Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

NN 152/2014 (22.12.2014.), Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2884

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema, sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi, propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu kojom se opremaju brodovi.

2. Sastavni dio Pravila iz stavka 1. su:

– Prilog 1. – Općenito

– Prilog 2. – Postupci ocjene sukladnosti

– Prilog 3. – Tehnička dokumentacija

– Prilog 4. – Provedba ispitivanja

– Prilog A

– Prilog Al – Oprema za koju u međunarodnim instrumentima već postoje detaljne ispitne norme i

– Prilog A2 – Oprema za koju u međunarodnim instrumentima ne postoje detaljne ispitne norme.

3. Oprema, navedena u stupcu 1. Priloga A.1 kao prenesena iz Priloga A.2, koja je proizvedena prije 4. prosinca 2014. godine u skladu s homologacijskim postupcima koji su prije tog datuma bili na snazi, može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 4. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Ovim se Pravilima prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (SL L 46, 17. 2. 1997.),

– Direktiva Komisije 2013/52/EU od 30. listopada 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 304, 14. 11. 2013.).

Članak 3.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema objavljena u »Narodnim novinama« br. 133/2013.

Klasa: 011-01/13-01/197

Urbroj: 530-03-2-14-10

Zagreb, 8. prosinca 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

OPĆENITO

1.1 UVOD

1.1.1 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (u daljnjem tekstu: Pravila) sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu navedenu u Prilogu A.1 ovih Pravila, kojom se, sukladno zahtjevima međunarodnih konvencija ili iz drugih razloga, brod oprema i to:

.1 sredstva za spašavanje;

.2 sprečavanje onečišćenja mora;

.3 oprema za zaštitu od požara;

.4 navigacijska oprema;

.5 radiokomunikacijska oprema;

.6 oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72;

.7 sigurnosna oprema za brodove za rasuti teret;

.8 oprema u skladu s poglavljem II-1 SOLAS.

1.1.2 Ova Pravila uključuju zahtjeve direktive Vijeća 96/98/EZ kako je zadnje izmijenjena direktivom Komisije 2013/52/EZ od 30. listopada 2013.

1.2. PRIMJENA

1.2.1 Općenito

Ova Pravila primjenjuju se na opremu navedenu u Prilogu A.1 ovih Pravila. Statutarna certifikacija opreme navedene u Prilogu A.2 provodi se sukladno pravilima za klasifikaciju priznate organizacije (npr. vidi Pravila, Hrvatskog registra brodova, Pravila za klasifikaciju pomorskih brodova, Dio 1. – Opći propisi, Odjeljak 3. – Tipno odobrenje proizvoda).

1.2.2 Oprema koja je iz Priloga A.2 prebačena u Prilog A.1, a proizvedena prije 4. prosinca 2014., može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 4. prosinca 2016. godine.

1.3. OBJAŠNJENJA IZRAZA I POJMOVA

U svrhu ovih Pravila pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1.3.1 Proizvod označava opremu navedenu u točki 1.1.1 Pravila.

1.3.2 Direktiva označava direktivu Vijeća, 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. godine o pomorskoj opremi, s dopunama.

1.3.3 Postupci ocjene sukladnosti označavaju postupke kako je navedeno u točki 2. Pravila.

1.3.4 Oprema jest pomorska oprema navedena u Prilogu A.1 i A.2, ovih Pravila kojom, sukladno međunarodnim konvencijama mora biti opremljen brod ili se zbog drugih razloga nalazi na brodu, a za koju se zahtjeva odobrenje države zastave koju brod vije.

1.3.5 Radiokomunikacijska oprema jest radio oprema kako je propisana u Poglavlju IV., Konvencije SOLAS kako je izmijenjena i dopunjena, uključujući i VHF primoodašiljače za sredstva spašavanja zahtijevane Pravilom 6.2.1, Poglavlja III. navedene Konvencije.

1.3.6 Međunarodne konvencije su:

– Međunarodna konvencija o teretnim linijama 1966 (LL 66),

– Konvencija o međunarodnim propisima za sprečavanje sudara na moru 1972, (COLREG 72),

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova 1973 (MARPOL),

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru 1974 (SOLAS), uključujući njihove Protokole i dopune koji su stupili na snagu.

