Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

HRVATSKI SABOR

2861

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/172

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (»Narodne novine«, br. 53/12. i 56/13.) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije je sustavna i operativna provedba politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i podrške primjeni financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz područja zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka te obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP) u skladu s posebnim zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja sljedeće poslove:

1) provodi proaktivni pristup poticanja investicija sukladno Strategiji poticanja investicija,

2) pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi postinvesticijsku brigu,

3) daje podršku primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu velikim investitorima i sl.),

4) pruža savjetodavne usluge trgovačkim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija,

5) organizira konferencije i forume za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu i koordinira svoje aktivnosti s gospodarskom diplomacijom i gospodarskom komorom,

6) potiče suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za jačanje izvrsnosti industrije kroz osnivanje nacionalnih klastera konkurentnosti te pružanje tehničko-administrativne i financijske podrške njihovu radu,

7) sudjeluje u izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i prati njihovu realizaciju,

8) daje podršku u provedbi politike i mjera sektorske specijalizacije regija,

9) pruža podršku Vijeću za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti i izradi preporuka za unapređenje konkurentnosti,

10) prati ključne aktivnosti tijela državne uprave i javnih institucija na svim razinama koje značajno utječu na ukupnu konkurentnost nacionalnog gospodarstva i daje preporuke za njihovo unapređenje s aspekta povećanja konkurentnosti,

11) putem međunarodne suradnje razmjenjuje iskustva i dobru praksu u području unapređenja konkurentnosti i poticanja održivog razvitka,

12) provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a,

13) objavljuje popis informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu JPP-a,

14) objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a,

15) surađuje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera,

16) ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u,

17) prati provedbu projekata JPP-a sukladno propisima iz područja JPP-a,

18) izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a,

19) donosi akte i odluke iz nadležnosti Agencije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje JPP-a,

20) sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu JPP-a o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u te u promicanju najbolje prakse,

21) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja područja JPP-a i izvršenja obveza Republike Hrvatske koje su prenesene u ovlast Agencije,

22) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja područja i primjene modela JPP-a,

23) obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom, Strateškim planom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječ: »šest« zamjenjuje se riječju: »osam«.

U stavku 3. iza riječi: »turizam« stavlja se zarez i dodaju riječi: »graditeljstvo, pravosuđe«.

Članak 3.

U članku 8. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Za ravnatelja i zamjenika ravnatelja mogu se imenovati osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, a način, postupak i drugi uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Agencije.

(5) Ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na temelju javnog natječaja imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(6) Zamjenika ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće, u postupku i pod uvjetima utvrđenim Statutom Agencije.«.

Članak 4.

(1) Ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa pripajanja iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat ravnatelju, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Agencije za javno-privatno partnerstvo.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlenici Agencije za javno-privatno partnerstvo nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije za investicije i konkurentnost.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjeniku ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 5.

(1) Danom upisa pripajanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona Agencija za investicije i konkurentnost preuzima od Agencije za javno-privatno partnerstvo zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva.

(2) Do dana upisa pripajanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Agencije za javno-privatno partnerstvo u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije za investicije i konkurentnost uskladit će Statut i druge opće akte Agencije za investicije i konkurentnost s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske imenovat će dva člana Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost iz reda predstavnika tijela državne uprave nadležnih za graditeljstvo i pravosuđe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Mandat članova iz stavka 4. ovoga članka traje do isteka mandata prije imenovanih članova Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/159

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.