Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

HRVATSKI SABOR

2859

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/170

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13. i 145/13.) u članku 34. stavku 3. riječi: »u žalbi ili u odgovoru na žalbu, ali« brišu se.

Članak 2.

U članku 66. stavku 1. točki 2) riječi: »za koje je propisana kazna zatvora teža od dvanaest godina« zamjenjuju se riječima: »iz nadležnosti županijskog suda«, a riječ: »dostave« zamjenjuje se riječju: »donošenja«.

Članak 3.

U članku 133. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U predmetima za kaznena djela iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u kojima je istraga produljena, sveukupno trajanje istražnog zatvora iz stavka 1. ovog članka produljuje se za vrijeme za koje je bila produljena istraga.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. druga rečenica briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«, a riječi: »stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 3.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 179. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predsjednik Republike Hrvatske pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti tijelu koje je dužnosnika imenovalo ili potvrdilo. Ako je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti nadležnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako je javni bilježnik pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti ministarstvu nadležnom za pravosuđe i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »proračuna« dodaju se riječi: »ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

U članku 197. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad progon za kazneno djelo ovisi o prijedlogu za progon podnesenom od strane oštećenika ili druge zainteresirane osobe sukladno odredbama Kaznenog zakona, državni odvjetnik ne može poduzeti kazneni progon dok oštećenik ili druga zainteresirana osoba ne podnesu prijedlog za progon.«.

Članak 6.

U članku 212. stavku 4., u drugoj rečenici, riječi: »za koje postoji opasnost od odgode« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovog članka«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako postoji opasnost od odgode, državni odvjetnik može odrediti potrebna vještačenja, osim ekshumacije.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 7.

U članku 334. točki 3) iza riječi: »(članak 177.),« dodaju se riječi: »krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda (članak 185.),«.

Članak 8.

U članku 339.a stavku 1. riječi: »za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti policija će« zamjenjuju se riječima: »iz članka 334. ovog Zakona ili neko drugo kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora teža od pet godina policija može«, a iza riječi: »dokaza,« dodaju se riječi: »putem Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija«.

U stavku 2. riječi: »za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti« zamjenjuju se riječima: »iz članka 334. ovog Zakona ili neko drugo kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora teža od pet godina«, a iza riječi: »istrage,« dodaju se riječi: »putem Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija«.

Članak 9.

U članku 475. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Prisutnost stranaka na sjednici vijeća može se osigurati i uz pomoć zatvorenog tehničkog uređaja za vezu na daljinu (audio-video uređaj) kojim rukuje stručna osoba. Činjenica da su stranke bile prisutne sjednici vijeća uz pomoć audio-video uređaja, vrsta uređaja te ime stručne osobe koja je njime rukovala unijet će se u zapisnik o sjednici vijeća.«.

Članak 10.

U članku 498. stavku 5. prva rečenica mijenja se i glasi: »U slučaju iz stavka 1. točke 4. ovog članka zahtjev je dopušten i u odnosu na presudu donesenu na temelju sporazuma stranaka. Ako prvostupanjski sud prihvati zahtjev, presudom će preinačiti pravomoćnu presudu glede odluke o kazni.«.

Članak 11.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 80/11.) u članku 51. podstavku 3. riječi: »1. siječnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2020.«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/140

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.