Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

NN 151/2014 (19.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2847

Temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTVRDI I NAKNADI ZA PRAVO PUTA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. riječi »bilo kojeg« zamjenjuju se riječju »jednog«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju da su dva ili više infrastrukturnih operatora sufinancirali izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) će za tu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izdati jednu potvrdu o pravu puta na infrastrukturnog operatora koji je međusobnim ugovorom određen da će biti nositelj potvrde o pravu puta.«

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. dopunjuje s rečenicom:

»Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta može se podnositi za trasu ili trase elektroničke komunikacijske infrastrukture, za jednu ili više katastarskih čestica, odnosno za područje lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uvijek se izdaje samo jedna potvrda o pravu puta.«

Stavak 2. točka b) mijenja se i glasi:

b) popunjenu tablicu podataka u obrascu Dodatak 2, Tablica 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, odnosno popis katastarskih čestica na koje se odnosi zahtjev te popis vlasnika tih čestica ili upravitelja općeg dobra i površina koje zauzima elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, razvrstano po vrstama nekretnina;

Stavak 2. točka c) mijenja se i glasi:

c) izvod iz katastra vodova za trase za koje se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta i geodetsku dokumentaciju stvarnog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za koju je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta. Ako elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema nije prijavljena u katastru vodova ili nije moguće pribaviti izvod iz katastra vodova, podnositelj zahtjeva obvezan je, prije podnošenja zahtjeva, izraditi elaborat za katastar vodova, prijaviti ga nadležnom uredu i ishoditi potvrdu od istog da je elaborat predan. Potvrdu i ovjereni elaborat je potrebno priložiti zahtjevu;

Stavak 2. točka d) mijenja se i glasi:

d) izvatke iz zemljišnih knjiga čestica na kojima je izgrađena elektroničko komunikacijska infrastruktura.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

3) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke a) ovog pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka obvezan je dostaviti i uporabnu dozvolu izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koja glasi na podnositelja zahtjeva ili na ime univerzalnih ili pojedinačnih pravnih prednika.

Stavak 4. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

4) U slučaju iz članka 2. stavka 1. točke b) ovog pravilnika podnositelj zahtjeva pored podataka iz stavka 2. ovog članka obvezan je dostaviti i:

a) ovjerenu izjavu ovlaštenog predstavnika infrastrukturnog operatora, danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da se infrastrukturni operator koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i drugom povezanom opremom bez sudskog spora s upraviteljem općeg dobra ili vlasnikom nekretnine na kojoj je izgrađena ta infrastruktura, u razdoblju od najmanje tri godine od početka njezina korištenja;

b) dokaz da je izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (neki od dokumenata investicijske izgradnje kao što su: građevinski dnevnik, završno izvješće nadzornog inženjera, zapisnik o kontroli kvalitete, ugovor o gradnji, izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana kao nova imovina, izvadak iz odluke da je predmetna infrastruktura sastavni dio bilance temeljnog kapitala infrastrukturnog operatora i sl.).

Briše se stavak 5.,

Stavak 6. postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

5) Podaci koji se dostavljaju uz zahtjev moraju biti dostavljeni u elektronskom zapisu u standardno definiranoj tablici koja je sastavni dio ovog pravilnika.«

Članak 3.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»HAKOM izdaje potvrdu o pravu puta u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.«

U stavku 2. riječi »petnaest (15)« zamjenjuju se riječima »15 (petnaest)«.

Briše se stavak 3.

Stavak 4. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Infrastrukturni operator mora vlasniku nekretnine, odnosno upravitelju općeg dobra dostaviti presliku potvrde o pravu puta i izvadak iz Tablice 1 koji se na njega odnosi u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja potvrde te početi plaćati naknadu utvrđenu u Tablici 1. Obveza plaćanja se računa od dana izdavanja potvrde o pravu puta.«

Stavak 5. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Za one nekretnine na koje se odnosi potvrda o pravu puta, a za koje nije moguće utvrditi vlasnika, odnosno upravitelja općeg dobra uvidom u javne knjige, infrastrukturni operator je obvezan u roku 30 (trideset) dana od dobivanja potvrde o pravu puta uputiti javni poziv svim vlasnicima, odnosno upraviteljima nekretnina putem svoje web stranice te oglasnih ploča predmetne lokalne uprave o pravu puta i obvezi plaćanja naknade. Infrastrukturni operator je obvezan imati javni poziv na svojim web stranicama tako dugo dok ne utvrdi vlasnika nekretnine odnosno upravitelja općeg dobra.«

Briše se stavak 6.

Briše se stavak 7.

Briše se stavak 8.

Stavak 9. postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»Dodatak 1 (Obrazac potvrde o pravu puta) i Dodatak 2 (obrazac tablice s podacima Tablica 1) sastavni je dio ovog Pravilnika.«

Članak 4.

Dodaje se novi članak 5. koji glasi:

»Utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta

1) Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred HAKOM-om pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na nekretninama iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika pri čemu upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine ima pravo odabrati hoće li se visina naknade za pravo puta odrediti na način kako je to određeno stavcima 1. ili 5. članka 7. Ovog Pravilnika.

2) Po utvrđivanju infrastrukturnog operatora temeljem članka 2. ovog Pravilnika i visine naknade za pravo puta, HAKOM će izdati potvrdu o pravu puta infrastrukturnom operatoru.

3) Potvrdu iz stavka 2. ovog članka HAKOM ne izdaje ako upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine ugovore korištenje općeg dobra ili vlastitih nekretnina s infrastrukturnim operatorom putem drugih važećih propisa.«

Članak 5.

Članak 5. postaje članak 6.

Članak 6.

Članak 6. postaje članak 7., te se u stavku 1. mijenja postojeći iznos godišnje naknade, za kategoriju C iznos od 4 kn/m² zamjenjuje se iznosom od 3 kn/m², za kategoriju D iznos od 4 kn/m² zamjenjuje se iznosom od 3 kn/m², za kategoriju E iznos od 6 kn/m² zamjenjuje se iznosom od 8 kn/m².

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Površina zemljišta za koju se određuje naknada računa se na način da se dužina trase množi sa širinom iste:

a) za trase kabelske kanalizacije računa se širina od 1 m;

b) za trase elektroničkih komunikacijskih vodova u zemlji bez kabelske kanalizacije, računa se širina od 0,5 m;

c) za trase nadzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova računa se širina od 0,5 m.«

Briše se stavak 3.

Stavak 4., postaje stavak 3., riječ »jednokratna naknada u iznosu od 250 kn« zamjenjuju se riječima »naknada od 25,00 kuna godišnje«.

Stavak 5. postaje stavak 4.

Briše se stavak 6.

Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

5) U slučaju da infrastrukturni operator podnosi zahtjev za pravo puta za cijelo administrativno područje jedinice lokalne i područne (samouprave), naknada za pravo puta iznosi 6 kn/m² neovisno o vrsti nekretnine iz članka 6. ovog Pravilnika, i to jedino za katastarske čestice koje su u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u vlasništvu RH i opće dobro.

Briše se stavak 7.

Članak 7.

Članak 7., postaje članak 8., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kada je ostvareno pravo puta, upravitelji općeg dobra ili vlasnici nekretnina obvezni su infrastrukturnom operatoru omogućiti pristup na njihove nekretnine na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema radi postavljanja, korištenja, održavanja i pregleda elektroničko komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te uključenja ili isključenja korisnika.«

U stavku 2. riječi »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 3. riječi »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 8.

Članak 8. postaje članak 9.,

Briše se stavak 3.

Članak 9.

Članak 9. postaje članak 10. u stavku 1. iza riječi »infrastrukture« dodaju se riječi: »i druge povezane opreme«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju potpunog izmještanja izvan nekretnine određene potvrdom o pravu puta, infrastrukturni operator će HAKOM-u dostaviti zahtjev za brisanje potvrde o pravu puta iz evidencije HAKOM-a.

U stavku 3. briše se riječ »ovjerenu«, a iza riječi »izjavu« dodaje se riječ »predstavnika«.

Članak 10.

Glava V se briše.

Članak 11.

Dodatak 1 zamjenjuje se novim Dodatkom 1 (Obrazac potvrde o pravu puta) i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

Dodaje se novi Dodatak 2 (Tablica 1) i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU

Ove izmjene i dopune Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/11

Urbroj: 376-04-14-7

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić, v. r.

DODATAK 1DODATAK 2

151 19.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta