Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

HRVATSKI SABOR

2867

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/178

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08., 34/11. i 54/13.) u članku 18. stavku 2. podstavku 3. riječi: »ocjeni nadležnog tijela vještačenja Zavoda« zamjenjuju se riječima: »nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu«.

Članak 2.

U članku 23. stavcima 1., 2. i 6. riječi: »nadležnog tijela vještačenja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju« zamjenjuju se riječima: »Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu«.

Članak 3.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. i 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/147

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.