1.3.7 Međunarodni instrumenti jesu međunarodne konvencije, rezolucije i okružnice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i međunarodne ispitne norme.

1.3.8 Opremiti znači ugraditi opremu na brod ili je smjestiti na brod.

1.3.9 Svjedodžbe sigurnosti su svjedodžbe izdane od ili u ime Vlade Republike Hrvatske sukladno međunarodnim konvencijama.

1.3.10 Brod jest brod na koji se primjenjuju međunarodne konvencije, osim ratnog broda.

1.3.11 Novi brod jest brod kojem je kobilica položena ili koji je u sličnoj fazi gradnje na ili nakon 1. srpnja 2013. godine. U svrhu ove definicije izraz »slična faza gradnje« znači faza u kojoj:

– počinje gradnja koja se može povezati s određenim brodom; i

– započelo je sklapanje tog broda koje čini, najmanje, 50 t ili 1% od procijenjene mase sveg materijala strukture broda, što je manje;

1.3.12 Postojeći brod jest brod koji nije novi brod.

1.3.13 Ispitne norme su norme sljedećih organizacija:

– Međunarodne pomorske organizacije (IMO),

– Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO),

– Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC),

– Europskog odbora za normizaciju (CEN),

– Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC),

– Europskog telekomunikacijskog instituta za norme (ETSI);

uključujući njihove dopune donesene u skladu s međunarodnim konvencijama, odgovarajućim rezolucijama i okružnicama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u svrhu propisivanja metoda i rezultata ispitivanja, ali samo u obliku kako su navedene u Prilogu A.1 ovih Pravila.

1.3.14 Tipno odobrenje su postupci utvrđivanja udovoljavanja opreme u skladu s odgovarajućim ispitnim normama i izdavanje odgovarajućih potvrda.

1.3.15 Proizvođač jest pravna ili fizička osoba koja projektira ili izrađuje proizvode obuhvaćene Direktivom ili koji posjeduje proizvode projektirane i/ili izrađene s namjerom stavljanja na tržište u svoje ime.

1.3.16 Ovlašteni predstavnik jest pravna ili fizička osoba s poslovnim nastanom u državi članici EEA, odnosno u Republici Hrvatskoj koja posjeduje pismeno ovlaštenje proizvođača da obavlja aktivnosti u njegovo ime u svezi svih obveza koje proizlaze iz Direktive.

1.3.17 Država članica EEA – država članica EEA Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru potpisan 2. svibnja u Oportu, kako je izmijenjen Protokolom potpisanim 17. ožujka 1993. godine u Briselu.

PRILOG 2.

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

2.1. OPĆENITO

2.1.1 Ocjene sukladnosti propisane ovom točkom Pravila provode se za proizvode navedene u Prilogu A.1 ovih Pravila u svrhu utvrđivanja je li proizvod projektiran i izrađen u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima. Za svaki proizvod, primjenjivi modul ili kombinacija dvaju modula navedeni su u stupcu 6, Priloga A.1, Pravila.

2.2 POSTUPAK EC TIPNOG ISPITIVANJA (MODUL »B«)

2.2.1 Općenito

2.2.1.1 Provedbom postupka propisanog u ovom poglavlju prijavljeno tijelo utvrđuje je li prototip (vidi 2.2.3) sukladan zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.2.1.2 Nakon uspješno završenog postupka prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju i uvrstiti proizvod u Popis tipno odobrenih proizvoda, odobrenih proizvođača i uslužnih tvrtki.

2.2.2 Zahtjev za uslugu

2.2.2.1 Pisani zahtjev može podnijeti proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik.

2.2.2.2 Zahtjev mora sadržavati najmanje:

a) naziv i adresu proizvođača odnosno od njega ovlaštenog predstavnika,

b) potvrdu da isti zahtjev nije prethodno bio upućen nekom drugom ovlaštenom tijelu,

c) tehničku dokumentaciju navedenu u t. 2.2.4 Pravila.

2.2.3 Prototip

2.2.3.1 Tražitelj usluge mora staviti na raspolaganje prijavljenom tijelu uzorak proizvoda reprezenta cjelokupne istovrsne proizvodnje (u daljnjem tekstu: prototip).

2.2.3.2 Prototip može biti zajednički za više verzija proizvoda pod uvjetom da razlike između njih nisu takve da bi prihvaćanjem zajedničkog prototipa bio umanjen nivo sigurnosti ili drugi zahtjevi u svezi značajki proizvoda o čemu u svakom pojedinom slučaju odlučuje prijavljeno tijelo.

2.2.3.3 Prijavljeno tijelo može zahtijevati više uzoraka proizvoda ako je to potrebno zbog izvršenja programa ispitivanja.

2.2.4 Tehnička dokumentacija

2.2.4.1 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne podatke na bazi kojih je moguće, utvrditi i potvrditi da proizvod udovoljava zahtjevima primjenljivih međunarodnih instrumenata.

2.2.4.2 Dokumentacija, koliko je to primjenjivo, mora obuhvatiti projekt, proizvodnju, ugradnju i uporabu proizvoda.

2.2.4.3 Opseg dokumentacije mora biti u skladu s primjenjivim zahtjevima točke 3.

2.2.5 Postupak odobrenja i ispitivanja

2.2.5.1 Prijavljeno tijelo će pregledati dostavljenu tehničku dokumentaciju i provjeriti je li prototip izrađen u skladu s odobrenom dokumentacijom.

2.2.5.2 Prijavljeno tijelo će izvršiti ili zahtijevati da se izvrše odgovarajuće provjere ili ispitivanja (vidi točku 4) sa svrhom da se utvrdi je li proizvod udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.2.5.3 Prijavljeno tijelo će dogovoriti s proizvođačem detalje ispitivanja (način, vrijeme, mjesto).

2.2.6 Izdavanje certifikata

2.2.6.1 Nakon završetka postupka utvrđivanja da prototip udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata, prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju.

Potvrda mora sadržavati naziv i adresu proizvođača, detaljni opis opreme, zaključke o ispitivanju, uvjete valjanosti potvrde te podatke nužne za identifikaciju odobrenog prototipa.

2.2.6.2 Lista naslova relevantnih dijelova tehničke dokumentacije mora biti priložena uz Potvrdu.

2.2.6.3 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.2.6.4 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na njegovo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC tipnom ispitivanju.

2.2.6.5 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.2.6.6 Kada proizvođač kojem je prethodno odbijeno izdavanje Potvrde o EC tipnom odobrenju ponovno zahtijeva provedbu tipnog odobrenja mora dostaviti prijavljenom tijelu odgovarajuću dokumentaciju, uključujući izravne izvještaje o ispitivanju te detaljno obrazloženje razloga neizdavanja potvrde kao i detalje izmjena na proizvodu, ako je primjenjivo.

2.2.6.7 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske komisije za certifikaciju po direktivi, prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC tipnom ispitivanju, dodacima potvrdi ili o prestanku valjanosti potvrde.

2.2.6.8 Tehničku dokumentaciju i kopije Potvrda s prilozima proizvođača ili od njega ovlašteni predstavnik mora čuvati najmanje deset godina nakon prestanka proizvodnje.

2.3. OCJENA SUKLADNOSTI S PROTOTIPOM (MODUL »C«)

2.3.1 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju osigurati i pismeno potvrditi da je proizvod sukladan prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata. Svaki proizvod mora biti označen oznakom sukladnosti, a proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju izdati Deklaraciju o sukladnosti kako je navedeno u 2.9.

2.3.2 Proizvođač mora poduzeti sve mjere u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.3.3 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju imati arhivirane Deklaracije o sukladnosti najmanje 10 godina nakon prestanka njihove proizvodnje.

2.4. OCJENA SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI (MODUL »D«)

2.4.1 Općenito

Ocjenu sukladnosti prijavljeno tijelo provodi temeljem provjere sustava kvalitete u procesu proizvodnje. Za proizvod mora postojati Potvrda o EC tipnom ispitivanju (vidi t. 2.2.6 Pravila).

2.4.2 Obveze proizvođača

2.4.2.1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na proizvodnju te završnu provjeru i ispitivanje proizvoda kako je navedeno u t. 2.4.3 Pravila.

2.4.2.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

2.4.2.3 Proizvođač mora označiti proizvod oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

2.4.3 Sustav kvalitete proizvođača

2.4.3.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenom sustava kvalitete u svezi proizvoda koji proizvodi. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete;

c) tehničku dokumentaciju odobrenog prototipa te kopiju Potvrde o EC tipnom ispitivanju ako postupak naveden u točki 2.2. Pravila (Modul »B«) nije provelo to prijavljeno tijelo.

