Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

HRVATSKI SABOR

2858

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/169

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10. i 143/12.) u članku 2. stavku 1. iza riječi: »osigurati« dodaju se riječi: »zakonitost i«.

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za rješavanje u sporovima pokrenutim po tužbama više tužitelja u istoj stvari, koji nemaju prebivalište, boravište ili sjedište na istom području, mjesno nadležan je upravni sud na području kojeg javnopravno tijelo koje je donijelo odluku u prvom stupnju ili je postupilo ima sjedište.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 3.

U članku 15. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(4) O izuzeću predsjednika suda odlučuje predsjednik neposredno višeg suda, a o izuzeću predsjednika Visokog upravnog suda odlučuje predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

(5) Nije dopušten zahtjev za izuzeće:

1. kojim se traži izuzeće svih sudaca nekoga suda ili svih sudaca koji bi mogli suditi u nekom predmetu,

2. o kojem je već odlučeno,

3. u kojem nije naveden obrazloženi razlog zbog kojeg se traži izuzeće.

(6) Stranka je dužna podnijeti zahtjev za izuzeće suca čim sazna da postoji razlog za izuzeće, a najkasnije do zaključenja rasprave, a ako nije bilo rasprave, do donošenja odluke.

(7) Nedopušten zahtjev za izuzeće odnosno zahtjev podnesen nakon roka iz stavka 6. ovoga članka se odbacuje.

(8) Odredbe o izuzeću sudaca primjenjuju se na odgovarajući način na savjetnike i zapisničare.

(9) Protiv rješenja kojim je odlučeno o izuzeću posebna žalba nije dopuštena.«.

Članak 4.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za tuženika radnje u sporu može poduzimati službena osoba javnopravnog tijela koja je donijela ili propustila donijeti odluku, postupila ili propustila postupiti, odnosno službena osoba javnopravnog tijela čija je odluka potvrđena osporavanom odlukom te druga osoba određena propisima o unutarnjem ustrojstvu javnopravnog tijela. Za poduzimanje radnji u sporu čelnik javnopravnog tijela može ovlastiti drugu službenu osobu tog tijela. Tijela državne uprave i druga državna tijela po punomoći čelnika može zastupati državno odvjetništvo.«.

Članak 5.

U članku 21. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na pitanja valjanosti zastupanja koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima je uređeno zastupanje u parničnom postupku.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 3. iza riječi: »mogla saznati za odluku« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a najkasnije pet godina nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba.«.

Članak 8.

U članku 32. stavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »30«, a brojka: »30« brojkom: »60«.

Članak 9.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Isprave ili dijelove isprava kojima je pristup ograničen ili zabranjen sukladno posebnim propisima javnopravno tijelo će posebno označiti. S takvim ispravama postupat će se sukladno tim propisima.«.

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. riječ: »pojedinac« zamjenjuje se riječima: »kojem je predmet dodijeljen u rad«.

U stavku 2. riječ: »pojedinac« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U pozivu će se navesti da se rasprava može održati i donijeti presuda i bez nazočnosti uredno obaviještene stranke.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Strankama se poziv mora uručiti najkasnije 15 dana prije održavanja ročišta na koje su pozvane, a u hitnim postupcima bez odgode.

(5) Sudac u pravilu zakazuje jedno ročište za raspravu radi izvođenja svih dokaza.«.

Članak 11.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac kojem je predmet dodijeljen u rad utvrđuje jesu li došle sve pozvane osobe, a ako nisu, provjerava jesu li uredno pozvane i jesu li opravdale svoj izostanak i nakon toga otvara raspravu i objavljuje predmet raspravljanja te rukovodi raspravom.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Članak 12.

U članku 45. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. kad tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari može nastaviti,«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

U stavku 2. točki 1. na kraju rečenice dodaju se riječi: »kao i kad sud odluči podnijeti zahtjev Sudu Europske unije o tumačenju prava Europske unije ili o valjanosti akta koje su donijele institucije Europske unije.«.

Točka 3. briše se.

Članak 13.

U članku 46. stavku 1. točki 2. riječi: «, člankom 68. stavkom 2.« brišu se.

