Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 151/2014 (19.12.2014.), Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2848

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7., u svezi članka 20. stavka 1. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 326. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14) i članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14), članka 157.a Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članaka 3. i 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 47. stavka 2., 50. stavka 1., 67. i 78. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 60. stavka 2., 63. stavka 1. i 72. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI NAKNADA I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju ovlaštenja propisanih:

– Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

– Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13),

– Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13),

– Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14),

– Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14),

– Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05, 87/08, 82/09, 54/13 i 94/14),

– Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 18/2014),

– Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 18/2014),

– Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14),

– Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13),

– Zakonom o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13),

– Zakonom o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, broj 54/13, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe EMIR).

OBVEZNICI

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne i fizičke osobe, kao i subjekti, odnosno stranke bez pravne osobnosti (dalje u tekstu: Obveznici) iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12, dalje u tekstu: Zakon o Agenciji).

(2) Obveznici su i sve ostale stranke koje se obraćaju Agenciji s obavijesti ili zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Agencije ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Agenciji o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

(3) U iznimnim slučajevima, Agencija može svojom odlukom osloboditi Obveznike obveze plaćanja pojedinih naknada.

(4) Od plaćanja naknada i administrativnih pristojbi oslobođeni su Republika Hrvatska i tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, a nisu trgovačka društva, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu te pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Kod primjene odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Agenciji, Agencija može, ako to smatra potrebnim, provjeriti osnovanost oslobođenja od plaćanja naknade i administrativne pristojbe iz stavka 4. ovog članka, dodatnim utvrđivanjem postojanja pravnog interesa na strani podnositelja zahtjeva, te sukladno tome, na odgovarajući način, postupiti prema podnositelju zahtjeva.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Administrativne pristojbe uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Naknade su prihod Agencije i uplaćuju se u korist računa Agencije.

(3) Naknade i administrativne pristojbe uplaćuju se jednokratno.

(4) Naknade i administrativne pristojbe moraju biti u cijelosti uplaćene u trenutku podnošenja zahtjeva.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, kada za vođenje upravnog postupka nije potreban zahtjev stranke, naknade i administrativne pristojbe moraju biti u cijelosti uplaćene u roku od pet dana od poduzimanja radnje ili dostave rješenja, odnosno u roku od 60 dana ukoliko subjekt nadzora Agenciji plaća naknadu sukladno članku 4. stavku 10. ovog Pravilnika.

(6) Uplaćene naknade i administrativne pristojbe ne vraćaju se stranci, neovisno o poduzetim radnjama Agencije ili stranke, odnosno neovisno o konačnom ishodu postupka koji se vodi pred Agencijom.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, Agencija će vratiti uplaćenu naknadu i administrativnu pristojbu propisanu člankom 4. stavkom 3. točkama 11. i 12., člankom 6. stavkom 1. točkom 7., člankom 6. stavkom 4. točkom 7. i člankom 8. stavkom 1. točkom 7. ovog Pravilnika, u slučaju neprovođenja obrazovnog programa iz članka 4. stavka 3. točke 11. i 12., članka 6. stavka 1. točke 7., članka 6. stavka 4. točke 7. i članka 8. stavka 1. točke 7. ovog Pravilnika.

(8) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, Agencija će vratiti 80% uplaćene naknade propisane člankom 4. stavkom 3. točkama 11. i 12., člankom 6. stavkom 1. točkom 7., člankom 6. stavkom 4. točkom 7. i člankom 8. stavkom 1. točkom 7. ovog Pravilnika, u slučaju pisane obavijesti kandidata o odustajanju od pohađanja obrazovnog programa najkasnije pet dana prije održavanja obrazovnog programa iz članka 4. stavka 3. točke 11. i 12., članka 6. stavka 1. točke 7., članka 6. stavka 4. točke 7. i članka 8. stavka 1. točke 7. ovog Pravilnika. Administrativne pristojbe propisane navedenim člancima neće se vraćati.

(9) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, Agencija će vratiti 80% uplaćene naknade propisane člankom 4. stavkom 3. točkama 13., 14., 15. i 16., člankom 6. stavkom 1. točkama 8. i 9., člankom 6. stavkom 4. točkama 8. i 9., te člankom 8. stavkom 1. točkama 8. i 9. ovog Pravilnika, u slučaju pisane obavijesti kandidata o odustajanju od pristupanja ispitu najkasnije dva radna dana prije održavanja ispita iz članka 4. stavka 3. točke 13., 14., 15. i 16., članka 6. stavka 1. točke 8. i 9., članka 6. stavka 4. točke 8. i 9., te članka 8. stavka 1. točke 8. i 9. ovog Pravilnika. Administrativne pristojbe propisane navedenim člancima neće se vraćati.

(10) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, Agencija će vratiti 80% uplaćene naknade propisane člankom 7. točkama 31. i 32. ovog Pravilnika, u slučaju pisane obavijesti kandidata o odustajanju od pristupanja ispitu najkasnije dva radna dana prije održavanja ispita iz članka 7. točka 31. i 32. ovog Pravilnika. Iznimno, ako kandidat nije pristupio ispitu uplaćena naknada propisana člankom 7. točkama 31. i 32. ovog Pravilnika smatrat će se uplatom za prvi sljedeći ispitni rok, ako kandidat pisano ne zatraži povrat naknade odnosno pisano ne obavijesti Agenciju da je odustao od prijave za ispit. U slučaju da kandidat ne namjerava pristupiti niti sljedećem ispitnom roku, može zatražiti povrat uplaćene naknade najkasnije dva radna dana prije održavanja ispita iz članka 7. točka 31. i 32. ovog Pravilnika. Administrativne pristojbe propisane navedenim člancima neće se vraćati.

(11) Agencija može vratiti cijeli uplaćeni iznos naknade na zahtjev stranke ako stranka odustane od zahtjeva i ako nisu poduzete u većem obujmu radnje od strane Agencije ili je postupak pokrenut omaškom, osim u slučajevima iz stavka 8., 9. i 10. ovog članka.