2.4.3.2 Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost proizvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju kao i zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.4.3.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz t. 2.4.3.2 Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

2.4.3.4 Dokumenti sustava kvalitete moraju obuhvaćati sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva i ostalog osoblja u svezi kvalitete proizvoda;

b) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i načina njenog osiguravanja, propisanih postupaka koji se redovito provode;

c) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

d) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

e) sredstva za nadzor i postizanje zahtijevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

2.4.4 Odobrenje sustava kvalitete proizvođača

2.4.4.1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u t. 2.4.3 Pravila.

2.4.4.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje, prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeru postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgovarajućih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

2.4.4.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen naprijed naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na relevantnim zahtjevima norme navedene u t. 2.4.4.2 Pravila.

2.4.4.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

2.4.4.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

2.4.5 Izmjene u sustavu kvalitete proizvođača

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvođenja o tome mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

2.4.6 Redovite ocjene sustava kvalitete proizvođača

.1 Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

.2 Proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenom tijelu svim mjestima za proizvodnju, ispitivanje i skladištenje proizvoda.

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente navedene u t. 2.4.3.4 d) Pravila.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjet proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjeta i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

2.4.7 Izdavanje Potvrde o ocjeni sukladnosti sustava kvalitete (Modul »D«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovi Potvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u t. 2.4.4 i t. 2.4.6 Pravila.

2.4.8 Ostali zahtjevi

.1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u t. 2.4.3, 2.4.5 i 2.4.6 Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o žalbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

2.5. OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODA (MODUL »E«)

2.5.1 Općenito

Ocjenu sukladnosti provodi prijavljeno tijelo temeljem provjere sustava kvalitete u procesu završne provjere i ispitivanja proizvoda.

2.5.2 Obveza proizvođača

.1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na završnu provjeru i ispitivanje proizvoda kako je navedeno u t. 2.5.3 Pravila.

.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

.3 Proizvođač mora označiti proizvod oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

2.5.3 Sustav kvalitete

.1 Proizvođač mora uputiti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenom svog sustava kvalitete u svezi proizvoda kojeg proizvodi. Zahtjev mora, najmanje sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete;

c) tehničku dokumentaciju odobrenog prototipa te kopiju Potvrde o EC tipnom ispitivanju ako postupak naveden u točki 2.2 Pravila (Modul »B«) nije provelo to prijavljeno tijelo.

.2 Svi proizvodi moraju biti ispitani u skladu s odgovarajućim normama u svrhu osiguranja udovoljavanja primjenjivim međunarodnim instrumentima.

.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz t. 2.5.3.2 Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

.4 Dokumenti, sustava kvalitete moraju, obuhvaćati, najmanje, sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenju rukovodstva i ostalog osoblja u vezi kvalitete proizvoda;

b) provjere i ispitivanja koje se provode nakon izrade proizvoda;

c) sredstava za nadzor i postizanje zahtijevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete;

d) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.

2.5.4 Odobrenje sustava kvalitete proizvođača

.1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u 2.5.3.

.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na završnu provjeru i ispitivanje prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i onih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen gore naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u t. 2.5.4.2 Pravila.

.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

2.5.5 Izmjene u sustavu kvalitete proizvođača

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kako je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

2.5.6 Ocjena sustava kvalitete proizvođača

.1 Prijavljeno tijelo provodi ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

.2 Proizvođač mora dopustiti prijavljenom tijelu pristup svim mjestima u svezi sa ispitivanjem i skladištenjem proizvoda.

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise navedene u 2.5.3.4 d), te tehničku dokumentaciju u svezi proizvoda.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjet proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjeta i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

2.5.7 Izdavanje Potvrde o ocjeni sukladnosti sustava kvalitete (Modul »E«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovi Potvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u t. 2.5.4 i 2.5.6 Pravila.

