Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

HRVATSKI SABOR

2869

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/180

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07., 88/10., 30/14. i 89/14.) članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem članaka 10., 27., 47., 50., 54. i 55. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor je dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 2.

Postupci započeti prema odredbama članka 58. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07., 88/10. i 30/14.) do dana stupanja na snagu Uredbe o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 89/14.), dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 89/14.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/149

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.