VRSTE I VISINA NAKNADA I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Članak 4.

(1) Obveznici su osobe iz članka 2. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: ZPDD), i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje

– članak 24. ZPDD-a i konkurentske ponude

– članak 30. ZPDD-a

2.000,00 kn

0,2% iznosa osiguranih sredstava za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje u smislu članka 19. stavka 1. ZPDD-a – do najviše 5.000.000,00 kn

2.

Odobrenja objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje – članak 29. ZPDD-a

1.000,00 kn

20.000,00 kn

3.

Odobrenje korištenja iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje – članak 14.a stavak 1. ZPDD-a

1.000,00 kn

20.000,00 kn

(2) Obveznici su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz članka 369. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno članku 353. ZTK-a, kao i izdavatelji iz članka 380. stavak 1. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje jedinstvenog prospekta izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira i odobrenje osnovnog prospekta – članak 372. ZTK-a

4.000,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje podijeljenog prospekta – članak 372. ZTK-a

– Registracijski dokument

– Obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta

1.000,00 kn

2.000,00 kn

10.000,00 kn

20.000,00 kn

3.

Odobrenje dopune prospekta vrijednosnih papira članak 379. stavak 1. ZTK-a

2.000,00 kn

15.000,00 kn

4.

Odobrenje izostavljanja informacija iz prospekta– članak 362. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje prospekta u svezi izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, izdavatelja sa sjedištem u trećoj državi – članak 383. ZTK-a

5.000,00 kn

35.000,00 kn

6.

Postupanje po zahtjevu izdavatelja za dostavu obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina – članak 381. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

7.

Odobrenje sažetka prospekta na hrvatskom jeziku – članak 353. točka 3. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

8.

Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera – članak 386. ZTK-a

20.000,00 kn

(3) Obveznici su pravne osobe iz članka 6. ZTK-a, fizičke osobe iz članaka 24. ZTK-a te fizičke i pravne osobe iz članka 44. i članka 96. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 2. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

15.000,00 kn

3.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske aktivnosti iz članka 5. stavak 1. točka 3. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

35.000,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

30.000,00 kn

5.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

6.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 6. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

40.000,00 kn

7.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 7. – članak 13. i 14. ZTK-a

2.000,00 kn

50.000,00 kn

8.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

5.000,00 kn

9.

Izdavanje prethodnog odobrenja za obavljanje drugih djelatnosti osim onih iz članka 5. stavak 1. i 2. – članak 11. stavak 2. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

10.

Suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva – članak 22. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

11.

Pohađanje obrazovnog programa za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera – članak 24. stavak 4. ZTK-a

250,00 kn

5.000,00 kn

12.

Pohađanje obrazovnog programa za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika – članak 24. stavak 4. ZTK-a

300,00 kn

6.000,00 kn

13.

Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera u prvom ispitnom roku – članak 24. stavak 4. ZTK-a

100,00 kn

2.000,00 kn

14.

Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika u prvom ispitnom roku – članak 24. stavak 4. ZTK-a

100,00 kn

2.000,00 kn

15.

Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera u drugom ispitnom roku

100,00 kn

1.500,00 kn

16.

Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika u drugom ispitnom roku

100,00 kn

1.500,00 kn

17.

Izdavanje odobrenja za rad brokeru – članak 25. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

18.

Izdavanje odobrenja za rad investicijskom savjetniku – članak 25. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

19.

Suglasnost za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu-članak 44. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

20.

Izdavanje odobrenja za rad vezanom zastupniku – članak 97. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

20.a

Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti nadležnom tijelu države članice – članak 136. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 – članak 13. i 14. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn


– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. – članak 13. i 14. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn


– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. – članak 13. i 14. ZTK-a

800,00 kn

8.000,00 kn


– sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

20.b

Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti o promjeni podataka nadležnom tijelu države članice – članak 139. ZTK-a

200,00 kn

2.000,00 kn

20.c

Postupanje po obavijesti investicijskog društva o neposrednom pružanju investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti na području druge države članice – članak 140. ZTK-a

200,00 kn

2.000,00 kn

20.d

Postupanje po obavijesti o namjeri neposrednog obavljanja investicijske aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. – članak 143. ZTK-a

200,00 kn

2.000,00 kn

21.

Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva u trećoj državi – članak 142. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn


– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn


– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

21.a

Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi-članak 149. ZTK-a
– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn


– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn


– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. ZTK-a

800,00 kn

8.000,00 kn


– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

22.

Izdavanje odobrenja statusnih promjena investicijskog društva-članak 20. ZTK-a

2.000,00 kn

10.000,00 kn

23.

Priznavanje uvjerenja izdanog od nadležnog tijela država članica ili trećih država kao uvjerenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o položenom ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera, odnosno investicijskog savjetnika – članak 24. stavak 6. ZTK-a

200,00 kn

1.000,00 kn

24.

Izdavanje odobrenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik – članak 179. stavak 1. točka 1. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

25.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire – članak 179. stavak 1. točka 2. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

26.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik – članak 179. stavak 1. točka 3. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

27.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za vrednovanje opcija – članak 179. stavak 1. točka 4. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

28.

Izdavanje odobrenja za korištenje pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom – članak 179. stavak 1. točka 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

29.

Izdavanje odobrenja za korištenje drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – članak 179. stavak 1. točka 6. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

30.

Izmjena dobivenog odobrenja iz članka 179. stavak 1. točke 1 – 6. – članak 179. stavak 2. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

(4) U slučaju izdavanja odobrenja novom investicijskom društvu za investicijske usluge iz članka 5. ZTK, administrativna pristojba i naknada naplaćuje se najviše do iznosa navedenog u stavku 3. točki 7. ovoga članka.

(5) Obveznici su burza i investicijsko društvo iz članka 119. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje odobrenja za upravljanje Multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) – članak 119. ZTK-a

2.500,00 kn

80.000,00 kn

2.