2.5.8 Ostali zahtjevi

.1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u t. 2.5.3, 2.5.5 i 2.5.6 Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o pritužbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

2.6. OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA (MODUL »F«)

2.6.1 Općenito

.1 Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač provjerava i utvrđuje da je proizvod, uzimajući u obzir navedeno u t. 2.6.2 i 2.6.3 Pravila, u skladu s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

.2 Proizvođač je obvezan poduzeti sve potrebne mjere nužne u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototipom i primjenjivim međunarodnim instrumentima.

.3 Obveza je proizvođača da svaki proizvod označi oznakom sukladnosti i izda Deklaraciju u sukladnosti proizvoda.

.4 Prijavljeno tijelo će provesti odgovarajuće provjere i/ili zatražiti provedbu ispitivanja za svaki proizvod kako je navedeno u t. 2.6.2 Pravila, ili isto to provesti postupkom navedenim u t. 2.6.3, Pravila prema izboru proizvođača.

.5 Proizvođač mora čuvati izdate Deklaracije o sukladnosti proizvoda najmanje deset godina nakon prestanka njegove proizvodnje.

2.6.2 Ocjena sukladnosti provjerom i ispitivanjem svakog proizvoda

.1 Proizvodi moraju biti pojedinačno pregledani te provedena ispitivanja kako je navedeno u primjenjivim temeljnim tehničkim zahtjevima ili propisima jednakovrijedna njima, u svrhu utvrđivanja sukladnosti proizvoda s prototipom odobrenim Potvrdom o EC tipnom ispitivanju te njegovom udovoljavanju primjenjivim međunarodnim instrumentima.

.2 Prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o sukladnosti (Modul »F«) za svaki odobreni proizvod s navedenim provedenim ispitivanjima, a proizvođač će označiti proizvod odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

.3 Potvrdu navedenu u t. 2.6.2.2 Pravila proizvođač mora podastrijeti na zahtjev nacionalne administracije.

2.6.3 Statistička ocjena sukladnosti proizvoda

.1 Proizvođač je dužan svoje proizvode prezentirati u obliku istovjetnih skupina (šarži) te poduzeti sve mjere da se istovjetnost osigura za sve proizvedene šarže.

.2 Sve proizvedene šarže moraju biti raspoložive prijavljenom tijelu u svrhu provođenja postupka ocjene sukladnosti. Metodom slučajnog uzorkovanja iz svake šarže, izvlači se pojedini proizvod formirajući skupinu proizvoda na kojoj se provodi postupak naveden u t. 2.6.2.1 Pravila koji može rezultirati prihvaćanjem ili odbacivanjem proizvoda.

.3 Postupak naveden u t. 2.6.3.2 Pravila može biti temeljem na:

a) statističkoj metodi koja će biti primijenjena,

b) planu uzorkovanja s operacionalnim značajkama.

.4 U slučaju prihvaćanja šarže svaki odobreni proizvod se označava odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela koje izdaje i Potvrdu o sukladnosti (Modul »F«) s navedenim provedenim ispitivanjima.

U slučaju neprihvaćanja šarže prijavljeno tijelo će poduzeti mjere u svrhu sprječavanja stavljanja proizvoda na tržište. Ako se pojave slučajevi učestalog odbijanja prihvata proizvoda prijavljeno tijelo može odustati od primjene statističke ocjene sukladnosti proizvoda.

.5 Prijavljeno tijelo može dopustiti proizvođaču da označava proizvod oznakom prijavljenog tijela za vrijeme procesa proizvodnje.

.6 Na zahtjev treće strane, proizvođač je dužan podastrijeti Potvrde o sukladnosti (Modul »F«) izdane od prijavljenog tijela.

2.7. POJEDINAČNA OCJENA PROIZVODA (MODUL »G«)

2.7.1 Ovim modulom propisan je postupak kojim proizvođač osigurava i potvrđuje da je odnosni proizvod za koji je prijavljeno tijelo izdalo Potvrdu navedenu u t. 2.7.2 Pravila, u skladu s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Proizvod mora biti označen oznakom sukladnosti, a proizvođač izdaje Deklaraciju o sukladnosti.

2.7.2 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru proizvoda kroz nadzor nad izradom i završnim pregledom te može zahtijevati provedbu određenih ispitivanja, u svrhu osiguravanja udovoljavanja zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Nakon zadovoljavajuće provjere i ispitivanja prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o sukladnosti (Modul »G«) u svezi provedenih ispitivanja, a proizvod se označava oznakama prijavljenog tijela.

2.7.3 U svrhu provedbe postupka u t. 2.7.2 Pravila proizvođač mora dostaviti prijavljenom tijelu na odobrenje odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja obuhvaća kako samu izvedbu proizvoda tako i proizvodnju i korištenje istog. Opseg dokumentacije naveden je u točki 3. Pravila.

2.8. POTPUNO OSIGURANJE KVALITETE (MODUL »H«)

2.8.1 Općenito

Ovim modulom propisuje se postupak kojim se utvrđuje je li proizvođač koji udovoljava zahtjevima u t. 2.8.2 Pravila osigurava da njegov proizvod udovoljava primjenljivim temeljnim tehničkim zahtjevima iz točke 2.2 Pravila.

2.8.2 Obveze proizvođača

.1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kvalitete koji se odnosi na projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje.

.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti (vidi točku 2.9 Pravila) jamčiti da je proizvod u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima.

.3 Proizvođač mora označiti oznakom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

2.8.3 Sustav kvalitete

.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenu svog sustava kvalitete. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda;

b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete.

.2 Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz t. 2.8.3.2 moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

.4 Dokumenti, sustava kvalitete moraju, najmanje, obuhvaćati sljedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva i ostalog osoblja u vezi kvalitete proizvoda;

b) projektnu dokumentaciju (nacrte i specifikacije), uključujući tehničke norme koje su korištene u svrhu osiguranja udovoljavanja primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata;

c) postupke verifikacije projekta koja moraju obuhvatiti sve faze izrade projekta (međuverifikacije i konačne verifikacije projekta);

d) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i načina njenog osiguravanja, propisane postupke koji se redovito provode;

e) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

f) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

g) sredstva za nadzor i postizanje zahtijevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

2.8.4 Odobrenje sustava kvalitete proizvođača

.1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u t. 2.8.3 Pravila.

.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 koji obuhvaća projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje, prijavljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnosti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni sustava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgovarajućih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedočen naprijed navedeni sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u t. 2.8.4.2 Pravila.

.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi tehnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

2.8.5 Izmjene u sustavu kvalitete proizvođača

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete, prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

2.8.6 Ocjene sustava kvalitete proizvođača

.1 Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

.2 Proizvođač mora dopustiti pristup prijavljenom tijelu svim lokacijama relevantnim za projektiranje, proizvodnju, ispitivanje i skladištenje proizvoda.

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise u svezi projektiranja (proračuni, analize, ispitivanja, itd.), te zapise navedene u t. 2.8.3.4 f) Pravila.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjet proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgovarajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjeta i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

2.8.7 Izdavanje Potvrde o ocjeni sukladnosti sustava kvalitete (Modul »H«)

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovi uspješno provedenih ocjena navedenih u t. 2.8.4 i toč. 2.8.6 Pravila.

2.8.8 Ostali zahtjevi

.1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih nacionalnih tijela dati na uvid dokumente navedene u t. 2.8.3, 2.8.5 i 2.8.6 Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o žalbama klijenata u svezi proizvoda te aktivnosti u svezi istih koje su poduzete.

2.8.9 Odobrenje projekta proizvoda

2.8.9.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za odobrenjem projektu proizvoda. Zahtjev ne smije biti upućen i drugim ovlaštenim tijelima.

2.8.9.2 Zahtjev mora sadržavati sve informacije potrebne za razumijevanje projekta, proizvodnje i uporabe proizvoda, a posebice u svezi udovoljavanja primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

2.8.9.3 Zahtjev mora, najmanje, uključivati:

a) Tehničku dokumentaciju kako je navedeno u t. 2.2.4 Pravila.

b) U slučaju da nisu u potpunosti primijenjene norme iz Priloga A.1 ovih Pravila mora se dostaviti dokaze za opravdanost takvog postupka koji moraju uključivati izvještaje o ispitivanju izvršene od strane ispitnih laboratorija za koje vrijede zahtjevi iz točke 4, ovih Pravila.

2.8.9.4 Prijavljeno tijelo će izvršiti odobrenje dokumentacije navedene u 2.8.9.3 Pravila te ako utvrdi da je udovoljeno primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata, izdati Potvrdu o EC odobrenju projekta proizvoda. Potvrda će sadržavati zaključke o odobrenju, uvjete valjanosti, podatke nužne za identifikaciju odobrenog projekta i ako je potrebno opis rada proizvoda.

2.8.9.5 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na njegovo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC odobrenju projekta proizvoda.

2.8.9.6 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske komisije za certifikaciju po direktivi prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC odobrenju projekta proizvoda, dodacima potvrdi ili o prestanku valjanosti potvrde.

2.9. DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

2.9.1 Općenito

Deklaracija o sukladnosti izdaje proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik nakon provedbe postupaka ocjene sukladnosti navedenih u točkama 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8, tj. modula »C«, »D«, »E«, »F«, »G« i »H«, kojom se potvrđuje da je proizvod sukladan odobrenom prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.9.2 Sadržaj potvrde

Potvrda mora, najmanje, sadržavati sljedeće podatke:

.1 Naziv i adresu proizvođača ili od njega ovlaštenog predstavnika;

.2 Podatke u svezi identifikacije proizvoda (naziv, vrsta, model)

.3 Oznaku Potvrde o EC tipnom ispitivanju, ako je primjenjivo;

.4 Listu svih primijenjenih međunarodnih instrumenata;

.5 Naznaku primijenjenog modula ocjene sukladnosti u proizvodnji;

.6 Ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje deklaraciju.

PRILOG 3.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

3.1 OPĆENITO

3.1.1 Zahtjevi ove točke Pravila primjenjuju se u svim postupcima ocjene sukladnosti propisanih u točki 2.

3.1.2 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne informacije na bazi kojih je moguće potvrditi da proizvod udovoljava svim zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata. Nadalje, tehnička dokumentacija mora omogućiti uvid u sve detalje nužne za razumijevanje projekta, proizvodnje i uporabe proizvoda.

3.2. OPSEG DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koliko je primjenjivo za pojedini proizvod mora, najmanje, sadržavati podatke u svezi dolje navedenog.

.1 Opći opis prototipa proizvoda.

.2 Montažne i radioničke nacrte, nacrte podsklopova, sheme i sl., uključujući i objašnjenja potrebna za njihovo razumijevanje.

.3 Rezultate provedenih proračuna i provjera;

.4 Rezultate provedenih ispitivanja.

.5 Priručnik za ugradnju, korištenje i odražavanje proizvoda.

.6 Gdje je to primjenjivo, projektna dokumentacija mora sadržavati i potvrde o ispitivanju pojedinih komponenti koje se ugrađuju u proizvod.

U slučaju potrebe prijavljeno tijelo, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

PRILOG 4.

PROVEDBA ISPITIVANJA

4.1. OPĆENITO

4.1.1 Ispitivanja prototipa, ovisno o vrsti proizvoda, mogu biti izvršena kod proizvođača ili u ispitnim laboratorijima. O mogućnosti ispitivanja kod proizvođača odlučuje prijavljeno tijelo u svakom pojedinom slučaju.

4.2. ISPITIVANJA KOD PROIZVOĐAČA

4.2.1 Ispitivanja kod proizvođača prijavljeno tijelo može dopustiti ako se radi o jednostavnim ispitivanjima koja ne zahtijevaju kompliciraniju opremu i/ili posebnu obučenost osoblja koja ih provodi.

4.2.2 Prijavljeno tijelo mora provesti svoju ocjenu podobnosti opreme i provjeru obučenosti ispitnog osoblja, te o tome sačiniti odgovarajući izvještaj.

4.2.3 Prijavljeno tijelo mora svjedočiti ispitivanjima.

4.3. ISPITIVANJA U ISPITNIM LABORATORIJIMA

4.3.1 Za predviđena ispitivanja laboratorij mora posjedovati ovlasnicu po hrvatskoj normi EN ISO 17025:2000 – »Opći zahtjevi za osposobljenost ispitinih i umjernih laboratorija« za ispitne norme navedene u Prilogu A.1 ovih Pravila.

4.3.2 Prijavljeno tijelo može dopustiti ispitivanje u laboratorijima koji nemaju ovlasnicu po normi navedenoj u 4.3.1 pod uvjetom da laboratorij udovoljava pravilima prijavljenog tijela koja su najmanje jednakovrijedni normi iz 4.3.1. Pri tome će prijavljeno tijelo, najmanje:

.1 Provjeriti udovoljavanje primjenjivim zahtjevima norme navedene u 4.3.1;

.2 Provjeriti je li oprema potrebna za ispitivanje raspoloživa i pogodna za predviđena ispitivanja;

.3 Provjeriti je li oprema pravilno umjerena te da o tome postaje odgovarajući zapisi.

.4 Provjeriti kompetentnost osoblja koje provodi ispitivanja.

PRILOG A

Opća napomena za Prilog A: Pravila SOLAS odnose se na pročišćenu inačicu SOLAS 2009.

Opća napomena za Prilog A: U sklopu određenih oznaka opreme, u stupcu 5. prikazane su moguće inačice proizvoda pod istom oznakom opreme. Inačice proizvoda navedene su neovisno i međusobno su odvojene istočkanom crtom. Za potrebe certificiranja odabire se samo odgovarajuća inačica proizvoda, prema potrebi (npr. A.1/3.3).

Popis korištenih kratica

A.1, izmjena 1. za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a. A.2, izmjena 2. za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

AC, izmjena ispravka za standardne dokumente osim dokumenata IMO-a.

CAT, kategorija radarske opreme, kako je određena u odjeljku 1.3 IEC 62388 (2007). Circ., okružnica.

COLREG, Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru. COMSAR, Pododbor IMO-a za radiokomunikacije i traganje i spašavanje. EN, europska norma.

ETSI, Europski institut za telekomunikacijske norme.

FSS, Međunarodni kodeks za sustave protupožarne zaštite.

FTP, Međunarodni kodeks za primjenu postupaka protupožarnog ispitivanja.

HSC, Kodeks za brza plovila.

IBC, Međunarodni kodeks za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju.

ICAO, Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

IEC, Međunarodna elektrotehnička komisija.

IGC, Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenog plina u razlivenom stanju.

IMO, Međunarodna pomorska organizacija.

ISO, Međunarodna organizacija za normizaciju.

ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija. LSA, sredstva za spašavanje.

MARPOL, Međunarodna konvencija za sprečavanje onečišćenja s brodova.

MEPC, Odbor za zaštitu morskog okoliša.

MSC, Odbor za sigurnost plovidbe.

NOx, dušikovi oksidi.

Sustavi O2/HC: Sustavi kisik/ugljikovodici.

SOLAS, Međunarodna konvencija za zaštitu ljudskog života na moru.

SOx, sumporni oksidi.

Prav., pravilo.

Rez., rezolucija.

PRILOG A.1

OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM INSTRUMENTIMA VEĆ POSTOJE DETALJNE ISPITNE NORME

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog A.1

(a) Općenito: osim točno navedenih ispitnih normi, u primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a nalaze se brojne odredbe koje se moraju provjeriti tijekom ispitivanja tipa (homologa cija), kako je navedeno u modulima za ocjenu sukladnosti u Prilogu B.

(b) Stupac 1.: Može se primijeniti članak 2. Direktive Komisije 2011/75/EU(1) (7. izmjena Priloga A MED).

(c) Stupac 1.: Može se primijeniti članak 2. Direktive Komisije 2012/32/EU(2) (8. izmjena Priloga A MED).

(d) Stupac 5.: Ako su navedene rezolucije IMO-a, primjenjuju se samo ispitne norme iz odgovarajućih dijelova priloga tim rezolucijama, a ne odredbe samih rezolucija.

(e) Stupac 5.: Primjenjuje se najnovija inačica međunarodnih konvencija i ispitnih normi. Radi točnog određivanja odgovarajućih normi, u izvješćima o ispitivanju, potvrdama o sukladnosti i izjavama o sukladnosti mora se navesti primijenjena ispitna norma i njezina inačica.

(f) Stupac 5.: Ako su dva skupa ispitnih normi odvojena s ‚ili’, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a; zato je ispitivanje jednog skupa dovoljno da se dokaže usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata. Ako je upotrijebljen neki drugi način odvajanja (zarez), primjenjuju se sva navedena upućivanja.

(g) Zahtjevi utvrđeni u ovom Prilogu ne smiju dovoditi u pitanje zahtjeve međunarodnih konvencija za obveznu opremljenost brodova.

TABELA


152 22.12.2014 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 152 22.12.2014 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema