Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

2866

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/177

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13.) u članku 6. stavku 3. iza riječi: »javna služba« dodaju se riječi: »ako ovim Zakonom nije drugačije određeno«.

Članak 2.

U članku 8. riječi: »Korisnik koji« zamjenjuju se riječima: »Osoba koja«.

Članak 3.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Centar za socijalnu skrb odredit će osobu koja predstavlja kućanstvo radi ostvarivanja prava utvrđenih ovim Zakonom.«.

Članak 4.

U članku 29. stavku 1. podstavku 4. ispred riječi: »osobnog« dodaje se riječ: »registriranog«, a ispred riječi: »osobno« dodaje se riječ: »registrirano«.

U podstavku 5. ispred riječi: »osobno« dodaje se riječ: »registrirano«.

Članak 5.

U članku 31. stavku 1. podstavku 8. riječi: »za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi«.

U stavku 3. riječi: »član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva« zamjenjuju se riječima: »samac ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi«.

Članak 6.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

(1) Za mjesec podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu korisniku se isplaćuje iznos zajamčene minimalne naknade razmjerno broju dana od dana priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu do posljednjeg dana u tom mjesecu, a za mjesec u kojem prestaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu korisniku se isplaćuje iznos zajamčene minimalne naknade razmjerno broju dana u tom mjesecu do dana prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje na ostvarivanje drugih prava na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 38. stavku 4. riječ: »donošenja« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 8.

U članku 39. stavku 5. riječi: »pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi« zamjenjuju se riječima: »zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva«.

U stavku 9. riječi: »koji su se odazvali« zamjenjuju se riječima: »koji su pozvani, a nisu se odazvali«.

Članak 9.

U članku 45. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka priznaje se s danom početka korištenja smještaja ili organiziranog stanovanja.«.

Članak 10.

U članku 46. stavku 5. iza riječi: »u okviru usluge smještaja« briše se zarez, dodaje se riječ: »ili«, a riječi: »ili naknade ostvarene po drugoj osnovi« brišu se.

Članak 11.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Učeniku, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, priznaje se pravo na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu ako je:

– dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona

– pod skrbništvom, a vlastiti prihod u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona

– smješten u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja jer mu se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta udomitelja.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka priznaje se od dana pokretanja postupka za priznavanje prava, a naknada se isplaćuje mjesečno.«.

Članak 12.

U članku 53. stavku 1. podstavku 2. riječ: »djetetu« zamjenjuje se riječju: »učeniku«.

Članak 13.

U članku 54. stavku 4. iza riječi: »dužnosti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a isplaćuje se mjesečno«.

Članak 14.

U članku 55. stavku 3. iza riječi: »obiteljskim odnosima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje«.

Članak 15.

U članku 56. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na osobnu invalidninu obustavlja isplatu osobne invalidnine dok mirovanje prava na osobnu invalidninu traje.

(3) Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu i nastavku isplate osobne invalidnine s danom prestanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 57. stavku 2. podstavku 5. zarez i riječi: »djetetu do godinu dana života« brišu se.

U podstavku 8. iza riječi: »organizirano stanovanje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima«.

Članak 17.

U članku 59. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Centar za socijalnu skrb rješenjem o mirovanju prava na doplatak za pomoć i njegu obustavlja isplatu doplatka za pomoć i njegu dok mirovanje prava na doplatak za pomoć i njegu traje.

(4) Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o prestanku mirovanja prava na doplatak za pomoć i njegu i nastavku isplate doplatka za pomoć i njegu s danom prestanka okolnosti iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 18.

U članku 72. stavku 1. riječi: »sukladno pravilniku iz članka 54. stavka 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu«.

U stavku 3. riječi: »na poziciji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom« brišu se.

Članak 19.

U članku 74. stavku 2. iza riječi: »pomoć u kući,« dodaju se riječi: »psihosocijalna podrška,«.

Članak 20.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

Pravo na uslugu smještaja, boravka ili organiziranog stanovanja priznaje se s danom početka korištenja usluge smještaja, boravka ili organiziranog stanovanja.«.

Članak 21.

U članku 80. stavku 4. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.«.

Članak 22.

U članku 81. podstavku 1. ispred riječi: »nabava« dodaju se riječi: »priprema ili«.

U podstavku 2. riječi: »nabava živežnih namirnica« zamjenjuju se riječima: »dostava živežnih namirnica«.

Članak 23.

U članku 93. stavku 6. riječi: »te osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja« brišu se.

Članak 24.

U članku 97. stavku 3. riječi: »dugotrajnog i privremenog smještaja« zamjenjuju se riječima: »prava na uslugu smještaja i organiziranog stanovanja«.

Članak 25.

U članku 100. stavcima 2. i 3. ispred riječi: »odlučuje« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Članak 26.

U članku 106. stavku 1. riječi: »prvostupanjskog tijela vještačenja« zamjenjuju se riječima: »područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu«.

U stavku 2. riječi: »drugostupanjskog tijela vještačenja« zamjenjuju se riječima: »Središnjeg ureda Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 27.

U članku 109. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Članak 28.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja iz članka 100. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba.

(2) O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(3) O žalbi protiv rješenja jedinice lokalne samouprave iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave, a o žalbi protiv rješenja Grada Zagreba iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(4) O žalbi protiv rješenja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona odlučuje Ministarstvo.

(5) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 29.

U članku 134. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobi koja je imenovana za ravnatelja, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem, centar za socijalnu skrb dužan je ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete.«.

Članak 30.

U članku 155. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osobi koja je imenovana za ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem, dom socijalne skrbi je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete.«.

Članak 31.

U članku 163. stavak 2. briše se.

Članak 32.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, osim udruge registrirane isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti koja socijalne usluge može pružati bez ustrojavanja zasebne organizacijske jedinice.«.

Članak 33.

U članku 196. stavcima 2. i 3. riječi: »s minimalnim« zamjenjuju se riječju: »sa«.

Članak 34.

U članku 197. stavku 2. podstavku 2. riječi: »s minimalnim« zamjenjuju se riječju: »sa«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Odredbe stavaka 1. do 9. ovoga članka ne primjenjuju se na prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike.«.

Članak 35.

U članku 201. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike pružaju socijalne usluge u mreži socijalnih usluga na temelju ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži bez obveze provođenja postupka pregovaranja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 36.

U članku 248. stavku 1. riječi: »u slučaju smrti korisnika« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 250. ovoga Zakona«.

Članak 37.

U članku 249. stavku 1. riječi: »i uslugu smještaja ili boravka« zamjenjuju se riječima: »ili uslugu smještaja«, a iza riječi: »nekretninama« dodaju se riječi: »iz članka 29. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona te drugim nekretninama koje korisnik ne koristi za stanovanje, a koje su«.

U stavku 2. riječi: »na imovini korisnika« brišu se.

Članak 38.

U članku 250. stavku 5. riječi: »pokretanja ostavinskog postupka« zamjenjuju se riječima: »pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju«.

Članak 39.

U članku 270. stavcima 5. i 8. riječ: »minimalnim« briše se.

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 18. stavka 1. i članka 26. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/143

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.