Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Kanfanar

NN 152/2014 (22.12.2014.), Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Kanfanar

152 22.12.2014 Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Kanfanar

OPĆINA KANFANAR

2888

Na temelju članka 30. a i članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03.) te članka 33. i članka 77. Statuta Općine Kanfanar (»Službeni glasnik Općine Kanfanar« broj 02/09. i 03/13.), Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na svojoj sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

U Odluci o prirezu poreza na dohodak Općine Kanfanar (»Narodne novine«, broj 138/06 i 147/09.), članak 3. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-01/14-01/49

Urbroj: 2171/03-01-14-1

Kanfanar, 15. prosinca 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić, v. r.