuna kuna.

Ukupna ulaganja u javne ceste prema ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđena su u iznosu od 22,04 milijarde kuna (izgradnja, rekonstrukcija, obnova i održavanje cesta). Od ukupno planiranog iznosa 36,2% se odnosi na ulaganja u autoceste, 47,8% na ulaganja u državne ceste, a 16,0% su ulaganja u županijske i lokalne ceste.

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

U poglavlju 3.1. Opći prikaz ulaganja, Tablica 4. Rekapitulacija plana ulaganja u javne ceste za period od 2013. do 2016. godine zamjenjuje se sljedećom Tablicom 4.:


U poglavlju 3.1. Opći prikaz ulaganja, grafički prikaz 8. Struktura ulaganja po kategorizaciji cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine i grafički prikaz 9. Struktura prema vrsti ulaganja u razdoblju od 2013. do 2016. godine zamjenjuju se sljedećim grafičkim prikazima 8. i 9.:

Grafički prikaz 8. Struktura ulaganja po kategorizaciji cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine


Grafički prikaz 9. Struktura prema vrsti ulaganja u razdoblju od 2013. do 2016. godine

U poglavlju 3.2. Izgradnja autocesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine, Tablica 5. Planirana ulaganja u izgradnju autocesta za period od 2013. do 2016. godine zamjenjuje se novom Tablicom 5., u kojoj se mijenjaju ulaganja po pravcima A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, DC10 i DC12, spojnim cestama CP Karamatići – luka Ploče, Čvor Nikolac – D8, Zagvozd – Baška Voda i tunel Sv. Ilija, A1 – D8 Ravča – Drvenik, Novoj obilaznici Zagreba te ostalim projektima (novi sustav naplate), sve u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o., te zbog tih izmjena i iznosi ukupnih ulaganja u izgradnju autocesta su kako slijedi:

u tisućama kn

NAZIV CESTE/DIONICE

Planirana financ.sredstva
2013. – 2016

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

A1 – BOSILJEVO – SV. ROK – SPLIT

18.015

5.706

2.479

9.830

0

Bosiljevo – Čvor Sveti Rok

8.618

1.949

1.440

5.229

0

Čvor Sv. Rok – Dugopolje (Split)

9.397

3.757

1.039

4.601

0

A1 – SPLIT – PLOČE

584.583

519.417

31.874

24.786

8.506

Dugopolje – Šestanovac – Zagvozd – Ravča

17.963

8.957

999

2.145

5.862

Ravča – Vrgorac – čvor Ploče

566.620

510.460

30.875

22.641

2.644

A1 – PLOČE – DUBROVNIK

11.481

192

11.114

0

175

Čvor Ploče – spoj Metković

704

192

337

 

175

Metković – Opuzen – čvor Pelješac-granica BiH

8.147

0

8.147

 

0

Doli – čvor Dubrovnik

2.630

0

2.630

0

0

A2 – ZAGREB – MACELJ

2.708

158

1.379

1.171

0

Krapina – Macelj

2.708

158

1.379

1.171

0

A3 – BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC

265.020

140.547

61.717

28.695

34.061

Bregana – Jankomir

363

99

46

218

0

Obilaznica Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka)

9.412

6.543

349

1.051

1.469

Ivanja Reka – Velika Kopanica

(rekonstrukcija CP Ivanja Reka – čvor IKEA)

209.315

133.319

60.932

15.064

0

Čvor Lipovljani

45.660

538

346

12.216

32.560

Velika Kopanica – Županja

146

43

3

68

32

Županja – Lipovac

124

5

41

78

0

A4 – ZAGREB – GORIČAN

59.662

2.331

865

8.922

47.544

Ivanja Reka – Popovec

310

0

11

299

0

Popovec – Sv. Helena

3.951

0

1

3.950

0

Čvor Sveta Helena

31.296

94

497

546

30.159

Sv. Helena – Komin

395

13

 

382

0

Komin – Breznički Hum – Novi Marof

2.386

2.004

9

373

0

Novi Marof – Varaždin

1.787

0

50

1.737

0

Varaždin – Čakovec

682

160

29

493

0

Čakovec – Goričan

817

0

27

790

0

Čvor Goričan

17.698

0

203

296

17.199

Goričan – granica s Mađarskom

340

60

38

56

186

A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – GR BIH

922.373

298.500

219.629

112.681

291.563

Granica RM – Beli Manastir

5.356

0

165

291

4.900

Beli Manastir-most Drava

119.214

4.281

20.259

23.274

71.400

Most Drava, (2500 m)

501.229

240.765

170.515

51.731

38.218

most Drava-Osijek

143.536

5.000

 