Odobrenje za objavljivanje podataka iz članka 133. ZTK-a uz odgodu – članak 134. stavak 1. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

(6) Obveznik je društvo iz članka 222. stavka 3. ZTK-a odnosno Operater za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja iz članka 244. i 229. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja – članak 222. stavak 3. ZTK-a

1.500,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja Operateru za upravljanje Fondom – članak 244. stavak 3. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

3.

Odobrenje pravila Fonda za zaštitu ulagatelja i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 229. stavak 2. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila Fonda za zaštitu ulagatelja manjeg obima i/ili značaja

300,00 kn

3.000,00 kn

5.

Odobrenje za korištenje sredstava prikupljenih na ime naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja u druge svrhe – članak 244. stavak 5. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

(7) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 284. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad burzi – članak 296. ZTK-a

3.000,00 kn

70.000,00 kn

2.

Proširenje odobrenja za rad burzi – članak 298. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

3.

Odobrenje za uvrštenje dionica burze u trgovanje na uređeno tržište – članak 285. stavak 4. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

4.

Suglasnost za imenovanje člana uprave burze – članak 287. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost članu uprave burze za imenovanje članom uprave trgovačkog društva unutar iste grupe – članak 286. stavak 2. ZTK-a

450,00 kn

4.500,00 kn

6.

Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela burze – članak 289. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Odobrenje za statusne promjene burze i osnivanje podružnice burze – članak 290. ZTK-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

8.

Odobrenje za namjeravano stjecanje udjela koji prelazi 25% glasačkih prava ili udjela u temeljnom kapitalu u drugoj pravnoj osobi – članak 290. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

9.

Odobrenje akata i cjenika burze i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika burze – članak 294. i 295. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

10.

Odobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika burze manjeg obima i/ili značaja

500,00 kn

5.000,00 kn

11.

Odobrenje za oslobođenje od obveze objavljivanja podataka i objavljivanje podataka uz odgodu – članak 334. i 336. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

(8) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 501. i člancima 505., 284., 119., 124. i 301. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire – članak 501. ZTK-a (ukoliko se sustav ne odobrava sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe EMIR)

1.500,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje za rad središnjeg klirinško depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) – članak 523. ZTK-a

3.000,00 kn

70.000,00 kn

3.

Proširenje odobrenja SKDD-u – članak 525. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

4.

Suglasnost za imenovanje člana uprave SKDD-a – članak 509. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost članu uprave SKDD-a za imenovanje članom uprave trgovačkog društva unutar iste grupe – članak 509. u svezi s člankom 286. stavkom 2. ZTK-a

450,00 kn

4.500,00 kn

6.

Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela SKDD-a – članak 510. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Odobrenje akata i cjenika SKDD-a i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a – članak 521. i 522. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

7.a

Odobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a manjeg obima i/ili značaja

500,00 kn

5.000,00 kn

8.

Odobrenje pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda SKDD-u – članak 531. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

9.

Odobrenje za odabir drugog sustava poravnanja i/ili namire – članak 502. i 503.a ZTK-a

100,00 kn

10.000,00 kn

(9) Obveznici su pravne osobe iz članka 445. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija – članak 445. stavak 1. ZTK-a

1.500,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje za uvođenje promjene u službenom registru propisanih informacija – članak 445. stavak 4. ZTK-a

1.000,00 kn

15.000,00 kn

3.

Odobrenje naknade i izmjene naknade voditelju službenog registra propisanih informacija – članak 445. stavak 6. ZTK-a

1.000,00 kn

5.000,00 kn

(10) Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi uredbe EMIR, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Postupanje po obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 5. točka 4. Zakona o provedbi uredbe EMIR, a u svezi s člankom 11. stavkom 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

1.000,00 kn

5.000,00 kn

2.

Odobrenje za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi uredbe EMIR

2.000,00 kn

60.000,00 kn

3.

Odobrenje proširenja za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.500,00 kn

20.000,00 kn

4.

Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za sklapanje ugovora o međudjelovanju sukladno članku 5. točka 23. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

20.000,00 kn

6.

Procjena prikladnost i financijske sigurnosti kvalificiranih ulagatelja sukladno članku 5. točka 20. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Odobrenje izmijenjene procjene prikladnog vremenskog razdoblja za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi uredbe EMIR, a temeljem članka 14. stavak 4. uredbe EMIR, u svezi s člankom 16. stavak 3. uredbe EMIR i člankom 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane

1.000,00 kn

10.000,00 kn

(11) Obveznici prema članku 554.a ZTK-a su:

a) Investicijsko društvo iz članka 6. stavak 1. točka 2. i kreditna institucija, odnosno financijska institucija iz članka 6. stavak 2. točka 2. ZTK-a,

b) Tržišni operater, operater MTP-a i operater sustava poravnanja i/ili namire te operater središnjeg depozitorija i središnjeg registra, sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i/ili izricanje nadzornih mjera

20.000,00 kn

Članak 5.

(1) Obveznici prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje u tekstu: ZOIFJP) su društva za upravljanje, društva za upravljanje iz drugih država članica i društva za upravljanje iz trećih državakoja se Agenciji obraćaju sa zahtjevom i/ili putem obavijesti, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad društva za upravljanje – članak 23. ZOIFJP-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje – članak 24. ZOIFJP-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Suglasnost za statusne promjene društva za upravljanje (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 35. stavak 1. ZOIFJP-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za obavljanje funkcije prokurista društva za upravljanje – članak 38. stavak 7. ZOIFJP-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje – članak 41. stavak 1. ZOIFJP-a

850,00 kn

8.500,00 kn

6.

Suglasnost za delegiranje poslova društva za upravljanje – članak 64. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje – članak 67. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Suglasnost za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 76. stavak 2. i članak 83. stavak 5. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Postupanje po obavijesti kod obavljanja djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu – članci 112. do 116. ZOIFJP-a

300,00 kn

3.000,00 kn

10.

