Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

NN 152/2014 (22.12.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

HRVATSKI SABOR

2871

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/182

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 5. stavku 5. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 2. i 3.

Podstavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 9. stavku 4. riječ: »ribarskih« briše se.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. podstavku 5. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– ako je određena prekršajna mjera privremene zabrane ribolova temeljem dodijeljenog i/ili prikupljenog broja negativnih prekršajnih bodova.«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. podstavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– ako je određena prekršajna mjera trajne zabrane ribolova temeljem dodijeljenog i/ili prikupljenog broja negativnih prekršajnih bodova.«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 2. točki 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ribolovni alat i/ili opremu na nedozvoljen način.«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjet za dobivanje povlastice za mali obalni ribolov je posjedovanje važećeg odobrenja za obavljanje malog ribolova do 31. prosinca 2014.«.

U stavku 2. riječi: »točke 2.« brišu se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. do 11. koji glase:

»(6) Ministar će pravilnikom utvrditi broj nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima će se izdati povlastice za mali obalni ribolov.

(7) Ministar će do 31. siječnja 2015. pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka propisati kriterije za rang-listu sudionika u malom obalnom ribolovu za 2015. godinu.

(8) Ministarstvo će objaviti izvod iz Registra iz stavka 4. ovoga članka do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu, u obliku rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu.

(9) Temeljem kriterija iz stavka 7. ovoga članka u mjesecu studenom tekuće godine Ministarstvo će obavljati reviziju i ažuriranje rang-liste iz stavka 8. ovoga članka do ispunjenja broja nositelja iz stavka 6. ovoga članka.

(10) Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ovoga Zakona do izdavanja povlastica iz stavka 1. ovoga članka, ali najkasnije do 31. listopada 2015., sudionici s rang-liste moći će obavljati mali obalni ribolov u ribolovnim zonama i ribolovnim plovilom upisanim u odobrenje za mali ribolov.

(11) Nositeljima važećih odobrenja za mali ribolov koji ne udovoljavaju kriterijima za uvrštavanje na rang-listu iz stavka 7. ovoga članka Ministarstvo će na njihov zahtjev izdati godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima bez naknade, a važeća odobrenja za obavljanje malog ribolova ukinuti.«.

Članak 7.

U članku 62. stavcima 1. i 3. riječ: »kaznenih« zamjenjuje se riječima: »negativnih prekršajnih«.

Članak 8.

U članku 64. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ovlaštene osobe Carinske uprave obavljaju inspekcijski nadzor prema ovome Zakonu.«.

Članak 9.

U članku 65. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za pomorstvo, policijski službenici, carinski službenici i ovlaštene osobe Obalne straže koje provode nadzor nad odredbama ovoga Zakona moraju biti stručno osposobljene iz područja morskog ribarstva od strane Ministarstva.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(6) Nakon završenog stručnog osposobljavanja, osobama iz stavka 4. ovoga članka, ministar izdaje rješenje o ovlaštenju.«.

Članak 10.

U članku 67. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. uzorkovati u slučaju sumnje na krivo deklariranje proizvoda ribarstva,«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 11.

U članku 78. stavku 1. iza točke 12. dodaje se točka 12.a koja glasi:

»12.a koristi ribolovni alat i/ili opremu na nedozvoljen način protivno članku 19. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona,«.

Iza točke 112. dodaje se točka 112.a koja glasi:

»112.a obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole za rekreacijski ribolov protivno članku 27. stavku 1. ovoga Zakona,«.

Iza točke 123. dodaje se točka 123.a koja glasi:

»123.a ne vodi izvješće o ulovu i/ili ne dostavlja izvješće o ulovu u skladu s člankom 42. stavkom 1. ovoga Zakona,«.

Članak 12.

Iza članka 78. dodaje se članak 78.a koji glasi:

»Članak 78.a

Za prekršaje u gospodarskom ribolovu osim propisanih novčanih kazni dodjeljuju se:

– tri negativna prekršajna boda za prekršaje iz članka 77. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona,

– četiri negativna prekršajna boda za prekršaje iz članka 78. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona,

– pet negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz članka 77. stavka 1. točaka 15., 16., 18. i 20. ovoga Zakona,

– šest negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz članka 77. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona,

– sedam negativnih prekršajnih bodova za prekršaje iz članka 77. stavka 1. točaka 11., 14., 17., 19. i 21. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Obvezuje se ministar pravilnik iz članka 9. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/173

Zagreb, 12. prosinca 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.