Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

NN 151/2014 (19.12.2014.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2843

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioritetne osi 1. »Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije«, Mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. (u daljnjem tekstu: Operativni program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. (»Narodne novine«, broj 38/2014) i odobrenog od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19. prosinca 2013. godine o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007. – 2013. – CCI 2013HR14FPO001 (C(2013) 9511 final).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, odnosno tijelo koje provodi funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, pri čemu ta tijela zadržavaju odgovornost za provedbu funkcija;

(2) »Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika)« – baza podataka koja sadrži osnovne podatke o korisnicima potpora;

(3) »Javni izdatak« – svaki javni doprinos financiranju operacija koji potječe iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračuna Europske unije i svi slični izdaci. Svaki doprinos financiranju operacija koji potječe iz proračuna ustanovljenih na temelju javnog prava, ili udruženja jednog ili više regionalnih ili lokalnih vlasti, ili tijela ustanovljenih na temelju javnog prava koja djeluju u skladu s Direktivom 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi te ugovora o javim uslugama (Službeni list Europske unije L 134 od 30. travnja 2004.) smatra se javnim izdatkom;

(4) »Korisnik« – fizička ili pravna osoba koja je krajnji primatelj javne potpore;

(5) »Nacionalna shema smanjenja ribolovnog napora« – shema kojom se određuje gornja granica bruto tonaže ribarskih plovila (u daljnjem tekstu: GT) koja može biti trajno povučena iz ribolovne flote, a koja vrijedi najviše dvije godine od datuma njihovog stupanja na snagu sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. godine o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L 223 od 15. kolovoza 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006);

(6) »Nepravilnost« – svako kršenje odredaba prava Europske unije i Republike Hrvatske koje je posljedica djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta i šteti, ili bi štetilo općem proračunu Europske unije i državnom proračunu Republike Hrvatske, tako da tereti iste neopravdanim izdatkom.

(7) »Operacija« – projekt koji je odabran prema kriterijima ovog Pravilnika i kriterijima odabira koje je utvrdio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. i koji provodi jedan ili više korisnika radi postizanja ciljeva Europskog fonda za ribarstvo u okviru Prioritetne osi 1. »Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije«;

(8) »Povlastica za ribolov« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: povlastica);

(9) »Prenamjena ribarskog plovila za aktivnosti izvan ribolova (u daljnjem tekstu: prenamjena)« – prelazak ribarskog plovila u aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug gospodarskog ribolova na moru;

(10) »Tijelo za potvrđivanje« – Ministarstvo poljoprivrede, Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(11) »Tijelo za reviziju« – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(12) »Uništavanje ribarskog plovila (u daljnjem tekstu: uništavanje)« – trajno fizičko uništavanje ribarskog plovila. Pod uništavanjem se ne podrazumijeva potapanje ili spaljivanje cijelog plovila ili bilo kojeg njegovog dijela;

(13) »Upravljačko tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014).

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti sukladno planu prilagodbe ribolovnog napora iz članka 21. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (klasa: 022-03/14-04/49, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 29. svibnja 2014. godine) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama (klasa: 022-03/14-04/96, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 27. ožujka 2014. godine).

(2) Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora (klasa: 324-01/14-01/2132, urbroj: 525-13/0314-14-1 od 10. prosinca 2014. godine), sukladno kojoj je dozvoljeno trajno povući 1.819,74 GT-a.

(3) Trajna obustava ribolovne aktivnosti može se postići samo:

a) uništavanjem ili

b) prenamjenom.

(4) Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u:

a) ribolovu okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (u daljnjem tekstu: plivaričarski ribolov) i

b) ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama (u daljnjem tekstu: koćarski ribolov).

(5) U slučaju da je korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju dokumenata propisanih ovim Pravilnikom ili Natječajem, istu može zatražiti u područnim jedinicama/ispostavama Uprave ribarstva.