Odobrenje za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 117. stavak 2. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

11.

Odobrenje za izravno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 117. stavak 2. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

12.

Suglasnost za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj – članci 123. stavak 1. i 135. stavak 1. ZOIFJP-a

3.000,00 kn

30.000,00 kn

13.

Odobrenje društvu za upravljanje iz treće države za trgovanje udjelima UCITS fonda iz treće države na području Republike Hrvatske – članak 137. stavak 1. ZOIFJP-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje koje ima odobrenje Agencije za upravljanje UCITS fondovima (društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske odnosno društvo za upravljanje iz države članice koje ima odobrenje Agencije) i koje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u državi članici

U slučaju više fondova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog fonda, naknada se za drugi i svaki idući fond/pod-fond uvećava za – članci 139. do 144. ZOIFJP-a

300,00 kn100,00 kn

3.000,00 kn1.000,00 kn

15.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u trećoj državi

U slučaju više fondova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog fonda, naknada se za drugi i svaki idući fond/pod-fond uvećava za – članak 145. ZOIFJP-a

600,00 kn

100,00 kn

6.000,00 kn

1.000,00 kn

16.

Odobrenje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima i društvima za upravljanje – članak 147. stavak 1. ZOIFJP-a

200,00 kn

2.000,00 kn

17.

Suglasnost na izradu i/ili bitne promjene prospekta UCITS fonda – članak 178. stavak 1. i članak 185. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

18.

Suglasnost na izradu i/ili izmjene pravila UCITS fonda – članak 188. stavak 5. i 6. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

19.

Suglasnost na izbor ili promjenu depozitara UCITS fonda – članak 214. stavak 1. i članak 231. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

20.

Odobrenje za osnivanje UCITS fonda

U slučaju krovnih fondova koji sadrže više pod-fondova, naknada se uvećava za drugi i svaki slijedeći pod-fond – članak 240. i članak 121. ZOIFJP-a

2.000,00 kn

300,00 kn

20.000,00 kn

3.000,00 kn

21.

Suglasnost za pripajanje (za svaki UCITS fond prenositelj posebno) – članak 257. stavak 1. i 2. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

22.

Suglasnost za spajanje (za svaki UCITS fond koji se spaja posebno) – članak 272. stavak 1. ZOIFJP-a

200,00 kn

2.000,00 kn

23.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje s UCITS fondom države članice pri čemu je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond prenositelj – članak 276. stavak 5. ZOIFJP-a

750,00 kn

7.500,00 kn

24.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg UCITS fonda – članak 281. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

(2) U slučaju osnivanja UCITS fonda, administrativna pristojba i naknada za suglasnost na izradu prospekta i pravila te na izbor depozitara UCITS fonda iz točaka 17., 18. i 19. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene administrativnom pristojbom i naknadom koja se plaća za odobrenje osnivanja UCITS fonda iz točke 20. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada društvo za upravljanje u skladu sa ZOIFJP-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(4) Obveznici prema Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima su UAIF-ovi, UAIF-ovi iz drugih država članica i UAIF-ovi iz trećih država koji se Agenciji obraćaju sa zahtjevom i/ili putem obavijesti, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad UAIF-a

– članak 22. stavak 1. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Odobrenje izrade i/ili bitnih promjena prospekta AIF-a s javnom ponudom – članak 26. točka 5. i članak 207. stavak 3. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

3.

Suglasnost za statusne promjene UAIF-a (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 33. stavak 1. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a – članak 39. stavak 1. ZAIF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost za obavljanje funkcije prokurista UAIF-a – članak 39. stavak 9. ZAIF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

6.

Suglasnost za delegiranje poslova UAIF-a koji upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom – članak 65. stavak 2. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u – članak 68. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Suglasnost za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 77. stavak 2. i članak 84. stavak 6. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Odobrenje za osnivanje zatvorenog AIF-a – članak 126. stavak 1. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

10.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a na području države članice

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 140. do 142. ZAIF-a

1.000,00 kn
100,00 kn

10.000,00 kn
1.000,00 kn

11.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri obavljanja djelatnosti na području druge države članice– članci 143. do 144. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

12.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a iz druge države članice na području Republike Hrvatske

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 145. ZAIF-a

1.500,00 kn

100,00 kn

15.000,00 kn

1.000,00 kn

13.

Odobrenje UAIF-u iz druge države članice za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima na području Republike Hrvatske – članak 149. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

14.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 152. do 153. ZAIF-a

2.500,00 kn
100,00 kn

25.000,00 kn
1.000,00 kn

15.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u drugoj državi članici

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 154. ZAIF-a

2.000,00 kn
100,00 kn

20.000,00 kn
1.000,00 kn

16.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 155. ZAIF-a

1.000,00 kn
50,00 kn

10.000,00 kn
500,00 kn

17.

Odobrenje za rad UAIF-u iz treće države– članci 156. do 168. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

18.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 165. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

19.

Postupanje po zahtjevu UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 167. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

20.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojem je Republika Hrvatska referentna država

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 170. i 171. ZAIF-a

6.000,00 kn
100,00 kn

60.000,00 kn
1.000,00 kn

21.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država koji namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici na području druge države članice – članci 172. i 173. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

22.

Postupanje po obavijesti referentne države članice kada UAIF iz treće države namjerava u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a, putem podružnice ili izravno– članci 174. stavak 2. i 175. stavak 2. ZAIF-a

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 170. i 171. ZAIF-a

6.000,00 kn


100,00 kn

60.000,00 kn


1.000,00 kn

23.

Odobrenje UAIF-u iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima – članak 177. stavak 1. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

24.

Odobrenje promidžbenog sadržaja AIF-a s javnom ponudom i UAIF-a koji njime upravlja – članak 186. stavak 1. ZAIF-a

200,00 kn

2.000,00 kn

25.

Suglasnost na pravila i/ili izmjene pravila AIF-a – članak 209. stavak 5. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

26.

Suglasnost na izbor i/ili promjenu depozitara AIF-a – članak 229. stavak 1. i članak 246. stavak 1. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

27.

Odobrenje za osnivanje AIF-a – članak 251. stavak 1., članak 150., članak 174. stavak 1., članak 175. stavak 1. (kod obavljanja djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. ZAIF-a), članak 178. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

28.

Odobrenje UAIF-u za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj – članak 252. stavak 1. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

29.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje AIF-ova – članak 211. točka 5. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

30.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje s otvorenim AIF-om države članice u kojoj je otvoreni AIF iz Republike Hrvatske AIF prenositelj – članak 259. ZAIF-a

750,00 kn

7.500,00 kn

31.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg AIF-a – članak 260. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

(5) U slučaju osnivanja AIF-a, administrativna pristojba i naknada za odobrenje prospekta (ako je AIF s javnom ponudom) te za suglasnost na pravila i izbor depozitara AIF-a iz točaka 2., 25. i 26. stavka 4. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene administrativnom pristojbom i naknadom koja se plaća za odobrenje iz točke 9., odnosno točke 27. stavka 4. ovoga članka.

(6) Kada UAIF u skladu sa ZAIF-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 6.

(1) Obveznici su prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ZOMF), stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Prethodno odobrenje za svaku promjenu u temeljnom kapitalu mirovinskog društva – članak 9. stavak 2. ZOMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad) – članak 10. stavak 1. ZOMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

3.

Proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 7. ZOMF-a na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi – članak 10. stavak 7. i 9. ZOMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Odobrenje za svaku transakciju dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu – članak 20. stavak 1. ZOMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 27. stavak 1. ZOMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

6.

Odobrenje za statusne promjene mirovinskog društva (pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje) – članak 28. stavak 1. ZOMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Pohađanje obrazovnog programa za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 31. stavak 7. ZOMF-a

250,00 kn

5.000,00 kn

8.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova u prvom ispitnom roku – članak 31. stavak 7. ZOMF-a

100,00 kn

2.000,00 kn

9.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova u drugom ispitnom roku – članak 31. stavak 7. ZOMF-a

100,00 kn

1.500,00 kn

10.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva – članka 34. stavak 1. ZOMF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

11.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva – članka 41. stavak 1. ZOMF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

12.

Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja mirovinskim fondovima (dobrovoljni prijenos poslova upravljanja) – članak 69. stavak 2. ZOMF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Odobrenje za upravljanje mirovinskim fondovima u slučaju prisilnog prijenosa poslova upravljanja mirovinskim fondovima – članak 76. stavak 1. ZOMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima – članak 82. stavak 1. i članak 83. stavak 1. ZOMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

15.

Odobrenje statuta i izmjena i dopuna statuta mirovinskog fonda – članak 139. stavak 2. i 4. ZOMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

16.

Odobrenje za pripajanje (za svaki mirovinski fond prenositelj posebno) – članak 151. stavak 6. točka 2. i 3., u svezi s članak 155. stavak 1. i 2. ZOMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

17.

Odobrenje na izbor ili promjenu depozitara mirovinskog fonda – članak 171. stavak 1. i 187. stavak 1. ZOMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

(2) U slučaju osnivanja mirovinskog fonda, administrativna pristojba i naknada za odobrenje statuta mirovinskog fonda i za izbor depozitara iz točaka 15. i 17. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene administrativnom pristojbom i naknadom koja se plaća za odobrenje osnivanja mirovinskog fonda iz točke 14. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada mirovinsko društvo u skladu sa ZOMF-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(4) Obveznici su prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ZDMF), stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Postupanje po obavijesti mirovinskog društva iz Republike Hrvatske za izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravljanje zatvorenim mirovinskim fondom kod kojeg su jedan ili više pokrovitelja iz druge države članice – članak 12. ZDMF-a

300,00 kn

3.000,00 kn

2.

Postupanje po obavijesti mirovinskog društva iz druge države članice za upravljanje zatvorenim mirovinskim fondom kod kojeg su jedan ili više pokrovitelja iz Republike Hrvatske – članci 13. i 14. ZDMF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

3.

Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad) – članak 21. i članak 39. stavak 3. ZDMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

4.

Proširenje odobrenja za rad mirovinskog društva za obavljanje djelatnosti iz članka 11. ZDMF-a na koje se ranije izdano odobrenje ne odnosi – članak 22. stavak 1. i 3. ZDMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cijelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 38. stavak 1. ZDMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

6.

Odobrenje za statusne promjene mirovinskog društva (pripajanje, spajanje, podjela ili preoblikovanje) – članak 39. stavak 1. ZDMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Pohađanje obrazovnog programa za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 42. stavak 7. ZDMF-a

250,00 kn

5.000,00 kn

8.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova u prvom ispitnom roku – članak 42. stavak 7. ZDMF-a

100,00 kn

2.000,00 kn

9.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova u drugom ispitnom roku – članak 42. stavak 7. ZDMF-a

100,00 kn

1.500,00 kn

10.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva – članka 45. stavak 1. ZDMF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

11.

Prethodno odobrenje za delegiranje administrativnih poslova mirovinskog društva iz članka 11. stavka 3. točaka 2., 3., 7., 8. i 11. ZDMF-a – članak 76. stavak 1. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

12.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu – članak 79. stavak 1. ZDMF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja mirovinskim fondom (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 87. stavak 2. i 94. stavak 5. ZDMF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

14.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima – članak 100. stavak 1. i 4. ZDMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

15.

Odobrenje na izradu i/ili bitne promjene prospekta mirovinskog fonda – članak 170. stavak 1. i 177. stavak 1. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

16.

Odobrenje statuta i izmjena ili dopuna statuta mirovinskog fonda – članak 179. stavak 2. i 179. stavka 3. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

17.

Odobrenje za podjelu mirovinskog fonda – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 232. stavak 1. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

18.

Odobrenje za pripajanje (za svaki mirovinski fond prenositelj posebno) – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 217. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

19.

Odobrenje za spajanje (za svaki mirovinski fond koji se spaja posebno) – članak 207. stavak 1. i 4. i članak 231. stavak 1. ZDMF-a

200,00 kn

2.000,00 kn

20.

Odobrenje za preoblikovanje zatvorenog mirovinskog fonda u otvoreni mirovinski fond – članak 207. stavak 2. i 4. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

21.

Odobrenje na izbor ili promjenu depozitara mirovinskog fonda – članak 246. stavak 1. i 262. stavak 1. ZDMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

22.

Odobrenje na plan oporavka iz članka 270. stavka 1. ZDMF-a – članak 270. stavak 2. ZDMF-a

100,00 kn

1.000,00 kn

(5) U slučaju osnivanja mirovinskog fonda, administrativna pristojba i naknada za odobrenje prospekta mirovinskog fonda, statuta mirovinskog fonda i za izbor depozitara iz točaka 15., 16. i 21. stavka 4. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene administrativnom pristojbom i naknadom koja se plaća za odobrenje osnivanja mirovinskog fonda iz točke 14. stavka 4. ovoga članka.

(6) Kada mirovinsko društvo u skladu sa ZDMF-om obavlja više djelatnosti, za svakog kandidata se plaća jedna naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Članak 7.

Obveznici su prema Zakonu o osiguranju (dalje u tekstu: ZOS) i Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (dalje u tekstu: ZOOP), stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima, prijavama za provjeru stručnih znanja i putem obavijesti koje dostavljaju nadzorna tijela iz drugih država članica i to za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje – članak 22. stavak 1. u svezi s člankom 21. stavka 1. ZOS-a

Odobrenje imatelju kvalificiranih udjela za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje – članak 21. stavak 2., stavak 3. i stavak 6. ZOS-a.

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, odnosno društva za uzajamno osiguranje – članak 28. stavak 2. i članak 47. u vezi s člankom 28. stavak 1. ZOS-a

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave u drugom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje – članak 28. stavak 7. i članak 47. ZOS-a

Odobrenje za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje – članak 28. stavak 2. u svezi s člankom 25.a. stavak 7. ZOS-a

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za uzajamno osiguranje-članak 47. ZOS-a

850,00 kn

8.500,00 kn

3.

Izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje – članak 36. stavak 1. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja za mijenjanje statuta u dijelu koji se odnosi na račune članova društva za uzajamno osiguranje – članak 41. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

5.

Izdavanje odobrenja za valjanost odluke skupštine o prestanku društva za uzajamno osiguranje – članak 50. stavak 3. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Izdavanje odobrenja za prijenos portfelja društva za uzajamno osiguranje – članak 51. stavak 1. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

7.

Izdavanje odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje društva za uzajamno osiguranje s drugim društvom za uzajamno osiguranje ili podjelu društva za uzajamno osiguranje – članak 53. stavak 1. i 6. ZOS-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

8.

Izdavanje odobrenja za preoblikovanje društva za uzajamno osiguranje u dioničko društvo za osiguranje – članak 55. stavak 4. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno društvu za reosiguranje za obavljanje poslova reosiguranja – članak 59. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1. ZOS-a9.a

za pojedine vrste neživotnih osiguranja i temeljni kapital 19,50 mil. kn i više

3.000,00 kn

30.000,00 kn

9.b

za više vrsta neživotnih osiguranja ili životna osiguranja i temeljni kapital 28,86 mil. kn i više

4.500,00 kn

45.000,00 kn

9.c

za reosiguranje i temeljni kapital od 28,08 mil. kn i više

4.500,00 kn

45.000,00 kn

9.d

za izdavanje potvrde o izdanim dozvolama društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje za izdavanje potvrde o udjelu društva za osiguranje u premiji svih društava za osiguranje – podataka o ostvarenoj dobiti prema financijskim izvještajima i slično

100,00 kn

1.000,00 kn

10.

Izdavanje odobrenja za statusne promjene društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje – članak 24.c ZOS-a.

5.000,00 kn

50.000,00 kn

11.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje, za osnivanje podružnice u stranoj državi – članak 58. stavak 3. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

12.

Izdavanje odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje, odnosno izdavanje odobrenja za prijenos i preuzimanje portfelja reosiguranja na drugo društvo za reosiguranje – članak 70. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Izdavanje dozvole za izmjenu vrsta osiguranja i to za svaku novu vrstu osiguranja na temelju članka 3. stavak 2. i 3. ZOS-a

– članak 65. stavak 1. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

14.

Izdavanje odobrenja za promidžbene aktivnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje – članak 65.b. stavak 1. ZOS-a

200,00 kn

2.000,00 kn

15.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara – članak 66. stavak 2. ZOS-a i izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 55. ZMOD-a

300,00 kn

3.000,00 kn

16.

Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje za preuzimanje portfelja osiguranja, odnosno izdavanje odobrenja društvu za reosiguranje za preuzimanje portfelja reosiguranja – članak 71. u svezi s člankom 70. stavka 2. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

17.

Izdavanje suglasnosti stranom društvu za osiguranje za prijenos portfelja osiguranja svoje podružnice u državi članici, odnosno izdavanje suglasnosti stranom društvu za reosiguranje za prijenos portfelja reosiguranja svoje podružnice u državi članici – članak 72. stavak 7. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

18.

Izdavanje potvrde društvu za osiguranje države članice da će društvo za osiguranje države članice i nakon preuzimanja portfelja osiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala, odnosno izdavanje potvrde društvu za reosiguranje države članice da će društvo za reosiguranje države članice i nakon preuzimanja portfelja reosiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala – članak 72. stavak 9. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

19.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici preko podružnice, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za reosiguranje o obavljanju poslova reosiguranja u toj državi članici preko podružnice-članak 77. stavak 3. ZOS-a

1.000.00 kn

10.000,00 kn

20.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici– članak 78. stavak 2. ZOS-a

250,00 kn

2.500,00 kn

21.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno obrtu za zastupanje u osiguranju iz Republike Hrvatske o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju u toj državi članici neposredno ili preko podružnice – članak 265. ZOS-a u vezi s člankom 236. stavak 4. ZOS-a

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz Republike Hrvatske o obavljanju djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju u toj državi članici neposredno ili preko podružnice – članak 265. ZOS-a

100,00 kn

1.000,00 kn

22.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje za osnivanje podružnice u stranoj državi – članak 81. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

23.

Izdavanje dozvole za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske stranom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje – članak 87. stavak 2. u svezi s člankom 87. stavka 1. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

24.

Izdavanje dozvole za osnivanje podružnice društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje Švicarske konfederacije na području Republike Hrvatske – članak 87. i članak 88. stavak 3. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

25.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za pokriće tehničke pričuve i u druge oblike imovine, osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 115. stavaka 1. ZOS-a – članak 115. stavak 2. ZOS-a

1.000,00 kn

30.000,00 kn

26.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za pokriće matematičke pričuve i u druge oblike imovine, osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 122. stavaka 1. ZOS-a – članak 122. stavak 2. ZOS-a

1.000,00 kn

1% od vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve za čije se ulaganje traži suglasnost, a najviše 30.000,00 kn

27.

Izdavanje suglasnosti da se poslovi unutarnje revizije povjere jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje – članak 147. stavak 4. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

28.

Izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju, i investicijskom društvu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju – članak 252. ZOS-a u vezi s člankom 250. ZOS-a.

500,00 kn

5.000,00 kn

29.

Izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju – članak 252. stavak 2. u svezi sa člankom 236. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

30.

Izdavanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju – članak 254. ZOS-a

700,00 kn

7.000,00 kn

31.

Provjera stručnih znanja i izdavanje ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju – članak 248. stavak 2. ZOS-a

100,00 kn

1.000,00 kn

32.

Provjera stručnih znanja i izdavanje ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju – članak 249. stavak 2. ZOS-a

150,00 kn

1.500,00 kn

33.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim osobama koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

30,00 kn

300,00 kn

34.

Izdavanje suglasnosti kreditnoj instituciji za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju – članak 250. ZOS-a«.

500,00 kn

5.000,00 kn

35.

Izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d. – članak 250. stavak 4. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

36.

Izdavanje odobrenja društvu za zastupanje, u osiguranju za pripajanje drugog društva za zastupanje u osiguranju, odnosno izdavanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za pripajanje drugog društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju – članak 255. stavak 1. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

37.

Izdavanje odobrenja za spajanje društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

– članak 255. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

38.

Izdavanje odobrenja za prijenos kapitala iz jedne skupine osiguranja u drugu skupinu osiguranja – članak 296. stavci 3., 4. i 5. ZOS-a

1.000,00 kn

1% od visine prijenosa kapitala

39.

Izdavanje suglasnosti za uključivanje u izračun dopunskog kapitala druge stavke – članak 96. stavak 4. ZOS-a

200,00 kn

2.000,00 kn

Članak 8.

(1) Obveznici su prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: ZMOD), stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 9., 17. stavak 1. i 18. ZMOD-a1.a

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za obavljanje svih poslova iz članka 9. stavak 1. ZMOD-a

3.000,00 kn

30.000,00 kn

1.b

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 1. ZMOD-a

2.500,00 kn

25.000,00 kn

1.c

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualizirane kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 2. ZMOD-a

2.500,00 kn

25.000,00 kn

1.d

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda iz članka 9. stavak 1. točka 3. ZMOD-a

2.500,00 kn

25.000,00 kn

1.e

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za isplatu mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo iz članka 9. stavak 1. točka 4. ZMOD-a

2.500,00 kn

25.000,00 kn

1.f

Izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva za obavljanje i drugih poslova vezano za poslove mirovinskog osiguranja, ako naknada i administrativna pristojba nije za to propisana drugim zakonom

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i mirovinskom osiguravajućem društvu iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova mirovinskog osiguravajućeg društva preko podružnice u toj državi članici – članak 11. stavak 2. ZMOD-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i mirovinskom osiguravajućem društvu iz Republike Hrvatske o obavljanju poslova mirovinskog osiguravajućeg društva neposredno u toj državi članici – članak 11. stavak 2. ZMOD-a

250,00 kn

2.500,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja za pripajanje, spajanje i podjelu mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 25. stavak 1. ZMOD-a

4.000,00 kn

45.000,00 kn

5.

Izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu – članak 26. stavak 1. ZMOD-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi – članak 35. stavak 1. ZMOD-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Pohađanje obrazovnog programa za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 38. stavak 7. ZMOD-a

250,00 kn

5.000,00 kn

8.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva u prvom ispitnom roku – članak 38. stavak 7. ZMOD-a

100,00 kn

2.000,00 kn

9.

Pristupanje ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva u drugom ispitnom roku – članak 38. stavak 7. ZMOD-a

100,00 kn

1.500,00 kn

10.

Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 41. stavak 2. ZMOD-a

850,00 kn

8.500,00 kn

11.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 55. ZMOD-a i izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara – članak 66. stavak 2. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

12.

Izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja ugovora – članak 59. ZMOD-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Izdavanje odobrenja za izdvajanje poslova – članak 64. stavak 1. ZMOD-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.

Prethodna suglasnost za uključivanje vrijednosti tehničke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost tehničke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja kao stavke dopunskog kapitala – članak 77. stavak 4. ZMOD-a

200,00 kn

2.000,00 kn

(2) Obveznici su prema Zakonu o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (dalje u tekstu: ZDODM), stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje prethodne suglasnosti društvu za dokup mirovine za kupnju dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugog takvog društva – članak 5. stavak 1. ZDODM-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti društva za dokup mirovine – članak 8. stavak 2. ZDODM-a

3.000,00 kn

30.000,00 kn

3.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za isplatu dokupljenih mirovina u druge oblike imovine – članak 25. stavak 4. ZDODM-a

1.000,00 kn

30.000,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja za rad na temelju izvješća o usklađenju poslovanja s odredbama ZDODM-a i dokaza o izvršenom usklađenju – članak 36. stavak 3. i 4. ZDODM-a

200,00

2.000,00 kn

Članak 9.

(1) Obveznici prema Zakonu o leasingu (dalje u tekstu: ZOL) su stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga (financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga – članak 3. stavak 1., članak 26. stavak 1. u vezi s člancima 5. i 8. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu – članak 16. stavak 1. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela leasing društva u drugoj pravnoj osobi – članak 25. stavak 1. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i za osobe ovlaštene za vođenje poslova podružnice – članak 35. stavak 1. ZOL-a i članak 50. stavak 1. ZOL-a

850,00 kn

8.500,00 kn

7.

Odobrenje za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 45. stavak 2. ZOL-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga podružnici leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 45. stavak 2. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

9

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga podružnici leasing društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 45. stavak 2. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

10.

Odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske leasing društva iz treće države i države članice (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 48. stavak 2. ZOL-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

11.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga na području Republike Hrvatske za podružnicu leasing društva iz treće države i države članice – članak 48. stavak 2. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

12.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga na području Republike Hrvatske za podružnicu leasing društva iz treće države i države članice – članak 48. stavak 2. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

13.

Odobrenje za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici (za poslove financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 44. stavak 3. ZOL-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

14.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga za podružnicu leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 44. stavak 3. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

15.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga za podružnicu leasing društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 44. stavak 3. ZOL-a

750,00 kn

7.500,00 kn

16.

Suglasnost leasing društvu za prijenos poslovanja na drugo leasing društvo – članak 30. stavak 6. i članak 103. stavak 6. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

17.

Suglasnost za pripajanje, spajanje ili podjelu društva ili drugu statusnu promjenu – članak 31. stavci 1. i 4. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

18.

Obavijest Agencije tijelu države članice nadležnom za poslove leasinga za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske – članak 44. stavak 6. i 9. ZOL-a

-

2.000,00 kn

19.

Obavijest Agencije tijelu treće države nadležnom za poslove leasinga za osnivanje podružnice leasing društva iz Republike Hrvatske – članak 45. stavak 5.

2.000,00 kn

20.

Izdavanje potvrde o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova leasinga leasing društvu i podružnicama iz ovog članka Pravilnika

100,00 kn

1.000,00 kn

(2) Obveznici prema članku 67. ZOL-a su leasing društvo iz članka 3. ZOL-a, leasing društvo države članice iz članka 46. ZOL-a, podružnica leasing društva iz treće države iz članka 48. ZOL-a i kreditna institucija u skladu s propisima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove financijskog leasinga:

1.

Naknada za vođenje Registra objekata leasinga – čl. 67. ZOL-a

0,50 kn po objektu leasinga u ROL-u

(3) Naknadu iz točke 1. stavka 2. ovog članka obračunava se i naplaćuje polugodišnje na temelju podataka o broju objekata leasinga po pojedinom obvezniku sa stanjem u Registru na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine u roku od 15 (petnaest) dana od isteka obračunskog polugodišnjeg razdoblja.

Članak 10.

Obveznici prema Zakonu o faktoringu (dalje u tekstu: ZOF) su stranke koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za obavljanje poslova faktoringa – članak 20. stavak 1., članak 39. stavak 1. u vezi s člankom 21. ZOF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu – članak 29. stavak 1. ZOF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela faktoring društva u drugoj pravnoj osobi – članak 38. stavak 1. ZOF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i za osobe ovlaštene za vođenje poslova podružnice – članak 48. stavak 1. ZOF-a i članak 63. stavak 1. ZOF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 58. stavak 2. ZOF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

6.

Odobrenje za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske faktoring društva iz treće države i države članice – članak 61. stavak 2. ZOF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

7.

Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske u državi članici – članak 57. stavak 3. ZOF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Suglasnost faktoring društvu za prijenos poslovanja na drugo faktoring društvo – članak 43. stavak 7. i članak 97. stavak 6. ZOF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

9.

Suglasnost za pripajanje, spajanje ili podjelu društva ili drugu statusnu promjenu – članak 44. stavci 1. i 4. ZOF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

10.

Obavijest Agencije tijelu države članice nadležnom za obavljanje poslova faktoringa za osnivanje podružnice faktoring društva iz Republike Hrvatske – članak 57. stavak 6. i 9. ZOF-a

2.000,00 kn

11.

Obavijest Agencije tijelu treće države nadležnom za obavljanje poslova faktoringa za osnivanje podružnice faktoringa društva iz Republike Hrvatske – članak 58. stavak 5. ZOF-a

2.000,00 kn

12.

Izdavanje potvrde o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa faktoring društvu i podružnicama iz ovog članka Pravilnika

100,00 kn

1.000,00 kn

Članak 11.

Obveznici prema Zakonu o Agenciji su stranke koje se Agenciji obraćaju radi:

BR.


ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanja mišljenja pravnim i fizičkim osobama, članak 15. točka 9. Zakona o Agenciji

400,00 kn

4.000,00 kn

2.

Izdavanja ovjerenih preslika rješenja, dozvola, ovlaštenja, uvjerenja i mišljenja

40,00 kn

10,00 kn i 0,60 kn po stranici akta

3.

Izrade obične preslike dokumenta iz spisa predmeta

0,60 kn po stranici spisa predmeta

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 40/14, 66/14 i 120/14).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/104

Urbroj: 326-01-220-14-1

Zagreb, 16. prosinca 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

151 19.12.2014 Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 151 19.12.2014 Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 151 19.12.2014 Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga