Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu

NN 151/2014 (19.12.2014.), Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu

151 19.12.2014 Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2840

Na temelju članka 121. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013 i 145/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE NADZORA IZVRŠAVANJA ISTRAŽNOG ZATVORA U DOMU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu i vođenje evidencije o izvršavanju istražnog zatvora u domu.

Članak 2.

(1) Po rješenju suda o određivanju ili produljenju istražnog zatvora u domu kao i njegovom ukidanju postupa policijska uprava nadležna prema mjestu izvršavanja istražnog zatvora u domu.

(2) Nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu provodi policijski službenik kojeg odredi nadležni rukovoditelj.

(3) Provjere tijekom nadziranja istražnog zatvora u domu mogu obavljati i drugi policijski službenici sukladno Dnevniku provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu (u daljnjem tekstu: Dnevnik).

(4) Nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu policijski službenik obavlja ulaskom u dom i ostvarivanjem neposrednog kontakta s okrivljenikom. Kada je to određeno rješenjem o istražnom zatvoru u domu, nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu policija obavlja uporabom tehničkih sredstava nadzora.

Članak 3.

(1) Policijski službenik koji obavlja nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu će nakon zaprimanja rješenja o određivanju istražnog zatvora u domu oformiti Dnevnik koji sadrži:

1) način provedbe nadzora istražnog zatvora u domu,

2) broj policijskih službenika potreban za provođenje nadzora,

3) podatke nužne za nesmetanu komunikaciju s okrivljenikom (brojevi telefona i dr.),

4) vremenske termine provođenja nadzora,

5) podatke o mjerama opreza, ako ih je sud rješenjem naložio,

6) podatke o identitetu osoba zatečenih u domu u kojem se izvršava istražni zatvor u domu,

7) saznanja o ponašanju okrivljenika i osoba koje borave u domu okrivljenika, a koja su od značaja za odlučivanje o istražnom zatvoru u domu te podatke o odnosu okrivljenika s policijskim službenicima prilikom nadzora nad izvršavanjem istražnog zatvora u domu,

8) podatke o vremenskim terminima i razlozima udaljavanju okrivljenika iz doma bez odobrenja nadležnog suda.

Članak 4.

(1) Policijski službenik će žurno, a najkasnije u roku od 24 sata nakon zaprimanja rješenja o određivanju istražnog zatvora u domu, izvršiti provjeru okrivljenika u domu i upozoriti ga na poštivanje zabrane napuštanja doma u kojem se izvršava istražni zatvor u domu kao i poštivanja naloženih mjera opreza.

(2) O poduzetim radnjama iz stavka 1. ovog članka, policijski službenik će sastaviti izvješće te će jedan primjerak izvješća dostaviti nadležnom sudu i državnom odvjetniku, a jedan primjerak uložiti u Dnevnik. Podatke iz izvješća unijet će u odgovarajuću evidenciju.

Članak 5.

(1) Policijski službenik može u bilo kojem trenutku provjeriti poštuje li okrivljenik zabranu da se udaljuje iz doma, a dužan je to učiniti najmanje jednom tjedno.

(2) O svakoj provjeri i prikupljenim saznanjima policijski službenik će sastaviti izviješće koje će uložiti u Dnevnik, a podatke iz izvješća unijet će i u odgovarajuću evidenciju. U slučaju kršenja obveza okrivljenika obavijestit će nadležni sud i državnog odvjetnika.

Članak 6.

(1) Policijski službenik koji provodi nadzor izvršavanja istražnog zatvora u domu, odmah će obavijestiti nadležni sud i državnog odvjetnika ako od okrivljenika zaprimi obavijest o potrebi udaljenja iz doma radi liječenja ili radi posebnih okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti teške posljedice po život, zdravlje ili imovinu.

(2) Policijski službenik će postupiti sukladno odluci nadležnog suda o načinu i vremenu odobrenog udaljenja okrivljenika iz doma.

(3) O okolnostima i saznanjima o okrivljenikovom udaljenju iz doma policijski službenik sačinit će izviješće te isto uložiti u Dnevnik i podatke iz izvješća unijeti u odgovarajuću evidenciju.

Članak 7.

(1) Ukoliko policija zaprimi sudske pozive ili druga pismena upućena okrivljeniku u istražnom zatvoru u domu, vezano uz vođenje kaznenog ili drugog postupka, dostava se obavlja putem policijske uprave nadležne prema mjestu gdje se nalazi dom u kojem se izvršava istražni zatvor.

(2) Policijska uprava nadležna prema mjestu gdje se nalazi dom u kojem se izvršava istražni zatvor u domu, po nalogu suda ili državnog odvjetnika osigurat će prisutnost okrivljenika kada je to potrebno za vođenje kaznenog ili drugog postupka.

Članak 8.

(1) Policijski službenik je na zahtjev nadležnog suda ili državnog odvjetnika dužan žurno izvršiti nadzor izvršenja istražnog zatvora u domu, a o utvrđenim činjenicama sastavit će izviješće koje će dostaviti tijelu koje je zahtijevalo nadzor.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik uložit će u Dnevnik, a podatke iz izvješća unijet će u odgovarajuću evidenciju.

Članak 9.

(1) Policijski službenik odmah će obavijestiti nadležni sud i državnog odvjetnika:

1) ako se okrivljenik udaljio iz doma bez odobrenja nadležnog suda,

2) ako postoje okolnosti koje ukazuju da okrivljenik krši obveze naložene rješenjem suda,

3) ako je policijskom službeniku znatno otežan ili onemogućen nadzor nad izvršavanjem istražnog zatvoru u domu,

5) ako se utvrde druge okolnosti koje ugrožavaju svrhu istražnog zatvora u domu.

(2) O okolnostima i postupanju u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, policijski službenik će, uz obavijest nadležnom sudu i državnom odvjetniku, sastaviti izvješće te isto uložiti u Dnevnik i unijeti podatke iz izvješća u odgovarajuću evidenciju.

Članak 10.

(1) Policija vodi Evidenciju o izvršavanju istražnog zatvora u domu i u tu svrhu prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o okrivljenicima kojima je određen istražni zatvor u domu. Navedena evidencija sadrži:

1) osobne podatke i fotografiju okrivljenika,

2) podatke o trajanju, produljenju i ukinuću istražnog zatvora u domu,

3) podatke o naloženim mjerama opreza,

4) podatke o ponašanju okrivljenika,

5) druge podatke važne za praćenje nadzora nad izvršavanjem istražnog zatvora u domu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka, pohranjuju se i čuvaju sukladno propisu o zaštiti osobnih podataka, a mogu se voditi i u elektroničkom obliku.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji i izvršavanju istražnog zatvora u domu (»Narodne novine« broj: 65/2010).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-97441/3-2014.
Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.