Odluka o porezima Grada Buzeta

NN 152/2014 (22.12.2014.), Odluka o porezima Grada Buzeta

GRAD BUZET

2889

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08., 25/12. i 147/14.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta (»Službene novine Grada Buzeta«, broj 3/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijelo

ODLUKU

O POREZIMA GRADA BUZETA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Buzetu (dalje: Grad), porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

(2) Gradski porezi prihod su Proračuna Grada.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

(1) Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci.

(2) Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

(3) Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

(4) Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6% na osnovicu iz stavka 3. ovog članka.

Članak 4.

(1) Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

(2) Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada.

(3) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Pazin – Ispostava Buzet (dalje: Porezna uprava).

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne i gazirane vode, osim čaja i kave) u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Članak 7.

(1) Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

(2) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

(1) Porez na potrošnju obveznik poreza iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obveznik poreza dužan je Poreznoj upravi podnijeti mjesečno izvješće o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu u roku iz stavka 1. ovog članka.

(3) Obveznik poreza na potrošnju dužan je u svojem knjigovodstvu osigurati podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 9.

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju za Grad Buzet obavlja Porezna uprava.

(2) Poreznoj upravi za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Porezna uprava dužna je Gradu dostaviti izvješće o utvrđenom i naplaćenom porezu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

(1) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje.

(2) Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koja je su vlasnici kuća za odmor na području Grada.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode i telefona, RTV pristojba, prijam pošte, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, prijava zdravstvenog osiguranja, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, očevid i drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

(2) Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

(3) Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležno upravno tijelo.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom upravnom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu kuće te druge podatke potrebne za razrez poreza najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 15.

(1) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje su vlasnici naslijedili u prvom nasljednom redu ako nasljednik ima prebivalište na području Grada i na kuće za odmor propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Pri promjeni vlasništva kuća za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 16.

(1) Tvrtka ili naziv je ime pravne ili fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt posluje i sudjeluje u pravnom prometu, osim natpisa na klupama, stolovima i na otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojoj se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih građevinske tvrtke i njima slične tvrtke ističu na gradilištima, te naziva poslovnih jedinica koje izravno ne posluju s trećim osobama.

(2) Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti a obveznici su plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit, te fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema odredbama Zakona o plaćanju poreza na dohodak.

(3) Pravne ili fizičke osobe iz stavka 2. ovog članka koje u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

(1) Osobe iz članka 16. ove Odluke plaćaju porez na tvrtku ili naziv godišnje u sljedećim iznosima:

1. Pravne osobe (klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu)

– bankarstvo, osiguranje i ostale financijske institucije te veliki poduzetnici u iznosu od 1.500,00 kuna,

– trgovina, ugostiteljstvo i zabavne djelatnosti te srednji poduzetnici u iznosu od 1.000,00 kuna,

– ostali i mali poduzetnici u iznosu od 500,00 kuna.

2. Fizičke osobe (sukladno propisima o obrtu)

– trgovina, ugostiteljstvo i zabavne djelatnosti u iznosu od 800,00 kuna,

– proizvodne i uslužne djelatnosti te ostali u iznosu od 400,00 kuna.

(2) Osnovnom djelatnosti za trgovačka društva smatra se djelatnost navedena u obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku te da većinu prihoda ostvaruje iz te djelatnosti, a osnovna djelatnost obrta pretežita djelatnost navedena u izvatku iz obrtnog registra.

Članak 18.

(1) Porez na tvrtku ili naziv plaća pravna i fizička osoba neovisno je li tvrtku istakla na svojem objektu, radnji ili prostoriji.

(2) Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća, plaća se samo jedan porez.

Članak 19.

(1) Sve pravne i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost odnosno u prethodnom poreznom razdoblju nemaju iskazanu poreznu osnovicu u godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, nisu obveznici plaćanja godišnjeg poreza na tvrtku ili naziv.

(2) Pravna i fizička osoba iz članka 16. ove Odluke oslobodit će se plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u prvoj godini obavljanja djelatnosti.

Članak 20.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

– javne ustanove i tvrtke u vlasništvu Grada,

– ustanove i druge neprofitne organizacije koje su osnovane sukladno Zakonu o ustanovama, a ne obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti,

– invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost,

– porezni obveznici nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

– porezni obveznici koji su privremeno obustavili obavljanje obrta u suglasju s zakonom koji uređuje obavljanje obrta.

Članak 21.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je prijaviti osnutak te svaku promjenu imena tvrtke ili naziva, kao i sve druge promjene koje utječu na pravilno utvrđivanje visine poreza upravnom tijelu koje obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 30 dana od dana od upisa u sudski ili obrtni registar, odnosno od dana nastale promjene.

Članak 22.

(1) Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave poreznog rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv utvrđen.

(2) Ako tvrtka ili obrt posluje manje od 6 mjeseci u poslovnoj godini, plaća 50% propisanog poreza na tvrtku ili naziv.

(3) Pravna i fizička osoba oslobađa se poreza na tvrtku za prvu godinu poslovanja u 100% iznosu.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 23.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina.

(2) Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu.

Članak 24.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– godišnje, za korištenje javnih površina ispred ugostiteljskih i ostalih poslovnih objekata u visini od 20,00 kuna po četvornom metru zauzete površine,

– dnevno, ukoliko se neka javna površina koristi povremeno, u visini od 4,00 kuna po četvornom metru zauzete površine.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se Opći porezni zakon, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi propisi koji reguliraju predmetno područje.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Buzeta (»Službene novine Grada Buzeta«, broj 10/09. i 11/11.).

Članak 27.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenim novinama Grada Buzeta«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/83

Urbroj: 2106/01-01-14-1

Buzet, 17. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

Predsjednik
Damir Sirotić, v. r.

152 22.12.2014 Odluka o porezima Grada Buzeta 152 22.12.2014 Odluka o porezima Grada Buzeta