Rješenje o imenovanju predsjedavajućeg i dijela članova Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o imenovanju predsjedavajućeg i dijela članova Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2881

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 8. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2007) i članka 2. stavka 1. Uredbe o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (»Narodne novine«, broj 77/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG I DIJELA ČLANOVA SREDIŠNJE KOORDINACIJE ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

1. Imenuje se ANTE KOTROMANOVIĆ, ministar obrane, predsjedavajućim Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, po položaju.

2. Za članove Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, imenuju se:

– mr. sc. ANTE MIŠURA, predstavnik ministarstva nadležnog za morsko ribarstvo

– RENATA TANDARA, predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– ANTONIO MUČNJAK, predstavnik ministarstva nadležnog za financije

– mr. sc. ZORAN WIEWEGH, predstavnik ministarstva nadležnog za kulturu.

Klasa: 080-02/14-01/354

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.