30.566

107.970

Osijek-Đakovo

388

21

31

336

0

Đakovo-Sredanci

670

0

562

108

0

Sredanci-granica BIH

76.723

48.433

28.016

274

0

Most Sava

75.257

0

81

6.101

69.075

A7 – RUPA – RIJEKA – ŽUTA LOKVA

26.391

25.094

197

1.100

0

Jušići -Jurdani

244

0

194

50

0

Jurdani-Permani

50

0

0

50

0

Permani – čvor Rupa

100

0

 

100

0

Čvor Rupa – granica RH SLO

109

8

1

100

0

Križišće – Novi Vinodolski

11.972

11.620

2

350

0

Novi Vinodolski-Senj

9.764

9.524

 

240

0

Senj – Žuta Lokva

4.152

3.942

 

210

0

A8 – ISTARSKI IPSILON

35.491

6.863

11.008

7.100

10.520

Kanfanar – Pazin (Rogovići)

11.248

6.851

77

600

3.720

Pazin (Rogovići) – Matulji

24.243

12

10.931

6.500

6.800

A9 – ISTARSKI IPSILON

5.512

78

434

3.000

2.000

Umag-Nova Vas – Medaki – Kanfanar – Vodnjan – Pula

5.512

78

434

3.000

2.000

A10 – GRANICA BIH – SPOJ METKOVIĆ – ČVOR PLOČE

282.627

275.862

6.765

0

0

Granica BIH – spoj Metković

275.882

275.862

20

 

0

Čvor Ploče – spoj Metković

6.745

0

6.745

 

0

A11 – ZAGREB – SISAK

432.040

132.047

99.654

94.763

105.576

Jakuševac – V. Gorica jug

232.353

50.707

76.490

88.419

16.737

Nadvožnjak "Ranžirni"

86.851

113

300

2.698

83.740

V. Gorica jug – Buševec – Lekenik

110.079

79.806

22.660

3.023

4.590

Lekenik – Mošćenica

2.757

1.421

204

623

509

DC10 – PODRAVSKI IPSILON (KOPRIVNICA)

531.901

126.280

72.842

146.908

185.871

Sv. Helena – Vrbovec

0

0

0

0

0

Vrbovec – Gradec

1

1

0

0

0

Gradec – Križevci

421.330

126.279

72.842

138.278

83.931

Križevci-Kloštar Vojakovački-V.Mučna

110.570

0

 

8.630

101.940

DC12 – PODRAVSKI IPSILON (BJELOVAR)

259.626

28.784

13.051

69.938

147.853

Vrbovec – Farkaševac

151.875

28.784

13.051

64.247

45.793

Farkaševac-Bjelovar

107.751

0

 

5.691

102.060

SPOJNA CESTA CP KARAMATIĆI – LUKA PLOČE

79.429

7.810

3.369

39.424

28.826

Spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče

11.857

7.810

3.284

763

0

Ulaz u Luku Ploče

67.572

0

85

38.661

28.826

SPOJNA CESTA ČVOR NIKOLAC – D8

4.804

327

2.503

1.271

703

Čvor Nikolac i trasa spojne ceste

4.107

327

2.483

1.031

266

Most Neretva

697

0

20

240

437

SPOJNA CESTA ZAGVOZD – BAŠKA VODA

136.851

127.933

7.923

995

0

Spojna cesta i tunel Sv. Ilija

136.851

127.933

7.923

995

0

SPOJNA CESTA A1-D8 (RAVČA – DRVENIK)

7.299

329

2.345

2.625

2.000

Spojna cesta A1- D8 (Ravča – Drvenik)

7.299

329

2.345

2.625

2.000

NOVA OBILAZNICA ZAGREBA

4.340

4.340

0

0

0

Luka(A2) – Gradna(A3)

913

913

0

0

0

Gradna(A3) – Horvati(A1)

913

913

0

0

0

Horvati(A1) – Mraclin(A11)

798

798

0

0

0

Mraclin(A11) – Ivanić Grad(A3)

798

798

0

0

0

Ivanić Grad(A3) – Zelina(A4)

918

918

0

0

0

OSTALI PROJEKTI

68.109

38.978

12.294

11.837

5.000

Novi sustav naplate

68.109

38.978

12.294

11.837

5.000

Rogovići -Cerovlje

545.355

0

310.923

234.432

0

Cerovlje – Lupoglav

565.001

0

82.388

238.194

244.419

Lupoglav – Vranja

230.427

0

144.990

85.437

Pristupna cesta Novigrad – Lišnica

118.000

0

50.000

68.000

Dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu

290.000

0

290.000

Sanacija postojeće četverotračne dionice Zagreb – Karlovac

80.000

0

80.000

Proširenje naplatne postaje Demerje i uklanjanje NP Lučko

30.000

0

30.000

Novi čvor Karlovac s naplatom

40.000

0

40.000

Autocesta A7: dionica Grobničko Polje (Konj) – Mali Svib – Križišće

385.339

0

385.339

Zid za zaštitu od bure – kompletna priprema za ugradnju i montaža burobrana (l=770 m) sa nadzorom