Članak 14.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac kojem je predmet dodijeljen u rad brine se o održavanju reda tijekom spora.

(2) Ako osoba koja sudjeluje u postupku u podnesku ili na ročištu vrijeđa sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za održavanje reda, odnosno ako to učini osoba koja prisustvuje ročištu, sud će je opomenuti ili kazniti novčanom kaznom, a može je i udaljiti i kazniti novčanom kaznom prema pravilima kojima su uređene zaštita suda, stranaka i drugih sudionika od uvredljivih podnesaka i održavanje reda na glavnoj raspravi u parničnom postupku.

(3) Ako stranka ili zastupnik stranke bude udaljen iz sudnice, ročište će se održati i bez njihove nazočnosti.

(4) Ako iz sudnice bude udaljen zakonski zastupnik fizičke osobe, sud će odgoditi ročište ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa zastupane stranke.«.

Članak 15.

U članku 60. stavku 2. točki 1. riječ: »odluka« zamjenjuje se riječju: »presuda«.

U točki 3. riječ: »pojedinca« zamjenjuje se riječima: »odnosno članova sudskog vijeća«.

U točki 6. riječ: »odluke« zamjenjuje se riječju: »presude«.

U stavku 6. iza riječi: »pojedinac« dodaju se riječi: »odnosno predsjednik vijeća«.

Članak 16.

U članku 61. stavku 2. riječ: »pojedinac« zamjenjuje se riječima: »kojem je predmet dodijeljen u rad«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na objavi presude javno će se pročitati izreka i ukratko obrazložiti presuda.«.

U stavku 4. riječ: »odmah« zamjenjuje se riječima: »na ročištu na kojem je rasprava zaključena«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ročište na kojem se presuda objavljuje održat će se neovisno o tome jesu li stranke o njemu uredno obaviještene, odnosno jesu li pristupile na ročište.«.

Članak 17.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Presuda se dostavlja svim strankama u sporu pisanim ili elektroničkim putem i otprema u roku od 15 dana od dana objave, a ako nije objavljena, od njezina donošenja.«.

Članak 18.

U članku 65. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Rješenja koja se odnose na upravljanje postupkom donosi sudac kojem je predmet dodijeljen u rad.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ: »pojedinac« zamjenjuje se riječima: »kojem je predmet dodijeljen u rad«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 19.

U članku 66. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Žalba odgađa izvršenje pobijane presude.«.

Članak 20.

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

»Članak 66.a

(1) Žalba nije dopuštena protiv presude kojom je pojedinačna odluka javnopravnog tijela poništena ili oglašena ništavom i predmet prvi put vraćen na ponovni postupak, kao ni protiv presude kojom je sud naložio donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku.

(2) Protiv dijela presude iz članka 89. stavka 4. ovog Zakona u koji je uključen sadržaj sudske nagodbe žalba nije dopuštena.«.

Članak 21.

U članku 68. stavku 2. riječ: »spor« zamjenjuje se riječima: »postupak po žalbi«.

Članak 22.

U članku 71. stavku 1. iza riječi: »nepravodobnu žalbu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nedopuštenu žalbu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Primjerak uredne žalbe dostavit će prvostupanjski sud protivnoj stranci koja može u roku od petnaest dana od primitka žalbe podnijeti tome sudu odgovor na žalbu. Odgovor na žalbu predaje se sukladno pravilima o predaji podnesaka.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Primjerak odgovora na žalbu dostavit će prvostupanjski sud žalitelju bez odgode.

(5) Nakon primitka odgovora na žalbu ili nakon isteka roka za odgovor na žalbu sud će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnesen, sa svim spisima dostaviti drugostupanjskom sudu.

(6) Protiv rješenja prvostupanjskog suda kojim je žalba odbačena može se podnijeti žalba.«.

Članak 23.

U članku 72. stavku 1. iza riječi: »nepravodobnu žalbu,« dodaju se riječi: »nedopuštenu žalbu,«.

Stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 24.

U članku 75. stavku 5. riječi: »strankama« zamjenjuju se riječima: »upravnom sudu koji je dostavlja strankama.«.