(6) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva će na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo) objaviti popis područnih jedinica/ispostava iz stavka 5. ovoga članka s kontaktima.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012 i 137/2013) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o brodicama i jahtama), odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007 i 146/2008) (u daljnjem tekstu: Pomorski zakonik);

c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;

d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina. Starost plovila se izračunava sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 3259/1994 od 22. prosinca 1994. godine o izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila (Službeni list Europske unije L 134 od 30. travnja 2004.). Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi prijava te godine kad je plovilu po prvi put izdana Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu s namjenom kao ribarski brod (za brodove), ili u slučaju brodica godina kada je kao ribarskoj brodici po prvi put izdana Dozvola za plovidbu brodice;

e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od minimalno 60 ribolovnih dana u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini;

f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu koćarskog odnosno plivaričarskog ribolova, ovisno što je primjenjivo;

g) ribarskim plovilom mora se ostvariti najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ili koćarskog ribolova, ovisno o ribolovnom alatu za koji se traži potpora, u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini;

h) za rad na ribarskom plovilu većem od 30 GT-a, a koje je predmet potpore, tijekom 2012. i 2013. godine mora biti zaposlen najmanje jedan član posade;

i) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;

j) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna s postupkom sukladno ovome Pravilniku i Natječaju za provedbu mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti« (u daljnjem tekstu: Natječaj);

k) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;

l) uništavanje ili prenamjena koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;

m) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu V. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio;

n) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 31. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. godine o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L120, od 10. svibnja 2007.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 498/2007).

II. FINANCIRANJE

Članak 5.

(1) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 4.760.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 3.570.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.190.000,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je sjedište/prebivalište korisnika na Dugom otoku, Visu, Mljetu i Lastovu, udio javne potpore iz Europskog fonda za ribarstvo iznosi 85 posto, a udio iz nacionalnih sredstava petnaest posto.

(4) Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

(5) Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu bit će propisan u Natječaju, a sukladno Odluci Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno Prilogu II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.

(2) Iznos potpore u slučaju uništavanja obračunava se sukladno tablici i uputama iz Priloga II. ovog Pravilnika, koji je njegov je sastavni dio.

(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za jedan posto za svaku godinu starosti ribarskog plovila od petnaest do trideset godina, odnosno za dvadeset i pet posto za ribarska plovila koja su stara trideset ili više godina.

(4) U slučaju prenamjene, potpora se obračunava sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka i umanjuje se za postotak koji će biti propisan u Natječaju, a sukladno Odluci Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.

(5) Troškove uništavanja ili prenamjene, uključujući i troškove popratnih aktivnosti, snosi korisnik.

III. OPĆE OBVEZE KORISNIKA

Članak 7.

(1) Uništavanje ili prenamjena ne smije započeti prije izdavanja Odluke o dodjeli potpore.

(2) Ribarsko plovilo mora biti uništeno ili prenamijenjeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu je 30. rujna 2015. godine.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja.

(6) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

(7) Vlasnik ribarskog plovila mora u roku od četrnaest dana nakon završetka uništavanja/prenamjene podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva Zahtjev za brisanje povlastice i Zahtjev za brisanje iz Registra ribarske flote, ribarskog plovila koje je predmet potpore.

(8) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje iz Registra ribarske flote, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva trajno briše ribarsko plovilo iz Registra ribarske flote u roku od deset dana, bez mogućnosti ponovnog upisa u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i Registar ribarske flote Europske unije.

(9) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje povlastice, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u roku od deset dana vrši brisanje povlastice u cijelosti, a koja obavezno mora ima upisan jedan od ribolovnih alata iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(10) Nakon podnošenja Zahtjeva za potporu nisu dozvoljene nikakve izmjene u povlastici, a koje nisu vezane uz ovaj Pravilnik i Natječaj, odnosno mogu se prenositi ribolovni alati iz povlastice na drugog vlasnika povlastice ili u drugu povlasticu isključivo do podnošenja Zahtjeva za potporu, uz poštivanje uvjeta propisanog stavkom 9. ovoga članka.