8.160

1.020

7.140

Čvor Trinajstići

40.000

20.000

20.000

Čvor Matulji

25.000

20.000

5.000

Čvor Orehovica

40.000

20.000

20.000

Adaptacija čvora Jastrebarsko (rasvjeta) s nadzorom

2.040

204

1.836

Sanacija mosta Krk s nadzorom

3.011

3.011

 0

Zidovi za zaštitu od buke kod čvora Čavle na autocesti Rijeka – Zagreb

3.529

1.978

1.551

Dobava, ugradnja i puštanje u operativni rad LED displeja te ostale prometne opreme na mostu Krk

1.615

1.615

0

Zidovi za zaštitu od buke kod naplatnih kućica za most Krk uz cestu D-102 cestu D-102

1.487

1.487

Ostali projekti

862

862

Izrada glavnih i izvedbenih projekata i provedba upravnog postupka za adaptaciju čvora Jastrebarsko – rasvjeta

129

129

Čvor Matulji – izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) i provedba upravnog postupka lokacijska i građevinska dozvola (Sporazum sa HC)

462

462

Čvor Trinajstići – glavni projekti i upravni postupak građevinska dozvola

489

98

391

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola za dionicu Permani – Konj (Grobničko Polje)

43.800

21.000

22.800

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola za dionicu Mali Svib – Križišće

23.500

23.500

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola – dogradnja dionice Zagreb – Karlovac na šesterotračnu autocestu

16.618

6.000

10.618

Projekt sanacije postojeće četverotračne dionice Zagreb – Karlovac

4.800

2.500

2.300

Proširenje naplatne postaje Demerje (lokacijska i građevinska) i uklanjanje NP Lučko

1.600

800

800

 0

Novi čvor Karlovac s naplatom – lokacijska i građevinska dozvola

2.000

1.000

1.000

Glavni i izvedbeni (idejni projekt) i građevinska (lokacijska) dozvola – Brza cesta D102: Križišće – Novi most Krk – Luka Omišalj – Krk

20.000

20.000

Akcijski plan – zaštita od buke

440

440

Ostalo projektiranje

250

250

 

IZVLAŠTENJA

183.303

3.070

18.000

82.233

80.000

UKUPNO IZGRADNJA AUTOCESTA

6.445.479

1.753.813

1.056.360

1.419.113

2.216.193

Aktivnosti na izgradnji dionica autocesta koje se predviđaju u razdoblju od 2013. do 2016. godine, navedene iza Tablice 5. pod rednim brojevima 5., 6., 7, i 10., zamjenjuju se novim aktivnostima kako slijedi:

5. Na pravcu A4 Zagreb – Goričan predviđen je početak radova na proširenju čvora Sv. Helena kao i ulaganja na rekonstrukciji i izgradnji čvora Goričan.

6. Na Vc koridoru od granice Republike Mađarske – Osijek – granica BiH bilo je planirano izvesti radove na dionici Sredanci – granica BIH koji će i biti završeni u zadnjem kvartalu 2014. godine, a puštanje u promet očekuje se u prvom kvartalu 2015. godine. Zbog složenog postupka nabave koji je morao biti usuglašen i s investitorom iz BiH te bankama kreditorima, a koji je na kraju poništen, pomaknut je rok izgradnje mosta preko rijeke Save te se početak izgradnje očekuje u zadnjem kvartalu 2015. godine.

Izgradnja mosta preko rijeke Drave započela je u drugoj polovici 2011. godine i predviđa se završiti krajem 2015. godine. Programom je bilo predviđeno započeti radove i na dionici Osijek – Beli Manastir i to u dvije faze. U prvoj fazi Programom je bilo planirano graditi poluprofil autoceste te u 2016. godini puštanje u promet poddionice Čeminac – Osijek.

Prema ovim Izmjenama i dopunama Programa, u 2015. godini započela bi izgradnja punog profila autoceste od čvora Osijek do mosta preko rijeke Drave dok bi ovisno o izvorima financiranja u zadnjem kvartalu 2015. godine započela izgradnja I. faze (jedan kolnik za dvosmjeran promet) od mosta preko rijeke Drave do Belog Manastira, a koja bi se završila u narednom programskom razdoblju isto kao i dio od granice Republike Mađarske do Belog Manastira.

7. Na pravcu A11 Zagreb – Sisak predviđen je dovršetak izgradnje dionica Jakuševec – Velika Gorica jug sredinom 2015. godine, kako je bilo i predviđeno Programom. U zadnjem kvartalu 2014. godine planirao se i dovršetak glavnine radova na poddionici Buševec – Lekenik. Predmetna poddionica planira se pustiti u promet u prvom kvartalu 2015. godine.

