Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

151 19.12.2014 Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2841

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, koje izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležni Ured Grada Zagreba.

Članak 2.

Za izdano odobrenje fizička osoba plaća 100,00 kn.

Članak 3.

Novčani iznos iz članka 2. ove Odluke, fizička osoba uplatit će u Državni proračun Republike Hrvatske na žiro-račun broj HR121001005-1863000160 i pozivom na broj: HR64 7005-47088-OIB.

Članak 4.

Novčana sredstva prikupljena temeljem ove Odluke, Ministarstvo poduzetništva i obrta, upotrijebit će za podmirenje troškova nastalih u svezi s tiskanjem i izdavanjem odobrenja.

Preostala sredstva koristit će se za nabavku informatičke i druge opreme potrebne za uspostavu i održavanje Obrtnog registra i jedinstvenog informacijskog sustava, te za aktivnosti na unapređivanju obrtništva.

Članak 5.

Mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama nadležni za izdavanje odobrenja, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, dužni su osigurati čuvanje i skladištenje odobrenja kao javnog dokumenta, te voditi evidenciju o zaprimljenim i izdanim odobrenjima.

Članak 6.

Iznimno, u razdoblju od 1. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine« br. 100/2007).

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/191

Urbroj: 516-04-02-01-02/1-14-1

Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministar
Gordan Maras, v. r.