Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2882

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a (»Narodne novine«, broj 87/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE HIV/AIDS-a

1. Imenuje se prim. SINIŠA VARGA, dr. med. dent., ministar zdravlja, predsjednikom Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, po položaju.

2. Imenuje se prof. dr. sc. JOSIP BEGOVAC, dr. med., voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, zamjenikom predsjednika Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, po položaju.

3. Za članove Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, imenuju se:

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravlja

– ZVJEZDANA JANIČAR, predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih

– RENATA ŠOHER, predstavnica Ministarstva pravosuđa

– SENADA DÜRRIGL, predstavnica Ministarstva gospodarstva

– DARKO TOT, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– IVO BAŠIĆ, predstavnik Ministarstva turizma

– ANITA MIKULANDRA ŠVAJGER, predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

– JOSIP MIHALJEVIĆ, dr. med., predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– pukovnik DARKO DOGAN, dr. med., predstavnik Ministarstva obrane

– dr. sc. MLADEN LONČAR, dr. med., predstavnik Ministarstva branitelja

– DAMIR ŽUPAN, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– mr. sc. PREDRAG ŠIPKA, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– MARKO MARKUS, predstavnik Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

– dr. sc. TATJANA NEMETH BLAŽIĆ, dr. med., predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– dr. sc. IVANA MIHALJEVIĆ, predstavnica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

– TATJANA BEKIĆ, dr. med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– prof. dr. sc. IVAN ALAJBEG, predstavnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– dr. sc. SINIŠA ZOVKO, dr. med., predstavnik Hrvatskoga Crvenog križa

– DRAŽENKA TENŠEK, predstavnica Hrvatske udruge medicinskih sestara

– ŽELJKA KARIN, dr. med., predstavnica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu

– prof. dr. sc. MIHAEL SKERLEV, predstavnik Hrvatskog društva za spolno prenosive bolesti

– prof. dr. sc. ANTOINETTE KAIĆ-RAK, predstavnica međunarodne organizacije koja se bavi problematikom zdravlja na području Republike Hrvatske

– fra ILIJA ŽIVKOVIĆ, predstavnik vjerske zajednice

– ZORAN DOMINKOVIĆ, predstavnik organizacije civilnoga društva iz područja zdravlja

– TOMISLAV BEGANOVIĆ, predstavnik organizacije civilnoga društva iz područja zdravlja

– ILINKA SERDAREVIĆ, dr. med., predstavnica organizacije civilnoga društva iz područja zdravlja.

Klasa: 080-02/14-01/352

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.