Izgradnja autoceste A11 Zagreb – Sisak i spoj čvora Jakuševec na autocestu A3 Bregana – Lipovac (na Zagrebačkoj obilaznici) značajno će utjecati na odvijanje prometa po postojećoj mreži prometnica.

U svrhu što kvalitetnijeg novog južnog ulaza u grad Zagreb, preko Čvora Jakuševec potrebno je izgraditi vijadukt Ranžirni kolodvor Zagreb sa spojem na Sarajevsku ulicu, što je i bilo Programom planirano. Ovisno o izvorima financiranja ovim Izmjenama i dopunama Programa, izgradnja Ranžirnog kolodvora započela bi u 2016. godine te bi se rok završetka od dvije i pol godine prenio u iduće programsko razdoblje.

10. Pored izgradnje dionica autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o., u ovom razdoblju planiraju se i aktivnosti na dovršetku izgradnje i projektne pripreme prometnica koje nisu pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o.:

– izgradnja I. i II. faze Podravskog ipsilona u profilu brze ceste i puštanje u promet 12,5 km na DC10 Gradec – Križevci i 10,6 km na DC12 Vrbovec – Farkaševac.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa predviđena su ulaganja i na nastavku izgradnje prometnih pravaca DC10 i DC12 II. faze gdje bi nositelj financiranja bile Hrvatske ceste d.o.o. dok bi Hrvatske autoceste d.o.o. provodile izgradnju.

– aktivnosti projektiranja na dionicama od Rijeke do Žute Lokve, Spojnoj cesti čvor Nikolac-D8, Spojnoj cesti A1-D8 (Ravča – Drvenik);

– na dijelu Istarskog ipsilona planirane aktivnosti predstavljaju obvezu prema koncesionaru koji gradi puni profil autoceste, a Hrvatske autoceste d.o.o. provode dodatni otkup zemljišta i izmještanje instalacija.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine, sukladno ovim Izmjenama i dopunama Programa, Hrvatske autoceste d.o.o. će izgraditi i pustiti u promet 49,2 km novih dionica autocesta i 31,6 km brzih cesta. Programom je bilo predviđeno izgraditi 57 km novih dionica autocesta, što je obuhvaćalo poddionicu autoceste Čeminac – Osijek koja se neće graditi u punom profilu autoceste, već će se radovi izvoditi u punom profilu od čvora Osijek do mosta Drava u duljini od 3,2 km dok bi se od mosta Drava do Belog Manastira izvodila I. faza izgradnje poluautoceste sa pomaknutim rokom početka odnosno dovršetka radova u duljini od 18,3 km.

U poglavlju 3.3. Izgradnja državnih cesta, Programom planirana ulaganja u državne ceste u četverogodišnjem razdoblju od 2013. do 2016. godine, iznosila su 10,86 milijardi kuna, dok ovim Izmjenama i dopunama Programa iznose 10,54 milijarde kuna. Od toga je u izgradnju državnih cesta planirano utrošiti 5,81 milijardi kuna, u poboljšanje i obnovu 2,99 milijardi kuna, dok je za redovno održavanje državnih cesta planirano 1,74 milijardi kuna.

U poglavlju 3.3. Izgradnja državnih cesta, u stavku 3.3.1. Izgradnja, u Tablici 6. Ulaganja u izgradnju državnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine po projektima pod rednim brojem II. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA brišu se ulaganja na pravcima DC10 dionica Kloštar Vojakovački – Križevci i DC12 dionica Farkaševac – Bjelovar i mijenjaju ukupni iznosi ulaganja, tako da redni broj II. u Tablici 6. glasi:

u tisućama kn

Opis

Ukupno 2013.- 2016.

Plan za 2013.

Plan za 2014.

Plan za 2015.

Plan za 2016.

II. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

2.413.540

548.377

678.748

517.715

668.700

U poglavlju 3.3. Izgradnja državnih cesta, u Tablici 7. Pregled ulaganja u izgradnju državnih cesta u razdoblju od 2013. do 2016. godine po programima mijenja se redni broj II PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA i ukupni iznosi kako slijedi:

u tisućama kn

R br

Opis

UKUPNO 2013.-2016.

PLAN ZA 2013.

PLAN ZA 2014.

PLAN ZA 2015.

PLAN ZA 2016.

II

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE BRZIH CESTA

2.413.540

548.377

678.748

517.715

668.700


UKUPNO

5.807.880

878.851

1.263.414

1.629.755

2.035.860

Klasa: 022-03/14-14/70

Urbroj: 50301-05/18-14-4

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

151 19.12.2014 Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 151 19.12.2014 Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine 151 19.12.2014 Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine