Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2860

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/171

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13.) iza članka 2. dodaje se naslov iznad članka i članak 2.a koji glase:

»Potencijalni strateški projekti

Članak 2.a

(1) Potencijalni strateški projekt u smislu ovoga Zakona je projekt koji se može realizirati na:

1. nekretnini nad kojom Republika Hrvatska ima natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, ili

2. nekretnini nad kojom Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, a koja je prostornim planom planirana za razvoj investicijskih projekata, ili

3. pomorskom dobru, ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu s nekretninom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom odlukom utvrđuje potencijalni strateški projekt, na prijedlog i u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost spada pojedini potencijalni strateški projekt.

(3) Odabir zainteresiranog investitora za realizaciju pojedinog potencijalnog strateškog projekta obavlja se na temelju javnog poziva.

(4) Sadržaj prijave projekta iz stavka 1. ovoga Zakona od strane zainteresiranog investitora uz kriterije iz članka 5. ovoga Zakona sadrži i dopunske kriterije, te uz sadržaj prijave iz članka 7. ovoga Zakona uključuje i dodatne dokumente, podatke i dokaze o projektu važne za odabir investitora za realizaciju potencijalnog strateškog projekta.

(5) Sadržaj javnog poziva, način raspolaganja nekretninom, visinu naknade za korištenje nekretnine, te sadržaj prijave projekta iz stavka 4. ovoga članka uređuje Vlada Republike Hrvatske odlukom za svaki pojedini projekt, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost spada pojedini potencijalni strateški projekt.

(6) Kada se radi o nekretnini iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, odluka iz stavka 5. ovoga članka donosi se uz suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(7) Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem odluke iz stavka 5. ovoga članka, sklapaju sporazum o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninom.

(8) Javni poziv iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom, središnjeg tijela državne uprave u čiju nadležnost pojedini potencijalni strateški projekt spada, a i na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području planira realizirati potencijalni strateški projekt. Javni poziv objavljuje se također putem sredstava javnog priopćavanja.

(9) Po odabiru potencijalnog strateškog projekta temeljem stavka 3. ovoga članka zainteresirani investitor isti projekt prijavljuje sukladno članku 6. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. riječi: »Kada je zainteresirani investitor Republika Hrvatska, projekt predlaže središnje tijelo državne uprave ili državna agencija nadležna za investicije u čiju nadležnost projekt spada.« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Kada je zainteresirani investitor Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te domaća pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, javni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ako se radi o projektu iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika. Javno-privatni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor Agenciji za investicije i konkurentnost.

(4) Kada je zainteresirani investitor fizička osoba, trgovac pojedinac te svaka druga domaća i strana pravna osoba, privatni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor Agenciji za investicije i konkurentnost ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ako se radi o projektu iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Zainteresirani investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom, a ovisno o vrsti projekta, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo ili Agenciji za investicije i konkurentnost ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., iza riječi: »Javni poziv upućuje se preko« dodaju se riječi: »Vlade Republike Hrvatske i«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točke 2. do 6. mijenjaju se i glase:

»2. investicijski plan za razdoblje od najmanje pet godina

3. dokaze o financijskoj sposobnosti koji uključuju revidirano godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu ako zainteresirani investitor podliježe obvezi revizije, odnosno godišnje izvješće na propisanim obrascima za zainteresirane investitore koji ne podliježu reviziji, poslovna izvješća za tromjesečje koje prethodi predaji prijave projekta iz stavka 1. ovoga članka, obrasce BON 1 i BON 2 ne starije od 30 dana, te strukturu potraživanja i obveza zainteresiranog investitora na dan predaje prijave projekta

4. u slučaju kada je zainteresirani investitor za potrebe projekta osnovao društvo posebne namjene koje posluje kraće od šest mjeseci na području Republike Hrvatske, osnivač društva dužan je dostaviti podatke o financijskoj sposobnosti ovjerene od nadležnog tijela u državi sjedištu investitora, a posebice: revidirano financijsko izvješće za posljednje dvije godine poslovanja, podatke o solventnosti ovjerene od strane nadležne bankarske/financijske institucije, te osnovne financijske pokazatelje poslovanja za posljednje dvije godine ako je pravna osoba osnivač ili jedan od osnivača društva

5. detaljan profil društva, uključujući povezana društva te referentnu listu

6. potvrdu da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uredna prijava projekta kao strateškog podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo ili Agenciji za investicije i konkurentnost ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.«.

U stavku 5. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 8. točki 1. riječi: »predlaganje donošenja odluke« zamjenjuju se riječima: »predlaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenja odluke«.

U točki 2. riječi: »članka 11.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

U točki 3. riječi: »davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog odluke o proglašenju pojedinog projekta strateškim projektom i« brišu se.

U točki 5. riječi: »davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog« zamjenjuju se riječima: »predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenja«.

U stavku 9. riječ: »tromjesečno« zamjenjuje se riječju: »polugodišnje«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Administrativne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavljaju, sukladno djelokrugu utvrđenom ovim Zakonom, središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, a u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, obavljaju administrativnu provjeru zaprimljenih prijava iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona, sukladno članku 7. ovoga Zakona. Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo upućuje urednu prijavu na razmatranje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona. Kada Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija obavljaju administrativnu provjeru zaprimljenih prijava tada urednu prijavu upućuju središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo koje istu upućuje na razmatranje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, obavljaju administrativnu provjeru zaprimljenih prijava iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona, sukladno s člankom 7. ovoga Zakona, i upućuju urednu prijavu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo koje istu upućuje na razmatranje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona.

(3) Središnja tijela državne uprave iz članka 8. stavka 10. ovoga Zakona dužna su u okviru svoga djelokruga, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo ili Agencije za investicije i konkurentnost ili Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, u roku od 10 dana od dana zaprimanja, dati stručno mišljenje na zaprimljenu prijavu i predmetnu dokumentaciju te pisanu pozitivnu ili negativnu ocjenu o prihvatljivosti prijedloga strateškog projekta, a radi ocjene o prihvatljivosti strateškog investicijskog projekta te upućivanja prijave na razmatranje Povjerenstvu.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija nakon zaprimanja nepotpune dokumentacije pozvat će zaključkom zainteresiranog investitora na dopunu iste u roku od 15 dana. Ako zainteresirani investitor ne dostavi urednu dokumentaciju u navedenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, njegova će se prijava rješenjem odbaciti.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., u točki 4. riječi: »odluke Povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo«.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji je postao stavak 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških projekata za projekt za koji je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o stavljanju izvan snage odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 8., riječi: »Povjerenstvo će« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo će na prijedlog Povjerenstva«, a riječi: »stavka 4. « zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. točki 2. iza riječi: »za njegovu provedbu« dodaju se riječi: »a u roku od 60 dana od dana imenovanja članova Operativne skupine«.

U stavku 4. iza riječi: »dostavlja se« dodaju se riječi: »središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo i«.

U stavku 5. riječi: »Čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »Voditelj Operativne skupine«, a riječi: «,na prijedlog voditelja Operativne skupine« brišu se.

U stavku 6. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost ili Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Voditelj Operativne skupine za privatne, javne i javno-privatne projekte predlaže se i bira iz redova državnih dužnosnika središnjih tijela državne uprave, za koja je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spadaju u njihovu nadležnost ili čelnika i drugih rukovodećih službenika Agencije za investicije i konkurentnost ili Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Voditelj Operativne skupine dužan je središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo i osobu imenovanu od predsjednika Povjerenstva iz članka 8. ovoga Zakona jednom mjesečno, a prema potrebi i češće izvještavati o provedbi postupaka te dinamici izvršenja zadaća svih sudionika u provedbi projekata.«.

Dosadašnji stavci 8. do 12. postaju stavci 9. do 13.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. popis postupaka i radnji iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona, koje je potrebno poduzeti u cilju realizacije projekta (hodogram aktivnosti).«.

U stavku 4. riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstva iz članka 8. ovoga Zakona«.

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Zainteresirani investitor iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona mora dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo mjenicu, zadužnicu i dokaz o osiguranim izvorima financiranja u visini vrijednosti najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta, koji uključuje bankarsku garanciju domaće/strane banke, i/ili namjenski deponirana oročena novčana sredstva na rok od devet mjeseci.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo, poziva zainteresiranog investitora iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona da dostavi dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke iz članka 11. ovoga Zakona.

(3) Ako zainteresirani investitor iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona ne dostavi dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u roku iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o stavljanju izvan snage odluke iz članka 11. ovoga Zakona.

(4) Provjeru dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za financije.«.

Članak 9.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sporazum o pripremi i provedbi projekta s privatnim investitorom (u daljnjem tekstu: Sporazum) sklopit će čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo uz prethodno mišljenje i suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove, i tijela ovlaštenog za zastupanje Republike Hrvatske u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta.«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »obavijestiti Povjerenstvo« dodaju se riječi: »i voditelja Operativne skupine«.

Članak 11.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stručne i administrativne poslove u vezi s raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske nakon donošenja odluka iz članka 16. ovoga Zakona obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom ili Agencija za poljoprivredno zemljište.«.

Članak 12.

Svi postupci i radnje temeljem članaka 6. do 12. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13.), započeti a ne dovršeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/172

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.