(11) Po završetku uništavanja korisnik mora izvršiti brisanje broda iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova, sukladno članku 192. Pomorskog zakonika, odnosno u slučaju ribarskih brodica izvršiti brisanje iz hrvatskog očevidnika brodica, sukladno glavi VI. Pravilnika o brodicama i jahtama.

(12) Po završetku postupka nadzora nad prenamjenom iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik mora izvršiti brisanje broda iz upisnika pomorskih ribarskih brodova sukladno članku 192. Pomorskog zakonika.

(13) Po završetku prenamjene brodice iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik mora provesti promjenu namjene sukladno članku 28. Pravilnika o brodicama i jahtama.

Obveze korisnika kod prenamjene ribarskog plovila

Članak 8.

(1) Korisnik prenamijenjeno ribarsko plovilo ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(3) Korisnik mora operaciju za koju je ostvario pravo na potporu označiti sukladno obvezama informiranja i promidžbe propisanim člankom 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007. Naputak za označavanje ulaganja nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Korisnik će informativnu ploču ili naljepnicu izraditi o vlastitom trošku.

(4) U slučaju prenamjene ribarskog broda korisnik mora prenamjenu prijaviti Hrvatskom registru brodova koji će temeljem članka 78. Pomorskog zakonika obaviti nadzor nad prenamjenom.

(5) U slučaju prenamjene ribarske brodice korisnik mora prenamjenu prijaviti Lučkoj kapetaniji/ispostavi i isto provesti sukladno odredbama članka 28. Pravilnika o brodicama i jahtama.

Obveze korisnika kod uništavanja ribarskog plovila

Članak 9.

(1) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o planiranom datumu/mjestu početka uništavanja plovila najkasnije sedam dana prije početka provođenja uništavanja putem elektroničke pošte (eufondovi.ribarstvo@mps.hr). Ukoliko se uništavanje provodi u fazama, korisnik je dužan obavijestiti o svakoj fazi.

(2) Početkom uništavanja smatrat će se jedno od sljedećeg: trajno odstranjivanje visokotlačne pumpe goriva, ili trajno odstranjivanje osovine brodskog vijka (najmanje jedne), ili trajno odstranjivanje brodske kopče.

(3) Završetkom uništavanja smatrat će se sljedeće:

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje ribolovnih alata te ribarske opreme i uređaja,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje porivnog/ih stroja/eva,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje glavne razvodne ploče,

– trajno uklanjanje s plovila ili uništavanje jarbola i teretnog/ih uređaj/a,

– u potpunosti uništeni trup i nadgrađe.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja može raspisivati Natječaj do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava, a nakon pisanog zahtjeva Upravljačkog tijela.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu.

(5) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET). Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 1.1 »Trajna obustava ribolovne aktivnosti«, koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) (u daljnjem tekstu: Vodič za korisnike potpora).

(6) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za:

– upis u Evidenciju korisnika,

– pregled uputa za korištenje AGRONET-a,

– pregled pravne osnove,

– elektronsko popunjavanje Zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje,

– uvid u Izvještaj o provedenom Natječaju,

– preuzimanje sljedećih dokumenata:

• Odluka o dodjeli sredstava,

• Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

• Odluka o odbijanju,

• Izmjena Odluke o dodijeli sredstava,

• Pismo odbijanja,

• Potvrda o odustajanju,

• Odluka o isplati,

• Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(7) Korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(8) Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a su dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(9) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u fizičkom obliku u Agenciju za plaćanje, bit će naznačena u Natječaju.

(10) Po završetku popunjavanja Zahtjeva za potporu, korisnik je obvezan iz AGRONET-a ispisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Ispisanu Potvrdu korisnik je obvezan ovjeriti te s ostalom propisanom dokumentacijom u fizičkom obliku dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja koja je propisana Natječajem.

(11) Vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu podrazumijeva vrijeme slanja dokumentacije iz stavka 9. ovoga članka u slučaju slanja preporučenom poštom s povratnicom, ili vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ukoliko se ista dostavlja osobno.