Članak 25.

U članku 76. stavku 1. na kraju točke 5. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 6. i 7. koje glase:

»6. ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem sudskom postupku,

7. ako zainteresiranoj osobi nije bila dana mogućnost da sudjeluje u upravnom sporu.«.

U stavku 2. iza brojke: »5.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »6. i 7.«.

Članak 26.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »pravomoćne presude« dodaju se riječi: »i rješenja«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. i stavak 6. koji glase:

»(4) Nepravodoban zahtjev ili zahtjev koji je podnijela neovlaštena osoba sud će odbaciti rješenjem.

(5) Ako nadležni sud ne odbaci zahtjev, dostavit će ga protivnoj stranci koja može u roku od 30 dana podnijeti odgovor na zahtjev.

(6) Vrhovni sud Republike Hrvatske rješava o zahtjevu na nejavnoj sjednici, a pobijanu odluku ispituje samo u granicama zahtjeva.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 7. i 8.

Članak 27.

U članku 80. stavku 1. riječ: »Presuda« zamjenjuje se riječima: »Pravomoćna presuda«.

Članak 28.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Izvršenje presude dužan je osigurati tuženik, odnosno tijelo nadležno za izvršenje.

(2) U izvršenju presude tuženik odnosno tijelo nadležno za izvršenje obvezno je postupiti sukladno izreci presude, najkasnije u roku od 60 dana od dostave pravomoćne presude, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama suda.

(3) Ako tuženik odnosno tijelo nadležno za izvršenje ne izvrši presudu u određenom roku ili ako u izvršenju presude postupi protivno njezinoj izreci, pravnom shvaćanju ili primjedbama suda, tužitelj može zahtjevom za izvršenje od prvostupanjskog suda zahtijevati izvršenje presude, odnosno zatražiti utvrđenje nedopustivosti izvršenja.

(4) Izvršenje se provodi prema pravilima kojima je uređeno izvršenje u općem upravnom postupku.

(5) Sud će rješenjem odbaciti zahtjev za izvršenje podnesen od strane neovlaštene osobe te preuranjen ili nepravodoban zahtjev.

(6) Sud će rješenjem odbiti zahtjev za izvršenje ako je presuda izvršena prije donošenja odluke o zahtjevu, ako je zahtjev upravljen prema tijelu koje nije obveznik izvršenja presude te ako je zahtjev neosnovan iz drugih razloga.

(7) Rješenje kojim je zahtjev usvojen i određeno prisilno izvršenje presude, odnosno utvrđena nedopustivost izvršenja dostavlja se i tijelu koje je prema posebnim propisima nadležno za nadzor nad javnopravnim tijelom nadležnim za izvršenje.

(8) Odgovornoj osobi u nadležnom javnopravnom tijelu koje iz neopravdanog razloga ne postupi u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, sud može izreći novčanu kaznu do visine jednomjesečne prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.

(9) Odgovornom osobom u smislu stavka 8. ovoga članka smatra se čelnik nadležnog javnopravnog tijela.

(10) Protiv rješenja upravnog suda iz stavaka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka žalba je dopuštena, a postupak po žalbi hitan.

(11) Zbog štete nastale neizvršenjem, odnosno nepravodobnim izvršenjem presude donesene u upravnom sporu tužitelj ima pravo na naknadu koja se ostvaruje u sporu pred nadležnim sudom.«.

Članak 29.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje protiv kojeg žalba nije dopuštena izvršava sud koji je rješenje donio.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na izvršenje pravomoćnih rješenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona o izvršenju pravomoćnih presuda.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 83. stavku 2. iza riječi: »po službenoj dužnosti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »na temelju obavijesti građana, pučkog pravobranitelja«.

Članak 31.

U članku 84. stavku 3. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 32.

U članku 89. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na izvršenje nagodbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima je uređeno izvršenje sudske presude.«.

Članak 33.

Odredbe članaka 1. do 5., članaka 7. do 24., članaka 26. do 29. i članaka 31. i 32. ovoga Zakona primjenjuju se na započete, a nedovršene upravne sporove pred upravnim sudovima.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/94

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.