Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2842

Na temelju članka 14. stavak 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine« br. 159/2013), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2015. do 1. 1. 2016. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2015. godine.

Klasa: 080-01/12-01/01

Urbroj: 516-04-02-01-02/1-14-69

Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministar

Gordan Maras, v. r.