Članak 11.

(1) Pristigli Zahtjevi za potporu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima za odabir te iznos potpore.

(3) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, izradit će se Rang-lista sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

(4) Za nepravovremeno podnesene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(5) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od četrnaest dana od zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku s povratnicom.

(7) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja, a krajnji rok za dostavu dopune/obrazloženja/ispravka ističe četrnaest dana nakon stavljanja Zahtjeva za dopunu na Oglasnu ploču.

(8) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Za nepravovremeno i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(10) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 12.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista sukladno kriterijima za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio, te nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima sukladno članku 25. ovoga članka.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu);

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Agencija za plaćanja izdala Zahtjev za dopunu).

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju koji će biti dostupan u
AGRONET-u.

Izdavanje Odluka

Članak 13.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu,

– utvrđene nepravilnosti, ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– sufinanciranja aktivnosti (uništavanje ili prenamjena plovila) koja je sufinancirana drugim javnim izdacima.

Članak 14.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će izdati odluke nakon završetka administrativne obrade svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će u slučaju nedostatnih sredstava za sve zaprimljene Zahtjeve za potporu, a nakon provedene obrade svih Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne obrade pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 13. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Protiv odluka iz stavka 5. ovoga članka korisnik ne može izjaviti prigovor te se odluke smatraju konačnima.

(7) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Ukoliko je korisniku izdana Odluka o odbijanju sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka, a na koju nije uložen prigovor od strane korisnika, Konačni izvještaj o provedenom natječaju korisniku će se poslati naknadno.

Promjene podataka o korisniku

Članak 15.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem AGRONET-a sukladno Vodiču za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, koju korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka nakon pojave događaja koji ih je izazvao putem Zahtjeva za promjenu.

(4) Po odobrenju/odbijanju Zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektronske pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu.

(2) Korisnik je obavezan prijaviti promjene vezane uz promjenu brodogradilišta/rezališta i ostalih podataka koji su sadržani u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik je dužan nakon isteka roka za prigovor iz Odluke o dodjeli sredstava iz članka 13. stavak 2. točke a) i članka 14. stavak 5. točke a) ovoga Pravilnika, a najkasnije do 15. srpnja 2015. godine podnijeti Zahtjev za promjenu.

(4) Zahtjev za promjenu podnosi se putem AGRONET-a na način opisan u Vodiču za korisnike potpora.

(5) Po završetku popunjavanja Zahtjeva za promjenu, korisnik je obvezan iz AGRONET-a ispisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Ispisanu Potvrdu korisnik je obvezan ovjeriti te s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja koja je propisana Natječajem.

(6) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik može prijaviti dva puta.

(7) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu prema potrebi izdati Izmjenu Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja Zahtjeva za promjenu ili Pismo odbijanja u slučaju odbijanja Zahtjeva za promjenu.

(8) U slučaju promjena Odluke iniciranih od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdana Izmjena Odluke o dodjeli sredstava.

(9) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava.

Potvrda o odustajanju i izjava o poništenju obveze

Članak 17.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a, na način opisan u Vodiču za korisnike potpora.

(2) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu,

– utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom,

– kad korisnik prekrši odredbe Pravilnika i/ili Natječaja,

– kad korisnik nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava,

– ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

V. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 18.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje temeljem Zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u fizičkom obliku, bit će naznačena u Natječaju i/ili Odluci o dodjeli sredstava.

(4) Po završetku popunjavanja Zahtjeva za isplatu, korisnik je obvezan iz AGRONET-a ispisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu. Ispisanu Potvrdu korisnik je obvezan ovjeriti te s ostalom propisanom dokumentacijom u fizičkom obliku dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja koja je propisana Natječajem.

(5) Zahtjev za isplatu podrazumijeva Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu te svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

Članak 19.

(1) Zahtjev za isplatu mora sadržavati dokumentaciju koja dokazuje da je izvršeno uništavanje/prenamjena plovila, a koja će biti definirana Natječajem i/ili Odlukom o dodjeli sredstava.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku s povratnicom.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke s povratnicom bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja, a krajnji rok za dostavu dopune/obrazloženja/ispravka ističe četrnaest dana nakon stavljanja Zahtjeva za dopunu na Oglasnu ploču.

(6) Ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu, izdat će mu se Izjava o poništenju obveze.

(7) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za isplatu, nakon 30. rujna 2015. godine, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

Članak 20.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom i Natječajem;

b) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

c) negativnog nalaza kontrole na terenu;

d) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika;

e) utvrđene nepravilnosti ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 21.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za potvrđivanje, Tijela za reviziju, Posredničkog tijela, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europski revizorski sud i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Kod uništavanja plovila kontrola na terenu se obavezno provodi prije plaćanja korisniku, odnosno u početnoj i završnoj fazi uništavanja, a može se provoditi tijekom čitavog postupka uništavanja.

(4) Kod prenamjene plovila, kontrola na terenu se provodi prije plaćanja korisniku, i to nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, prije početka prenamjene i po završetku prenamjene te nakon plaćanja u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(5) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o uništavanju ili prenamjeni za koje je ostvario potporu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za potvrđivanje, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 61. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu IV. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(6) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka je najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ili tri godine od dana zatvaranja Operativnog programa odnosno od djelomičnog zatvaranja Operativnog programa koje se može provesti sukladno članku 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, ovisno što je kasnije.

(7) Upravljačko tijelo putem Agencije za plaćanja obavještava korisnike o datumu zatvaranja ili djelomičnog zatvaranja Operativnog programa od kojega počinje teći rok iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu:

a) pregledati ribarsko plovilo koje je predmet dodjele potpore;

b) izvršiti uvid u isprave/poslovne knjige i evidencije korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju;

c) provjeravati dokumente vezane uz uništavanje ili prenamjenu;

d) provjeravati tijek prenamjene ili uništavanja ribarskog plovila;

e) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Korisnik je dužan, ovlaštenim osobama iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(3) Ukoliko korisnik (odgovorna osoba) nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli na terenu za vrijeme njene odsutnosti.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu najaviti kontrolu na terenu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole na terenu s korisnikom.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 21. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate.

(3) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se ukoliko je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku.

(4) Ukoliko je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(5) Korisnik nema pravo izjaviti prigovor na Odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka te je ista konačna.

(6) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(7) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 24.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati dvije rate temeljem izvansudske nagodbe, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VIII. PRIGOVORI

Članak 25.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika, i to iz:

– članka 13. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 13. stavka 2. točke b) i članka 14. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 14. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 20. stavka 1. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(3) Korisnik može prigovore iz stavka 2. ovoga članka podnijeti u roku od petnaest dana od dana preuzimanja akata iz stavka 2. ovoga članka u AGRONET-u ili dana objave na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(4) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(5) Akte iz stavaka 2. i 3. ovoga članka osim Izjave o poništenju obveze i Odluke o povratu korisnici su obvezni preuzeti putem AGRONET-a.

(6) Po objavi akata u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem e-maila da iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici »ODLUKE«. Rok za preuzimanje akata u AGRONET-u je pet dana.

(7) Ukoliko korisnik ne preuzme akte iz stavka 2. ovoga članka s AGRONET-a u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja će ih objaviti na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, akti iz stavka 2. ovoga članka stupaju na snagu nakon isteka od petnaest dana od dana objave na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(9) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(10) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnik i Agencija za plaćanja.

(11) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-01/01

Urbroj: 525-13/1081-14-21

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

KRITERIJI ZA ODABIR
operacija u okviru Mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje
2007. – 2013.

I. Vrsta plovila

Broj bodova

Koća                                                                                                              

10

Plivarica »Srdelara»

5

II. Specifični uvjeti

Broj bodova

Koće* – zapadna obala Istre                                                                     

15

Sjedište korisnika na otoku duže od 5 godina

3

NAPOMENA

*Ribarska plovila (koće) moraju u pripadajućoj povlastici imati upisanu zonu A.

Kao zapadna obala Istre se podrazumijeva područje od točke sa zemljopisnim koordinatama q>=44.S213S i A=14.29244 s crtom povučenom prema sjeveru i crtom povučenom prema zapadu.

III. Vrsta aktivnosti kojom se provodi trajna obustava

Broj bodova

Prenamjena plovila u druge djelatnosti izvan ribarstva                        

10

Uništavanje plovila (scrapping)

8

IV. Godine starosti plovila

Broj bodova

>15 ≤ 30 godina     

0,5 za svaku godinu

>30 godina

0,5 za svaku godinu, najviše 15

NAPOMENA

Polazna godina za računanje bodova u okviru ovog kriterija je 16. godina starosti.

V. Bruto tonaža plovila

Broj bodova

> 100 GT

15

> 50 ≤ 100 GT

13

≥ 25 ≤ 50 GT                                                                                         

11

< 25 GT

9

VI. Snaga pogonskog stroja

Broj bodova

> 600 kW

15

> 300 ≤ 600 kW                                                                                        

13

≥ 100 ≤ 300 KW

11

< 100 KW

9

VII. Ribolovna aktivnost u razdoblju od dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja prijave

           Broj bodova

> 150 dana godišnje

15

> 120 ≤ 150 dana godišnje

12

≥ 90 ≤ 120 dana godišnje

9

< 90, ali minimalno 60 dana godišnje

5

VIII. Količina ulova u razdoblju dvije kalendarske godine (ukupno) koje prethode godini podnošenja prijave

           Broj bodova

Za koće

> 50.000 kg

15

> 20.000 ≤ 50.000 kg

12

≥ 5.000 ≤ 20.000 kg

9

< 5.000 kg

5

Za plivarice

> 800.000 kg

15

> 400.000 ≤ 800.000 kg

12

≥ 200.000 ≤ 400.000 kg

9

< 200.000 kg

5

PRILOG II.

IZRAČUN JAVNE POTPORE

Kategorija plovila prema tonaži (GT)

EUR

0 < 10

11.000/GT

+

2.000

10 < 25

    5.000/GT     

+     

     62.000  

25 < 100

4.200/GT

+

82.000

100 < 300

2.700/GT

+

232.000

300 < 500

2.200/GT

+

382.000

500 i više

1.200/GT

+

882.000

Iznos naknade izračunavat će se prema tablici u ovome Prilogu na način da se broj bruto tona plovila pomnoži s iznosom u eurima određenim za pojedinu kategoriju plovila po bruto tonaži te se nadodaje fiksni iznos koji je određen unutar pojedine kategorije.

Nakon izračuna iznosa naknade primjenjuju se odredbe članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika. Kod prenamjene dodatno se primjenjuju odredbe članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Konačni izračun ne dovodi u pitanje odredbe članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika.

PRILOG III.

NAPUTAK ZA OZNAČAVANJE OPERACIJA
sufinanciranih u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti«

Označavanje ulaganja je obveza svakog korisnika koji ostvari pravo na potporu, tj. čija su ulaganja sufinancirana iz Europskog fonda za ribarstvo (EFR). Korisnik je temeljem članka 51. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 odgovoran za obavještavanje javnosti o potpori koju prima iz EFR-a i u tu svrhu mora provoditi mjere utvrđene člankom 32. stavcima 2., 3. i 4. te člankom 33. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007. Označavanje ulaganja predstavlja doprinos u informiranju javnosti o ulozi Europske unije u ulaganju, rezultatima ulaganja i njegovom doprinosu zajednici te se na taj način jamči transparentnost potpore iz EFR-a.

U slučaju provedbe Mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti« obveza označavanja primjenjuje se samo kod aktivnosti prenamjene plovila te je korisnik koji ostvari pravo na potporu iz EFR-a za navedenu aktivnost dužan poduzeti određene mjere informiranja i promidžbe.

Korisnik je dužan plovilo koje je prenamijenio uz potporu iz EFR-a označiti pločom ili naljepnicom i to na sljedeći način:

– Ploča ili naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu na plovilu

– Ploča ili naljepnica mora biti odgovarajuće veličine kako bi sadržaj ploče ili naljepnice bio jasno vidljiv (veličina će ovisiti o veličini plovila)

– Ploča ili naljepnica mora biti postavljena na plovilo najkasnije mjesec dana od zaprimanja Odluke o isplati sredstava te mora ostati na plovilu pet godina od datuma zadnje primljene uplate financijskih sredstava

– Ploča ili naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete, od odgovarajućeg materijala, uz uvjet da se ne ugrozi njena namjena i svrha tijekom propisanog razdoblja.

– Ploča ili naljepnica mora sadržavati sljedeće elemente vidljivosti pri čemu elementi navedeni u točkama 1., 3. i 4. moraju zauzimati najmanje 25 posto površine ploče ili naljepnice:

1. Simbol Europske unije u skladu s grafičkim standardima navedenim u Prilogu 2. Uredbe Komisije (EU) br. 498/2007, uključujući referencu na Europsku uniju: Europska unija;

2. zastavu Republike Hrvatske;

3. referencu na EFR: Europski fond za ribarstvo;

4. izjavu kojom se naglašava dodana vrijednost intervencije Unije: »Ulaganje u održivo ribarstvo«.

Primjer ploče ili naljepnice za označavanje prenamijenjenog plovila

Također, ako u određenoj operaciji koja se sufinancira iz EFR-a ima više sudionika, korisnik mora osigurati da svi uključeni budu informirani da se radi o operaciji koja je odabrana u okviru provedbe Operativnog programa sufinanciranog iz EFR-a te svi dokumenti, uključujući potvrde o sudjelovanju i druge potvrde, koji se odnose na takvu operaciju moraju sadržavati izjavu da je Operativni program sufinanciran iz EFR-a.

Ispunjavanje obveza informiranja i vidljivosti, tj. označavanja operacija, provjeravat će se kontrolom na terenu u odgovornosti Upravljačkog tijela.

UPUTE ZA IZRADU AMBLEMA I DEFINICIJA STANDARDNIH BOJA

(Prilog II. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007)

Opis simbola

Na nebeskoplavoj pozadini 12 zvijezda zlatne boje raspoređeno je u krug koji predstavlja zajednicu naroda Europe. Broj zvijezda je stalan, pri čemu je broj 12 simbol savršenstva i jedinstva.

Opis heraldike

Na azurnoplavoj podlozi krug od 12 peterokrakih zvijezda čiji se kraci ne dodiruju.

Geometrijski opis

Amblem je u obliku plave pravokutne zastave čija je osnovica 1,5 puta dulja od visine. Dvanaest zlatnih zvijezda raspoređenih na jednakim razmacima tvori nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Polumjer kruga iznosi jednu trećinu visine stranice. Svaka zvijezda ima pet krakova koji opisuju kružnicu nevidljivog kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini visine stranice. Sve zvijezde stoje okomito, što znači da je jedan krak okomit, a dva kraka u vodoravnom položaju duž pravca koji je pod pravim kutom u odnosu na rub pravokutnika. Krug je uređen tako da su zvijezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj stalan.

Propisane boje

Boje amblema su sljedeće:

Površina pravokutnika: PANTONE REFLEX BLUE

Zvijezde: PANTONE YELLOW

Četverobojni tisak:

Ako se koristi četverobojni tisak, dvije navedene standardne boje postižu se četverobojnim postupkom.

Boja PANTONE YELLOW postiže se uporabom 100% »Process Yellow«.

Boja PANTONE REFLEX BLUE dobiva se miješanjem 100% »Process Cyan« i 80 % »Process Magenta«.

Internet:

U paleti boja za internetske stranice PANTONE REFLEX BLUE odgovara boji RGB:0/0/153 (heksadecimalni zapis: 000099), a PANTONE YELLOW odgovara boji RGB:255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

Postupak jednobojne reprodukcije

Ako koristite crnu boju, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi, a ako koristite plavu boju (Reflex Blue), upotrijebite 100 % te boje za podlogu, a zvijezde trebaju biti u negativ-bijeloj boji.

Reprodukcija na obojenoj podlozi

Ako se ne može izbjeći obojena podloga, označite bijeli rub oko pravokutnika, pri čemu širina ruba treba iznositi 1/25 visine pravokutnika.

PRILOG IV.

UPUTA ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Obveze korisnika

Korisnik je dužan čuvati svu dokumentaciju vezanu uz operaciju za koju je ostvario potporu te staviti istu na raspolaganje za inspekciju/kontrolu na terenu.

Također, navedenu dokumentaciju, izvode ili preslike, je dužan učiniti dostupnom i/ili istu dostaviti osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima, što uključuje ovlaštene osobe Upravljačkog tijela, Tijela za potvrđivanje, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključena u revizije Operativnog programa iz članka 61. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 kao i ovlaštene predstavnike Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela.

Način i oblik čuvanja dokumentacije

Svi popratni dokumenti vezani uz potporu za koju je korisnik ostvario potporu iz Europskog fonda za ribarstvo se čuvaju u izvornicima, osim računovodstvenih podataka koji se mogu čuvati u elektroničkoj verziji, pod uvjetom da takvi računalni sustavi ispunjavaju prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da su pohranjeni dokumenti u skladu s nacionalnim zakonski propisanim zahtjevima i da se u njih može pouzdati u svrhu revizije.

Navedeni dokumenti moraju biti evidentirani i pohranjeni na način da budu lako dostupni osobama ili tijelima koja imaju pravo na pristup tim dokumentima te je korisnik dužan obavijestiti Upravljačko tijelo putem Agencije za plaćanja o točnoj lokaciji čuvanja navedenih dokumenata.

Rok čuvanja dokumentacije

Rok za čuvanje i osiguravanje dostupnosti dokumentacije vezane uz izdatke za koje je korisniku isplaćena potpora iz Europskog fonda za ribarstvo je najmanje pet (5) godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ili tri (3) godine od zatvaranja Operativnog programa odnosno od godine djelomičnog zatvaranja Operativnog programa koje se može provesti sukladno članku 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, ovisno što je kasnije.

Rok od pet (5) godina počinje teći od datuma zadnje primljene uplate financijskih sredstava naznačenog na Potvrdi o završenom ulaganju, dok o datumu zatvaranja ili djelomičnog zatvaranja Operativnog programa, od kojega počinje teći rok od tri (3) godine, Upravljačko tijelo obavještava korisnike putem Agencije za plaćanja.

PRILOG V.

UPUTE – UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA BRODOGRADILIŠTA/REZALIŠTA

Brodogradilište/rezalište u kojima će se vršiti uništavanje plovila mora udovoljavati uvjetima Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Službeni list Europske unije L 330 od 10. prosinca 2013).

Iznimno, u slučaju da brodogradilište/rezalište ne udovoljava zahtjevima iz odjeljka 1. ove Upute, a u njemu će se isključivo vršiti uništavanje ribarskih plovila bruto tonaže manje od 500 GT-a, isto mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– mora biti odobreno od Hrvatskog registra brodova za izvođenje radova u brodogradnji;

– mora imati izrađen Plan zbrinjavanja opasnog otpada sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 23/2014 i 51/2014);

– mora imati izrađen i od Hrvatskog registra brodova odobren plan recikliranja plovila;

– mora omogućiti Hrvatskom registru brodova da po uspješnom završetku pregleda plovila izda potvrdu o spremnosti plovila za recikliranje.

151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" 151 19.12.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"